Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2014 z dne 9. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2014 z dne 9. 6. 2014

Kazalo

1704. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina, stran 4527.

Na podlagi 61. in 61.a člena v povezavi s sedmim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US:U-I-43/13-8) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 29. seji dne 29. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o Ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina (Uradni list RS, št. 39/98, 74/02 in 40/07 – obv. razl.), ki jih je izdelalo podjetje Acer Novo mesto, d.o.o., pod številko J-2/14. Sestavlja jih tekstualni del, so brez grafičnih prilog.
2. člen
V 5. členu se v točki a) Razporeditev dejavnosti spremeni prvi stavek četrtega odstavka tako, da se glasi: »V enotah P1 – P14, razen P11, v kateri se ohranja železniška postaja s spremljajočimi objekti, so primerne terciarne in kvartarne dejavnosti, v P5 (1. del) pa se uredi tudi bencinska črpalka s spremljajočimi programi.«
3. člen
V 9. členu se v petem odstavku »P5 – 1. del – Območje bencinske črpalke ob Ljubljanski cesti nasproti Blagovno-trgovskega centra (BTC)« spremeni prvi stavek tako, da se glasi: »Območje se nameni izgradnji bencinske črpalke s spremljajočimi programi ter drugim terciarnim in kvartarnim dejavnostim.«
Na koncu petega odstavka 9. člena se doda stavek: »Vhodi v objekte zunaj bencinskega servisa, v katerih je več kot 50 ljudi, morajo biti oddaljeni vsaj 30 m od virov nevarnosti na bencinskem servisu (točilne naprave, centralna polnilna omara, nadzemni rezervoarji, črpalno merilne naprave za razvoz goriva in skladišče jeklenk utekočinjenega naftnega plina).«
4. člen
Besedilo 17. člena se v celoti nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom:
Pri projektiranju objektov se upošteva projektni pospešek tal 0.175 g. Glede ravnanja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev in vzdrževanje zaklonišč, večjega povečanja zaposlenih in stanujočih v predelu urejanja tega ureditvenega načrta od dosedanje ni pričakovati, zato v tem primeru zadošča že zgrajeno zaklonišče za centralni del Bršljina. V vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče.
Zagotovijo se potrebni odmiki od meje parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve, da se prepreči širjenje požara na sosednje objekte. Zagotovijo se viri vode za gašenje. Zagotovijo se neovirani in varni dovozi, dostopi in delovne površine za intervencijska vozila.
Na območju UN je obstoječ bencinski servis, zato se pri načrtovanju upoštevajo predpisi, ki določajo tehnične zahteve za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi.«
KONČNE DOLOČBE
5. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja ministrstvo, pristojno za prostor in druge inšpekcijske službe.
6. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta se hranijo v analogni in digitalni obliki in so na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto in sedežu Upravne enote Novo mesto.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-14/2014
Novo mesto, dne 29. maja 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti