Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2014 z dne 9. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2014 z dne 9. 6. 2014

Kazalo

1703. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014, stran 4524.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US, 51/10, 84/10 odl. US, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, (14/13 popr.), 110/11 – ZDIU12), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/12 Skl. US, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 Odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 29. redni seji dne 29. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu mestne Občine Novo mesto za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(Vsebina odloka)
V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/13) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
"2. člen
(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s proračunskimi postavkami.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov v bilanci prihodkov in odhodkov je določen v naslednjih zneskih:
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti."
2. člen
(Uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2014.
Št. 4120-4/2013
Novo mesto, dne 29. maja 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost