Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2014 z dne 9. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2014 z dne 9. 6. 2014

Kazalo

1698. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 302 Vrtno mesto Kozarje – del, stran 4501.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 302 Vrtno mesto Kozarje – del
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 302 Vrtno mesto Kozarje – del, za del enote urejanja prostora VI-465 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi
Območje OPPN je nepozidan zelen prostor travniških in njivskih površin v zaledju Tržaške ceste ob s pretežno stanovanjskimi objekti pozidanih površinah ob Nasperski poti. Teren je raven, v severovzhodnem delu je rahlo nagnjen proti jugu.
Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga in 9/13; 23/13 – popr. in 72/13 – DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL) je za območje enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) VI–465 predvidena priprava OPPN.
Območje OPPN obsega dva dela EUP VI-465, ki je z OPN MOL namenjena splošnim eno- in dvostanovanjskim površinam, z OPPN pa je dopustno umestiti tudi dejavnosti, ki dopolnjujejo objekte oziroma dejavnosti v EUP, v tem primeru so to oskrbovana stanovanja.
Na severovzhodnem delu EUP VI-465 ob priključku Nasperske poti na Cesto na Ključ in na zahodnem delu EUP VI-465 je z OPPN predvidena gradnja osemnajstih eno- ali dvostanovanjskih stavb (prostostoječa družinska hiša, dvojček, verižna hiša) ter ca. 50 oskrbovanih stanovanj. Dostop v območje je preko Ceste na Ključ predviden z Nasperske poti.
S sprejetjem OPPN bo omogočena gradnja stanovanjskih enot in oskrbovanih stanovanj s pripadajočimi ureditvami prometnih in zunanjih površin ter komunalne infrastrukture.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN se nahaja v Četrtni skupnosti Vič.
Območje OPPN obsega naslednje zemljiške parcele v katastrski občini (1995) Podsmreka:
197/1, 197/8, 197/9, 197/10, 199/2 – del, 199/6, 199/7, 199/12, 199/16, 201/55, 201/123, 201/134, 201/171, 201/172, 201/173, 201/187, 201/315, 201/317, 201/318, 201/319, 201/320, 201/321, 201/322, 201/323, 201/324, 201/325 in 201/326.
Območje OPPN meri približno 19.000 m2.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
8. Javna razsvetljava d.d.
9. Snaga Javno podjetje d.o.o.
10. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
11. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
12. Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
13. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
14. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje
2. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
3. Telemach d.o.o.
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN je variantna rešitev, ki je izdelana za celotno območje EUP VI–465 in je izbrana med tremi variantnimi rešitvami različnih načrtovalcev, pripravljenimi v dogovoru z Mestno občino Ljubljana, na podlagi prikaza stanja prostora, OPN MOL, investicijskih namer investitorjev ter strokovnih podlag.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden 12 mesecev po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Objava in uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505–2/2013-53
Ljubljana, dne 30. maja 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.