Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2014 z dne 9. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2014 z dne 9. 6. 2014

Kazalo

1685. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu vročanja sklepov o izvršbi v elektronski obliki, drugih pravnih aktov, dokumentov in informacij, stran 4489.

Na podlagi desetega odstavka 166. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US in 25/14 – ZFU) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o vsebini, obliki in načinu vročanja sklepov o izvršbi v elektronski obliki, drugih pravnih aktov, dokumentov in informacij
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vsebina, oblika in način vročanja sklepov o izvršbi v elektronski obliki, drugih pravnih aktov, dokumentov in informacij, ki se nanašajo na postopek izvršbe na dolžnikova denarna sredstva pri bankah oziroma hranilnicah (v nadaljevanju: sklep o izvršbi v elektronski obliki), prek informacijskega sistema za vročanje sklepov o izvršbi, ki ga upravlja davčni organ (v nadaljnjem besedilu: informacijski sistem za vročanje).
2. člen
Vročanje sklepov o izvršbi v elektronski obliki poteka prek informacijskega sistema za vročanje in temelji na podatkovnih shemah, ki so objavljene na spletni strani davčnega organa in Združenja bank Slovenije.
3. člen
Davčni organ vzpostavi informacijski sistem za vročanje, do katerega dostopajo banke oziroma hranilnice (v nadaljnjem besedilu: banka).
4. člen
Davčni organ in banka pred izmenjavo kodirata sklep o izvršbi v elektronski obliki z uporabo algoritmov ZIP in Base64.
5. člen
Davčni organ oziroma banka sprejem sklepa o izvršbi v elektronski obliki potrdi s povratnico.
6. člen
Banka pošilja povratnico, dokler od davčnega organa ne prejme potrdila o njenem prevzemu.
7. člen
Struktura sporočil pri klicih in odgovorih spletne storitve je določena v opisu spletne storitve WSDL IzvrsbeXML.
8. člen
Sklepi o izvršbi v elektronski obliki, ki se izmenjujejo, morajo biti elektronsko podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki ga izda overitelj, vpisan v register overiteljev v Republiki Sloveniji.
Prejemnik dokumenta ob sprejemu preveri veljavnost elektronskega podpisa, skladnost podpisa s podatki o pošiljatelju in skladnost podpisa z vsebino sporočila.
9. člen
Pred začetkom uporabe spletne storitve banka davčnemu organu pošlje podatke o kvalificiranem digitalnem potrdilu za povezavo HTTPS in podpisovanje sklepov o izvršbi v elektronski obliki.
10. člen
Davčni organ in banka lahko podpisujeta sporočila XML z različnimi kvalificiranimi digitalnimi potrdili. Prejemnik identificira pošiljatelja sporočila XML na podlagi podpisa in davčne številke v sporočilu XML.
11. člen
Davčni organ in banka vodita kronološki dnevnik izmenjav sporočil in revizijsko sled.
12. člen
Če davčni organ ali banka ugotovita težave z informacijskim sistemom, ki onemogočajo prevzem sklepov do 12. ure tekočega dne, drug drugega o tem takoj obvestita.
13. člen
Banka začne uporabljati informacijski sistem za vročanje z dnem, ki ga predhodno pisno sporoči davčnemu organu.
14. člen
Dostop do informacijskega sistema mora biti zagotovljen med 6. in 17. uro.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-40/2014
Ljubljana, dne 2. junija 2014
EVA 2014-1611-0005
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance