Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2014 z dne 12. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2014 z dne 12. 5. 2014

Kazalo

1406. Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu, stran 3869.

Na podlagi drugega odstavka 152. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati društvo, ustanova ali zavod (v nadaljnjem besedilu: oseba), da lahko pridobi status nevladne organizacije, ki na področju varstva okolja v Republiki Sloveniji deluje v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: nevladna organizacija), in merila za ugotavljanje izpolnjevanja teh pogojev.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA
2. člen
Oseba lahko pridobi status nevladne organizacije, če njen ustanovitelj ni država, občina, druga oseba javnega prava ali politična stranka in izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da ima zadostno število članov, če gre za društvo, ali zaposlenih, če gre za zavod, ali zadosti premoženja, če gre za ustanovo,
2. da je ustanovljena zaradi delovanja na področju varstva okolja,
3. da deluje neodvisno od organov oblasti in političnih strank in
4. da aktivno deluje na področju varstva okolja najmanj tri leta.
3. člen
(1) Šteje se, da oseba izpolnjuje pogoj iz 1. točke prejšnjega člena, če:
1. ima društvo zadostno število članov v skladu z zakonom, ki ureja društva;
2. ima zavod najmanj enega strokovnega delavca, ki opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali druge pogodbe civilnega prava;
3. ustanovitveno premoženje ustanove znaša najmanj 400 eurov.
(2) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka izkazuje društvo z dokazilom o registraciji društva in z evidenco svojih članov, zavod z vpogledom v ustrezno pogodbo s strokovnim delavcem, ustanova pa z aktom o ustanovitvi.
4. člen
Šteje se, da oseba izpolnjuje pogoj iz 2. točke 2. člena tega pravilnika, če iz njenega ustanovitvenega akta izhaja, da je namen ustanovitve delovanje na področju varstva okolja, iz njenega delovnega programa in dejavnosti pa je razvidno, da se aktivno zavzema za varstvo okolja, ki vključuje zlasti prizadevanje za:
1. trajnostni razvoj,
2. varstvo in trajnostno rabo naravnih dobrin,
3. zmanjševanje onesnaževanja in obremenjevanja okolja z emisijami, odpadki in nevarnimi snovmi,
4. varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
5. zmanjševanje možnih vplivov na okolje z gensko spremenjenimi organizmi,
6. vključevanje okoljskih politik v ostale sektorje ali
7. snovno učinkovitost.
5. člen
Šteje se, da oseba izpolnjuje pogoj iz 3. točke 2. člena tega pravilnika, če je iz ustanovitvenih aktov osebe razvidno, da na sprejemanje njenih odločitev ne vplivajo državni ali občinski organi, nosilci javnih pooblastil, politične stranke, gospodarske družbe in njihova združenja.
6. člen
(1) Šteje se, da oseba izpolnjuje pogoj iz 4. točke 2. člena tega pravilnika, zlasti če:
1. izvaja različne aktivnosti s ciljem ozaveščanja javnosti o problematiki varstva okolja, kot na primer:
– izvaja okoljsko vzgojo za različne ciljne skupine,
– organizira izobraževanja, seminarje, okrogle mize, strokovna in delovna srečanja, tabore,
– izvaja svetovanje,
– izvaja raziskave na področju varstva okolja in skrbi za razvoj informacijskih sistemov ter na podlagi teh aktivnosti neposredno komunicira z javnostjo;
2. organizira, izvaja ali sodeluje pri akcijah na področju varstva okolja z namenom zmanjševanja obremenjevanja okolja in njegovih delov, kot na primer:
– akcije za sanacije degradiranih delov okolja ali naravnih vrednot,
– akcije, ki prispevajo k ohranjanju ugodnega stanja živalskih in rastlinskih vrst in renaturaciji njihovih življenjskih prostorov,
– akcije, ki prispevajo k zmanjšanju onesnaženosti okolja,
– akcije, ki prispevajo k učinkoviti rabi energije ter rabi in ohranjanju obnovljivih virov energije,
– akcije, ki prispevajo k zmanjševanju vplivov na podnebne spremembe, vključno z učinkovito rabo energije ter rabo obnovljivih virov energije,
– akcije, ki prispevajo k zmanjševanju škodljivih posledic na okolje v primeru naravnih in drugih nesreč;
3. izdaja periodične publikacije, zbornike, strokovno literaturo ali druge publikacije, povezane s tematiko varstva okolja, ali na kakršenkoli drug način skrbi za razširjanje okoljskih podatkov in informacij v javnih medijih;
4. s svojo dejavnostjo spodbuja dialog in sodelovanje med različnimi partnerji varstva okolja, zlasti med nevladnimi organizacijami, gospodarskimi družbami in občinami;
5. sodeluje pri delu zakonodajne in izvršilne veje oblasti z dajanjem mnenj in pripomb na splošne pravne akte in programe ali
6. spremlja stanje na področju varstva okolja in daje organom zakonodajne in izvršilne veje oblasti mnenja, priporočila in pobude v zvezi z izvajanjem predpisov ali politik varstva okolja.
(2) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka oseba izkazuje s poročilom o delu, ki mu mora priložiti tudi dokazila, kot na primer:
– programe izobraževanja,
– naročila o svetovanju, izkazana s pisno korespondenco,
– končna poročila o opravljenih raziskavah,
– končna poročila o poteku in uspehu akcij,
– slikovna gradiva, kopije objavljenih publikacij in kopije člankov izdanih v javnih medijih,
– pobude in priporočila pristojnim organom,
– reference.
(3) Poročilo o delu iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zatrjevane aktivnosti v zadnjih treh letih delovanja osebe pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa nevladne organizacije.
III. MERILA ZA UGOTAVLJANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV
7. člen
Oseba mora za pridobitev statusa nevladne organizacije izpolnjevati pogoje iz tega pravilnika in v zadnjih treh letih delovanja pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa nevladne organizacije pridobiti najmanj 7 točk po načinu točkovanja iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika, pri čemer mora pridobiti najmanj 3 točke iz aktivnosti in akcij iz 1. in 2. točke priloge tega pravilnika.
8. člen
(1) Izpolnjevanje pogojev iz 3. člena tega pravilnika mora nevladna organizacija v vsakem času dokazovati na pisno zahtevo ministrstva.
(2) Nevladna organizacija mora vsako leto do 31. marca za preteklo koledarsko leto ministrstvu poslati poročilo o delu, iz katerega so razvidne izvedene aktivnosti v preteklem koledarskem letu, ter letni program delovanja nevladne organizacije. Poročilu o delu je treba priložiti dokazila o zatrjevanih izvedenih aktivnostih.
9. člen
Nevladna organizacija mora ministrstvo pisno obvestiti o vsaki spremembi ustanovitvenega akta, ki posega na področje njenega delovanja, in mu poslati spremenjeni ustanovitveni akt.
IV. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu (Uradni list RS, št. 112/06).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-546/2013
Ljubljana, dne 8. maja 2014
EVA 2013-2330-0212
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje
              PRILOGA

Način točkovanja glede izpolnjevanja pogojev o aktivnem delovanju
          na področju varstva okolja

1. Vsaka aktivnost s ciljem ozaveščanja javnosti o problematiki varstva
okolja, ki je izkazana na način iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika,
prinese 0.1 točke, v primeru, da je pri taki aktivnosti dokazano sodelovalo
več kot 100 ljudi, pa vsaka 0,3 točke, pri čemer se lahko na ta način
pridobi največ 3 točke.

2. Vsaka konkretna akcija z namenom zmanjševanja obremenjevanja okolja
in njegovih delov, ki se lahko izkaže na način iz drugega odstavka 6. člena
tega pravilnika, prinese 0.1 točke, pri čemer se lahko na ta način pridobi
največ 2 točki.

3. Izdaja strokovnih publikacij iz 3. točke prvega odstavka 6. člena tega pravilnika:

a) izdaja periodične strokovne publikacije prinese 1 točko,

b) vsaka posamična izdaja strokovne publikacije z naklado najmanj 300 izvodov
prinese 0.2 točke, pri čemer se lahko na ta način pridobi največ 1 točko,

c) objava vsakega strokovnega članka v medijih prinese 0,1 točke, pri čemer
se lahko na ta način pridobi največ 1 točko.

4. Vsako sodelovanje pri delu zakonodajne in izvršilne veje oblasti, izkazano
z dajanjem obrazloženih pisnih mnenj in pripomb na splošne pravne akte ali
programe, in aktivno sodelovanje v javnih razpravah prinese 0.1 točke, pri
čemer se lahko na ta način pridobi največ 1 točko.

5. Za vsako drugo aktivnost, ki ni navedena v 1. do 4. točki te priloge ter
ima viden in konkreten rezultat na področju varstva okolja, se prizna 0.1 točke,
pri čemer se na ta način lahko pridobi največ 1 točko.

6. Vsaka aktivnost, navedena v 1. do 5. točki te priloge, ki se izvaja v
drugih državah, prinese 0.1 točke za vsako državo, v kateri se izvaja, pri
čemer se na ta način lahko pridobi največ 1 točko.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti