Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2014 z dne 9. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2014 z dne 9. 5. 2014

Kazalo

1383. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica, stran 3838.

Na podlagi 2., 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14) je Občinski svet Občine Sevnica na 28. redni seji dne 23. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica
1. člen
S tem odlokom se v krajevnih skupnostih na območju Občine Sevnica določajo volilne enote za volitve članov svetov krajevne skupnosti in število članov sveta, ki se volijo po volilnih enotah.
2. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih skupnostih za območje enega ali več naselij ali delov naselij.
3. člen
(1) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Blanca se določijo štiri volilne enote, v katerih se voli skupno osem članov sveta krajevne skupnosti.
(2) 1. volilna enota obsega naselje Blanca.
(3) V 1. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
(4) 2. volilna enota obsega naselji Poklek nad Blanco in Selce nad Blanco.
(5) V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
(6) 3. volilna enota obsega naselji Kladje nad Blanco in Krajna Brda.
(7) V 3. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
(8) 4. volilna enota obsega naselje Čanje.
(9) V 4. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
4. člen
(1) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Boštanj se določi devet volilnih enot, v katerih se voli skupno enajst članov sveta krajevne skupnosti.
(2) 1. volilna enota obsega naselja Boštanj, Dolenji Boštanj, Radna, Apnenik pri Boštanju in del naselja Laze pri Boštanju (od hišne številke 8 do 14).
(3) V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
(4) 2. volilna enota obsega naselje Log.
(5) V 2. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(6) 3. volilna enota obsega naselje Lukovec.
(7) V 3. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(8) 4. volilna enota obsega naselji Konjsko, Preska in del naselja Laze pri Boštanju (od hišne številke 1 do 7).
(9) V 4. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(10) 5. volilna enota obsega naselja Križ, Jelovec, Gabrje in del naselja Križišče (od hišne številke 1 do 3 ter od hišne številke 8 do 13).
(11) V 5. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(12) 6. volilna enota obsega naselje Vrh pri Boštanju.
(13) V 6. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(14) 7. volilna enota obsega naselji Jablanica in Novi Grad.
(15) V 7. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(16) 8. volilna enota obsega naselje Šmarčna.
(17) V 8. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(18) 9. volilna enota obsega naselji Kompolje in Mrtovec.
(19) V 9. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
5. člen
(1) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo se določi ena volilna enota, v kateri se voli pet članov sveta krajevne skupnosti.
(2) Volilna enota obsega naselje Dolnje Brezovo.
6. člen
(1) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Krmelj se določijo štiri volilne enote, v katerih se voli skupno devet članov sveta krajevne skupnosti.
(2) 1. volilna enota obsega naselja Goveji Dol, Brezje, Hinjce in del naselja Križišče (od hišne številke 4 do 7).
(3) V 1. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(4) 2. volilna enota obsega naselje Gabrijele.
(5) V 2. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
(6) 3. volilna enota obsega del naselja Krmelj (od hišne št. 61 do 112).
(7) V 3. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
(8) 4. volilna enota obsega del naselja Krmelj (od hišne št. 1 do 60).
(9) V 4. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
7. člen
(1) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu se določi šest volilnih enot, v katerih se voli skupno deset članov sveta krajevne skupnosti.
(2) 1. volilna enota obsega naselje Loka pri Zidanem Mostu.
(3) V 1. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(4) 2. volilna enota obsega naselje Račica.
(5) V 2. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(6) 3. volilna enota obsega naselji Radež in Žirovnica.
(7) V 3. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
(8) 4. volilna enota obsega naselji Čelovnik in Slap.
(9) V 4. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
(10) 5. volilna enota obsega naselji Breg in Šentjur na Polju.
(11) V 5. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
(12) 6. volilna enota obsega naselji Razbor in Okroglice.
(13) V 6. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
8. člen
(1) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Primož se določi sedem volilnih enot, v katerih se voli skupno sedem članov sveta krajevne skupnosti.
(2) 1. volilna enota obsega naselji Primož in Dedna Gora.
(3) V 1. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(4) 2. volilna enota obsega naselje Rogačice.
(5) V 2. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(6) 3. volilna enota obsega naselji Znojile pri Studencu in Češnjice.
(7) V 3. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(8) 4. volilna enota obsega naselji Velika Hubajnica in Mala Hubajnica.
(9) V 4. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(10) 5. volilna enota obsega naselji Gornje Impolje in Dolnje Impolje.
(11) V 5. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(12) 6. volilna enota obsega naselje Dolnje Orle.
(13) V 6. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(14) 7. volilna enota obsega naselje Gornje Orle.
(15) V 7. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
9. člen
(1) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Sevnica se določi pet volilnih enot, v katerih se voli skupno enajst članov sveta krajevne skupnosti.
(2) 1. volilna enota obsega naselja Ledina, Orehovo, Orešje nad Sevnico, Podgorica in del naselja Metni Vrh (od hišne številke 28 do 44).
(3) V 1. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
(4) 2. volilna enota obsega naselja Gornje Brezovo, Drožanje, Lončarjev Dol, Žigrski Vrh, Prešna Loka, Žurkov Dol in del naselja Metni Vrh (od hišne številke 1 do 27).
(5) V 2. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
(6) 3. volilna enota obsega del naselja Sevnica (Drožanjska cesta, Savska cesta, Kvedrova cesta od hišne številke 1 do 30, Glavni trg, Pod Vrtačo, Florjanska ulica, Cesta na grad) in naselje Pečje.
(7) V 3. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
(8) 4. volilna enota obsega del naselja Sevnica (Naselje heroja Maroka).
(9) V 4. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
(10) 5. volilna enota obsega del naselja Sevnica (Prešernova ulica, Kvedrova cesta od hišne številke 31 do 50, Cankarjeva ulica, Kladnikova ulica, Cesta na Dobravo, Trubarjeva ulica, Trg svobode, Grič, Prvomajska ulica, Ob gozdu, Kajuhova ulica, Kidričeva ulica, Taborniška ulica, Planinska cesta, Šmarska ulica, Pot na Zajčjo goro, Stanetova ulica, Hermanova ulica, Ribniki, Majcnova ulica, Gubčeva ulica, Dalmatinova ulica, Bohorska ulica, Kozjanska ulica, Krulejeva ulica).
(11) V 5. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
10. člen
(1) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Studenec se določi osem volilnih enot, v katerih se voli skupno osem članov sveta krajevne skupnosti.
(2) 1. volilna enota obsega naselje Arto.
(3) V 1. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(4) 2. volilna enota obsega naselje Ponikve pri Studencu.
(5) V 2. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(6) 3. volilna enota obsega naselje Studenec.
(7) V 3. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(8) 4. volilna enota obsega naselje Rovišče pri Studencu.
(9) V 4. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(10) 5. volilna enota obsega naselje Hudo Brezje.
(11) V 5. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(12) 6. volilna enota obsega naselje Zavratec.
(13) V 6. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(14) 7. volilna enota obsega naselje Brezovo.
(15) V 7. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(16) 8. volilna enota obsega naselje Osredek pri Hubajnici.
(17) V 8. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
11. člen
(1) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž se določi osem volilnih enot, v katerih se voli skupno dvanajst članov sveta krajevne skupnosti.
(2) 1. volilna enota obsega naselja Šentjanž, Birna vas, Koludrje, Hinje in del naselja Srednik (od hišne številke 10 do 31).
(3) V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
(4) 2. volilna enota obsega naselji Budna vas, Cerovec in del naselja Srednik (brez hišnih številk od 10 do 31).
(5) V 2. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
(6) 3. volilna enota obsega naselji Kamenica in Kamenško.
(7) V 3. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(8) 4. volilna enota obsega naselje Leskovec v Podborštu.
(9) V 4. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(10) 5. volilna enota obsega naselji Podboršt in Štajngrob.
(11) V 5. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(12) 6. volilna enota obsega naselji Kal pri Krmelju in Kladje pri Krmelju.
(13) V 6. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
(14) 7. volilna enota obsega naselji Veliki Cirnik in Svinjsko.
(15) V 7. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
(16) 8. volilna enota obsega naselje Osredek pri Krmelju.
(17) V 8. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
12. člen
(1) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Tržišče se določijo štiri volilne enote, v katerih se voli skupno dvanajst članov sveta krajevnih skupnosti.
(2) 1. volilna enota obsega naselja Tržišče, Škovec, Kaplja vas, Vrhek in Spodnje Vodale.
(3) V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
(4) 2. volilna enota obsega naselja Pijavice, Polje pri Tržišču, Spodnje Mladetiče, Zgornje Mladetiče in Skrovnik.
(5) V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
(6) 3. volilna enota obsega naselja Malkovec, Slančji Vrh, Krsinji Vrh, Pavla vas in Trščina.
(7) V 3. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
(8) 4. volilna enota obsega naselja Telče, Drušče, Telčice, Zgornje Vodale, Jeperjek in Otavnik.
(9) V 4. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
13. člen
(1) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje se določijo tri volilne enote, v katerih se voli skupno osem članov sveta krajevne skupnosti.
(2) 1. volilna enota obsega naselji Zabukovje nad Sevnico in Mrzla Planina.
(3) V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
(4) 2. volilna enota obsega naselja Podvrh, Stržišče, Trnovec in Vranje.
(5) V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
(6) 3. volilna enota obsega naselje Podgorje ob Sevnični.
(7) V 3. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
14. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvaja občinska volilna komisija v skladu z zakonom o lokalnih volitvah.
15. člen
Občinska volilna komisija:
– skrbi za zakonitost volitev,
– skrbi za enotno uporabo določb Zakona o lokalnih volitvah, ki se nanašajo na volilne postopke,
– daje volilnim organom strokovna navodila v zvezi z izvajanjem tega odloka,
– predpiše obrazce za izvrševanje tega odloka,
– določa enotne standarde za volilni material in določa druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,
– določa volišča in območja volišč,
– imenuje volilne odbore,
– potrjuje posamične kandidature in sestavlja sezname kandidatov,
– objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno običajen način,
– obvešča volilce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer so vpisani v volilni imenik,
– ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani sveta krajevne skupnosti so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev,
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi v volitvami,
– opravlja druge naloge, ki jih določa Zakon o lokalnih volitvah.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 65/98, 74/02, 53/05, 14/10).
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2014
Sevnica, dne 23. aprila 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost