Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2014 z dne 9. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2014 z dne 9. 5. 2014

Kazalo

1382. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Sevnica, stran 3837.

Na podlagi 2., 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14) je Občinski svet Občine Sevnica na 28. redni seji dne 23. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Sevnica
1. člen
S tem odlokom se v Občini Sevnica določajo volilne enote za volitve članov občinskega sveta, število članov sveta, ki se volijo po volilnih enotah, in sedeži volilnih enot.
2. člen
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Sevnica se določijo štiri volilne enote, v katerih se voli skupno 25 članov.
3. člen
Volilne enote se oblikujejo za območje ene ali več krajevnih skupnosti ali del območja posamezne krajevne skupnosti.
4. člen
(1) 1. volilna enota obsega območje naslednjih krajevnih skupnosti:
– Krajevna skupnost Blanca z naselji Blanca, Čanje, Kladje nad Blanco, Krajna Brda, Poklek nad Blanco in Selce nad Blanco;
– Krajevna skupnost Dolnje Brezovo z naseljem Dolnje Brezovo;
– Krajevna skupnost Loka pri Zidanem Mostu z naselji Breg, Čelovnik, Loka pri Zidanem Mostu, Okroglice, Račica, Radež, Razbor, Slap, Šentjur na Polju in Žirovnica;
– del območja Krajevne skupnosti Sevnica z naselji Drožanje, Gornje Brezovo, Ledina, Lončarjev Dol, Metni Vrh, Orehovo, Orešje nad Sevnico, Pečje, Podgorica, Prešna Loka, Žigrski vrh in Žurkov Dol;
– Krajevna skupnost Zabukovje z naselji Mrzla Planina, Podgorje ob Sevnični, Podvrh, Stržišče, Trnovec, Vranje in Zabukovje nad Sevnico.
(2) Sedež 1. volilne enote je v Sevnici.
(3) V 1. volilni enoti se voli sedem članov občinskega sveta.
(4) 2. volilna enota obsega:
– del območja Krajevne skupnosti Sevnica, to je naselje (mesto) Sevnica.
(5) Sedež 2. volilne enote je v Sevnici.
(6) V 2. volilni enoti se voli sedem članov občinskega sveta.
(7) 3. volilna enota obsega območje naslednjih krajevnih skupnosti:
– Krajevna skupnost Boštanj z naselji Apnenik pri Boštanju, Boštanj, Dolenji Boštanj, Gabrje, Jablanica, Jelovec, Kompolje, Konjsko, Križ, Laze pri Boštanju, Log, Lukovec, Mrtovec, Novi Grad, Preska, Radna, Šmarčna, Vrh pri Boštanju in delom naselja Križišče (od hišne številke 1 do 3 ter od hišne številke 8 do 13);
– Krajevna skupnost Primož z naselji Češnjice, Dedna Gora, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Gornje Impolje, Gornje Orle, Mala Hubajnica, Primož, Rogačice, Velika Hubajnica in Znojile pri Studencu;
– Krajevna skupnost Studenec z naselji Arto, Brezovo, Hudo Brezje, Osredek pri Hubajnici, Ponikve pri Studencu, Rovišče pri Studencu, Studenec in Zavratec.
(8) Sedež 3. volilne enote je v Boštanju.
(9) V 3. volilni enoti se voli pet članov občinskega sveta.
(10) 4. volilna enota obsega območje naslednjih krajevnih skupnosti:
– Krajevna skupnost Krmelj z naselji Brezje, Gabrijele, Goveji Dol, Hinjce, Krmelj in delom naselja Križišče (od hišne številke 4 do 7);
– Krajevna skupnost Šentjanž z naselji Birna vas, Budna vas, Cerovec, Hinje, Kal pri Krmelju, Kamenica, Kamenško, Kladje pri Krmelju, Koludrje, Leskovec v Podborštu, Osredek pri Krmelju, Podboršt, Srednik, Svinjsko, Šentjanž, Štajngrob in Veliki Cirnik;
– Krajevna skupnost Tržišče z naselji Drušče, Jeperjek, Kaplja vas, Krsinji Vrh, Malkovec, Otavnik, Pavla vas, Pijavice, Polje pri Tržišču, Skrovnik, Slančji Vrh, Spodnje Mladetiče, Spodnje Vodale, Škovec, Telče, Telčice, Trščina, Tržišče, Vrhek, Zgornje Mladetiče in Zgornje Vodale.
(11) Sedež 4. volilne enote je v Tržišču.
(12) V 4. volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 65/98).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2014
Sevnica, dne 23. aprila 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost