Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2014 z dne 9. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2014 z dne 9. 5. 2014

Kazalo

1380. Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo-2), stran 3818.

Na podlagi 128. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 106/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 28. redni seji dne 23. 4. 2014 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica, ki obsega:
– Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 66/95, z dne 17. 11. 1995),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 43/98, z dne 5. 6. 1998),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 44/04, z dne 28. 4. 2004),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 37/08, z dne 15. 4. 2008),
– Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 42/08, z dne 30. 4. 2008),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/09, z dne 5. 10. 2009),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 22/14, z dne 31. 3. 2014).
O D L O K
o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo-2)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Določbe tega odloka so obvezne za vse subjekte, ki so vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki na celotnem območju Občine Sevnica. V odloku so določene vrste komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odpadki), njihovo zbiranje, obdelava in odlaganje (v nadaljevanju: ravnanje z odpadki), subjekti ravnanja z odpadki, uporabniki in plačniki storitev javnih služb, način obračunavanja storitve ravnanja z odpadki ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.
2. člen
Subjekti ravnanja z odpadki so:
– Občina Sevnica;
– izvajalci javnih služb za ravnanje z odpadki (v nadaljnjem besedilu: izvajalci);
– povzročitelj odpadkov (uporabnik storitev javnih služb).
2.a člen
Uporabniki in plačniki storitev javnih služb (povzročitelji) po tem odloku so:
– lastniki ali solastniki (v nadaljevanju: lastniki) stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, v kateri ali v zvezi s katero nastajajo odpadki in se izvajajo storitve javnih služb po tem odloku;
– organizatorji kulturnih, športnih, družabnih in drugih javnih prireditev.
Kot plačnik storitev javnih služb nastopa Občina Sevnica v primeru odpadkov, povezanih z javnimi površinami in v primeru divjih odlagališč, če ni mogoče odkriti izvirnega povzročitelja.
Če je tako določeno s konkretnim pravnim aktom med lastnikom in posestnikom, je lahko uporabnik tudi posestnik objekta (npr. najemnik), pri čemer morajo lastnik, posestnik in izvajalci javnih služb podpisati medsebojni dogovor, v katerem se uredi datum prevzema začetka izvajanja storitev javnih služb, odgovornosti za plačilo ter subsidiarna odgovornost lastnika v primeru morebitnega neplačila terjatev s strani uporabnika.
Uporabniki storitev javnih služb iz prvega odstavka tega člena so fizične osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, pravne osebe in vse druge pravno-organizacijske oblike.
V primeru izvajanje javnih služb gospodinjstvu kot uporabnik nastopa ena od polnoletnih oseb v gospodinjstvu, ki podpiše tudi dogovor o poravnavanju obveznosti. Ostali člani gospodinjstva so subsidiarno odgovorni na smiselno enak način, kot je določen v petem odstavku tega člena. Če člani gospodinjstva ne podpišejo dogovora iz prejšnjega stavka, se kot uporabnik šteje kateri koli član gospodinjstva. Izvajalec lahko v primeru iz prejšnjega stavka izstavlja račune kateremu koli članu gospodinjstva, ki nastopa kot plačnik. V primeru iz predprejšnjega in prejšnjega stavka so ostali člani gospodinjstva subsidiarno odgovorni za neplačane terjatve na način iz šestega odstavka tega člena.
Če je objekt v solastnini in ne gre za gospodinjstvo, lahko obveznosti uporabnikov javnih služb prevzame eden od solastnikov, če je med njimi dosežen pisni dogovor. Obveznosti solastnik iz prejšnjega stavka prevzame z dnem, ko kateri koli solastnik obvesti izvajalce javnih služb o sklenjenem dogovoru in mu predloži izvod dogovora. Solastnik, ki je prevzel obveznosti, mora z izvajalci podpisati poseben dogovor, v katerem se opredeli zbirno mesto (odjemno) mesto ter ostale pravice in obveznosti solastnika in izvajalca javne službe. Če solastnik, ki je prevzel obveznosti do izvajalcev javnih služb, zapadlega dolga po prvem opominu ne poravna, se šteje, da so ostali solastniki subsidiarno odgovorni za vse zapadle in neporavnane obveznosti. Vsak solastnik v primeru subsidiarne odgovornosti iz prejšnjega stavka odgovarja za vse zapadle in neporavnane obveznosti do celote, vključno s stroški in zamudnimi obrestmi. V primeru zamude s plačilom ene ali več terjatev s strani solastnika, ki je prevzel obveznosti do izvajalcev javnih služb v smislu prvega stavka tega odstavka, lahko izvajalci javnih služb začnejo izstavljati nove račune kateremu koli izmed solastnikov za celotno storitev.
V večstanovanjskih stavbah (stanovanjske, poslovno-stanovanjske in poslovne stavbe), obveznosti uporabnikov javnih služb lahko izvršuje upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje večlastniških stavb in tem odlokom.
Če uporabnik (lastnik, prodajalec) objekt ali del objekta odda v najem ali proda, je dolžan poravnati vse zapadle obveznosti.
3. člen
Na celotnem območju Občine Sevnica je obvezno ravnanje s komunalnimi odpadki v skladu z veljavnimi predpisi. V sistem ravnanja s komunalnimi odpadki morajo biti vključeni vsi povzročitelji.
Za opuščene objekte ni obveznosti po tem odloku. Breme dokazovanja dejstva o opuščenosti posesti je na strani lastnika.
3.a člen
Ne glede na določbo tretjega člena se v sistem ravnanja z odpadki začasno ne vključijo občani Občine Sevnica oziroma uporabniki, ki imajo začasno bivališče v drugi občini in to dokažejo s pisnim dokazilom ustreznega uradnega organa ter dokazilom o vključenosti v sistem ravnanja z odpadki v drugi občini.
4. člen
V skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica za uporabnike na celotnem območju Občine Sevnica izvaja gospodarsko javno službo:
– zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica,
– obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica,
– odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov CeRod, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., javno podjetje.
Kot javna služba se izvaja ravnanje z odpadki, če gre za odpadke po tem odloku, ki lahko nastajajo ali dejansko nastajajo v stavbah ali gradbenih inženirskih objektih ali v zvezi z njimi, če se v njih zadržujejo ljudje.
II. VRSTE ODPADKOV
5. člen
Vrste odpadkov, ki jih ureja ta odlok, so:
– ločene frakcije, ki niso nevarni odpadki;
– ločene frakcije, ki vsebujejo eno ali več nevarnih lastnosti;
– embalaža, vključno z ločeno zbrano odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek;
– odpadki iz vrtov in parkov in
– drugi komunalni odpadki.
6. člen
(komunalni odpadki)
Komunalni odpadki po tem odloku so odpadki iz gospodinjstva in njim podobni odpadki iz industrijskih, obrti in storitvenih dejavnosti vključno z ločeno zbranimi frakcijami po klasifikacijskem seznamu odpadkov iz Pravilnika o ravnanju z odpadki.
7. člen
(sekundarne surovine)
Sekundarne surovine so papir, karton in lepenka, steklo, barvne in druge podobne kovine, staro železo in druge podobne surovine ter les, plastika, ki jih je dovoljeno zbirati in odlagati v specialne zabojnike.
8. člen
(gradbeni odpadki)
Gradbeni odpadki so odpadni gradbeni material, kamenje in jalovina iz gradbenih posegov.
9. člen
(kosovni odpadki)
Kosovni odpadki so pohištvo, gospodinjski stroji, hišna oziroma stanovanjska oprema (školjke, umivalniki, kadi ipd.).
10. člen
(tekoči odpadki)
Tekoči odpadki so fekalije ter usedline iz kanalizacijskega omrežja, čistilnih naprav in peskolovov.
11. člen
Določbe tega odloka ne veljajo za odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi (ostanki zdravil, baterije, ostanki barv in topil, druge hitro vnetljive, jedke, dražljive, radioaktivne ali strupene snovi, odpadno olje, ostanki gnojil, ostanki insekticidov in pesticidov, živalski ostanki), katere pa je povzročitelj dolžan v sodelovanju s pooblaščenim proizvajalcem zbirati in začasno deponirati na ekološko primeren način, določen s pravilniki, sprejetimi na podlagi zakona o varstvu okolja.
III. ZBIRANJE ODPADKOV
12. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov odlagajo preostanek komunalnih odpadkov v zabojnike volumna 120 L, 240 L, 360 L, 770 L, 1100 L. Zbiranje se vrši skladno s programom dela izvajalca, vendar ne pogosteje kot vsakih 14 dni. Izvajalec zbiranja enkrat letno obvesti povzročitelje o terminih zbiranja odpadkov po vrstah zabojnikov (biološki, mešani komunalni odpadki, ločene frakcije).
V zbiralnicah ločenih frakcij se z zbiranjem ločenih frakcij zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v za to namenjenih zabojnikih, nameščenih na prostoru zbiralnice »ekološki otok«:
– odpadni papir in karton, vključno z odpadno embalažo iz papirja in kartona,
– odpadno stekleno embalažo,
– odpadno plastično in kovinsko embalažo ter odpadno embalažo iz sestavljenih materialov.
Ločene frakcije iz ekoloških otokov se odvažajo tedensko oziroma po presoji izvajalca javne službe.
Biološki odpadki kot ločeno zbrane frakcije organskih kuhinjskih odpadkov in odpadkov z vrtov se skladno z uredbo, ki ureja to področje kompostirajo v hišnih kompostnikih ali kjer je to urejeno oddajajo v namenskih zabojnikih. Odvoz vrši izvajalec od aprila do novembra tedensko, v času od decembra do marca pa vsak drug teden.
Kosovni odpadki iz gospodinjstev se zbirajo na zbirnem centru za odpadke ali s posebno individualno naročilnico odvoza enkrat letno naročijo izvajalcu javne službe.
Nevarni odpadki se zbirajo v zbirnem centru za odpadke ali s posebej organizirano enkrat letno terensko akcijo skladno s programom izvajalca javne službe.
Ločeno zbiranje frakcij se zagotavlja v zbirnem centru za odpadke, in sicer za uporabnike celotne občine.
Povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru naslednje ločene frakcije.
– papir in karton vseh vrst in velikosti, vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz lepenke;
– embalažno steklo;
– mešano plastično, kovinsko in sestavljeno embalažo;
– ravno steklo;
– odpadke iz plastike, vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz plastike in kompozitov, ki hkrati opravlja funkcijo skupinske in prodajne embalaže;
– embalažni les;
– pohištvo;
– kovine;
– oblačila in tekstil;
– nevarne odpadke;
– električno in elektronsko opremo;
– druge večje kosovne odpadke;
– gume osebnih vozil;
– gradbene odpadke manjših količin.
13. člen
V primerih povečanja količin komunalnih odpadkov, ki jih zaradi tega ni mogoče odložiti v posode na zbirnih mestih, lahko povzročitelj odpadke odloži v biološko razgradljive plastične vreče, vendar na način, ki ne bo moteče vplival na okolje.
Izvajalci so dolžni vreče odpeljati ob prvem odvozu.
14. člen
Obrati družbene prehrane, trgovski in gostinski lokali so dolžni odlagati in oddajati ostanke hrane in druge biološke odpadke po predpisih, ki urejajo to področje.
Inšpekcijski organ lahko zahteva tak način odlaganja tudi v drugih primerih, kjer zbiranje bioloških odpadkov povzroča motnje za okolico (smrad).
15. člen
V primeru nastalih izrednih količin odpadkov mora povzročitelj pri izvajalcu naročiti poseben odvoz s kontejnerjem, ki se obračunava po dejanskih stroških ravnanja s tovrstnimi odpadki.
16. člen
Ureditev zbirnih in odjemnih mest za komunalne in kosovne odpadke ter sekundarne surovine, ter vrste, velikost in število tipiziranih posod za odpadke in specialnih zabojnikov, določa pravilnik o minimalnih pogojih za ureditev in določitev zbirnega in odjemnega mesta ter o načinu določanja velikosti in števila posod za zbiranje odpadkov (v nadaljevanju: Pravilnik) pravilnik občinskega sveta.
Zbirna in odjemna mesta morajo ustrezati higiensko-tehničnim, požarno-varstvenim pogojem in ne smejo ovirati in ogrožati prometa.
Za povzročitelje na območjih, ki so trajno ali začasno nedostopna za komunalna vozila, izvajalci v dogovoru s povzročitelji določijo skupna zbirna in odjemna mesta ter način zbiranja komunalnih odpadkov. Ureditev teh odjemnih mest določa Pravilnik o minimalnih pogojih za ureditev in določitev zbirnega in odjemnega mesta ter o načinu določanja velikosti in števila posod za zbiranje odpadkov. Če so navedena zbirna mesta začasnega značaja, se opustijo in sanirajo takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih so bila določena.
17. člen
V tipizirane posode za odpadke in specialne zabojnike je prepovedano:
– odlagati tleče snovi, neohlajene ogorke, tekočino, mrhovino, in druge odpadke, ki povzročajo smrad ali požar ali onesnaževanje;
– odlagati odpadke tako, da se pri tem onesnaži prostor okoli njih ali tako, da se ne dajo zapirati;
– odlagati gradbeni material, kamenje in zemljo;
– odlagati kosovne odpadke;
– odlagati nevarne odpadke, ki se po pravilniku klasificirajo kot nekomunalni ali nevarni odpadki.
18. člen
Povzročitelji so dolžni:
– za svoje potrebe sami nabaviti tipizirane posode ustrezne prostornine za odpadke;
– vzdrževati čistočo na zbirnih mestih in dovoznih poteh do njih;
– tipizirane posode za odpadke pripeljati v času odvoza iz zbirnega mesta na odjemno mesto ob pobiralni poti in nazaj;
– izvajalca sproti obveščati o vseh spremembah, ki na podlagi meril za oblikovanje cen za odvoz odpadkov vplivajo na ceno odvoza;
– v zimskem času odmetati sneg, tako, da je omogočen dostop do posod;
– izpolniti prijavo v sistem odvoza komunalnih odpadkov v 15 dneh od pričetka izpolnjevanja pogojev po tem odloku.
Število prebivalcev, ne glede na obveznost povzročiteljev iz prejšnjega odstavka, enkrat letno preverja izvajalec na podlagi uradnih podatkov pristojnega upravnega organa.
19. člen
Specialni zabojniki za zbiranje sekundarnih odpadkov so osnovna sredstva izvajalcev.
20. člen
Lastniki so dolžni tipizirane posode za odpadke in specialne zabojnike na svoje stroške vzdrževati, čistiti, jih sproti popravljati in dotrajane nadomeščati z novimi ali rabljenimi.
V primeru, ko izvajalci pri praznjenju tipiziranih posod za odpadke in specialnih zabojnikov v oziroma na komunalno vozilo onesnažijo odjemno mesto ali okolico, morajo le-to takoj očistiti.
21. člen
Izven tipiziranih posod za odpadke in specialnih zabojnikov na zbirnih in odjemnih mestih in izven odlagališč odpadkov je zbiranje in odlaganje odpadkov prepovedano.
Prepovedano je brskanje in razmetavanje odpadkov iz vseh vrst posod za odpadke in zabojnikov.
22. člen
Kosovne odpadke zbirajo in hranijo povzročitelji na ustreznih mestih doma, v času organiziranega odvoza pa jih prepeljejo na odjemna mesta ob pobiralni poti za komunalne odpadke na dan odvoza.
23. člen
Ob trgovinskih in gostinskih lokalih, športnih objektih, javnih zgradbah, parkiriščih in drugih javnih površinah (tržnice ipd.), morajo biti postavljeni koši za odpadke.
Tip, število in mesto namestitve košev za odpadke na že izgrajenih površinah določi Oddelek za okolje in prostor Občine Sevnica in s soglasjem sveta krajevne skupnosti, ki deluje na tem območju. Nabaviti, postaviti in izpraznjevati v tipizirane posode za odpadke so jih dolžni lastniki oziroma upravljalci objektov in površin iz prvega odstavka tega člena.
Na območjih novih naselij in javnih površin mora biti namestitev košev za odpadke sestavni del projektov zunanje ureditve in so jih dolžni postaviti investitorji objektov in javnih površin.
Povzročitelji odpadkov iz prvega odstavka tega člena lahko le-te odlagajo izključno v koše za odpadke.
Odpadke na javnih površinah je dolžan odstranjevati upravljalec javne površine.
24. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih prireditev in aktivnosti na prostem morajo poskrbeti, da so prireditveni prostori v času trajanja prireditve opremljeni z ustreznimi posodami za odpadke in mobilnimi sanitarijami. Po končani prireditvi morajo poskrbeti, da bo prireditveni prostor očiščen, in da bo izvajalec odpeljal odpadke na odlagališče na stroške organizatorja.
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih prireditev in aktivnosti na prostem, morajo za odvoz odpadkov na odlagališče plačati izvajalcu varščino. Potrdilo o plačani varščini morajo organizatorji priložiti k vlogi za organizacijo prireditve na prostem po ceniku.
Višino varščine določi izvajalec.
IV. ODVOZ ODPADKOV
25. člen
Izvajalci so dolžni odvažati komunalne in kosovne odpadke ter sekundarne surovine na podlagi sprejetega letnega načrta in urnika odvoza odpadkov.
Z letnim načrtom in urnikom odvoza odpadkov se določi pogostost in čas odvoza odpadkov ter organiziranje odvoza odpadkov tudi med prazniki.
Z letnim načrtom in urnikom odvoza odpadkov se lahko določi tudi ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.
Letni načrt in urnik odvoza odpadkov izdela izvajalec do konca tretjega meseca v tekočem letu.
26. člen
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir na odvozu, je izvajalec dolžan opraviti odvoz prvi dan po prenehanju ovire oziroma po praznikih.
27. člen
Za odvažanje kosovnih odpadkov organizira izvajalec najmanj enkrat letno akcijo odvoza iz odjemnih mest ob pobiralni poti za komunalne odpadke ter obvesti občane o akciji na krajevno običajen način.
28. člen
Gradbene odpadke je dolžan na stroške investitorja sproti odvažati izvajalec gradbenih del.
29. člen
Za pravočasno izpraznitev greznice in odvoz fekalij najmanj dvakrat letno oziroma, ko sta zapolnjeni dve tretjini koristne prostornine, je odgovoren lastnik objekta, ki ima zgrajeno greznico.
Izpraznitev greznice je potrebno naročiti pri registriranih izvajalcih odvažanja fekalij.
30. člen
Za pravočasno izpraznjevanje usedlin iz kanalizacijskega omrežja in peskolovov so odgovorni izvajalci javnih služb, za pravočasno izpraznjevanje usedlin iz čistilnih naprav pa so odgovorni upravljalci le-teh.
31. člen
Izvajalci smejo odvažati komunalne odpadke in sekundarne surovine samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili, ki omogočajo brezprašno higiensko nakladanje, odvažanje in praznjenje.
Praznjenje greznic in odstranjevanje tekočih odpadkov je dovoljeno samo s pripravami, ki ustrezajo higiensko-tehničnim zahtevam.
Blato iz greznic se sme prevažati le v posebno zaprtih cisternah.
V. ODLAGANJE ODPADKOV
32. člen
Izvajalec javne službe odlaganja odlaga ostanke predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov v Leskovcu.
Izvajalec javnih služb zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov zaračunava uporabnikom storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za račun izvajalca te javne službe na podlagi medsebojne pogodbe, uporabniki pa so na podlagi teh računov dolžni plačati storitve izvajalcu javnih služb zbiranja in obdelave.
33. člen
Odlagališča gradbenih odpadkov, njihovo vzdrževanje in upravljanje, določijo krajevne skupnosti na območju katerih se odlagališča nahajajo.
Odlagališča gradbenih odpadkov, s katerimi upravljajo krajevne skupnosti, so na območju krajevnih skupnosti Boštanj, Krmelj in Studenec ter Sevnica.
34. člen
Ustrezno pregnito blato tekočih odpadkov se v soglasju z lastniki zemljišč in Oddelkom za okolje in prostor Občine Sevnica, odlaga na gnojišča in obdelovalne površine izven območij strnjenih naselij.
V primeru, da iz tehničnih ali drugih razlogov ni možno tekočih odpadkov odložiti na mesto iz prvega odstavka tega člena, mora izvajalec te odpadke odložiti v čistilne naprave v ali izven območja Občine Sevnica.
35. člen
Odlaganje odpadkov izven deponij je prepovedano.
Kdor odloži odpadke izven deponije, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na deponijo. Če tega ne stori, jih na njegove stroške odstrani izvajalec takoj, ko dobi zahtevo redarske službe Občine Sevnica ali pristojne inšpekcijske službe.
Če storilca ni možno ugotoviti, odstrani odpadke izvajalec na zahtevo redarske službe Občine Sevnica ter na stroške občinskega proračuna.
VI. OBRAČUNAVANJE STROŠKOV ZA RAVNANJE Z ODPADKI
36. člen
Cene storitev javne službe oblikujejo izvajalci javnih služb v skladu z veljavno Uredbo o metodologiji.
Cene morajo biti oblikovane tako, da vključujejo vse upravičene stroške izvajalca javne službe, stroške javne infrastrukture, predlog donosa in javne dajatve, v skladu z Uredbo o metodologiji.
Upravičeni stroški in višina donosa iz prejšnjega odstavka se potrdijo z elaboratom o cenah, v skladu z Uredbo o metodologiji.
Pristojni organ za potrjevanje cen je Občinski svet Občine Sevnica.
Če pristojni organ za pregled cen dopolnitev ali sprememb cen iz prejšnjega odstavka ne zahteva, se neizpodbojno domneva, da so izračunane pravilne in s tem potrjene. Pristojni organ v tem primeru odloči le o višini morebitnega subvencioniranja cen v skladu z Uredbo o metodologiji in tem odlokom.
Cene storitev javnih služb iz tega člena se na računu izkazujejo v skladu z Uredbo o metodologiji.
Na cene, ki so določene v skladu s tem členom, se obračuna davek na dodano vrednost v skladu s predpisi.
Cene se objavijo na spletni strani izvajalca javne službe.
37. člen
Če potrjena cena iz prejšnjega člena odloka ne zadošča za pokrivanje vseh stroškov javne službe in določenega donosa, občina za ta del na podlagi predračuna izvajalca javne službe tekoče mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec izvajalcu zagotavlja subvencijo za pokrivanje tega nepokritega dela cene in predpisanega donosa, v skladu s Sklepom Komisije z dne 20. 12. 2011 o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (Uradni list Evropske unije, L 7/3, z dne 11. 1. 2012).
Subvencija se zagotavlja le za nepridobitne uporabnike v skladu z Uredbo o metodologiji.
Nepridobitni uporabniki so gospodinjstva in pravne osebe, ki so ustanovljene za izvajanje nepridobitnih dejavnosti in upravnih nalog.
38. člen
Pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za posamezno javno službo in naslednje storitve znotraj javne službe:
1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje:
– ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
– ločeno zbrane odpadne embalaže,
– biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
– mešanih komunalnih odpadkov;
2. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in
3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Na računu se ločeno prikaže zaračunana cena storitve posamezne javne službe:
– cena storitev iz prve, druge in četrte alineje 1. točke prejšnjega odstavka,
– cena storitev iz tretje alineje 1. točke prejšnjega odstavka,
– cena storitev iz 2. točke prejšnjega odstavka in
– cena storitev iz 3. točke prejšnjega odstavka.
Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz prvega odstavka tega člena je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se uporabnikom obračuna v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih.
S plačilom, ki ga upravljavec odlagališča zaračuna za storitve odlaganja odpadkov, morajo biti kriti vsi stroški, povezani z gradnjo in obratovanjem odlagališča, finančnim jamstvom v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, in predvideni stroški zapiranja odlagališča ter stroški za izvedbo ukrepov varstva okolja po zaprtju za obdobje najmanj 30 let.
38.a člen
(črtan)
39. člen
Cena se v delu, ki se nanaša na opravljanja storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, in v delu, ki se nanaša na stroške javne infrastrukture, oblikuje na kg opravljene storitve iz prvega odstavka prejšnjega člena in se uporabnikom zaračuna glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza.
Izvajalec ceno iz prve, tretje in četrte alineje drugega odstavka prejšnjega člena, izraženo v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov iz prve, druge in četrte alineje 1. točke ter 2. in 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena na uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika. Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike. Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen način in stalno dostopno na spletni strani izvajalca javne službe.
Izvajalec ceno iz druge alineje drugega odstavka prejšnjega člena, izraženo v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika za biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad ter pogostost odvoza navedenega zabojnika, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov iz tretje alineje 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena v posamezni občini na uporabnike glede na prostornino navedenega zabojnika in pogostost odvoza tega zabojnika. Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike. Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen način in stalno dostopno na spletni strani izvajalca javne službe.
Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev in za katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki upoštevata najmanj ena tretjina najmanjše velikosti zabojnika in pogostost odvoza.
40. člen
(črtan)
41. člen
Minimalni obračunski volumen zabojnika v gospodinjstvih za mešane komunalne odpadke je 20 litrov na osebo na teden.
Pri storitvah javnih služb, vezanih na počitniški objekt ali drug podoben gospodarski objekt in stanovanje, ki je v uporabi občasno, je obračunski volumen 20 litrov na teden.
Za ostale uporabnike se storitev javnih služb obračunava po volumnu zabojnika in številu odvozov na mesec, in sicer po naslednji tabeli:
Član        Volumen posode
-----------------------------------
1         40 L
2         80 L
3         120 L
4         160 L
5         200 L
6         240 L
7         240 L
8         240 L+60 L
9         240 L+60 L
10         240 L+120 L
11         240 L+120 L
12         240 L+240 L
13         240 L+240 L
14         240 L+240 L
40         770 L+770 L
45         770 L+770 L.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM
42. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo prekrškovani organi Občine Sevnica in pristojne inšpekcijske službe.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
43. člen
Z globo 250 EUR je kaznovan posameznik, z denarno kaznijo z globo 450 EUR pa sta kaznovana pravna oseba in samostojni podjetnik, ki ravnajo v nasprotju:
– s prvim odstavkom 3. člena,
– z 11. in 12. členom,
– s prvim odstavkom 13. člena,
– s prvim odstavkom 14. člena,
– s 15., 17., 18., 21. in 22. členom,
– z drugim, tretjim, četrtim in petim odstavkom 23. člena,
– z 28., 29. in 30. členom,
– z drugim odstavkom 31. člena,
– s 34. členom,
– s prvim odstavkom 35. člena.
44. člen
Z globo 150 EUR je kaznovana odgovorna oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju:
– z 11. členom,
– z drugim odstavkom 13. člena,
– s 15. členom,
– s prvim odstavkom 16. člena,
– z drugim odstavkom 20. člena,
– s 24. členom,
– s prvim odstavkom 35. člena tega odloka.
45. člen
Z globo 450 EUR je kaznovan izvajalec, če ravna v nasprotju:
– z drugim odstavkom 3. člena,
– s 4. členom,
– z drugim odstavkom 13. člena,
– s 15. členom,
– z drugim odstavkom 18. člena,
– z drugim in tretjim odstavkom 16. člena,
– z 20. členom,
– s 24. členom,
– s 25., 26., 27., 30., 31. in 32. členom,
– s 36., 37. in 38. členom,
– z 42. členom tega odloka.
46. člen
Z globo 250 EUR je kaznovan organizator, ki ravna v nasprotju s 15. in 26. členom tega odloka.
Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 66/95) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Izvajalec izdela skladno s tretjim odstavkom 16. člena tega odloka v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka seznam lokacij zbirnih in odjemnih mest in ga sproti dopolnjuje.
Pravilnik iz prvega odstavka 16. člena tega odloka mora biti sprejet v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
48. člen
Z dnem, ko bodo izpolnjeni pogoji iz 47. člena tega odloka, prenehata veljati:
– Odlok o vzdrževanju javne snage in obveznem odlaganju smeti in odpadkov na območju Občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 7/76, 36/87, 37/87 in Uradni list RS, št. 24/91);
– Pravilnik o minimalnih pogojih za ureditev in določitev zbirnega in odjemnega mesta ter o načinu za določanje velikosti in števila posod za zbiranje komunalnih odpadkov (Uradni list SRS, št. 37/87).
49. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 44/04) vsebuje naslednjo končno določbo:
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 37/08) vsebuje naslednjo končno določbo:
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/09) vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 22/14 z dne 31. 3. 2014) vsebuje naslednjo končno določbo:
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2014
Sevnica, dne 23. aprila 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost