Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2014 z dne 9. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2014 z dne 9. 5. 2014

Kazalo

1359. Stališče 5 – Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje, stran 3791.

Na podlagi 4. in 15. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; odslej ZRev-2) ter v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-11/2014 z dne 18. 3. 2014 je Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo na 5. redni seji dne 10. 4. 2014 sprejel prenovljeno
S T A L I Š Č E 5
Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje
I. UVOD
1. člen
(Vsebina Stališča)
(1) Stališče Revizijskega sveta o revizijskem pregledu letnega poročila družbe za upravljanje (odslej Stališče) pojasnjuje postopke pri posebnem revizijskem poslu, ki ga opravi revizor na podlagi 2. točke prvega odstavka 2. člena Sklepa o revizijskem pregledu letnega poročila družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 54/12; odslej Sklep).
(2) Kadar se Stališče sklicuje na določila drugih predpisov, se ta določila uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Opredelitev pojmov)
Pojmi, uporabljeni v Stališču, imajo enak pomen kot v določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, zakona, ki ureja revidiranje, in drugih pravil revidiranja ter podzakonskih predpisov ZISDU-2.
II. DOLOČILA O REVIZIJSKEM PREGLEDU
3. člen
(Vsebina pregleda)
(1) Revizijski pregled obsega pregled:
1. revidiranje letnih računovodskih izkazov družbe za upravljanje in
2. pregled izpolnjevanja pravil varnega in skrbnega poslovanja ter izpolnjevanja pravil ravnanja, kot so določena v Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C; odslej ZISDU-2) in Sklepu o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 33/12; odslej Sklep o poslovanju).
(2) Na podlagi revizijskega pregleda revizor skladno s pravili revidiranja iz prvega odstavka 4. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) pripravi poročilo, ki obsega revizorjevo poročilo:
1. o izpolnjevanju pravil varnega in skrbnega poslovanja ter
2. o izpolnjevanja pravil ravnanja.
4. člen
(Izpolnjevanje pravil varnega in skrbnega poslovanja)
Revizor pri presoji ustreznosti izpolnjevanja pravil varnega in skrbnega poslovanja pregleda:
1. ali ima družba za upravljanje vzpostavljene predpisane postopke odločanja ter organizacijsko strukturo, ki jasno in na dokumentiran način določa linije poročanja in razporeja funkcije, pooblastila in odgovornosti;
2. ali družba za upravljanje izvaja in vzdržuje računovodske postopke, ki ji omogočajo, da izdela in pravočasno posreduje finančna ter druga poročila;
3. ali ima družba za upravljanje predpisane informacijske sisteme za podporo poslovanju in pripravljeno strategijo zagotavljanja njihovega razvoja in varnosti;
4. ali ima družba za upravljanje vzpostavljen predpisan sistem notranjih kontrol iz 3. podpoglavja Sklepa o poslovanju;
5. ali družba za upravljanje vodi evidence skladno s 4. podpoglavjem Sklepa o poslovanju;
6. ali ima družba za upravljanje opredeljene in dokumentirane vrste nasprotij interesov, ki lahko nastanejo pri opravljanju njenih storitev in poslov, ter vzpostavljeno politiko obvladovanja nasprotij interesov iz 5. podpoglavja Sklepa o poslovanju;
7. ali ima družba za upravljanje dokumentirane krizne načrte in načrte neprekinjenega poslovanja v pogojih hudih motenj poslovanja iz 6. podpoglavja Sklepa o poslovanju.
5. člen
(Izpolnjevanje pravil ravnanja)
Revizor pri presoji ustreznosti izpolnjevanja pravil ravnanja pregleda:
1. ali ima družba za upravljanje vzpostavljene in dokumentirane predpisane politike in postopke skrbnega pregleda naložb investicijskega sklada iz 53. člena Sklepa o poslovanju;
2. ali ima družba za upravljanje vzpostavljeno in dokumentirano predpisano politiko izvrševanja odločitev za trgovanje, ki ji omogoča izvršitev naročil pod pogoji, ki so za investicijski sklad oziroma stranko najugodnejši, in ali izvaja dokumentirano ureditev, ki ji omogoča učinkovito izpolnjevanje obveznosti iz 54. člena Sklepa o poslovanju;
3. ali družba za upravljanje izvaja dokumentirane postopke in ukrepe iz 57. člena Sklepa o poslovanju, ki zagotavljajo takojšnje, pošteno in hitro izvajanje transakcij v imenu investicijskega sklada oziroma v imenu drugih strank.
6. člen
(Opravljanje storitev gospodarjenja in pomožnih storitev)
Kadar družba za upravljanje opravlja tudi storitve gospodarjenja ali pomožne storitve (6. člen Sklepa o poslovanju), revizor revizijski pregled tega dela poslovanja opravi s smiselno uporabo določb Stališča 11 – Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v borznoposredniških družbah (Uradni list RS, št. 22/10).
III. DOLOČILA O REVIZORJEVEM POROČANJU
7. člen
(Revizorjevo poročanje o izpolnjevanju pravil varnega in skrbnega poslovanja ter izpolnjevanju pravil ravnanja)
(1) Revizor o opravljenem pregledu iz 1. točke prvega odstavka 3. člena poroča na način, določen s smiselno uporabo Mednarodnega standarda sorodnih storitev (MSS) 4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami in predstavljen v Prilogi tega stališča.
(2) V poročilu revizor poroča o dejanskih ugotovitvah, do katerih je prišel na podlagi opravljenih dogovorjenih postopkov. V poročilu revizor navede tudi zadostne podrobnosti o ugotovljenih napakah in izjemah.
(3) Kadar revizor v skladu s 6. členom tega stališča izvaja tudi dogovorjene postopke s smiselno uporabo Stališča 11, poročilo iz prvega odstavka tega člena dopolni tudi z dejanskimi ugotovitvami, ki izhajajo iz opravljenih postopkov.
IV. DATUM UVELJAVITVE IN UPORABE TER POJASNILA STALIŠČA
8. člen
(Datum uveljavitve in uporabe)
(1) Stališče začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS; uporabljati se začne pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil družb za upravljanje za leto 2013. Z dnem uveljavitve tega stališča prenehata veljati Stališče 5 – Revizorjevi postopki pri revidiranju letnega poročila družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 112/04) in Navodilo 2 – Revizorjevi postopki pri revidiranju letnega poročila družbe za upravljanje.
9. člen
(Pojasnila)
Za pojasnila in tolmačenje posameznih točk Stališča je pristojen Revizijski svet Inštituta oziroma po pooblastilu Revizijskega sveta Inštituta strokovne službe Inštituta.
Priloga
 
  Zgled revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil varnega in skrbnega
   poslovanja ter izpolnjevanju pravil ravnanja družbe za upravljanje
 
                 POROČILO
            O DEJANSKIH UGOTOVITVAH, NAMENJENO...
            (tistim, ki so navedeni v pogodbi)
 
  Na podlagi Sklepa o revizijskem pregledu letnega poročila družbe za
upravljanje (Uradni list RS, št. 54/12; odslej Sklep) smo opravili
postopke, za katere smo se dogovorili z vami in ki jih navajamo v
nadaljevanju. To so postopki v zvezi s pregledom izpolnjevanja pravil
varnega in skrbnega poslovanja ter izpolnjevanja pravil ravnanja, kot so
določena v ZISDU-2 in Sklepu o poslovanju družbe za upravljanje za družbo
ABC za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 20XX. Posel je bil opravljen
v skladu z Mednarodnim standardom sorodnih storitev 4400 – Posli
opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami.
Edini namen postopkov je bil, da bi vam pomagali pri presoji upoštevanja
določil Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni
list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C; odslej ZISDU-2) in Sklepa o
poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 33/12; odslej Sklep o
poslovanju) v poslovnem letu, ki se je končalo 31. 12. 20XX.
  Opravljene postopke povzemamo takole:
  1. Pri pregledu ustreznosti izpolnjevanja pravil varnega in skrbnega
poslovanja iz 2.2.1. pododdelka ZISDU-2 smo pregledali:
  1.1. ali ima družba za upravljanje vzpostavljene predpisane postopke
odločanja ter organizacijsko strukturo, ki jasno in na dokumentiran način
določa linije poročanja in razporeja funkcije, pooblastila in odgovornosti;
  1.2. ali družba za upravljanje izvaja in vzdržuje računovodske postopke,
ki ji omogočajo, da izdela in pravočasno posreduje finančna ter druga
poročila;
  1.3. ali ima družba za upravljanje predpisane informacijske sisteme za
podporo poslovanju in pripravljeno strategijo zagotavljanja njihovega
razvoja in varnosti;
  1.4. ali ima družba za upravljanje vzpostavljen predpisan sistem
notranjih kontrol iz 3. podpoglavja Sklepa o poslovanju;
  1.5. ali družba za upravljanje vodi evidence skladno s 4. Podpoglavjem
Sklepa o poslovanju;
  1.6. ali ima družba za upravljanje opredeljene in dokumentirane vrste
nasprotij interesov, ki lahko nastanejo pri opravljanju njenih storitev in
poslov, ter vzpostavljeno politiko obvladovanja nasprotij interesov iz 5.
podpoglavja Sklepa o poslovanju;
  1.7. ali ima družba za upravljanje dokumentirane krizne načrte in načrte
neprekinjenega poslovanja v pogojih hudih motenj poslovanja iz 6.
podpoglavja Sklepa o poslovanju.
  2. Pri pregledu ustreznosti izpolnjevanja pravil ravnanja iz 2.2.2.
pododdelka ZISDU-2 smo pregledali:
  2.1. ali ima družba za upravljanje vzpostavljene in dokumentirane
predpisane politike in postopke skrbnega pregleda naložb investicijskega
sklada iz 53. člena Sklepa o poslovanju;
  2.2. ali ima družba za upravljanje vzpostavljeno in dokumentirano
predpisano politiko izvrševanja odločitev za trgovanje, ki ji omogoča
izvršitev naročil pod pogoji, ki so za investicijski sklad oziroma stranko
najugodnejši, in ali izvaja dokumentirano ureditev, ki ji omogoča
učinkovito izpolnjevanje obveznosti iz 54. člena Sklepa o poslovanju;
  2.3. ali družba za upravljanje izvaja dokumentirane postopke in ukrepe iz
57. člena Sklepa o poslovanju, ki zagotavljajo takojšnje, pošteno in hitro
izvajanje transakcij v imenu investicijskega sklada oziroma v imenu drugih
strank.
  Poročamo o ugotovitvah:
  a) V zvezi s 1.1. točko smo ugotovili, ... (navedba dejanskih ugotovitev,
vključno z morebitnimi nepravilnostmi).
  b) V zvezi s 1.2. točko smo ugotovili, ... (navedba dejanskih ugotovitev,
vključno z morebitnimi nepravilnostmi).
  c) V zvezi s 1.3. točko smo ugotovili, ... (navedba dejanskih ugotovitev,
vključno z morebitnimi nepravilnostmi).
  d) V zvezi s 1.4. točko smo ugotovili, ... (navedba dejanskih ugotovitev,
vključno z morebitnimi nepravilnostmi).
  e) V zvezi s 1.5. točko smo ugotovili, ... (navedba dejanskih ugotovitev,
vključno z morebitnimi nepravilnostmi).
  f) V zvezi s 1.6. točko smo ugotovili, ... (navedba dejanskih ugotovitev,
vključno z morebitnimi nepravilnostmi).
  g) V zvezi s 1.7. točko smo ugotovili, ... (navedba dejanskih ugotovitev,
vključno z morebitnimi nepravilnostmi).
  h) V zvezi s 2.1. točko smo ugotovili, ... (navedba dejanskih ugotovitev,
vključno z morebitnimi nepravilnostmi).
  i) V zvezi s 2.2. točko smo ugotovili, ... (navedba dejanskih ugotovitev,
vključno z morebitnimi nepravilnostmi).
  j) V zvezi s 2.3. točko smo ugotovili, ... (navedba dejanskih ugotovitev,
vključno z morebitnimi nepravilnostmi).
  Ker opravljeni postopki niso niti revizija niti preiskava v skladu z
Mednarodnimi standardi revidiranja ali Mednarodnimi standardi poslov
preiskovanja, v povezavi s spoštovanjem pravil, določenih v ZISDU-2 in
splošnih aktih o upravljanju investicijskega sklada, izdanih na njegovi
podlagi, v tem poročilu ne dajemo nikakršnega zagotovila.
  Če je bila opravljena revizija računovodskih izkazov za isto leto:
  Ker je bila poleg tega dodatnega revizijskega pregleda opravljena tudi
revizija računovodskih izkazov investicijskega sklada ABC v skladu z
Mednarodnimi standardi revidiranja, smo o morebitnih drugih zadevah
poročali v revizorjevem poročilu o revidiranih računovodskih izkazih.
  Če ni bila opravljena revizija računovodskih izkazov za isto leto:
  Če bi opravili dodatne postopke ali pa revizijo ali preiskavo
računovodskih izkazov v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja ali
Mednarodnimi standardi poslov preiskovanja, bi utegnili najti še kakšne
druge zadeve, o katerih bi vam poročali.
  Naše poročilo služi izključno namenu, predstavljenemu v prvem odstavku,
in se sme posredovati zgolj strankam, določenim v pogodbi. Poročilo se
nanaša izključno na spoštovanje pravil, določenih v ZISDU-2 in splošnih
aktih o upravljanju družbe za upravljanje, izdanih na njegovi podlagi, in
ne velja za celotne računovodske izkaze družbe za upravljanje.
 
Datum
Naslov               REVIZOR
Št. 6/2014
Ljubljana, dne 10. aprila 2014
Sonja Anadolli l.r.
Predsednica Revizijskega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo