Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2014 z dne 30. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2014 z dne 30. 4. 2014

Kazalo

1308. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast, stran 3688.

Na podlagi določil 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 28. seji dne 17. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast
1. člen
V Odloku o prevzemu izdajateljstva revije Rast (Uradni list RS, št. 26/95, 37/95, 82/98) se za sedanjim 7. členom doda novo poglavje ter 8., 9. in 10. člen:
»II. ZAČASNO IZDAJATELJSTVO
8. člen
Na podlagi razpisa za programskega izvajalca na podlagi določil zakona, ki ureja uresničevanje javnega interesa v kulturi se lahko izdajateljstvo revije Rast prenese na programskega izvajalca za omejeno časovno obdobje 3 do 5 let (v nadaljevanju: začasni izdajatelj). Začasni izdajatelj mora biti oseba javnega prava ali imeti status pravne osebe v javnem interesu na področju kulture. Razpis in sklenitev pogodbe se izvedeta v skladu z določili zakona, ki ureja uresničevanje javnega interesa v kulturi.
9. člen
Začasnemu izdajatelju se za del ali celotno obdobje, ko opravlja izdajateljstvo revije Rast, lahko dovoli vpis v razvid medijev kot izdajatelj revije Rast, če bi tak vpis lahko pomenil pridobitev širše pravice na kandidiranje za sredstva iz državnega ali EU proračuna.
Začasni izdajatelj za čas, ko pridobi pravico izdajanja revije Rast, pridobi tudi pravico do sredstev za izdajanje revije Rast, ki jih namenja Mestna občina Novo mesto in pravico do sredstev iz trženja revije.
10. člen
Razpis za izbiro začasnega izdajatelja se izvede v skladu z določili pravilnika, ki urejajo izvedbo javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov. Pogodba se sklene z začasnim izdajateljem za dobo petih let.«
2. člen
Zaradi novega poglavja se spremeni oštevilčenje členov tako, da sedanji členi od 8 do 20 postanejo členi od 11 do 23 in oštevilčenje poglavij tako, da dosedanja poglavja od II do VI postanejo poglavja od III do VII.
3. člen
8. člen (sedaj 11. člen) se spremeni tako, da se glasi:
»Revija ima lahko desetčlansko uredništvo, ki ga za štiriletno mandatno obdobje na predlog izdajatelja ali začasnega imenuje občinski svet. Občinski svet lahko uredništvo ali posameznega člana uredništva razreši pred iztekom mandata na predlog izdajatelja. Če izvršuje izdajateljstvo občinski svet (ni prenosa na začasnega izdajatelja) predlog za imenovanje članov uredništva oblikuje Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«
4. člen
Prvi odstavek 9. člena (sedaj 12. člen) se spremeni tako, da se glasi:
»Odgovornega urednika praviloma izmed članov uredništva na predlog izdajatelja ali začasnega izdajatelja imenuje in razrešuje občinski svet. Za imenovanje in razrešitev odgovornega urednika se smiselno uporabljajo določbe tega odloka o imenovanju in razrešitvi uredništva.«
5. člen
Četrta alineja 13. člena (sedaj 16. člena) se dopolni tako, da se glasi:
»– sredstva Ministrstva za kulturo Republike Slovenije oziroma Javne agencije za knjigo Republike Slovenije,«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Svet revije, uredništvo ter odgovorni urednik opravljajo svoje delo do izteka mandata.
Imenovanje novega sveta revije, uredništva ter odgovornega urednika po izteku mandata sedanjih članov imenuje občinski svet na podlagi predloga izdajatelja ali začasnega izdajatelja.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2014
Novo mesto, dne 17. aprila 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost