Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2014 z dne 30. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2014 z dne 30. 4. 2014

Kazalo

1292. Pravilnik o obliki, vsebini in načinu hrambe prevoznice za prevoz gozdnih lesnih sortimentov, stran 3629.

Na podlagi devetega odstavka 17.c člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o obliki, vsebini in načinu hrambe prevoznice za prevoz gozdnih lesnih sortimentov
1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejšo obliko, vsebino in način hrambe prevoznega dokumenta, ki spremlja gozdne lesne sortimente, naložene na vozilo ali pri njihovem prevozu po cesti (v nadaljnjem besedilu: prevoznica).
2. člen
(1) Podrobnejšo vsebino in obliko prevoznice ter navodilo za izpolnjevanje prevoznice določa obrazec, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(2) Prevoznica je v najmanj treh izvodih, pri čemer se izvodi lahko označijo ločeno za pošiljatelja, prevoznika in prejemnika gozdnih lesnih sortimentov.
3. člen
Prevoznico hranijo pošiljatelj, prevoznik in prejemnik gozdnih lesnih sortimentov v fizični obliki v originalnem izvodu. Če se prevoznica ne uporabi za prevoz gozdnih lesnih sortimentov vse tri originalne izvode v fizični obliki hrani pošiljatelj.
4. člen
1. maja 2014 preneha veljati Pravilnik o obliki, vsebini in načinu hrambe prevoznice za prevoz gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 69/13).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja 2014.
Št. 007-163/2014
Ljubljana, dne 25. aprila 2014
EVA 2014-2330-0115
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost