Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2014 z dne 18. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2014 z dne 18. 4. 2014

Kazalo

1166. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2013, stran 3367.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12 in 19/13) je Občinski svet Občine Žirovnica na 23. seji dne 27. 3. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Žirovnica za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del ter načrt razvojnih programov.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žirovnica za leto 2013.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2013 izkazuje:
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 3.629.363|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 3.430.034|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)       | 2.761.627|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček        | 2.338.355|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|703  |Davki na premoženje            |  329.093|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|704  |Domači davki na blago in storitve     |   94.284|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|706  |Drugi davki                |    –105|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)    |  668.407|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodki od     |  434.809|
|    |premoženja                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|711  |Takse in pristojbine            |   3.144|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|712  |Globe in druge denarne kazni        |   7.373|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki          |  223.080|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)       |   48.996|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   |   3.975|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč        |   45.021|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)       |  150.333|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih       |  135.567|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|741  |Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz |   14.767|
|    |sredstev proračuna EU           |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      | 4.455.074|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    |  990.545|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim     |  228.456|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno varnost |   40.771|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|402  |Izdatki za blago in storitve        |  715.431|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|403  |Plačila domačih obresti          |    887|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|409  |Rezerve                  |   5.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     | 1.246.847|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|410  |Subvencije                 |   49.300|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|411  |Transferi posameznikom           |  534.375|
|    |in gospodinjstvom             |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam in   |  238.796|
|    |ustanovam                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi       |  424.377|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        | 2.184.735|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev     | 2.184.735|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)     |   32.946|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|431  |Investicijski transferi pravnim in fizičnim|   23.340|
|    |osebam, ki niso proračunski uporabniki   |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim    |   9.606|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-  |  –825.711|
|    |II.)                    |      |
|    |(skupaj prihodki minus skupaj odhodki)   |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|III./1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–|  –927.925|
|    |(II.-403-404) (skupaj prihodki brez    |      |
|    |prihodkov od obresti minus skupaj odhodki |      |
|    |brez plačil obresti)            |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|III./2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-  | 1.192.642|
|    |(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči   |      |
|    |odhodki in tekoči transferi)        |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |     0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |     0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750)         |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil       |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |     0|
|    |KAPITALSKIH DELŽEV (IV.-V.)        |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)           |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|500  |Domače zadolževanje            |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)         |   20.591|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA              |   20.591|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|550  |Odplačila kreditov poslovnim bankam    |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |  –846.302|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –20.591|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |  825.711|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. | 3.169.040|
|    |PRETEKLEGA LETA              |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
4. člen
Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki, po zaključnem računu proračuna za leto 2013 v višini 846.302 EUR, se bo kril iz sredstev na računih proračuna.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 410-0005/2014
Breznica, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost