Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2014 z dne 18. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2014 z dne 18. 4. 2014

Kazalo

1133. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice, stran 3219.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 33/07, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12 in 92/13), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 38/10, 127/06, 38/10 in 57/11), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11, 43/11, 21/13 in 111/13), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 111/07, 18/09, 13/10, 8/11 in 92/11) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07 in 34/09) je Občinski svet Občine Jesenice na 35. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 84/06 in 114/09), se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Storitve in naloge javne službe po tem odloku se morajo zagotavljati na območju celotne Občine Jesenice.«
2. člen
V 6. členu se v prvem odstavku besedilo »programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode (v nadaljnjem besedilu: program)« zamenja z besedilom »programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode sprejetim v skladu s predpisom, ki določa vrsto nalog, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev« in črta drugi stavek.
3. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javna služba obsega naslednje naloge:
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin ali streh,
– prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE za komunalne odpadne vode iz nestanovanjskih stavb na območjih, ki niso območja poselitve ali območja površin, predvidena za širitev naselja,
– čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz prejšnje alineje na centralni čistilni napravi Jesenice,
– zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa ali izdelave ocen obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE,
– zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE za komunalne odpadne vode iz nestanovanjskih stavb na območjih, ki niso območja poselitve ali območja površin, predvidena za širitev naselja.
Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske odpadne vode s površin, ki niso javne, se ne šteje za javno službo, tudi če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti na centralni čistilni napravi Jesenice.«
4. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi na območju poselitve ali območju površin, predvidenih za širitev naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, se mora odvajati neposredno v javno kanalizacijo.
V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi izven območja poselitve ali območja površin, predvidenih za širitev naselja, ki je opremljeno s kanalizacijo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe na javno kanalizacijo, mora biti večja od 0,02 PE,
– odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad nivojem terena, je možno brez naprav za prečrpavanje.
Ne glede na prvi odstavek tega člena, se lahko na območju poselitve ali območju površin, predvidenih za širitev naselja, komunalna odpadna voda izjemoma odvaja v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo manjšo od 50 PE ali nepretočno greznico, če so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki določa vrsto nalog, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev gospodarske javne službe.
Do izgradnje javne kanalizacije se komunalna odpadna voda iz stavbe, na območju iz prvega odstavka tega člena, odvaja v obstoječo greznico ali malo čistilno napravo.
Do izgradnje javne kanalizacije je dovoljeno, če opremljanje zemljišča z javno kanalizacijo ne poteka hkrati z gradnjo stavbe, komunalno odpadno vodo iz stavb čistiti oziroma zbirati:
– v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo manjšo od 50 PE,
– v nepretočni greznici, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 8.a člena.«
5. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen ki se glasi:
»8.a člen
Na območjih, ki niso poselitvena območja ali območja površin, predvidena za širitev naselja, morajo lastniki stavb zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo manjšo od 50 PE. Upravljavec male komunalne čistilne naprave mora zagotoviti prevzem blata z uporabo storitev javne službe.
Ne glede na prvi odstavek tega člena, se lahko komunalna odpadna voda izjemoma odvaja v nepretočno greznico, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– skupna obremenitev zaradi odvajanja odpadne vode iz stavb mora biti manjša od 50 PE,
– nepretočna greznica mora biti na območju, kjer čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi tehnično ni izvedljivo zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali posebnih razmer, ki negativno vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave (posebne geografske razmere, nestalno naseljene stavbe),
– letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe na javno kanalizacijo, mora biti manjša od 0,02 PE,
– odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad nivojem terena, v javno kanalizacijo ni možno brez naprav za prečrpavanje,
– nepretočna greznica mora biti zgrajena v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode,
– upravljavec nepretočne greznice mora zagotoviti prevzem celotne količine komunalne odpadne vode z uporabo storitev javne službe.
Na območjih, ki niso poselitvena območja ali območja površin, predvidena za širitev naselja, se lahko komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb odvaja v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki je v lasti in upravljanju lastnika ali lastnikov nestanovanjskih stavb. Upravljavec male komunalne čistilne naprave mora zagotoviti prevzem blata z uporabo storitev javne službe.«
6. člen
V 10. členu se črta druga alineja prvega stavka.
7. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Posege v sistem javne kanalizacije lahko izvaja izvajalec javne službe ali od njega pooblaščen izvajalec.«
8. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec opravlja na območju Občine Jesenice na podlagi javnega pooblastila naslednje naloge v zvezi z opravljanjem javne službe po tem odloku:
– izdaja smernice k osnutkom prostorskih aktov (v nadaljnjem besedilu: smernice),
– izdaja mnenja k predlogom prostorskih aktov (v nadaljnjem besedilu: mnenja),
– izdaja projektne pogoje k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: pogoje),
– izdaja soglasja k projektnim rešitvam (v nadaljnjem besedilu: soglasja),
– izdaja soglasja za gradnjo objekta v varovalnem pasu za nezahtevne objekte,
– izdaja soglasje za priključitev na javno infrastrukturo (kanalizacijo).
Dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti izvajalcu za izdajo zgoraj navedenih listin je:
1. za smernice oziroma mnenje:
– osnutek oziroma predlog prostorskega akta,
2. za projektne pogoje:
– idejna zasnova ali idejni projekt,
– kartografski del, ki obsega kopijo katastrskega načrta in topografskega načrta z vrisanim objektom skicami tlorisa in tipičnih prerezov, če gre za stavbo, praviloma v merilu 1:500, če gre za gradbeni inženirski objekt pa v merilu 1:1000 oziroma drugem ustrezno večjem merilu,
3. za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (s tekstualnim in grafičnim delom) s projektom zunanje ureditve, ki določa način odvajanja komunalnih, tehnoloških in padavinskih odpadnih vod,
– izračun biokemijske obremenitve,
– opis tehnološkega postopka s podatki o odpadnih in nevarnih snoveh v proizvodnji,
4. za soglasje za priključitev obstoječih zahtevnih in manj zahtevnih objektov na javno kanalizacijo, če ni bilo izdano že v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500 in priključkom,
– za odvajanje komunalnih odpadnih vod iz večstanovanjskih objektov, situacijo zunanje ureditve objektov z interno kanalizacijo (prikazan način odvajanja komunalnih odpadnih vod in ločen sistem odvajanja padavinskih vod), z vrisanimi objekti v merilu 1:1000 ali 1:500,
– za odvajanje tehnoloških odpadnih vod analizo obratovalnega monitoringa odpadnih vod in situacij zunanje ureditve z interno kanalizacijo (prikazan način odvajanja komunalnih in tehnoloških odpadnih vod in ločen sistem odvajanja padavinskih vod), z vrisanimi objekti v merilu 1:1000 ali 1:500,
– soglasje lastnikov, upravljavcev oziroma uporabnikov parcel, preko katerih bo potekal priključek, oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje.
Izvajalec sodeluje pri tehničnih pregledih novo zgrajenih objektov in naprav javne kanalizacije.«
9. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Investitor graditve objektov za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za izvajanje javne službe mora po končani gradnji prenesti objekte in naprave v najem izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Za prevzem objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. kanalizacijska mreža in naprave za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se predajajo morajo imeti vso potrebno tehnično dokumentacijo, soglasja, pozitivno opravljen preizkus vodotesnosti, geodetski posnetek, evidenco priključkov, evidenco osnovnih sredstev in njihove vrednosti, urejena lastninska-razmerja,
2. objekti čiščenja odpadnih vod, ki se predajajo, morajo imeti vso z zakonom, ki ureja graditev objektov, predpisano dokumentacijo, soglasja, poslovnik o obratovanju, navodila za obratovanje, servisne in garancijske listine, evidenco osnovnih sredstev in njihove vrednosti,
3. postopek prevzema mora biti izveden dokumentirano z zapisnikom o primopredaji.«
10. člen
V 21. členu se črta prvi odstavek.
11. člen
V 26. členu se črta drugi odstavek.
12. člen
Besedilo 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na območjih, kjer s programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz 6. člena odloka za Občino Jesenice ni predvideno odvajanje in čiščenje odpadne vode z javno infrastrukturo, je obvezno čiščenje in zbiranje komunalne odpadne vode skladno z 8.a členom odloka.
Za gradnjo čistilne naprave ali nepretočne greznice, na območjih, kjer gradnja javne kanalizacije ni predvidena, si je povzročitelj obremenitve oziroma investitor dolžan zagotoviti ustrezno upravno dovoljenje.
Obstoječe pretočne greznice so dolžni lastniki odstraniti iz uporabe najkasneje do 31. 12. 2015 oziroma do roka predpisanega s strani državnih predpisov. Greznice je potrebno nadomestiti z malimi čistilnimi napravami, ki imajo ustrezen certifikat ali z nepretočnimi greznicami, skladno z drugim odstavkom 8.a člena odloka.«
13. člen
Besedilo 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec je dolžan zagotoviti:
– redno praznjenje obstoječih greznic enkrat na dve leti,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav v skladu z navodili za obratovanje male komunalne čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na dve leti,
– prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic,
– čiščenje in obdelavo komunalne odpadne vode in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav, obstoječih in nepretočnih greznic na Centralni čistilni napravi Jesenice,
– evidenco uporabnikov z individualnimi greznicami in malimi čistilnimi napravami,
– evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata oziroma grezničnih gošč.«
14. člen
V 36. členu se v prvem odstavku črta drugi in tretji stavek ter drugi odstavek.
15. člen
Besedilo 38. člena se črta.
16. člen
V prvemu stavku 39. člena se črta besedilo »površinske ali podzemne vode ali«.
17. člen
V prvem odstavku 40. člena se v drugi alineji črta beseda »letno«, v deseti alineji besede »ter soglasij k uporabnim dovoljenjem za posege,« ter trinajsta alineja.
18. člen
Besedilo prvega odstavka 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec mora uporabnike javne službe, ki so priključeni na javno kanalizacijo, pisno obveščati v skladu s predpisom, ki določa vrsto nalog, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev.«
19. člen
V prvemu stavku točka pet 43. člena se črta besedilo »enkrat letnega«.
20. člen
V prvem odstavku 46. člena se črta tretja in četrta alineja, v peti alineji pa besede »namenjena za izgradnjo sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda«.
21. člen
Besedilo 48. člena se črta.
22. člen
V 50. členu se črta drugi odstavek.
23. člen
Besedilo 52. člena se črta.
24. člen
Besedilo 54. člena se črta.
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2014
Jesenice, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost