Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2014 z dne 18. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2014 z dne 18. 4. 2014

Kazalo

1132. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2013, stran 3217.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), 13. in 53. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in sprem.) in 115. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na 35. seji dne 27. 3. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Jesenice za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2013, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi podatki iz bilance stanja in pojasnilo odstopanj.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2013 so realizirani v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV            |     V EUR|
|   |IN ODHODKOV               |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |   Proračun|
|                        |   leta 2013|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 21.367.372,26|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 15.953.872,93|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 12.852.682,27|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 10.484.825,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         | 2.090.074,36|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |  276.805,04|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |    977,87|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            | 3.101.190,66|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  | 2.436.869,39|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   6.228,74|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |  111.657,65|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga      |   19.094,95|
|   |in storitev               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  527.339,93|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  299.920,94|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |  203.492,98|
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   96.427,96|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |   2.780,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |   2.780,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           | 5.110.798,39|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    | 1.180.294,67|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna  | 3.930.503,72|
|   |iz sredstev EU              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 23.618.422,47|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 5.646.996,06|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  | 1.295.110,53|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |  203.623,69|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     | 3.988.278,15|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   99.983,69|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   60.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 8.009.016,59|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |  297.259,57|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        | 3.473.415,06|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  732.614,64|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    | 3.505.727,32|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 2.983.564,63|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev | 2.983.564,63|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         | 6.978.845,19|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |  162.538,81|
|   |in fiz. osebam, ki niso pr. up.     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim | 6.816.306,38|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)      | –2.251.050,21|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)     | –2.270.496,41|
|   |(I.-7102)–(II.-403-404)         |       |
|   |(Skupaj prihodki brez prihodkov     |       |
|   |od obresti minus skupaj odhodki brez   |       |
|   |plačil obresti)             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)– | 2.297.860,28|
|   |(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči  |       |
|   |odhodki in tekoči transferi)       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |     0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH      |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     0,00|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |     0,00|
|   |in naložb                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin        |     0,00|
|   |iz naslova privatizacije         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |     0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |  544.801,78|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |  544.801,78|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |  544.801,78|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH   | –2.795.851,99|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  –544.801,78|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)      | 2.251.050,21|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  | 4.959.224,29|
|   |12. 2012                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XIII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  | 2.163.372,30|
|   |12. 2013                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
Končno stanje sredstev na računih občine znaša 2.163.372,30 €.
3. člen
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2013, se prenesejo med odhodke proračuna za leto 2014 v naslednji višini:
   – KS Planina pod   – neporabljena sredstva iz naslova
  Golico        donacij v višini 60,00 € na proračunsko
             postavko 4017, konto 402009 (Novoletna
             obdaritev),
  – KS Mirka Roglja   – neporabljena sredstva iz naslova
  Petka         donacij v višini 400,00 € na proračunsko
             postavko 4049, konto 402009 (Akcije v
             KS),
             – neporabljena sredstva iz naslova
             donacij v višini 130,00 € na proračunsko
             postavko 4047, konto 402009 (Novoletna
             obdaritev),
             – neporabljena sredstva iz naslova
             donacij v višini 100,00 € na proračunsko
             postavko 4044, konto 402009 (Krajevni
             praznik),
  – KS Hrušica     – neporabljena sredstva iz naslova
             donacij v višini 50,00 € na proračunsko
             postavko 4007, konto 402009 (Novoletna
             obdaritev),
  – KS Sava       – neporabljena sredstva iz naslova
             donacij v višini 200,00 € na proračunsko
             postavko 4057, konto 402009 (Novoletna
             obdaritev),
             – neporabljena sredstva iz naslova
             donacij v višini 200,00 € na proračunsko
             postavko 4054, konto 402009 (Krajevni
             praznik),
             – neporabljena sredstva iz naslova
             donacij v višini 100,00 € na proračunsko
             postavko 4059, konto 402009 (Akcije v KS
             Sava),
  – KS Podmežakla    – neporabljena sredstva iz naslova
             donacij v višini 245,00 € na proračunsko
             postavko 4067, konto 402009 (Novoletna
             obdaritev),
             – neporabljena sredstva iz naslova
             donacij v višini 200,00 € na proračunsko
             postavko 4064, konto 402009 (Krajevni
             praznik),
  – Občinska Uprava   – neporabljen del sredstev požarne takse
             v višini 57.306,20 € na proračunsko
             postavko 3061, konto 432300 (Javni zavod
             GARS), NRP OB041-06-0003 Nakup
             gasilskega vozila – ALK 42 m.
4. člen
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:
   1. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2012    294.555,11 €
  2. Pripis obresti v letu 2013           9.393,58 €
  3. Vplačilo sredstev iz proračuna        60.000,00 €
  3. Izplačila iz rezervnega sklada           0,00 €
  4. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2013    363.948,69 €.
5. člen
V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do virov sredstev v višini 133.333.470 €.
6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Jesenice za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
7. člen
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2013 se v celoti objavi na spletni strani Občine Jesenice.
Št. 410-9/2012
Jesenice, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.