Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2014 z dne 18. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2014 z dne 18. 4. 2014

Kazalo

1131. Odlok o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja IG 08-2/PP z dostopno cesto, stran 3215.

Na podlagi 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10, 57/12) in na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) je Občinski svet Občine Ig na 10. dopisni seji dne 16. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja IG 08-2/PP z dostopno cesto
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se v skladu z Odlokom o prostorskem redu Občine Ig (Uradni list RS, št. 35/12, 77/12) (v nadaljevanju: PRO) sprejmejo podrobnejša merila in pogoji (v nadaljevanju: PMP) za posege v prostor na zemljišču parc. št. 1857/2, k.o. Ig, in izgradnjo dostopne ceste po zemljišču parc. št. 293, k.o. Iška Loka in parc. št. 1857/13, k.o. Ig, ki jih je izdelal Elea IC, Ljubljana pod številko projekta: 331130056, februar 2014.
2. člen
(območje veljavnosti odloka)
Obravnavano zemljišče s parc.št. 1857/2 k.o. Ig je v naravi zemljišče, za katerega se predhodno izdelajo podrobna merila in pogoji za projektiranje (v nadaljevanju: PMP) v skladu s 44. in 62. členom PRO. Območje izdelave podrobnih meril in pogojev obsega zemljišče parc. št. 1857/2, k.o. Ig z oznako območja IG 08-2/PP, kjer so dovoljene industrijske stavbe, rezervoarji, silosi in skladišča (CC-SI 125). Dovoljene so tudi stavbe po klasifikaciji CC-SI 126, CC-SI 121, CC-SI 122, CC-SI 123, CC-SI 124, CC-SI 1271. Območje se nahaja na severozahodni strani večjega območja ob obstoječih objektih poslovno industrijske dejavnosti – Kovinska industrija Ig. Na severni strani zemljišče meji na kmetijska zemljišča, na zahodni pa na gozdni osamelec. Predmet obdelave je parcelacija za predvideno gradnjo poslovno skladiščnega objekta in izgradnja javne gospodarske infrastrukture s priključki. Parcelacija predvideva razdelitev parcele za gradnjo objektov v skladu z dovoljeno klasifikacijo in parcelo za dovozno pot s priključkom na obstoječo javno cesto.
3. člen
(sestavni del PMP)
– Besedilo odloka
– Kartografski del, ki obsega naslednje grafične načrte
Načrt namenske rabe z vplivnim območjem – izsek iz PRO, M:1:5000
Prikaz zemljiške parcele, M 1:500 – List št. 1
Prikaz parcelacije na katastrskem načrtu, M1:500 – List št. 2
Prikaz priključkov na infrastrukturo, M 1:500 – List št. 3
Prikaz prometne ureditve- priključek na javno cesto, M1:500 – List št. 4
Zazidalna situacija, M 1: 500 – List št. 5.
4. člen
(ureditveno območje)
Ureditveno območje podrobnejših meril in pogojev obsega zemljišča parc. št. 1857/2, k.o. Ig, ki se nahaja znotraj območja Ig 08-2/PP.
Ureditveno območje se razdeli na naslednje parcele:
P1, P2, P3: namenjeno gradnji za poslovno izobraževalni in skladiščni objekt s parkirnimi in manipulativnimi površinami.
Klasifikacija objekta: CC-SI-125 – industrijske stavbe in stavbe za skladišča. Dovoljene so tudi stavbe CC-SI 126 – stavbe splošnega družbenega pomena (12630 stavba za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, 12620 – Muzeji in knjižnice – stavbe za shranjevanje arhivskih gradiv).
P3 – dovoljeno tudi: namenjeno gradnji industrijsko poslovnega objekta in skladiščni objekt.
Klasifikacija objekta: CC-SI-125 – industrijske stavbe in stavbe za skladišča s parkirnimi in manipulativnimi površinami.
Dovoljene so tudi klasifikacije v skladu s Prostorskim redom občine Ig (Uradni list RS, št. 35/12, 77/12).
C1 – dostopna cesta z navezavo na C2 po parc. št. 1857/13, k.o. Ig in C3 parc. št. 293, k.o. Iška Loka – dostopna cesta, ki poteka do javne prometne infrastrukture.
5. člen
(posegi izven območja PMP in vplivno območje)
Izven območja urejanja PMP bo potekal priključek na transformatorsko postajo »Ig bloki« po zemljišču parc. št. 1857/1, k.o. Ig. in po zemljišču parc. št. 1856/16, k.o. Ig v skladu s pogoji pristojne službe.
Dostopna cesta C3 bo potekala po parc. št. 293, k.o. Iška Loka in delno po 1857/13, k.o. Ig.
6. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)
Vplivno območje bo v času gradnje zajemalo vsa zemljišča znotraj PMP in dostopno cesto po zemljišču parc. št. 293, k.o. Iška Loka. Po izgradnji prostorske ureditve ne bo imela negativnih vplivov na okolje. V času obratovanja bodo vplivi novogradnje na varnost pred požarom, hrupom, varstvom zraka in tal in na osvetlitev v normativnih okvirih. Ne bo negativno vplivala na obstoječe nepremičnine v okolici.
7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov)
Tlorisni gabariti, maksimalno:
Za objekte je definirana Gradbena meja (GM), to pomeni linijo, ki jo novozgrajeni objekti ne smejo preseči, lahko pa se je dotikajo s skrajno točko objekta, ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost. Velikost objekta mora biti v skladu s faktorjem zazidanosti 0,6 in v skladu s faktorjem izrabe zemljišča, ki ne sme presegati 1,2.
Višina objekta ne sme presegati 9 m nad določeno koto +/- 0,00, s tem da čelna fasada s strešnim vencem zakriva streho objekta. Stavbe imajo do dve etaži (P+1).
Kota pritličja novo zgrajenih objektov +/- 0.00 znaša 301,10 mnv.
Strehe so ravne, enokapnice ali dvokapnice v naklonu do 15°.
8. člen
(tipologija in oblikovanje objektov)
Objekti v poslovnih conah so hale, paviljoni, začasni objekti namenjeni skladiščenju ali prireditvam.
Izjema so tehnološki objekti, kot so silosi, dimniki ali drugi tehnološki objekti.
Fasade morajo biti v svetlih ali sivih tonih. Obložene so lahko z naravnimi ali drugimi materiali, ki so obstojni.
Toleranca objekta je možna od GM v notranjost parcele ali, da je znotraj GM postavljeno več manjših objektov.
9. člen
(lega objektov na zemljišču z zunanjo ureditvijo)
Lega objektov je prikazana na listu št. 5 – Zazidalna situacija, in sicer se morajo nahajati znotraj GM. Na zemljišču se zagotovi normativno število PM, 1 za gibalno ovirane osebe in manipulativne površine, ki so namenjene tudi parkiranju za obiskovalce.
Zunanje zelene površine se zasadi in uredi z domačimi vrstami drevja in grmovja ali zatravi.
10. člen
(stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo)
FZ – faktor zazidanosti do 0,6.
FI – faktor izrabe zemljišča naj ne presega 1,2.
V primeru, ko se v sklopu gradbene parcele gradijo dodatni enostavni objekti, veljajo isti faktorji za celotno izrabo gradbene parcele.
11. člen
(ograja)
Ograja se postavi na mejo parcel, ki je lahko žična ali zasajena živa meja iz avtohtone vegetacije. Najvišja dovoljena višine je 200 cm, vključno s točkovnim podstavkom, ki je lahko betonski ali kamnit max. višina 40 cm merjeno od tal.
12. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Dovoz do parcel se uredi z novo dostopno cesto po zemljišču parc. št. 293, k.o. Iška Loka in 1857/13, k.o. Ig.
Cesta bo skupne širine 6,00 m (0,50 + 2,50 + 2,50 + 0,50; bankina + vozišče + vozišče + bankina).
Dolžina znaša cca 200,00 m.
13. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)
Kanalizacija: Do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja bodo objekti v območju IG 08-2 priključeni na malo komunalno čistilno napravo. Pred izdajo soglasja na projektne rešitve mora biti sklenjena pogodba o praznenju blata iz male komunalne čistilne naprave.
Vodovod: Objekt se priključuje na vodovodno omrežje v skladu s pogoji soglasodajalca.
Za hidrantno omrežje bo zgrajen hidrant ob vodovodnem priključku.
Telekom: Za potrebe novogradenj znotraj območja se stavbe priključujejo na obstoječi vod.
Snaga: Odpadki se zbirajo v ločenih zabojnikih. Zabojniki so locirani ob uvozu na posamezno parcel na primerno utrjeni podlagi. Prostor za zbiranje odpadkov bo načrtovan skladno z zahtevami in lokalnim načinom zbiranja odpadkov.
Ogrevanje: Način ogrevanja bo na črpalko voda - zrak za dogrevanje bo objekt priključen tudi na plinovod. Spodbuja se energetsko varčna gradnja, učinkovita raba energije in uporaba obnovljivih virov energije.
Elektro: Objekt bo za svoje potrebe imel elektro priključek v skladu s pogoji soglasodajalca.
Javna razsvetljava: Ob dostopni cesti se zagotovi javna razsvetljava. Za osvetljevanje objekta in zunanjosti bo vsak investitor znotraj svojega območja zagotavljal razsvetljavo.
Predvidena dovozna cesta prečka varovalni pas 20 kV daljnovoda. V križni razpetini je potrebno povečati električno stopnjo izolacije. Vsa križanja z elektroenergetskimi objekti morajo izpolnjevati pogoje pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10).
14. člen
(varovanje okolja)
Varstvo pred hrupom: Območje se nahaja v III. stopnji varstva pred hrupom. Ostala določila veljajo kot določa 32. člen odloka o prostorskem redu Občine Ig.
Osončenje: Pri projektiranju je treba upoštevati določila veljavnega predpisa o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.
Varstvo vodnih virov: Obravnavano območje leži v VVO III. za katerega veljajo določila državne uredbe o varstvu vodnih virov.
Varstvo pred poplavami: Za gradnjo, ki lahko trajno ali začasno vpliva na vodni režim ali stanje voda, je treba izdelati hidrološko-hidravlično analizo oziroma elaborat. Ostali pogoji izhajajo iz 30. člena PRO.
Varstvo zraka: Pri gradnji je potrebno upoštevati določila 33. člena PRO.
15. člen
(varstvo narave)
Odpadni gradbeni material in ostale odpadke mora investitor oziroma Izvajalec del odpeljati na za to določena mesta, izven naravovarstveno pomembnih območij.
16. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
Obravnavano območje posega na naslednje registrirane enote kulturne dediščine:
– EŠD 9386 Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko barje,
– EŠD 11406 Ig – Rimskodobna vaška naselbina,
– EŠD 11819 Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko barje.
Območje mora biti predhodno arheološko raziskavo v fazi priprave PGD dokumentacije po naslednjih fazah:
– analiza prostora;
– arheološki testni izkop s strojnimi testnimi jarki v dolžini 30 metrov in širine 2 m;
– na podlagi rezultatov arheološkega testnega izkopa se bo določil obseg in način nadaljnih arheoloških razizskav, ki bodo potekali po določilih sedemindvajsete alineje 3., 31., 33., 34. in 85. člena ZVKD-1;
– arheološke raziskave zagotovi v skladu s 34. členom ZVKD-1, investitor posega v prostor;
– v primeru odkritja izjemnih najdb zahtevamo spremembo izvedbenega projekta in prezentiranje odkritih arheoloških ostalin in situ.
Investitor ali od njega pooblaščeni izvajalec mora pred pričetkom raziskave pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in arheološke ostaline.
17. člen
(parcelacija)
Parcelacija je določena na karti »02 Prikaz parcelacije«.
P1 – stavbna    (na podlagi Odločbe št. 02112-3778/2012-3
parcela = 2.000 m2 z dne 7. 5. 2013 parc. št. 1857/18, k.o.
          Ig)
P2 – stavbna    (na podlagi Odločbe št. 02112-2729/2013-2
parcela = 247 m2  z dne 2. 12. 2013 parc. št. 1857/22, k.o.
          Ig)
P3 – stavbna    (na podlagi Odločbe št. 02112-2729/2013-2
parcela = 2.172 m2 z dne 2. 12. 2013 parc. št. 1857/20, k.o.
          Ig)
C1 – dovozna pot  (na podlagi Odločbe št. 02112-2729/2013-2
428 m2       z dne 2. 12. 2013 parc. št. 1857/21, k.o.
          Ig)
-----------------------------------------------------------------
Parcela 1857/2, k.o. Ig, je v skupni izmeri 4.847 m2
 
 
C2 – DOVOZNA POT 290 m2  po zemljišču parc. št. 1857/13,
              k.o. Ig
C3 – dovozna pot 756 m2   po zemljišču parc. št. 293, k.o.
              Iška Loka
18. člen
(etapnost gradnje)
V skladu s terminskim planom bo izgradnja objekta na P1 in P2, dostopna cesta po C1, C2, C3 potekala istočasno, ter vsi komunalni priključki.
Objekt na P3 se bo gradil ko bo izražena investicijska namera.
19. člen
(drugi pogoji in zahteve za izvajanje podrobnejših meril in pogojev)
Za potrebe projektiranja in gradnjo se pridobi geomehansko poročilo za potrebe temeljenja. Gradnjo je treba načrtovati tako, da območje gradbišča ne bo posegalo zunaj predmetnega območja.
20. člen
(obveznost investitorjev)
Investitorji se obvežejo, da bodo zgradili tisto komunalno infrastrukturo, ki je opredeljena znotraj njihove gradbene parcele in tisto, ki izhaja iz pridobljenih smernic s strani soglasodajalcev. Obveznost investitorja bo plačilo komunalnega prispevka na podlagi veljavnega Odloka o programu opremljanja Občine Ig. Manjkajoča infrastruktura, ki se bo zgradila naknadno, bo investitor zavezan za priključitev in plačilo komunalnega prispevka in izgradnje znotraj predmetnega območja.
21. člen
(končne določbe)
Po prenehanju veljavnosti teh PMP, ko so predvideni objekti zgrajeni in v uporabi, se območje ureja skladno z veljavnim Prostorskim redom Občine Ig.
22. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanje teh PMP opravlja pristojna inšpekcijska služba.
23. člen
PMP so stalno na vpogled na Občini Ig in na pristojni Upravni enoti Ljubljana.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500/001/2013
Ig, dne 16. aprila 2014
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti