Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

824. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 2530.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF), 21., 211., 212. in 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13), 2., 3. in 8. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12), 17. in 20. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), 2. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17I/91-I – ZUDE, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/00 Odl. US, 61/02 Odl. US, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 26. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
S tem sklepom pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena naslednje nepremičnine, ki predstavljajo:
1. športne objekte:
– parc. št. 455/1 k.o. 1377 – Blanca;
– parc. št. 444/3 k.o. 1381 – Boštanj;
– parc. št. 971/15, 97/4, 97/5, 963/5, 963/6 in 963/7, vse k.o. 1365 – Breg;
– parc. št. 1013 in 977/1, obe k.o. 1389 – Goveji Dol;
– parc. št. 83/6 in 83/11, obe k.o. 1382 – Kompolje;
– parc. št. 1766/2, 2534/18, 1766/4, 1634/1, 1690/39, 1690/42 in 1747, vse k.o. 1391 – Log;
– parc. št. 216/7 in 115/4, obe k.o. 1364 – Loka pri Zidanem Mostu;
– parc. št. 1220/1 k.o. 1362 – Okroglice;
– parc. št. 5/21 k.o. 1361 – Podgorje;
– parc. št. 370/4, 251, 568/33, 433/3, 432/2, 509/1, 938/1, 85/1, 266/1, 573/6, 673/7, 1510/5, 556/26, 556/29, 556/31, 556/35, 556/36 in 407/5, vse k.o. 1379 – Sevnica;
– parc. št. 1742/2, 1743/4, 1743/2, 1743/6, 1739/2, 1788/1, *96/4, 2672/6, 2390, 2416/30, 2422/3 in 2422/5, vse k.o. 1393 – Studenec;
– parc. št. 682/2 k.o. 1384 – Šentjanž;
– parc. št. 566, 576/1, 565, 560/2, 560/1 in 863/26, vse k.o. 1380 – Šmarje;
– parc. št. 1712/4 k.o. 1397 – Tržišče;
2. parkirišča:
– parc. št. 440/4, 440/3, 682/1 in 455/1, vse k.o. 1377 – Blanca;
– parc. št. 441/2, 442/2, 443/2, 444/3, 341, 344/2, 343, 394, 396, 395/1, 395/2, 395/3 in 395/4, vse k.o. 1381 – Boštanj;
– parc. št. 1000/17, 1000/37, 1036/8, 1035/1, 1032, 1025/2, 1025/3 in 1026, vse k.o. 1389 – Goveji Dol;
– parc. št. 2534/30 in 1658, obe k.o. 1391 – Log;
– parc. št. 828/1 in 115/4, obe k.o. 1364 – Loka pri Zidanem Mostu;
– parc. št. 1526/12, 1518/16, 290/14, 515/1, 493/8, 493/20, 493/32, 493/28, 493/24, 493/5, 426/1, 433/3, 426/5, 1526/32, 1526/42, 1526/66, 9/12, 9/14, 29/12, 29/10, 29/4, 29/8, 29/11, 29/1, 29/9, 1520/13, 1520/71, 1520/62, 119/7, 119/10, 119/5, 119/16, 119/13, 120/2, 125/1, 125/2, 25/2, 261, 1537/5, 181, 204, 206, 539/2, 539/4, 180, 539/1, 934/1, 929/2, 936/1, 936/2 in 936/4, vse k.o. 1379 – Sevnica;
– parc. št. 1612, 1611, 2669/9 in 1789, vse k.o. 1393 – Studenec;
– parc. št. 5/3, 2/1, 7/4, 13/2, 14/2, 757, 684/2 in 1242/2, vse k.o. 1384 – Šentjanž;
– parc. št. 29/4 k.o. 1380 – Šmarje;
– parc. št. 1954/5, 1703, 2688/7, 1712/4 in 1713/1, vse k.o. 1397 – Tržišče;
3. pokopališča:
– parc. št. 397 in 390/4, obe k.o. 1381 – Boštanj;
– parc. št. 23 k.o. 1365 – Breg;
– parc. št. 1185/3 k.o. 1386 – Kal;
– parc. št. 2/3 k.o. 1382 – Kompolje;
– parc. št. 1658 k.o. 1391 – Log;
– parc. št. 73/2, 71/1, 72/6 in 73/1, vse k.o. 1364 – Loka pri Zidanem Mostu;
– parc. št. 1220/2 k.o. 1362 – Okroglice;
– parc. št. *45/3, *45/5, 685/1, 685/2 in 687/2, vse k.o. 1388 – Pijavice;
– parc. št. 206, 204, 208/1, 209, 203, 201, 181, 202, 199/2, 182/1, 199/1, 197/2, 198, 207, 210, 211/2, 211/1 in 218, vse k.o. 1379 – Sevnica;
– parc. št. 1609/1 in 1609/2, obe k.o. 1393 – Studenec;
– parc. št. 759 in 757, obe k.o. 1384 – Šentjanž;
– parc. št. 13/4, *11/2 in 2064/2, vse k.o. 1395 – Telče;
– parc. št. *90/3, *90/2 in 1750/2, vse k.o. 1397 – Tržišče;
– parc. št. 1447, 1465/2 in 1465/3, vse k.o. 1367 – Zabukovje.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se predlaga zaznamba javnega dobra v zemljiški knjigi.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2014
Sevnica, dne 26. marca 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost