Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

808. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2013, stran 2519.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.) ter 15. in 101. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 35. redni seji dne 20. 3. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2013.
2. člen
Realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2013 so znašali:
+------+---------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |      v EUR|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |Skupina / podskupina kontov      |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |  6.240.055,27|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  5.755.343,02|
+------+---------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   |  4.198.811,19|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |  3.071.677,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |   868.541,59|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |   258.110,15|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |706 Drugi davki            |     482,45|
+------+---------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)|  1.556.531,83|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |  1.478.092,98|
|   |od premoženja             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    1.714,97|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |    9.549,74|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |        0|
|   |storitev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |    67.174,14|
+------+---------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |   103.635,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    98.500,00|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog     |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    5.135,00|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)       |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)     |   381.077,25|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   286.457,20|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |    94.620,05|
|   |proračuna iz sredstev proračuna    |        |
|   |Evropske unije             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  5.762.472,06|
+------+---------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |  2.407.999,80|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   570.075,78|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    93.338,38|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  1.732.929,73|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |    11.655,91|
+------+---------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) |  2.125.337,26|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije             |   251.144,16|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   307.994,76|
|   |in gospodinjstvom           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam|   221.887,38|
|   |in ustanovam              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |  1.344.310,96|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino     |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |  1.099.711,57|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  1.099.711,57|
+------+---------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)     |   129.423,43|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim  |    42.160,00|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski|        |
|   |uporabniki               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |432 Investicijski transferi      |    87.263,43|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI   |   477.583,21|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki|        |
|   |minus skupaj odhodki)         |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    6.555,44|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    6.555,44|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |    6.555,44|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        0|
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |440 Dana posojila           |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev   |        0|
|   |in finančnih naložb          |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |        0|
|   |privatizacije             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v |        0|
|   |javnih skladih in drugih pravnih osebah|        |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v  |        |
|   |svoji lasti              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |    6.555,44|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                  |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   173.647,41|
+------+---------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |   173.647,41|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   173.647,41|
+------+---------------------------------------+----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV       |   310.491,24|
|   |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v letu 2013 in Poročanje o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem. Sestavni del zaključnega računa so tudi obrazložitve splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov.
3. člen
Sklep Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Podrobnejši prikaz splošnega dela proračuna, posebni del proračuna, načrt razvojnih programov in poročanje o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem ter obrazložitve se objavi na internetnih straneh Občine Šempeter - Vrtojba.
Št. 01101-4/2014-12
Šempeter pri Gorici, dne 20. marca 2014
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti