Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

803. Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, optike Bautin in javnega parkirišča – SE43.pin (EUP), stran 2498.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12, 35/13 – skl. US) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11 in 103/11) je župan Občine Sevnica dne 19. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, optike Bautin in javnega parkirišča – SE43.pin (EUP)
1. člen
(splošno)
S tem sklepom župan Občine Sevnica določa način in postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin in javnega parkirišča – SE43.pin (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OPPN)
Občina Sevnica ima sprejet Odlok o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr. in 57/13) (v nadaljevanju: OPN). Z OPN je obravnavano območje, ki se nahaja v osrednjem delu mesta Sevnica, opredeljeno kot enota urejanja (EUP) št. SE43.pin. Podrobnejša namenska raba predvidenega območja OPPN je opredeljena kot osrednje območje centralnih dejavnosti (CU).
Z uveljavitvijo OPN je na navedeni EUP ostal v veljavi Odlok o ureditvenem načrtu Sevnica – Stari center – URN32 (območje Trga svobode) (Uradni list SRS, št. 48/87, in Uradni list RS, št. 41/93, 40/95 in 103/11).
Ker je veljavni prostorsko-izvedbeni akt zastarel, pojavile pa so se potrebe po umestitvi novih objektov in dodatnih programov v okviru obstoječih dejavnosti, kar je izkazano s potrebami in pobudami Zdravstvenega doma Sevnica in Optike Stojan Bautin s.p. in Občine Sevnica, se je Občina Sevnica odločila, da za predvideno območje pristopi k pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Na podlagi prejetih pobud ter izdelanih idejnih zasnov, želi Občina s pripravo OPPN omogočiti racionalno in namensko izrabo obstoječega stavbnega zemljišča za gradnjo objektov glede na izkazane potrebe posameznih pobudnikov priprave OPPN.
S proračunom Občina Sevnica zagotavlja potrebna finančna sredstva za pripravo OPPN.
Območje obdelave z OPPN obsega obstoječe objekte in pripadajoča zemljišča:
– poslovne stavbe Optike Stojan Bautin s.p.,
– Zdravstvenega doma Sevnica;
– javnih parkirnih površin ter dela zelenic ob parkirišču in
– občinskih kategoriziranih cest.
Obseg načrtovanih ureditev oziroma posegov z OPPN:
Optika Stojan Bautin s.p.:
– dozidava in nadzidava obstoječega objekta optike.
Zdravstveni dom Sevnica:
– gradnja preventivnega centra s fizioterapevtsko telovadnico, fitnesom in servisnimi prostori,
– rekonstrukcija in ureditev prostorov urgence,
– gradnja prizidka za potrebe urgence (za reševalna vozila),
– nadstrešek za reševalna vozila,
– ureditev dvonivojskega parkiranja z gradnjo podzemne garaže,
– nadzidava objekta za eno etažo za potrebe dodatnih zdravstvenih ordinacij in programov z ureditvijo helioporta na ravni strehi nadzidanega dela objekta,
– umestitev nezahtevnih in enostavnih objektov.
Javno parkirišče:
– umestitev garažne hiše (podkletitev, nadzidava zahodnega dela obstoječega parkirišča).
Zelene površine ob javnem parkirišču:
– umestitev objekta za kogeneracijo s pripadajočo infrastrukturo.
3. člen
(okvirno območje OPPN)
Območje podrobnega prostorskega načrta obsega površino v izmeri ca. 1,07 ha in vključuje naslednje parcele in dele parcel v k.o. Sevnica: 376/7, 493/2, 493/3, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 493/8, 493/20, 376/6, 376/9, 1517/1 in 1517/3, vse k.o. Sevnica.
Natančno območje OPPN se določi v dopolnjenem osnutku, ko bodo pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, ker je lahko na podlagi pridobljenih smernic ugotovljena potreba po širši obravnavi območja. Poleg tega bo območje obsegalo vplivno območje pričakovanih vplivov na okolico. Območje podrobnega načrta bo v OPPN določeno z mejo območja ter s prikazom lege prostorske ureditve v širšem območju.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Za pripravo podrobnega prostorskega načrta se ob upoštevanju podatkov, ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v okviru prostorskega informacijskega sistema ter njihovih zahtev in drugih podatkov, izdelajo morebitne dopolnitve strokovnih podlag ali potrebne posebne strokovne podlage. V postopku priprave OPPN se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v OPPN ali iz smernic nosilcev urejanja prostora, ki bodo pridobljene na osnutek OPPN.
Podlaga za izdelavo OPPN so izdelane idejne zasnove za dozidavo in nadzidavo objekta Optike Bautin (izdelal: AR Projekt d.o.o., Planinska cesta 5, 8290 Sevnica) in območje Zdravstvenega doma Sevnica (izdelal: BOSON d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana).
Predlog umestitve parkirne hiše na mestu javnega parkirišča pripravi izdelovalec OPPN v dveh variantnih predlogih, ustreznejši predlog izbere Občina Sevnica pred izdelavo osnutka za pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora.
Če bo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, kot jo določa Zakon o varstvu okolja oziroma presojo sprejemljivosti plana, kot jo opredeljuje Zakon o ohranjanju narave, bo vzporedno z gornjim postopkom od faze dopolnitve osnutka OPPN potekal tudi postopek celovite presoje vplivov OPPN na okolje.
5. člen
(roki za pripravo OPPN)
S tem sklepom so določeni naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja OPPN:
+------------------------------+--------------+-----------------+
|Faza aktivnosti        |Nosilec    |Rok       |
+------------------------------+--------------+-----------------+
|Sprejem sklepa o začetku   |župan     |marec 2014    |
|postopka priprave OPPN    |       |         |
+------------------------------+--------------+-----------------+
|Objava sklepa v Uradnem listu |Občina Sevnica|7 dni      |
|RS in na svetovnem spletu,  |       |         |
|obvestilo MOP         |       |         |
+------------------------------+--------------+-----------------+
|Izdelava osnutka OPPN     |izdelovalec  |20 dni od prejema|
|               |       |idejnih zasnov  |
+------------------------------+--------------+-----------------+
|Poziv nosilcem urejanja    |izdelovalec  |30 dni      |
|prostora za izdajo smernic  |       |         |
+------------------------------+--------------+-----------------+
|Analiza smernic in izdelava  |izdelovalec  |14 dni po    |
|dopolnjenega osnutka     |       |prejetju vseh  |
|               |       |smernic     |
+------------------------------+--------------+-----------------+
|Obvestilo javnosti o javni  |Občina Sevnica|14 dni      |
|razgrnitvi in javni obravnavi |       |         |
|dopolnjenega osnutka; objava |       |         |
|v svetovnem spletu      |       |         |
|in na krajevno običajen način |       |         |
+------------------------------+--------------+-----------------+
|Javna razgrnitev in v tem   |Občina Sevnica|30 dni      |
|času javna obravnava     |       |         |
+------------------------------+--------------+-----------------+
|Priprava stališč do pripomb  |Občina    |15 dni      |
|in predlogov         |Sevnica,   |         |
|               |izdelovalec  |         |
+------------------------------+--------------+-----------------+
|Obravnava in prejem stališč  |občinski svet |na prvi seji   |
|na seji občinskega sveta   |       |občinskega sveta |
+------------------------------+--------------+-----------------+
|Objava stališč v svetovnem  |Občina Sevnica|7 dni      |
|spletu in na krajevno     |       |         |
|običajen način        |       |         |
+------------------------------+--------------+-----------------+
|Izdelava predloga OPPN na   |izdelovalec  |8 dni od     |
|podlagi sprejetih stališč   |       |potrditve stališč|
|               |       |do        |
|               |       |pripomb     |
+------------------------------+--------------+-----------------+
|Pridobitev mnenj na predlog  |izdelovalec  |30 dni      |
|OPPN in mnenj o        |       |         |
|sprejemljivosti vplivov na  |       |         |
|okolje (če bo potrebna    |       |         |
|izdelava CPVO)        |       |         |
+------------------------------+--------------+-----------------+
|Izdelava usklajenega predloga |izdelovalec  |8 dni po prejemu |
|               |       |vseh mnenj    |
+------------------------------+--------------+-----------------+
|Sprejem predloga na seji   |občinski svet |na prvi seji   |
|občinskega sveta       |       |občinskega sveta |
+------------------------------+--------------+-----------------+
|Objava odloka v Uradnem listu |Občina Sevnica|7 dni      |
|RS              |       |         |
+------------------------------+--------------+-----------------+
Okvirni predvideni roki se, zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku, lahko tudi spremenijo, saj pripravljalec OPPN na to ne more vplivati.
Za izdelavo OPPN Občina Sevnica zagotovi ustrezni geodetski načrt za celotno območje OPPN v digitalni obliki z natančnostjo, ki ustreza merilu 1:500. Načrt je izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki morajo izdati smernice k osnutku in mnenja k dopolnjenemu predlogu OPPN:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Litostrojska 54, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
3. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
4. Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana;
5. Elektro Celje d.d., PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško;
6. Javno podjetje Komunala Sevnica d.o.o., Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
7. Javno podjetje Plinovod Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
8. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica;
9. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
10. Krajevna skupnost Sevnica, Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte, če pa se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
7. člen
(obveznosti financiranja OPPN)
Sredstva za pripravo OPPN zagotavlja Občina Sevnica v svojem proračunu.
8. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0002/2014
Sevnica, dne 19. marca 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost