Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

790. Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Ig v najem ali zakup, stran 2483.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 z vsemi spremembami in dopolnitvami), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB2, 58/12) ter 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08) je Občinski svet Občine Ig na 23. redni seji dne 12. 3. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o oddajanju zemljišč v lasti Občine Ig v najem ali zakup
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek in pogoji za sklenitev pogodbe, način in merila za oddajo zemljišč v lasti Občine Ig v najem ali zakup.
V najem se oddajo stavbna zemljišča v lasti Občine Ig, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Kmetijska zemljišča v lasti Občine Ig se oddajo v zakup v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, pri čemer se višina zakupnine za kmetijska zemljišča določi po ceniku najema in zakupa v lasti Občine Ig, ki ga sprejme Občinski svet Občine Ig.
2. člen
Zemljišča v lasti Občine Ig, ki jih občina začasno ne potrebuje, se oddajo v najem za določen čas, za dobo 1 leta. Najemno razmerje se lahko podaljšuje z aneksi, vendar za vsako leto posebej.
V najem za določen čas največ enega leta se lahko oddajo tudi zemljišča, ki so zajeta v letnem načrtu razpolaganja, pa postopek oddaje zemljišč ni bil uspešno zaključen.
II. POSTOPEK ZA ODDAJO ZEMLJIŠČA V NAJEM
3. člen
Zemljišče se odda v najem na podlagi neposredne pogodbe, če je predviden letni prihodek od njegove oddaje nižji 5.000,00 EUR, sicer se uporabita metoda javne dražbe ali metoda javnega zbiranja ponudb.
Če je metoda javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb neuspešna, se lahko zemljišče odda v najem na podlagi neposredne pogodbe.
4. člen
Namera o oddaji zemljišč v najem se objavi na uradni spletni strani Občine Ig, najmanj petnajst dni pred javno dražbo, javnim zbiranjem ponudb oziroma sklenitvijo neposredne pogodbe.
5. člen
Pisne vloge za najem zemljišča z navedbo parcelne številke in identifikacijske številke ter katastrske občine s priloženo kopijo katastrskega načrta prosilci posredujejo na naslov: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
6. člen
Na podlagi popolne vloge pristojni delavec občinske uprave skupaj s prosilcem opravi ogled zemljišča na terenu.
7. člen
Če je za najem istega zemljišča več interesentov, se le-to odda v najem po metodi javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb, pri čemer se zemljišče odda v najem najugodnejšemu ponudniku ne glede na cene najema zemljišč po ceniku.
8. člen
Občinska uprava vodi evidenco vseh zemljišč v lasti Občine Ig in register vseh sklenjenih najemnih pogodb za zemljišča, ki so predmet oddaje v najem po tem pravilniku.
III. SKLENITEV POGODBE ZA NAJEM ZEMLJIŠČA
9. člen
Zemljišče se odda v najem s sklenitvijo pogodbe o oddaji zemljišča v najem.
Pogodba mora vsebovati:
– zemljiškoknjižne in katastrske podatke o zemljišču,
– namen, za katerega se bo zemljišče uporabljalo,
– višino najemnine,
– trajanje najemnega razmerja,
– način plačevanja najemnine ter sankcije v zvezi z neplačilom,
– način prenehanja najemnega razmerja,
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
10. člen
Najemnik ne sme oddati zemljišča v podnajem, razen izjemoma, ob izrecnem predhodnem pisnem soglasju najemodajalca.
11. člen
Najemno razmerje preneha:
– s potekom časa, za katerega je pogodba sklenjena,
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– s pisno odpovedjo katerekoli pogodbene stranke,
– z odstopom najemodajalca od pogodbe,
– s trikratnim neplačilom mesečne najemnine za poslovno dejavnost ali neplačilo letne najemnine za nezazidano stavbno zemljišče za tekoče leto,
– z ugotovitvijo javne koristi.
12. člen
Vsaka pogodbena stranka lahko pisno odpoved pogodbe s 6-mesečnim odpovednim rokom.
13. člen
Najemodajalec lahko kadarkoli, brez odpovednega roka, odstopi od pogodbe, če ugotovi:
– da obstaja dolžnost vrnitve zemljišča v denacionalizacijskem postopku oziroma druge stvarno-pravne ovire,
– da najemnik ne uporablja zemljišča v skladu z najemno pogodbo,
– da najemnik ne plača najemnine,
– da najemnik kako drugače krši pogodbena določila,
– da zemljišče potrebuje zaradi javne koristi.
14. člen
Javna korist je izkazana, če je zemljišče namenjeno za uporabo oziroma gradnjo objektov javne infrastrukture in drugih objektov javnega pomena.
IV. ZAKUP KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA
15. člen
Na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih je predmet zakupa kmetijsko zemljišče (lahko s pripadajočimi objekti, napravami in dolgoletnimi nasadi).
Zemljišče se odda v zakup s sklenitvijo pogodbe o oddaji zemljišča v zakup.
Pogodba o zakupu kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: zakupna pogodba) mora vsebovati zlasti:
– zemljiškoknjižne in katastrske podatke o zemljišču,
– namen, za katerega se bo zemljišče uporabljalo,
– višino zakupnine,
– trajanje zakupnega razmerja,
– način plačevanja zakupnine ter sankcije v zvezi z neplačilom, način prenehanja zakupnega razmerja,
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
16. člen
Doba zakupa mora ustrezati namenu uporabe zakupnega zemljišča in ne sme biti krajša kot:
– 25 let, če naj rabi zemljišče osnovanju sadovnjakov,
– 15 let, če naj rabi zemljišče osnovanju nasadov hitrorastočih listavcev,
– 10 let, če naj rabi zemljišče za druge namene.
Zakupodajalec lahko odda zemljišča v zakup za krajši čas:
– osebi, ki se po tem zakonu ne šteje za kmeta in v primerih,
– ko je vložena zahteva za vrnitev nepremičnine v naravi po določbah Zakona o denacionalizaciji ali drugih predpisih,
– ko pri gradnji ali obnovi komunalnih vodov in naprav občina namesto odškodnine nudi odvzemnikom zemljišč enakovredno kmetijsko zemljišče.
17. člen
Zakupna pogodba lahko vsak čas sporazumno preneha. Zakupna pogodba preneha tudi, če zakupno zemljišče v skladu z zakonom preneha biti kmetijsko zemljišče.
18. člen
Prednost za sklenitev zakupne pogodbe ima po naslednjem vrstnem redu:
– solastnik,
– kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki se daje v zakup,
– prosilec, ki že ima sklenjeno zakupno pogodbo.
19. člen
Občina Ig lahko s ponudbo objavi tudi druge razpisne pogoje kot so:
– pogoj, da bodoči zakupnik na zemljišču na lastne stroške očisti grmovje in drugo zarast,
– pogoje o omejitvah rabe glede na veljavne prostorske akte, vodovarstvena območja, kulturno spomeniške omejitve, naravovarstvene omejitve ter druge pogoje,
– pred oddajo zemljišč v zakup se lahko večje površine razdelijo oziroma manjše površine združijo in se kot take ponudijo na razpisu, kar občina v ponudbi navede posebej.
20. člen
Zakupodajalec sme od pogodbe odstopiti, če zakupnik:
– na rabi zemljišča kot dober gospodar,
– obdeluje zakupno zemljišče v nasprotju s sklenjeno pogodbo,
– v nasprotju z zakupno pogodbo daje zakupno zemljišče v podzakup,
– tudi po opominu zakupodajalca uporablja zemljišče v nasprotju s pogodbo ali na način, ki povzroča škodo imetju zakupodajalca,
– ne plača zakupnine v 15 dneh po prejemu opomina,
– če zasadi na zemljišču, ki ga ima v zakupu, trajne nasade ali gradi objekte brez soglasja lastnika.
V. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČANJE VIŠINE NAJEMNIN IN ZAKUPNIN ZA ZEMLJIŠČA
21. člen
Najemnine in zakupnine od oddanih zemljišč so prihodek proračuna občine.
22. člen
Višina letnih najemnin in zakupnin je določena s cenikom najema in zakupa zemljišča v lasti Občine Ig, ki ga potrdi Občinski svet Občine Ig in se vsako leto usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin.
V primeru, da nastopi obveznost plačila davka na dodano vrednost, ga plača najemnik oziroma zakupnik.
23. člen
Če najemodajalec odpove najemno razmerje zaradi dolžnosti vrnitve zemljišča v denacionalizacijskem postopku oziroma najemno razmerje preneha zaradi ugotovitve javne koristi, se najemniku vrne že plačana najemnina brez obresti za čas, ko zemljišča ne more več uporabljati.
24. člen
Najemnina za opravljanje poslovne dejavnosti se obračunava mesečno, ostala najemnina ali zakupnina pa enkrat letno.
Letna najemnina oziroma zakupnina se plača do 30. junija tekočega leta na podlagi izstavljenega računa.
Višina najemnine oziroma zakupnine za posamezno najemno ali zakupno pogodbo ne more biti nižja kot 10,00EUR.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Vsi že začeti postopki oddaje zemljišč v najem ali zakup se izvedejo po določbah tega pravilnika.
26. člen
Že sklenjene pogodbe o najemu ali zakupu nepremičnin ostanejo v veljavi do izteka najemnega oziroma zakupnega razmerja.
27. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478/011/2014
Ig, dne 13. marca 2014
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti