Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014

Kazalo

543. Uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna, stran 1953.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena in na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) sprejme državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.
(3) Državni prostorski načrt je avgusta 2013 pod številko projekta 6903 izdelalo podjetje LUZ, d. d., Ljubljana.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj in prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi ter varstva pred naravnimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve državnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja in nadzor nad izvajanjem te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v analogni obliki na vpogled na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije, Direktoratu za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v občinah Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna.
(3) Postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker se je postopek priprave tega državnega prostorskega načrta zaključil v skladu s petim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr. in 57/12).
(4) Oznake, navedene v 6. in 10. do 56. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
(1) S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje prostorske ureditve za obrambne dejavnosti in njihova varnostna območja:
– vadišče Poček, vključno s centrom Bile,
– strelišče Bač,
– interna komunalna, energetska in elektronska komunikacijska infrastruktura za izvajanje obrambne dejavnosti,
– navezava območja na komunalno, elektroenergetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo,
– varnostno-nadzorni in opozorilni sistem na cestah, ki potekajo čez območje državnega prostorskega načrta ter
– okoljevarstveni ukrepi in ureditve.
(2) Prostorske ureditve obsegajo gradnjo novih objektov, rekonstrukcijo, vzdrževanje in odstranitev objektov.
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(območje državnega prostorskega načrta)
(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z geodetskim načrtom obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
a) zemljišča na območju, izključno namenjenem izvajanju obrambne dejavnosti, vadišče Poček:
– k. o. Postojna (2490): SPOJ/10, 29/158, 29/159, 29/160, 29/161, 29/162, 2527, 2537/1, 2537/2, 2537/3, 2537/4, 2539, 2540/1, 2540/2, 2540/3, 2541/1, 2541/2, 2541/3, 2541/4, 2541/5, 2541/6, 2541/7, 2541/8, 2541/9, 2541/10, 2541/11, 2541/12, 2541/13, 2541/14, 2541/15, 2541/16, 2541/17, 2541/18, 2541/19, 2541/20, 2541/21, 2541/23, 2541/24, 2541/25, 2541/26, 2541/27, 2541/28, 2541/29, 2541/30, 2541/31, 2541/32, 2541/33, 2541/34, 2541/35, 2542/1, 2542/2, 2543, 2544, 2545, 2551, 2553, 2554, 2555, 2558, 2559/1, 2559/2, 2559/3, 2560, 2561, 2562/1, 2562/2, 2563, 2565, 2566/1, 2566/2, 2566/3, 2567/3, 2567/7, 2567/8, 2567/9, 2567/10, 2567/11, 2567/12, 2567/13, 2567/14, 2567/15, 2567/16, 2567/17, 2567/18, 2567/19, 2567/20, 2567/21, 2567/22, 2567/23, 2567/24, 2567/25, 2567/26, 2567/27, 2567/28, 2567/29, 2567/30, 2567/31, 2567/32, 2567/44, 2567/45, 2567/46, 2567/47, 2567/48, 2567/49, 2567/50, 2567/51, 2567/52, 2567/53, 2567/54, 2567/55, 2567/56, 2567/59, 2567/60, 2567/61, 2567/62, 2567/63, 2567/65, 2567/66, 2567/67, 2567/68, 2567/69, 2567/70, 2567/71, 2567/72, 2567/73, 2567/77, 2567/99, 2595, 2600, 2602, 2603, 2618/1, 2650, 2651/1, 2651/3, 2656, 2657, 2658, 2949;
– k. o. Matenja vas (2491): 847/1, 869, 871/1, 872, 874/1, 874/2, 874/3, 874/4, 875/1, 875/2, 877/1, 877/2, 877/3, 877/4, 879, 880, 882, 883, 884, 885, 886, 889/1, 889/2, 890/1, 890/2, 892/1, 892/2, 894, 896, 899/1, 899/2, 899/3, 899/4, 899/5, 899/6, 899/7, 899/8, 899/9, 899/10, 899/11, 899/12, 899/13, 899/14, 899/15, 899/16, 899/17, 899/18, 899/19, 899/20, 899/21, 899/22, 899/23, 899/24, 899/25, 899/26, 899/27, 899/28, 899/29, 899/30, 899/31, 899/32, 899/33, 899/34, 899/35, 899/36, 899/37, 899/38, 899/39, 899/40, 899/41, 899/42, 899/43, 899/44, 899/45, 899/46, 899/47, 899/48, 899/49, 899/50, 899/51, 899/52, 899/53, 899/54, 899/55, 899/56, 899/57, 900/1, 900/2, 900/3, 900/4, 901/47, 901/48, 901/52, 901/53, 901/56, 901/57, 901/58, 901/59, 901/60, 901/61, 901/62, 901/63, 901/64, 901/65, 901/66, 901/67, 901/68, 901/69, 901/70, 901/71, 901/72, 901/73, 901/74, 901/75, 901/76, 901/77, 901/78, 901/79, 901/80, 901/81, 901/82, 901/83, 901/84, 901/85, 901/86, 901/87, 901/88, 901/89, 901/90, 901/91, 901/92, 901/93, 901/94, 901/95, 901/96, 901/97, 901/98, 901/99, 901/100, 901/101, 901/102, 901/103, 901/104, 901/105, 901/106, 901/107, 901/108, 901/109, 901/110, 901/111, 901/112, 901/113, 901/114, 901/115, 901/116, 901/117, 901/118, 901/119, 901/120, 901/121, 901/122, 901/123, 901/124, 901/125, 901/126, 901/127, 901/128, 901/129, 901/130, 901/131, 902, 907, 912, 913, 915/1, 915/2, 916, 918, 921, 937, 938, 939, 942/2, 943, 944, 945, 946, 947, 949, 951, 952, 953, 955/1, 955/2, 956, 958, 960, 961, 963, 965, 966/8, 966/9, 966/10, 966/11, 966/12, 966/13, 966/14, 966/15, 966/16, 966/17, 966/18, 966/19, 966/20, 966/21, 966/22, 966/23, 966/24, 966/25, 966/26, 966/27, 966/28, 966/29, 966/30, 966/31, 966/32, 966/33, 966/34, 966/41, 966/42, 966/43, 966/44, 966/45, 966/46, 966/47, 966/48, 966/49, 966/50, 966/51, 966/52, 966/53, 966/54, 966/55, 966/56, 966/57, 966/69, 966/70, 966/72, 966/73, 966/74, 966/75, 966/76, 966/77, 966/78, 966/79, 966/80, 966/81, 966/82, 966/83, 966/84, 966/86, 967, 1332/5, 1354, 1355/1, 1355/2, 1356/1, 1356/2, 1357/3, 1359/3, 1361/2, 1932/2, 1938/1, 1938/2, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945;
– k. o. Selce (2500): 588;
b) zemljišča na območju, izključno namenjenem izvajanju obrambne dejavnosti, strelišče Bač v k. o. Bač (2509): 1378/14, 1378/20, 1378/21, 1378/22, 1841/3, 2000, 2080/260, 2080/294, 2080/307, 2080/310, 3714/22, 3760, 3761, 3762, 3767/2, 3818, 3821, 3824/1, 4110/2;
c) zemljišča na varnostnem območju:
– k. o. Bač (2509): 0, 1378/15, 1378/16, 1378/17, 1378/18, 1378/23, 1378/24, 1378/25, 1378/26, 1378/27, 1378/28, 1378/29, 1378/30, 1378/31, 1378/32, 1378/33, 1378/34, 1378/35, 1378/36, 1378/74, 1378/76, 1378/77, 1378/78, 1378/79, 1378/80, 1378/81, 1378/148, 1378/149, 1378/150, 1378/157, 1841/2, 2080/86, 2080/87, 2080/88, 2080/89, 2080/90, 2080/91, 2080/92, 2080/93, 2080/94, 2080/95, 2080/96, 2080/97, 2080/98, 2080/99, 2080/100, 2080/101, 2080/102, 2080/103, 2080/104, 2080/105, 2080/106, 2080/107, 2080/108, 2080/109, 2080/110, 2080/111, 2080/112, 2080/113, 2080/114, 2080/115, 2080/116, 2080/117, 2080/118, 2080/119, 2080/120, 2080/121, 2080/122, 2080/123, 2080/124, 2080/125, 2080/126, 2080/127, 2080/128, 2080/129, 2080/130, 2080/131, 2080/132, 2080/133, 2080/134, 2080/135, 2080/136, 2080/137, 2080/138, 2080/139, 2080/140, 2080/141, 2080/150, 2080/151, 2080/152, 2080/153, 2080/292, 2080/293, 2080/297, 2080/298, 2080/306, 2080/311, 3671/4, 3671/5, 3671/6, 3671/7, 3671/16, 3674/1, 3674/4, 3674/5, 3674/6, 3674/7, 3674/8, 3674/9, 3674/10, 3676/1, 3679, 3680, 3681, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693/1, 3693/2, 3694/1, 3694/2, 3694/3, 3694/4, 3695/1, 3705/1, 3705/2, 3705/3, 3705/4, 3705/5, 3705/6, 3705/7, 3705/10, 3705/11, 3705/14, 3705/15, 3705/16, 3705/17, 3705/18, 3705/19, 3705/20, 3705/21, 3705/22, 3705/23, 3705/24, 3705/25, 3705/26, 3705/27, 3705/28, 3705/29, 3705/30, 3705/31, 3705/32, 3705/33, 3705/34, 3705/35, 3705/36, 3705/37, 3705/38, 3705/39, 3705/40, 3705/41, 3705/42, 3705/43, 3705/44, 3705/45, 3705/46, 3705/47, 3705/48, 3705/49, 3705/50, 3705/51, 3705/52, 3705/53, 3705/54, 3705/55, 3705/56, 3705/57, 3705/58, 3705/59, 3705/60, 3705/61, 3705/62, 3705/63, 3705/64, 3705/65, 3705/66, 3705/67, 3705/68, 3705/69, 3705/70, 3705/71, 3705/72, 3705/73, 3705/74, 3705/75, 3705/76, 3705/77, 3705/78, 3705/79, 3705/80, 3705/81, 3705/82, 3705/83, 3705/85, 3705/86, 3705/87, 3705/88, 3706, 3707/1, 3707/2, 3708, 3709, 3710, 3714/18, 3714/19, 3714/20, 3714/21, 3718, 3719/1, 3719/2, 3720/1, 3720/2, 3720/3, 3720/4, 3721, 3724/1, 3725, 3750/1, 3750/3, 3756, 3757, 3764/1, 3765/1, 3766, 3767/1, 3768, 3769/1, 3769/2, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799, 3800, 3801/1, 3801/2, 3802, 3803/1, 3803/2, 3803/3, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3810, 3811, 3812/1, 3812/2, 3813, 3814, 3815, 3816/1, 3816/2, 3817, 3819, 3820, 3823, 3825/1, 3825/2, 3826, 3827, 3828, 3829/1, 3829/2, 3829/3, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837/1, 3837/2, 3838/1, 3838/2, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847/1, 3847/2, 3847/3, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852/1, 3852/2, 3853, 3854, 3855/1, 3855/2, 3855/3, 3855/4, 3855/5, 3855/6, 3855/7, 3855/8, 3855/9, 3855/10, 3855/11, 3855/12, 3855/13, 3855/14, 3855/15, 3855/16, 3855/17, 3855/18, 3855/19, 3855/20, 3855/21, 3855/22, 3855/23, 3855/24, 3855/25, 3855/26, 3855/27, 3855/28, 3855/29, 3855/30, 3855/31, 3855/32, 3855/33, 3855/34, 3855/35, 3855/36, 3855/37, 3855/38, 3855/39, 3855/40, 3855/41, 3856/1, 3856/2, 3857/1, 3857/2, 3858, 3859/1, 3859/2, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869/1, 3869/2, 3869/3, 3869/4, 3869/5, 3869/6, 3870, 3871/1, 3871/2, 3871/3, 3871/4, 3871/5, 3871/6, 3871/7, 3871/8, 3871/9, 3871/10, 3871/11, 3873, 3874/1, 3874/2, 3874/3, 3874/4, 3875/1, 3875/2, 3876, 3877/1, 3877/2, 3878/1, 3878/2, 3878/3, 3879, 3880, 3881, 3885/1, 3885/2, 3885/3, 3885/4, 3885/5, 3885/6, 3885/7, 3885/8, 3885/9, 3885/10, 3885/11, 3885/12, 3885/13, 3885/14, 3885/15, 3885/16, 3885/17, 3885/18, 3885/19, 3885/20, 3885/21, 3885/22, 3885/23, 3885/24, 3885/25, 3885/26, 3885/27, 3885/28, 3885/29, 3885/30, 3885/31, 3885/32, 3885/33, 3885/34, 3885/35, 3885/36, 3885/37, 3885/38, 3885/39, 3885/40, 3885/41, 3885/42, 3885/43, 3886/1, 3886/2, 3886/3, 3886/4, 3886/5, 3886/6, 3886/7, 3886/8, 3886/9, 3886/10, 3886/11, 3886/12, 3886/13, 3886/14, 3886/15, 3886/16, 3886/17, 3886/18, 3886/19, 3886/20, 3886/21, 3886/22, 3886/23, 3886/24, 3886/25, 3886/26, 3886/27, 3886/28, 3886/29, 3886/30, 3886/31, 3886/32, 3886/33, 3886/34, 3886/35, 3886/36, 3886/37, 3886/38, 3886/39, 3886/40, 3886/41, 3886/42, 3886/43, 3886/44, 3886/45, 3886/46, 3886/47, 3886/48, 3886/49, 3886/50, 3886/51, 3886/52, 3886/53, 3886/54, 3886/55, 3887/1, 3887/2, 3887/3, 3887/4, 3887/5, 3887/6, 3887/7, 3887/8, 3887/9, 3887/10, 3887/11, 3887/12, 3887/13, 3887/14, 3887/15, 3887/16, 3887/17, 3887/18, 3887/19, 3887/20, 3887/21, 3887/22, 3887/23, 3887/24, 3887/25, 3887/26, 3887/27, 3887/28, 3887/29, 3887/30, 3887/31, 3887/32, 3887/33, 3887/34, 3887/35, 3887/36, 3887/37, 3887/38, 3887/39, 3887/40, 3887/41, 3887/42, 3887/43, 3887/44, 3887/45, 3887/46, 3887/47, 3887/48, 3888, 3889, 3890/1, 3890/2, 3891, 3892/1, 3892/2, 3893, 3894, 3895, 3896/1, 3896/2, 3896/3, 3896/4, 3896/5, 3896/6, 3896/7, 3896/8, 3896/9, 3896/10, 3896/11, 3896/12, 3897, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3907/1, 3907/2, 3908, 3909, 3910, 3912/1, 3912/2, 3912/3, 3912/4, 3912/5, 3912/6, 3912/7, 3912/8, 3912/9, 3912/10, 3912/11, 3912/12, 3912/13, 3912/14, 3912/15, 3912/16, 3912/17, 3912/18, 3912/19, 3912/20, 3912/21, 3912/22, 3912/23, 3912/24, 3912/25, 3912/26, 3912/27, 3912/28, 3912/29, 3912/30, 3912/31, 3912/32, 3912/33, 3912/34, 3912/35, 3912/36, 3912/37, 3912/38, 3912/39, 3912/40, 3912/41, 3912/42, 3912/43, 3912/44, 3912/45, 3912/46, 3912/47, 3912/48, 3912/49, 3912/50, 3912/51, 3912/52, 3912/53, 3912/54, 3912/55, 3912/56, 3912/57, 3912/58, 3912/59, 3912/60, 3912/61, 3912/62, 3912/63, 3912/64, 3912/65, 3912/66, 3912/67, 3912/68, 3913, 3914, 3915/1, 3915/2, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933/1, 3933/2, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938, 3939, 3941, 3942, 3943, 3944/1, 3944/2, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3951/1, 3951/2, 3951/3, 3951/4, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958/1, 3958/2, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3969, 3971/1, 3971/2, 3972, 3973, 3974/1, 3974/2, 3975, 3976, 3977, 3978, 3979, 3980, 3981, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995/1, 3995/2, 3995/3, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001/1, 4001/2, 4001/3, 4001/4, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018/1, 4018/2, 4018/3, 4018/4, 4018/5, 4018/6, 4018/7, 4018/8, 4018/9, 4018/10, 4018/11, 4018/12, 4018/13, 4018/14, 4018/15, 4018/16, 4018/17, 4018/18, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4102/4, 4108/2, 4108/3, 4108/4, 4108/5, 4108/6, 4108/9, 4109, 4110/2, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 4150, 4152, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184/1, 4184/2, 4184/3, 4184/4, 4185/1, 4185/2, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4204/1, 4204/2, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227/1, 4227/2, 4228, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282/1, 4282/2, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326/1, 4326/2, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4353/1, 4353/2, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4403, 4404, 4406/1, 4407, 4408, 4445, 4447, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4470, 4475, 4476, 4477, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490/1, 4490/2, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4526, 4527, 4529, 4530, 4531, 4532, 4533, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4647, 4648, 4649, 4650, 4664, 4665, 4679, 4680, 4691, 4692, 4702, 4703, 4711, 4712, 4719, 4720, 4735, 4736, 4748, 4782/2, 4782/3, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993/1, 4993/2, 4995, 4996, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086;
– k. o. Dolenja vas (1677): 2972/1426, 2972/1496, 2972/1497, 2972/1498, 2972/1499, 2972/1500, 2972/1501, 2972/1502, 2972/1503, 2972/1504, 2972/1505, 2972/1506, 2972/1507, 2972/1508, 2972/1509, 2972/1510, 2972/1511, 2972/1512, 2972/1513, 2972/1514, 2972/1515, 2972/1516, 2972/1517, 2972/1518, 2972/1519, 2972/1520, 2972/1521, 2972/1522, 2972/1523, 2972/1524, 2972/1525, 2972/1526, 2972/1527, 2972/1528, 2972/1529;
– k. o. Glažuta (2710): 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841/1, 2841/2, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052;
– k. o. Javorje (2709): 80, 81, 128, 129, 130, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 184;
– k. o. Jurišče (2505): 155/1, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183/1, 183/2, 184, 311/1, 311/2, 312/1, 312/2, 312/3, 312/4, 315/1, 315/2, 316/1, 316/2, 317/1, 317/2, 422/1, 422/4, 423, 425, 426, 427, 428, 443, 447, 465/2, 466, 467, 502, 503, 507, 508/1, 509, 510/1, 510/2, 511, 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 520, 521/1, 521/2, 522, 523, 536, 537/1, 537/2, 539, 540, 541, 544/1, 547, 553/5, 553/6, 553/7, 553/8, 553/9, 553/10, 553/11, 553/12, 553/15, 553/16, 575, 594, 595/1, 595/2, 596/1, 596/2, 597/1, 597/2, 598, 599, 600/1, 600/2, 601/1, 601/2, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 837, 839, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874/1, 874/2, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884/1, 884/2, 884/3, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892/1, 892/2, 892/3, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904/1, 904/2, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937/1, 937/2, 937/3, 938, 939, 940, 941/1, 941/2, 942/1, 942/2, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949/1, 949/2, 949/3, 949/4, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 961, 962, 965, 967, 968, 969, 970, 972, 973/1, 973/2, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012/1, 1012/2, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064/1, 1064/2, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090/1, 1090/2, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112/1, 1112/2, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119/1, 1119/2, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126/1, 1126/2, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185/1, 1185/2, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1202, 1203, 1204/1, 1204/2, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278/1, 1278/2, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284/1, 1284/2, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300/1, 1300/2, 1300/3, 1301, 1302, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310/1, 1310/2, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315/1, 1315/2, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366;
– k. o. Jurjeva dolina (2704): 1604, 1605/1, 1605/5, 1605/6, 1605/7, 1606, 1607/1, 1608/1, 1608/2, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613/1, 1614/1, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625/1, 1625/2, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637/1, 1637/3, 1638, 1639;
– k. o. Koritnice (2510): 977, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001/1, 1001/2, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1026/2, 1026/3, 1026/4, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036/1, 1036/2, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045/1, 1045/2, 1045/3, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061/1, 1061/2, 1063, 1064, 1065, 1066/1, 1066/2, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089/1, 1089/2, 1090, 1091/1, 1091/2, 1092/1, 1092/2, 1093, 1094, 1095/1, 1095/2, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105/1, 1105/2, 1105/3, 1106, 1107/1, 1107/2, 1108/1, 1108/2, 1108/3, 1109/1, 1109/2, 1109/3, 1110, 1112, 1113/1, 1113/2, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119/1, 1119/2, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139/1, 1139/2, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160/1, 1160/2, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187/1, 1187/2, 1188, 1189/1, 1189/2, 1189/3, 1189/4, 1189/5, 1189/6, 1189/7, 1189/8, 1189/9, 1189/10, 1189/11, 1189/12, 1189/13, 1189/14, 1189/15, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198/1, 1198/2, 1199/1, 1199/2, 1200, 1201, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1216, 1217/1, 1217/2, 1217/3, 1217/4, 1221, 1222/2, 1224/8, 1224/9, 1224/10, 1224/11, 1224/12, 1224/13, 1224/14, 1369/13, 1369/14, 1369/15, 1369/16, 1369/17, 1369/18, 1369/19, 1369/20, 1369/21, 1369/22, 1369/23, 1369/24, 1369/25, 1369/26, 1369/27, 1369/29, 1369/30, 1369/31, 1369/32, 1369/36, 1369/37, 1369/38, 1369/39, 1369/40, 1369/41, 1369/42, 1369/43, 1369/44, 1369/45, 1369/46, 1369/117, 1369/129, 1369/130, 1369/131, 1369/134, 1369/135, 1369/136, 1369/138, 1369/139, 1369/140, 1369/141, 1369/187, 1369/191, 1369/192, 1369/193, 1369/195, 1369/197, 1369/199, 1369/262, 1369/268, 1369/269, 1369/270, 1466, 1467, 1468, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493/1, 1493/2, 1496, 1497, 1498, 1503, 1504, 1727, 1743/1, 1743/2, 1744/1, 1744/2, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1797, 1805, 1810, 1812/1, 1812/2, 1813, 1814, 1815/1, 1818, 1819/1, 1820, 1821, 1822, 1826;
– k. o. Matenja vas (2491): 860, 863/1, 864/3, 865/1, 866/2, 867/1, 867/3, 868/1, 868/2, 869, 870/1, 870/2, 871/1, 871/2, 887, 888, 889/1, 889/3, 894, 895, 901/43, 901/46, 901/47, 901/52, 901/54, 901/55, 901/56, 901/57, 901/59, 901/61, 901/130, 901/131, 901/137, 919, 920, 922, 926/1, 926/2, 927, 928, 929, 930, 931, 933, 935, 936, 938, 939, 940, 941, 1938/1, 1941, 1942;
– k. o. Otok I (1632): NN02, 3264/7, 3264/584, 3264/585, 3264/586, 3264/587, 3264/588, 3264/589, 3264/590, 3264/591, 3264/592, 3264/593, 3264/594, 3264/595, 3264/596, 3264/597, 3264/598, 3264/599, 3264/600, 3264/601, 3264/602, 3264/603, 3264/604, 3264/605, 3264/606, 3264/607, 3264/608, 3264/609, 3264/610, 3264/611, 3264/612, 3264/613, 3264/614, 3264/615, 3264/616, 3264/617, 3264/618, 3264/619, 3264/620, 3264/621, 3264/622, 3264/623, 3264/624, 3264/625, 3264/626, 3264/627, 3264/628, 3264/629, 3264/630, 3264/662, 3264/663, 3264/664, 3264/665, 3264/666, 3264/667, 3264/668, 3264/669, 3264/670, 3264/671, 3264/672, 3264/673, 3264/674, 3264/675, 3264/676, 3264/677, 3264/678, 3264/679, 3264/680, 3264/681, 3264/682, 3264/683, 3264/684, 3264/685, 3264/686, 3264/687, 3264/688, 3264/689, 3264/690, 3264/691, 3264/692, 3264/693, 3264/694, 3264/695, 3264/696, 3264/697, 3264/698, 3264/699, 3264/700, 3264/701, 3264/702, 3264/703, 3264/704, 3264/705, 3264/706, 3264/707, 3264/708, 3264/709, 3264/710, 3264/711, 3264/1565;
– k. o. Otok II (1678): *68, 3264/3, 3264/17, 3264/119, 3264/120, 3264/121, 3264/122, 3264/123, 3264/124, 3264/125, 3264/126, 3264/127, 3264/128, 3264/129, 3264/130, 3264/131, 3264/132, 3264/133, 3264/134, 3264/135, 3264/136, 3264/137, 3264/138, 3264/139, 3264/140, 3264/141, 3264/142, 3264/143, 3264/144, 3264/145, 3264/146, 3264/147, 3264/148, 3264/151, 3264/152, 3264/155, 3264/156, 3264/159, 3264/160, 3264/163, 3264/164, 3264/167, 3264/168, 3264/171, 3264/316, 3264/317, 3264/318, 3264/319, 3264/320, 3264/321, 3264/322, 3264/323, 3264/324, 3264/325, 3264/326, 3264/327, 3264/328, 3264/329, 3264/330, 3264/331, 3264/332, 3264/333, 3264/334, 3264/335, 3264/336, 3264/337, 3264/338, 3264/339, 3264/340, 3264/341, 3264/342, 3264/343, 3264/344, 3264/345, 3264/346, 3264/347, 3264/348, 3264/349, 3264/350, 3264/351, 3264/352, 3264/901, 3264/902, 3264/903, 3264/904, 3264/905, 3264/906, 3264/907, 3264/908, 3264/909, 3264/910, 3264/911, 3264/912, 3264/913, 3264/1807, 3264/2256, 3264/2257, 3264/2258, 3264/2259, 3264/2261, 3264/2262, 3264/2263, 3264/2264, 3264/2265, 3264/2266, 3264/2267, 3264/2268, 3264/2269, 3264/2270, 3264/2271, 3264/2273, 3264/2274, 3264/2277, 3264/2278, 3264/2279, 3264/2280, 3264/2281, 3264/2282, 3264/2286, 3264/2287, 3264/2290, 3264/2291, 3264/2293, 3264/2294, 3264/2295, 3264/2296, 3264/2299, 3264/2300, 3264/2301, 3264/2302, 3264/2306, 3264/2307, 3264/2312, 3264/2313, 3264/2318, 3264/2319, 3264/2326, 3264/2327, 3264/2328, 3264/2329, 3264/2330, 3264/2331, 3264/2332, 3264/2333, 3264/2334, 3264/2335, 3264/2336, 3264/2337, 3264/2338, 3264/2339, 3264/2340, 3264/2341, 3264/2342, 3264/2343, 3264/2344, 3264/2345, 3264/2346, 3264/2347, 3264/2348, 3264/2349, 3264/2350, 3264/2351, 3264/2352, 3264/2353, 3264/2354, 3264/2355, 3264/2356, 3264/2357, 3264/2358, 3264/2359, 3264/2360, 3264/2361, 3264/2362, 3264/2363, 3264/2364, 3264/2365, 3264/2366, 3264/2367, 3264/2368, 3264/2369, 3264/2370, 3264/2371, 3264/2372, 3264/2373, 3264/2374, 3264/2375, 3264/2376, 3264/2377, 3264/2378, 3264/2379, 3264/2380, 3264/2381, 3264/2382, 3264/2383, 3264/2384, 3264/2385, 3264/2386, 3264/2387, 3264/2388, 3264/2392, 3264/2413, 3264/2415, 3264/2416;
– k. o. Palčje (2506): 1374/1, 1374/2, 1374/25, 1374/26, 1374/27, 1375/1, 1375/2, 1375/3, 1375/4, 1375/5, 1375/6, 1375/7, 1375/8, 1375/9, 1375/10, 1375/11, 1375/12, 1375/13, 1375/14, 1375/15, 1375/16, 1375/17, 1375/18, 1375/19, 1375/20, 1375/21, 1375/22, 1375/23, 1375/24, 1375/25, 1375/26, 1375/27, 1375/28, 1375/29, 1375/30, 1375/31, 1375/32, 1375/33, 1375/34, 1375/35, 1375/36, 1375/37, 1375/38, 1375/39, 1375/40, 1375/41, 1375/42, 1375/43, 1375/44, 1375/45, 1375/46, 1375/47, 1375/48, 1375/49, 1375/50, 1375/51, 1375/52, 1375/53, 1375/54, 1375/55, 1375/56, 1375/57, 1375/58, 1375/59, 1375/60, 1375/61, 1375/62, 1375/63, 1375/64, 1375/65, 1375/66, 1375/67, 1375/68, 1375/69, 1375/70, 1375/71, 1375/72, 1375/73, 1375/74, 1375/75, 1375/76, 1375/77, 1375/78, 1375/79, 1375/80, 1375/81, 1375/82, 1375/83, 1375/84, 1375/85, 1375/86, 1375/87, 1375/88, 1375/89, 1375/90, 1375/91, 1375/92, 1375/93, 1375/94, 1375/95, 1375/96, 1375/97, 1375/98, 1375/99, 1375/100, 1375/101, 1375/102, 1375/103, 1375/104, 1375/105, 1375/106, 1375/107, 1375/108, 1375/109, 1375/110, 1375/111, 1375/112, 1375/113, 1375/114, 1375/115, 1375/116, 1375/117, 1375/118, 1375/119, 1375/120, 1375/121, 1375/122, 1375/123, 1375/124, 1375/125, 1375/126, 1375/127, 1375/128, 1375/129, 1375/130, 1376/1, 1376/2, 1376/3, 1377/2, 1377/3, 1378, 1380, 1381, 1382/1, 1382/2, 1383/1, 1383/2, 1384, 1385, 1409/1, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424/1, 1424/2, 1425, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431/1, 1431/2, 1431/3, 1431/4, 1432/1, 1432/2, 1432/3, 1433/1, 1433/2, 1433/3, 1433/4, 1433/5, 1433/6, 1433/7, 1433/8, 1433/9, 1433/10, 1433/11, 1433/12, 1433/13, 1433/14, 1433/15, 1433/16, 1433/17, 1433/18, 1433/19, 1433/20, 1433/21, 1433/22, 1433/23, 1433/24, 1433/25, 1433/26, 1433/27, 1433/28, 1433/29, 1433/30, 1433/31, 1433/32, 1433/33, 1433/34, 1433/35, 1433/36, 1433/37, 1433/38, 1433/39, 1433/40, 1433/41, 1433/42, 1433/43, 1433/44, 1433/45, 1433/46, 1433/47, 1433/48, 1433/49, 1433/50, 1433/51, 1433/52, 1433/53, 1433/54, 1433/55, 1434, 1435, 1436/1, 1436/2, 1437/1, 1437/2, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449/1, 1449/2, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458/1, 1458/2, 1459, 1460/1, 1460/2, 1460/3, 1460/4, 1461/1, 1461/2, 1461/3, 1461/4, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467/1, 1467/2, 1467/3, 1468, 1469/1, 1469/2, 1469/3, 1469/4, 1470/1, 1470/2, 1470/3, 1470/4, 1472/1, 1472/3, 1472/4, 1472/5, 1472/6, 1472/7, 1472/8, 1472/9, 1472/10, 1472/11, 1472/12, 1472/13, 1472/14, 1472/15, 1472/16, 1472/17, 1472/18, 1472/19, 1472/20, 1472/21, 1472/22, 1472/23, 1472/24, 1472/25, 1472/26, 1472/27, 1472/28, 1472/29, 1472/30, 1472/31, 1472/32, 1472/33, 1472/34, 1472/35, 1472/36, 1472/37, 1472/38, 1472/39, 1472/40, 1472/41, 1472/42, 1472/43, 1472/44, 1472/45, 1473/1, 1473/2, 1473/3, 1473/4, 1473/5, 1473/6, 1473/7, 1473/8, 1473/9, 1473/10, 1473/11, 1473/12, 1473/13, 1473/14, 1473/15, 1473/16, 1473/17, 1473/18, 1473/19, 1473/20, 1473/21, 1473/22, 1473/23, 1473/24, 1473/25, 1473/26, 1473/27, 1473/28, 1473/29, 1473/30, 1473/31, 1473/32, 1473/33, 1473/34, 1473/35, 1473/36, 1473/37, 1473/38, 1473/39, 1473/40, 1473/41, 1473/42, 1473/43, 1473/44, 1473/45, 1473/46, 1473/47, 1473/48, 1473/49, 1473/50, 1473/51, 1473/52, 1473/53, 1473/54, 1474/1, 1474/2, 1474/3, 1474/4, 1474/5, 1474/6, 1474/7, 1474/8, 1474/9, 1474/10, 1474/11, 1474/12, 1474/13, 1475/1, 1475/2, 1475/3, 1476, 1477, 1478/1, 1478/2, 1479/1, 1479/2, 1480, 1481, 1482/1, 1482/2, 1482/3, 1484/1, 1484/2, 1484/3, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497/1, 1498/1, 1685/3, 1685/4, 1685/5, 1685/6, 1685/7, 1685/10, 1685/14, 1685/15, 1685/16, 1685/17, 1685/18, 1685/19, 1685/20, 1685/21, 1685/22, 1685/23, 1685/24, 1685/25, 1685/26, 1685/27, 1685/28, 1685/29, 1685/30, 1685/31, 1685/32, 1685/33, 1685/34, 1685/35, 1685/36, 1685/37, 1685/38, 1685/39, 1685/40, 1685/41, 1685/42, 1685/43, 1685/44, 1685/45, 1685/46, 1685/47, 1685/48, 1685/49, 1685/50, 1685/51, 1685/52, 1685/53, 1685/54, 1685/55, 1685/56, 1685/57, 1685/58, 1685/59, 1685/60, 1685/61, 1685/62, 1685/63, 1685/64, 1685/65, 1685/66, 1685/67, 1685/68, 1685/69, 1685/70, 1685/71, 1685/72, 1685/73, 1685/74, 1685/75, 1685/76, 1685/77, 1685/78, 1685/79, 1685/80, 1685/81, 1685/82, 1685/83, 1685/84, 1685/85, 1685/86, 1685/87, 1685/88, 1685/89, 1685/90, 1685/91, 1685/92, 1685/93, 1685/94, 1685/95, 1685/96, 1685/97, 1685/98, 1685/100, 1685/107, 1685/108, 1685/110, 1685/111, 1685/115, 1685/116, 1685/117, 1685/118, 1685/119, 1685/120, 1685/121, 1685/122, 1685/123, 1685/124, 1685/125, 1685/126, 1685/127, 1685/128, 1685/129, 1685/130, 1685/131, 1685/132, 1685/133, 1685/134, 1685/135, 1685/136, 1685/137, 1685/138, 1685/139, 1685/140, 1685/141, 1685/142, 1685/143, 1685/144, 1685/145, 1685/146, 1685/147, 1685/148, 1685/149, 1685/150, 1685/151, 1685/152, 1685/153, 1685/154, 1685/155, 1685/156, 1685/157, 1685/158, 1685/159, 1685/160, 1685/161, 1685/162, 1685/163, 1685/164, 1685/165, 1685/166, 1685/167, 1685/168, 1685/169, 1685/170, 1685/171, 1685/172, 1685/173, 1685/174, 1685/175, 1685/176, 1685/177, 1685/178, 1685/179, 1685/180, 1685/181, 1685/182, 1685/183, 1685/184, 1685/185, 1685/187, 1685/188, 1685/189, 1685/190, 1685/191, 1685/192, 1685/193, 1685/194, 1685/195, 1685/196, 1685/197, 1685/198, 1685/199, 1685/200, 1685/201, 1685/202, 1685/203, 1685/204, 1685/205, 1685/210, 1685/211, 1685/222, 1685/223, 1685/224, 1685/225, 1685/226, 1685/227, 1685/228, 1685/229, 1685/230, 1685/231, 1685/232, 1685/233, 1685/234, 1685/235, 1685/237, 1685/238, 1685/243, 1685/244, 1685/399, 1685/400, 1685/401, 1685/402, 1685/403, 1685/404, 1685/405, 1685/406, 1685/407, 1685/409, 1685/410, 1685/411, 1685/412, 1685/477, 1685/478, 1685/486, 1685/487, 1685/490, 1685/491, 1686, 1687, 1688, 1691, 1693, 1695, 1696, 1702/1, 1702/2, 1702/3, 1702/4, 1702/5, 1704/1, 1704/2, 1704/3, 1708, 1709/1, 1709/2, 1709/3, 1709/4, 1709/5;
– k. o. Petelinje (2501): 2682, 3114/2, 3121/2, 3121/3, 3121/6, 3127, 3128/1, 3128/2, 3128/3, 3128/4;
– k. o. Postojna (2490): 0, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/50, 24/51, 24/52, 24/53, 24/54, 24/55, 24/56, 24/57, 24/58, 24/59, 24/60, 24/61, 24/62, 24/63, 24/64, 24/65, 24/66, 24/67, 24/68, 24/69, 24/70, 24/71, 24/72, 24/73, 24/74, 24/75, 24/76, 24/77, 24/78, 24/79, 24/80, 24/81, 24/84, 24/85, 24/86, 24/87, 24/88, 24/89, 24/90, 24/91, 24/92, 24/93, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, 29/15, 29/16, 29/17, 29/18, 29/19, 29/20, 29/21, 29/22, 29/23, 29/24, 29/25, 29/26, 29/27, 29/28, 29/29, 29/30, 29/31, 29/32, 29/33, 29/34, 29/35, 29/36, 29/37, 29/38, 29/39, 29/40, 29/41, 29/42, 29/43, 29/44, 29/45, 29/46, 29/47, 29/48, 29/49, 29/50, 29/51, 29/52, 29/53, 29/54, 29/55, 29/56, 29/57, 29/58, 29/59, 29/60, 29/61, 29/62, 29/63, 29/64, 29/65, 29/66, 29/67, 29/68, 29/69, 29/70, 29/71, 29/72, 29/73, 29/74, 29/75, 29/76, 29/77, 29/78, 29/79, 29/80, 29/81, 29/82, 29/83, 29/84, 29/85, 29/86, 29/87, 29/88, 29/89, 29/90, 29/91, 29/92, 29/93, 29/94, 29/95, 29/96, 29/97, 29/98, 29/99, 29/100, 29/101, 29/102, 29/103, 29/104, 29/105, 29/106, 29/107, 29/108, 29/109, 29/110, 29/111, 29/112, 29/113, 29/114, 29/115, 29/116, 29/117, 29/118, 29/119, 29/120, 29/121, 29/122, 29/123, 29/124, 29/125, 29/126, 29/127, 29/128, 29/129, 29/130, 29/131, 29/132, 29/133, 29/134, 29/135, 29/136, 29/137, 29/138, 29/139, 29/140, 29/141, 29/142, 29/143, 29/144, 29/145, 29/146, 29/147, 29/148, 29/149, 29/150, 29/151, 29/152, 29/153, 29/154, 29/155, 29/156, 29/157, 29/161, 29/162, 29/163, 29/164, 29/165, 29/166, 29/167, 29/168, 29/169, 29/170, 29/171, 29/172, 29/173, 29/174, 29/175, 29/176, 29/177, 29/178, 29/179, 29/180, 29/181, 29/182, 29/183, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/13, 30/14, 30/15, 30/16, 30/17, 30/18, 30/19, 30/20, 30/21, 30/22, 30/23, 30/24, 30/25, 30/26, 30/27, 30/28, 30/29, 30/30, 30/31, 30/32, 30/33, 30/34, 30/35, 30/36, 30/37, 30/38, 30/39, 30/40, 30/41, 30/42, 30/43, 30/44, 30/45, 30/46, 30/47, 30/48, 30/49, 30/50, 30/51, 30/52, 30/53, 30/54, 30/55, 30/56, 30/57, 30/58, 30/59, 30/60, 30/61, 30/62, 30/63, 30/64, 30/65, 30/66, 30/67, 30/68, 30/69, 30/70, 30/71, 30/72, 30/73, 30/74, 30/75, 30/76, 30/77, 30/78, 30/79, 30/80, 30/81, 30/82, 30/83, 30/84, 30/85, 30/86, 30/87, 30/89, 30/90, 30/91, 30/92, 30/93, 30/94, 30/95, 30/96, 30/97, 30/98, 30/99, 30/100, 30/101, 30/102, 30/103, 30/104, 30/105, 30/106, 30/107, 30/108, 30/109, 30/110, 30/111, 30/112, 30/113, 30/114, 30/115, 30/116, 30/117, 30/118, 30/119, 30/120, 30/121, 30/122, 30/123, 30/124, 30/125, 30/126, 30/127, 30/128, 30/129, 30/130, 30/131, 30/132, 30/133, 30/134, 30/135, 30/136, 30/137, 30/138, 30/139, 30/140, 30/141, 30/142, 30/143, 30/144, 30/145, 30/146, 30/147, 30/148, 30/149, 30/150, 30/151, 30/152, 30/153, 30/154, 30/155, 30/156, 30/157, 30/158, 30/159, 30/160, 30/161, 30/162, 30/163, 30/164, 30/165, 30/166, 30/167, 30/168, 30/169, 30/170, 30/171, 30/172, 30/173, 30/174, 30/175, 30/176, 30/177, 30/178, 30/179, 30/180, 30/181, 30/182, 30/183, 30/184, 30/185, 30/186, 30/187, 30/188, 30/189, 30/190, 30/191, 30/192, 30/193, 30/194, 30/195, 30/196, 30/197, 30/198, 30/199, 30/200, 30/201, 30/202, 30/203, 30/204, 30/205, 30/206, 30/207, 30/208, 30/209, 30/210, 30/211, 30/212, 30/213, 30/214, 30/215, 30/216, 30/217, 30/218, 30/219, 30/220, 30/221, 30/222, 30/223, 30/224, 30/225, 30/226, 30/227, 30/228, 30/229, 30/230, 30/231, 30/232, 30/233, 30/234, 30/235, 30/236, 30/237, 30/238, 30/239, 30/240, 30/241, 30/242, 30/243, 30/244, 30/245, 30/246, 30/247, 30/248, 30/249, 30/250, 30/251, 30/252, 30/253, 30/254, 30/255, 30/256, 30/257, 30/258, 30/259, 30/260, 30/261, 30/262, 30/263, 30/264, 30/265, 30/266, 30/267, 30/268, 30/269, 30/270, 30/271, 30/272, 30/273, 30/274, 30/275, 30/276, 30/277, 30/278, 30/279, 30/280, 30/281, 30/282, 30/283, 30/284, 30/285, 30/286, 30/287, 30/288, 30/289, 30/290, 30/291, 30/292, 30/293, 30/294, 30/295, 30/296, 30/297, 30/298, 30/299, 30/300, 30/301, 30/302, 30/303, 30/304, 30/305, 30/306, 30/307, 30/308, 30/309, 30/310, 30/311, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/15, 31/16, 31/17, 31/18, 31/19, 31/20, 31/21, 31/22, 31/23, 31/24, 31/25, 31/26, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500/1, 2500/2, 2500/3, 2501/1, 2501/2, 2501/3, 2501/4, 2501/5, 2501/6, 2501/7, 2501/8, 2501/9, 2501/10, 2501/11, 2501/12, 2501/13, 2501/14, 2501/15, 2501/16, 2501/17, 2501/18, 2501/19, 2501/20, 2501/21, 2501/22, 2501/23, 2501/24, 2501/25, 2501/26, 2501/27, 2501/28, 2501/29, 2501/30, 2501/31, 2503, 2504, 2506, 2507, 2509, 2510, 2514, 2516/1, 2516/2, 2516/3, 2516/4, 2516/5, 2516/6, 2516/7, 2516/8, 2516/9, 2516/10, 2516/11, 2516/12, 2516/13, 2516/14, 2516/15, 2516/16, 2516/17, 2516/18, 2516/19, 2516/20, 2516/21, 2516/22, 2516/23, 2516/24, 2516/25, 2516/26, 2516/27, 2516/28, 2516/29, 2516/30, 2516/31, 2516/32, 2516/33, 2516/34, 2516/35, 2516/36, 2516/37, 2516/38, 2516/39, 2517/1, 2517/2, 2517/3, 2517/4, 2517/5, 2517/6, 2517/7, 2517/8, 2518/1, 2518/2, 2518/3, 2518/4, 2518/5, 2518/6, 2518/7, 2518/8, 2518/9, 2518/10, 2518/11, 2518/12, 2518/13, 2518/14, 2518/15, 2518/16, 2518/17, 2518/18, 2518/19, 2518/20, 2518/21, 2518/22, 2518/23, 2518/24, 2518/25, 2518/26, 2518/27, 2518/28, 2518/29, 2521/1, 2521/2, 2522/1, 2522/2, 2523, 2524, 2525/1, 2525/2, 2526, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536/1, 2536/2, 2536/3, 2536/4, 2546, 2547, 2548/1, 2548/2, 2549, 2550/1, 2550/2, 2550/3, 2552/1, 2552/2, 2552/3, 2567/37, 2647/1, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2948, 2949;
– k. o. Rakov Škocjan (2700): 1924, 1925, 1926, 1927, 1928/1, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2567, 2568, 2571, 2572, 2575, 2576, 2579, 2580, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587/2, 2587/3, 2588, 2591, 2592, 2596, 2597/1, 2597/2, 2600, 2601, 2603, 2604, 2605, 2606, 2609, 2610, 2613, 2614, 2617, 2618, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2644, 2645, 2648, 2649, 2652, 2653, 2654, 2657, 2658, 2659, 2660, 2663, 2664, 2667/1, 2667/2, 2668, 2671, 2672, 2675, 2676/1, 2678, 2679, 2680, 2683, 2684, 2685, 2688, 2689, 2690, 2691, 2694, 2695, 2696, 2697, 2700, 2701, 2702, 2703, 2706, 2707, 2708, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851;
– k. o. Selce (500): 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592/1, 592/2, 593/1, 593/2, 594, 595, 596, 597, 598/1, 598/2, 598/3, 599, 600, 601, 602/1, 602/2, 603, 605, 606/1, 606/2, 606/3, 607, 608, 609, 610, 611, 613, 614, 615/1, 615/2, 616, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 618, 619, 620, 621/1, 621/2, 622, 623, 624/1, 624/2, 625, 626, 627/1, 627/2, 628, 629, 630, 631/1, 631/2, 638/1, 638/2, 639, 640, 3027, 3029;
– k. o. Trnje (2507): 793, 799, 800, 801, 802/1, 802/2, 802/3, 802/4, 802/5, 802/6, 802/7, 802/8, 803/1, 803/2, 803/3, 803/4, 803/5, 803/6, 803/7, 803/8, 803/9, 804/1, 804/2, 804/3, 804/4, 804/5, 804/6, 804/7, 804/8, 805/1, 805/2, 805/3, 805/4, 805/5, 805/6, 805/7, 805/8, 805/9, 805/10, 805/11, 805/12, 805/13, 805/14, 805/15, 805/16, 805/17, 805/18, 805/19, 805/20, 806/1, 806/2, 806/3, 806/4, 806/5, 806/6, 806/7, 806/8, 806/9, 806/10, 806/11, 806/12, 806/13, 806/14, 808/1, 808/2, 808/3, 808/4, 808/5, 808/6, 808/7, 808/8, 808/9, 808/10, 809/1, 809/2, 809/3, 809/4, 809/5, 809/6, 809/7, 809/8, 809/9, 809/10, 809/11, 809/12, 809/13, 809/14, 809/15, 809/16, 809/17, 809/18, 811/1, 811/2, 811/3, 811/4, 811/5, 811/6, 811/7, 811/8, 811/9, 811/10, 811/11, 811/12, 811/13, 811/14, 811/15, 811/16, 811/17, 811/18, 811/19, 811/20, 811/21, 811/22, 811/23, 811/24, 811/25, 811/26, 811/27, 811/28, 811/29, 811/30, 811/31, 811/32, 811/33, 811/34, 812/1, 812/2, 812/3, 812/4, 812/5, 812/6, 812/7, 812/8, 812/9, 812/10, 812/11, 812/12, 812/13, 812/14, 812/15, 812/16, 812/17, 812/18, 812/19, 812/20, 812/21, 812/22, 812/23, 812/24, 812/25, 812/26, 812/27, 812/28, 812/29, 812/30, 812/31, 812/32, 812/33, 812/34, 812/35, 812/36, 812/37, 812/38, 812/39, 812/40, 812/41, 812/42, 812/43, 812/44, 812/45, 812/46, 812/47, 812/48, 812/49, 812/50, 812/51, 812/52, 812/53, 812/54, 812/55, 812/56, 812/57, 812/58, 812/59, 812/60, 812/61, 812/62, 812/63, 812/64, 812/65, 812/66, 812/67, 812/68, 812/69, 812/70, 812/71, 812/72, 812/73, 812/74, 812/75, 812/76, 812/77, 812/78, 812/79, 812/80, 812/81, 812/82, 812/83, 812/84, 812/85, 812/86, 812/87, 812/88, 812/89, 812/90, 812/91, 812/92, 812/93, 812/94, 812/95, 812/96, 812/97, 812/98, 812/99, 812/100, 812/101, 812/102, 812/103, 812/104, 812/105, 812/106, 812/107, 812/108, 812/109, 812/110, 812/111, 812/112, 812/113, 812/114, 812/115, 812/116, 812/117, 812/118, 812/119, 812/120, 812/121, 812/122, 812/123, 812/124, 812/125, 812/126, 812/127, 812/128, 812/129, 812/130, 812/131, 812/132, 812/133, 812/134, 812/135, 812/136, 812/137, 812/138, 812/139, 812/140, 812/141, 812/142, 812/143, 812/144, 812/145, 812/146, 812/147, 812/148, 812/149, 812/150, 812/151, 812/152, 812/153, 812/154, 812/155, 812/156, 812/157, 812/158, 812/159, 812/160, 812/161, 812/162, 812/163, 812/164, 812/165, 812/166, 812/167, 812/168, 812/169, 812/170, 812/171, 812/172, 814/1, 814/2, 814/3, 814/4, 814/5, 814/6, 814/7, 814/8, 814/9, 814/10, 814/11, 814/12, 814/13, 814/14, 814/15, 814/16, 814/17, 814/18, 814/19, 814/20, 814/21, 814/22, 814/23, 814/24, 814/25, 814/26, 814/27, 814/28, 815/2, 815/3, 815/4, 815/5, 815/6, 815/7, 815/8, 815/9, 815/10, 815/11, 815/12, 816/1, 816/2, 816/3, 816/4, 816/5, 816/6, 816/7, 816/8, 816/9, 816/10, 816/11, 816/12, 816/13, 816/14, 816/15, 816/16, 816/17, 816/18, 816/19, 816/20, 816/21, 816/22, 816/23, 816/24, 816/25, 816/26, 816/27, 816/28, 816/29, 816/30, 816/31, 816/32, 816/33, 816/34, 816/35, 816/36, 816/37, 816/38, 816/39, 816/40, 816/41, 816/42, 816/43, 816/44, 816/45, 816/46, 816/47, 816/48, 816/49, 816/50, 816/51, 816/52, 816/53, 816/54, 816/55, 816/56, 816/57, 816/58, 816/59, 816/60, 816/61, 816/62, 816/63, 816/64, 816/65, 816/66, 816/67, 816/68, 816/69, 816/70, 816/71, 816/72, 816/73, 816/74, 816/75, 816/76, 816/77, 816/78, 816/79, 816/80, 816/81, 816/82, 816/83, 816/84, 816/85, 816/86, 816/87, 816/88, 816/89, 816/90, 816/91, 816/92, 816/93, 816/94, 816/95, 816/96, 816/97, 816/98, 816/99, 816/100, 816/101, 816/102, 816/103, 816/104, 816/105, 816/106, 816/107, 816/108, 816/109, 816/110, 816/111, 816/112, 816/113, 816/114, 816/115, 816/116, 816/117, 816/118, 816/119, 816/120, 816/121, 816/122, 816/123, 816/124, 816/125, 816/126, 816/127, 816/128, 816/129, 816/130, 816/131, 816/132, 816/133, 816/134, 816/135, 816/136, 816/137, 816/138, 816/139, 816/140, 816/141, 816/142, 816/143, 816/144, 816/145, 816/146, 816/147, 816/148, 816/149, 816/150, 816/151, 817/1, 817/2, 817/3, 817/4, 817/5, 817/6, 817/7, 817/8, 817/9, 817/10, 817/11, 817/12, 817/13, 817/14, 817/15, 817/16, 817/17, 817/18, 817/19, 817/20, 817/21, 817/22, 817/23, 817/24, 817/25, 817/26, 817/27, 817/28, 817/29, 817/30, 817/31, 817/32, 817/33, 817/34, 817/35, 817/36, 817/37, 817/38, 817/39, 817/40, 817/41, 817/42, 817/43, 817/44, 817/45, 817/46, 817/47, 817/48, 817/49, 817/50, 817/51, 817/52, 817/53, 817/54, 817/55, 817/56, 817/57, 817/58, 817/59, 817/60, 817/61, 817/62, 817/63, 817/64, 817/65, 817/66, 817/67, 817/68, 817/69, 817/70, 817/71, 817/72, 817/73, 817/74, 817/75, 817/76, 817/77, 817/78, 817/79, 817/80, 817/81, 817/82, 817/83, 817/84, 817/85, 817/86, 817/87, 817/88, 817/89, 817/90, 817/91, 817/92, 817/93, 817/94, 817/95, 817/96, 817/97, 817/98, 817/99, 817/100, 817/101, 817/102, 817/103, 817/104, 817/105, 817/106, 817/107, 817/108, 817/109, 817/110, 817/111, 817/112, 817/113, 817/114, 817/115, 817/116, 817/117, 817/118, 817/119, 817/120, 817/121, 817/122, 817/123, 817/124, 817/125, 817/126, 817/127, 817/128, 817/129, 817/130, 817/131, 817/132, 817/133, 817/134, 817/135, 817/136, 817/137, 817/138, 817/139, 817/140, 817/141, 817/142, 817/143, 817/144, 817/145, 817/146, 817/147, 817/148, 817/149, 817/150, 817/151, 817/152, 817/153, 817/154, 817/155, 817/156, 817/157, 817/158, 817/159, 817/160, 817/161, 817/162, 818/1, 818/2, 818/3, 818/4, 818/5, 818/6, 818/7, 818/8, 818/9, 818/10, 818/11, 818/12, 818/13, 818/14, 818/15, 818/16, 818/17, 818/18, 818/19, 818/20, 819/1, 819/2, 819/3, 819/4, 819/5, 819/6, 819/7, 819/8, 819/9, 819/10, 819/11, 819/12, 819/13, 819/14, 819/15, 819/16, 819/17, 819/18, 819/19, 819/20, 819/21, 819/22, 819/23, 819/24, 819/25, 819/26, 819/27, 819/28, 819/29, 819/30, 819/31, 819/32, 819/33, 819/34, 820, 821/1, 821/2, 821/3, 821/4, 822/1, 822/2, 822/3, 822/4, 822/5, 822/6, 822/7, 822/8, 822/9, 822/10, 822/11, 822/12, 822/13, 822/14, 822/15, 822/16, 822/17, 822/18, 822/19, 822/20, 822/21, 822/22, 822/23, 822/24, 822/25, 822/26, 822/27, 822/28, 822/29, 822/30, 822/31, 822/32, 822/33, 822/34, 822/35, 822/36, 822/37, 822/39, 822/40, 823/1, 823/2, 823/3, 823/4, 823/5, 823/6, 823/7, 823/8, 823/9, 823/10, 823/11, 823/12, 823/13, 823/14, 823/15, 823/16, 823/17, 823/18, 823/19, 823/20, 823/21, 823/22, 823/23, 823/24, 823/25, 823/26, 823/27, 823/28, 823/29, 823/30, 823/31, 823/32, 823/33, 823/34, 823/35, 823/36, 823/37, 823/38, 823/39, 823/40, 823/41, 823/42, 823/43, 823/44, 823/45, 823/46, 823/47, 823/48, 823/49, 823/50, 823/51, 823/52, 823/53, 823/54, 823/55, 823/56, 823/57, 823/58, 823/59, 823/60, 823/61, 823/62, 823/63, 823/64, 823/65, 823/66, 823/67, 823/68, 823/69, 823/70, 823/71, 823/72, 823/73, 823/74, 823/75, 823/76, 823/77, 823/78, 823/79, 823/80, 823/81, 823/82, 823/83, 823/84, 823/85, 823/86, 823/87, 823/88, 823/89, 823/90, 823/91, 823/92, 823/93, 823/94, 823/95, 823/96, 823/97, 823/98, 823/99, 823/100, 823/101, 823/102, 823/103, 823/104, 823/105, 823/106, 823/107, 823/108, 823/109, 823/110, 823/111, 823/112, 823/113, 823/114, 823/115, 823/116, 823/117, 823/118, 823/119, 823/120, 823/121, 823/122, 823/123, 823/124, 823/125, 823/126, 823/127, 823/128, 823/129, 823/130, 823/131, 823/132, 823/133, 823/134, 823/135, 823/136, 823/137, 823/138, 823/139, 823/140, 823/141, 823/142, 823/143, 823/144, 823/145, 823/146, 823/147, 823/148, 823/149, 823/150, 823/151, 823/152, 823/153, 823/154, 823/155, 823/156, 823/157, 823/158, 823/159, 823/160, 823/161, 823/162, 823/163, 823/164, 823/165, 823/166, 823/167, 823/168, 823/169, 823/170, 823/171, 823/172, 823/173, 823/174, 823/175, 823/176, 823/177, 823/178, 823/179, 823/180, 824/1, 824/2, 824/3, 824/4, 824/5, 824/6, 824/7, 824/8, 824/9, 824/10, 824/11, 824/12, 824/13, 824/14, 824/15, 824/16, 824/17, 824/18, 824/19, 824/20, 824/21, 824/22, 824/23, 824/24, 824/25, 824/26, 824/27, 824/28, 824/29, 824/30, 824/31, 824/32, 824/33, 824/34, 824/35, 824/36, 824/37, 824/38, 824/39, 824/40, 824/41, 824/42, 824/43, 824/44, 824/45, 824/46, 824/47, 824/48, 824/49, 824/50, 824/51, 824/52, 824/53, 824/54, 824/55, 824/56, 824/57, 824/58, 824/59, 824/60, 824/61, 824/62, 824/63, 824/64, 824/65, 824/66, 824/67, 824/68, 824/69, 824/70, 824/71, 824/72, 824/73, 824/74, 824/75, 824/76, 824/77, 824/78, 824/79, 824/80, 824/81, 824/82, 824/83, 824/84, 824/85, 824/86, 824/87, 824/88, 824/89, 824/90, 824/91, 824/92, 824/93, 824/94, 824/95, 824/96, 824/97, 824/98, 824/99, 824/100, 824/101, 824/102, 824/103, 824/104, 824/105, 824/106, 824/107, 824/108, 824/109, 824/110, 824/111, 824/112, 824/113, 824/114, 824/115, 824/116, 824/117, 824/118, 824/119, 824/120, 824/121, 824/122, 824/123, 824/124, 824/125, 824/126, 824/127, 824/128, 824/129, 824/130, 824/131, 824/132, 824/133, 824/134, 824/135, 824/136, 824/137, 824/138, 824/139, 824/140, 824/141, 824/142, 824/143, 824/144, 824/145, 824/146, 824/147, 824/148, 824/149, 824/150, 824/151, 824/152, 824/153, 824/154, 824/155, 824/156, 824/157, 824/158, 824/159, 824/160, 824/161, 824/162, 824/163, 824/164, 824/165, 824/166, 824/167, 824/168, 824/169, 824/170, 824/171, 824/172, 824/173, 824/174, 824/175, 824/176, 824/177, 824/178, 824/179, 824/180, 824/181, 824/182, 824/183, 824/184, 824/185, 824/186, 824/187, 824/188, 824/189, 824/190, 824/191, 824/192, 824/193, 824/194, 824/195, 824/196, 824/197, 824/198, 824/199, 824/200, 824/201, 824/202, 824/203, 824/204, 824/205, 824/206, 824/207, 824/208, 824/209, 824/210, 824/211, 824/212, 824/213, 824/214, 824/215, 824/216, 824/217, 824/218, 824/219, 824/220, 824/221, 824/222, 824/223, 824/224, 824/225, 824/226, 824/227, 824/228, 824/229, 824/230, 824/231, 824/232, 824/233, 824/234, 824/235, 824/236, 824/237, 824/238, 824/239, 824/240, 824/241, 824/242, 824/243, 824/244, 824/245, 824/246, 824/247, 824/248, 824/249, 824/250, 824/251, 824/252, 824/253, 824/254, 824/255, 824/256, 824/257, 824/258, 824/259, 824/260, 824/261, 824/262, 824/263, 824/264, 824/265, 824/266, 824/267, 824/268, 824/269, 824/270, 824/271, 824/272, 824/273, 824/274, 824/275, 824/276, 824/277, 824/278, 824/279, 824/280, 824/281, 824/282, 824/283, 824/284, 824/285, 824/286, 824/287, 824/288, 824/289, 824/290, 824/291, 824/293, 824/294, 824/295, 824/296, 824/297, 824/298, 824/299, 824/300, 824/301, 824/302, 824/303, 824/304, 824/305, 824/306, 824/307, 824/308, 824/309, 824/310, 824/311, 824/312, 824/313, 824/314, 824/315, 824/316, 824/317, 824/318, 824/319, 824/320, 824/321, 824/322, 824/323, 824/324, 824/325, 824/326, 824/327, 824/328, 824/329, 824/330, 824/331, 824/332, 824/333, 824/334, 824/335, 824/336, 824/337, 824/338, 824/339, 824/340, 824/341, 824/342, 824/343, 824/344, 824/345, 824/346, 824/347, 824/348, 824/349, 824/350, 824/351, 824/352, 824/353, 824/354, 824/355, 824/356, 824/357, 824/358, 824/359, 824/360, 824/361, 824/362, 824/363, 824/364, 824/365, 824/366, 824/367, 824/368, 824/369, 824/370, 824/371, 824/372, 824/373, 824/374, 824/375, 824/376, 824/377, 824/378, 824/379, 824/380, 824/381, 824/382, 824/383, 824/384, 824/385, 824/386, 824/387, 824/388, 824/389, 824/390, 824/391, 824/392, 824/393, 824/394, 824/395, 824/396, 824/397, 824/398, 824/399, 824/400, 824/401, 824/402, 824/403, 824/404, 824/405, 824/406, 824/407, 824/408, 824/409, 824/410, 824/411, 824/412, 824/413, 824/414, 824/415, 824/416, 824/417, 824/418, 824/419, 824/420, 824/421, 824/422, 824/423, 824/424, 824/425, 824/426, 825/1, 825/2, 825/3, 825/4, 825/5, 825/6, 825/7, 825/8, 825/9, 825/10, 825/11, 825/12, 825/13, 825/14, 825/15, 826, 827, 828/1, 828/2, 828/3, 828/4, 828/5, 828/6, 828/7, 828/8, 828/9, 828/10, 828/11, 828/12, 828/13, 828/14, 828/15, 828/16, 828/17, 828/18, 828/19, 828/20, 828/21, 828/22, 828/23, 828/24, 828/25, 828/26, 828/27, 828/28, 828/29, 828/30, 828/31, 828/32, 828/33, 828/34, 828/35, 828/36, 828/37, 828/38, 828/39, 828/40, 828/41, 828/42, 828/43, 828/44, 828/45, 828/46, 828/47, 828/48, 828/49, 828/50, 828/51, 828/52, 828/53, 828/54, 828/55, 828/56, 828/57, 828/58, 828/59, 828/60, 828/61, 828/62, 828/63, 828/64, 828/65, 828/66, 828/67, 828/68, 828/69, 828/70, 828/71, 828/72, 828/73, 828/74, 828/75, 828/76, 828/77, 828/78, 829/1, 829/2, 829/3, 829/4, 829/5, 829/6, 829/7, 829/8, 829/9, 829/10, 829/11, 829/12, 829/13, 829/14, 829/15, 829/16, 829/17, 829/18, 829/19, 829/20, 829/21, 829/22, 829/23, 829/24, 829/25, 829/26, 829/27, 829/28, 829/29, 829/30, 829/31, 829/32, 829/33, 829/34, 829/35, 829/36, 829/37, 829/38, 829/39, 829/40, 830/1, 830/2, 830/3, 831/2, 831/3, 831/4, 831/5, 831/6, 831/7, 831/8, 831/9, 831/10, 831/11, 831/12, 831/13, 831/14, 831/15, 831/16, 831/17, 831/18, 831/19, 831/20, 831/21, 831/22, 831/23, 831/24, 831/25, 831/26, 831/27, 831/28, 831/29, 831/30, 831/31, 831/32, 831/33, 831/34, 831/35, 831/36, 831/37, 831/38, 831/39, 831/40, 831/41, 831/42, 831/43, 831/44, 831/45, 831/46, 831/47, 831/48, 831/49, 831/50, 831/51, 831/52, 831/53, 831/54, 831/55, 831/56, 831/57, 831/58, 831/59, 831/60, 831/61, 831/62, 831/63, 831/64, 831/65, 831/66, 831/67, 831/68, 831/69, 831/70, 831/71, 831/72, 831/73, 831/74, 831/75, 831/76, 831/77, 831/78, 831/79, 831/80, 831/81, 831/82, 831/83, 831/84, 831/85, 831/86, 831/87, 831/88, 831/89, 831/90, 831/91, 831/92, 831/93, 831/94, 831/95, 831/96, 831/97, 831/98, 831/99, 831/100, 831/101, 831/102, 831/103, 831/104, 831/105, 831/106, 831/107, 831/108, 831/109, 831/110, 831/111, 831/112, 831/113, 831/114, 831/115, 831/116, 831/117, 831/118, 831/119, 831/120, 831/121, 831/122, 831/123, 831/124, 831/125, 831/126, 831/127, 831/128, 831/129, 831/130, 831/131, 831/132, 831/133, 831/134, 831/135, 831/136, 831/137, 831/138, 831/139, 831/140, 831/141, 831/142, 831/143, 831/144, 831/145, 831/146, 831/147, 831/148, 831/149, 831/150, 831/151, 831/152, 831/153, 831/154, 831/155, 831/156, 831/157, 831/158, 831/159, 831/160, 831/161, 831/162, 831/163, 831/164, 831/165, 831/166, 831/167, 831/168, 831/169, 831/170, 831/171, 831/172, 831/173, 831/174, 831/175, 831/176, 831/177, 831/178, 831/179, 831/180, 831/181, 831/182, 831/183, 831/184, 831/185, 831/186, 831/187, 831/188, 831/189, 831/190, 831/191, 831/192, 831/193, 831/194, 831/195, 831/196, 831/197, 831/198, 831/199, 831/200, 831/201, 831/202, 831/203, 831/204, 831/205, 831/206, 831/207, 831/208, 831/209, 831/210, 831/211, 831/212, 831/213, 831/214, 831/215, 831/216, 831/217, 831/218, 831/219, 831/220, 831/221, 831/222, 831/223, 831/224, 831/225, 831/226, 831/227, 831/228, 831/229, 831/230, 831/231, 831/232, 831/233, 831/234, 831/235, 831/236, 831/237, 831/238, 831/239, 831/240, 831/241, 831/242, 831/243, 831/244, 831/245, 831/246, 831/247, 831/248, 831/249, 831/250, 831/251, 831/252, 831/253, 831/254, 831/255, 831/256, 831/257, 831/258, 831/259, 831/260, 831/261, 831/262, 831/263, 831/264, 831/265, 831/266, 831/267, 831/268, 831/269, 831/270, 831/271, 831/272, 831/273, 831/274, 831/275, 831/276, 831/277, 831/278, 831/279, 831/280, 831/281, 831/282, 831/283, 831/284, 831/285, 831/286, 831/287, 831/288, 831/289, 831/290, 831/291, 831/292, 831/293, 831/294, 831/295, 831/296, 831/297, 831/298, 831/299, 831/300, 831/301, 831/302, 831/303, 831/304, 831/305, 831/306, 831/307, 831/308, 831/309, 831/310, 831/311, 831/312, 831/313, 831/314, 831/315, 831/316, 831/317, 831/318, 831/319, 831/320, 831/321, 831/322, 831/323, 831/324, 831/325, 831/326, 831/327, 831/328, 831/329, 831/330, 831/331, 831/332, 831/333, 831/334, 831/335, 831/336, 831/337, 831/338, 831/339, 831/340, 831/341, 831/342, 831/343, 831/344, 831/345, 831/346, 831/347, 831/348, 831/349, 831/350, 831/351, 831/352, 831/353, 831/354, 831/355, 831/356, 831/357, 831/358, 831/359, 831/360, 831/361, 831/362, 831/363, 831/364, 831/365, 831/366, 831/367, 831/368, 831/369, 831/370, 831/371, 831/372, 831/373, 831/374, 831/375, 831/376, 831/377, 831/378, 831/379, 831/380, 831/381, 831/382, 831/383, 831/384, 831/385, 831/386, 831/387, 831/388, 831/389, 831/390, 831/391, 831/392, 831/393, 832, 833, 834/1, 835/11, 835/17, 835/45, 835/47, 837/1, 837/2, 861, 866, 879, 886/1, 886/2, 907, 909, 910, 912/1, 912/2, 2700, 2702, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716/1, 2716/2, 2717/1, 2717/2, 2718, 2719, 2720/1, 2720/2, 2727/1, 2727/3, 2727/4, 2727/5, 2727/6, 2727/7, 2727/8, 2727/9, 2727/10, 2727/11, 2727/12, 2727/13, 2727/14, 2727/15, 2727/16, 2727/17, 2727/18, 2727/19, 2727/20, 2896, 2897, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057/1, 3057/2, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064/1, 3064/2, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098/1, 3098/2, 3099/1, 3099/2, 3100/1, 3100/2, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137/1, 3137/2, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293/1, 3293/2, 3294, 3295/1, 3295/2, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349/1, 3349/2, 3349/3, 3349/4, 3349/5, 3349/6, 3349/7, 3349/8, 3349/9, 3349/10, 3349/11, 3349/12, 3349/13, 3349/14, 3349/15, 3349/16, 3349/17, 3349/18, 3349/19, 3349/20, 3349/21, 3349/22, 3349/23, 3349/24, 3349/25, 3349/26, 3349/27, 3349/28, 3349/29, 3349/30, 3349/31, 3349/32, 3349/33, 3349/34, 3349/35, 3349/36, 3349/37, 3349/38, 3349/39, 3349/40, 3349/41, 3349/42, 3349/43, 3349/44, 3349/45, 3349/46, 3349/47, 3349/48, 3349/49, 3349/50, 3349/51, 3349/52, 3349/53, 3349/54, 3349/55, 3349/56, 3349/57, 3349/58, 3349/59, 3349/60, 3349/61, 3349/62, 3349/63, 3349/64, 3349/65, 3349/66, 3349/67, 3349/68, 3349/69, 3349/70, 3349/71, 3349/72, 3349/73, 3349/74, 3349/75, 3349/76, 3349/77, 3349/78, 3349/79, 3349/80, 3349/81, 3349/82, 3349/83, 3349/84, 3349/85, 3349/86, 3349/87, 3349/88, 3349/89, 3349/90, 3349/91, 3349/92, 3349/93, 3349/94, 3349/95, 3349/96, 3349/97, 3349/98, 3349/99, 3349/100, 3349/101, 3349/102, 3349/103, 3349/104, 3349/105, 3349/106, 3349/107, 3349/108, 3349/109, 3349/110, 3349/111, 3349/112, 3349/113, 3349/114, 3349/115, 3349/116, 3349/117, 3349/118, 3349/119, 3349/120, 3349/121, 3349/122, 3349/123, 3349/124, 3349/125, 3349/126, 3349/127, 3349/128, 3349/129, 3349/130, 3349/131, 3349/132, 3349/133, 3349/134, 3349/135, 3349/136, 3349/137, 3349/138, 3349/139, 3349/140, 3349/141, 3349/142, 3349/143, 3349/144, 3349/145, 3349/146, 3349/147, 3349/148, 3349/149, 3349/150, 3349/151, 3349/152, 3349/153, 3349/154, 3349/155, 3349/156, 3349/157, 3349/158, 3349/159, 3349/160, 3349/161, 3349/162, 3349/163, 3349/164, 3349/165, 3349/166, 3349/167, 3349/168, 3349/169, 3349/170, 3349/171, 3349/172, 3349/173, 3349/174, 3349/175, 3349/176, 3349/177, 3349/178, 3349/179, 3349/180, 3349/181, 3349/182, 3349/183, 3349/184, 3349/185, 3349/186, 3349/187, 3349/188, 3349/189, 3349/190, 3349/191, 3349/192, 3349/193, 3349/194, 3349/195, 3349/196, 3349/197, 3349/198, 3349/199, 3349/200, 3349/201, 3349/202, 3349/203, 3349/204, 3349/205, 3349/206, 3349/207, 3349/208, 3349/209, 3349/210, 3349/211, 3349/212, 3349/213, 3349/214, 3349/215, 3349/216, 3349/217, 3349/218, 3349/219, 3349/220, 3349/221, 3349/222, 3349/223, 3349/224, 3349/225, 3349/226, 3349/227, 3349/228, 3349/229, 3349/230, 3349/231, 3349/232, 3349/233, 3349/234, 3349/235, 3349/236, 3349/237, 3349/238, 3349/239, 3349/240, 3349/241, 3349/242, 3349/243, 3349/244, 3349/245, 3349/246, 3349/247, 3349/248, 3349/249, 3349/250, 3349/251, 3349/252, 3349/253, 3349/254, 3349/255, 3349/256, 3349/257, 3349/258, 3349/259, 3349/260, 3349/261, 3349/262, 3349/263, 3349/264, 3349/265, 3349/266, 3349/267, 3349/268, 3349/269, 3349/270, 3349/271, 3349/272, 3349/273, 3349/274, 3349/275, 3349/276, 3349/277, 3349/278, 3349/279, 3349/280, 3349/281, 3349/282, 3349/283, 3349/284, 3349/285, 3349/286, 3349/287, 3349/288, 3349/289, 3349/290, 3349/291, 3349/292, 3349/293, 3349/294, 3349/295, 3349/296, 3349/297, 3349/298, 3349/299, 3349/300, 3349/301, 3349/302, 3349/303, 3349/304, 3349/305, 3349/306, 3349/307, 3349/308, 3349/309, 3349/310, 3350/1, 3350/2, 3350/3, 3350/4, 3350/5, 3350/6, 3350/7, 3350/8, 3350/9, 3350/10, 3350/11, 3350/12, 3350/13, 3350/14, 3350/15, 3350/16, 3350/17, 3350/18, 3350/19, 3350/20, 3350/21, 3350/22, 3350/23, 3350/24, 3350/25, 3350/26, 3350/27, 3350/28, 3350/29, 3350/30, 3350/31, 3350/32, 3350/33, 3350/34, 3350/35, 3350/36, 3350/37, 3350/38, 3350/39, 3350/40, 3350/41, 3350/42, 3350/43, 3350/44, 3350/45, 3350/46, 3350/47, 3350/48, 3350/49, 3350/50, 3350/51, 3350/52, 3350/53, 3350/54, 3350/55, 3350/56, 3350/57, 3350/58, 3350/59, 3350/60, 3350/61, 3350/62, 3350/63, 3350/64, 3350/65, 3350/66, 3350/67, 3350/68, 3350/69, 3350/70, 3350/71, 3350/72, 3350/73, 3350/74, 3350/75, 3350/76, 3350/77, 3350/78, 3350/79, 3350/80, 3350/81, 3350/82, 3350/83, 3350/84, 3350/85, 3350/86, 3350/87, 3350/88, 3350/89, 3350/90, 3350/91, 3350/92, 3350/93, 3350/94, 3350/95, 3350/96, 3350/97, 3350/98, 3350/99, 3350/100, 3350/101, 3350/102, 3350/103, 3350/104, 3350/105, 3350/106, 3350/107, 3350/108, 3350/109, 3350/110, 3350/111, 3350/112, 3350/113, 3350/114, 3350/115, 3350/116, 3350/117, 3350/118, 3350/119, 3350/120, 3350/121, 3350/122, 3350/123, 3350/124, 3350/125, 3350/126, 3350/127, 3350/128, 3350/129, 3350/130, 3350/131, 3350/132, 3350/133, 3350/134, 3350/135, 3350/136, 3350/137, 3350/138, 3350/139, 3350/140, 3350/141, 3350/142, 3350/143, 3350/144, 3350/145, 3350/146, 3350/147, 3350/148, 3350/149, 3350/150, 3350/151, 3350/152, 3350/153, 3350/154, 3350/155, 3350/156, 3350/157, 3350/158, 3350/159, 3350/160, 3350/161, 3350/162, 3350/163, 3350/164, 3350/165, 3350/166, 3350/167, 3350/168, 3350/169, 3350/170, 3350/171, 3350/172, 3350/173, 3350/174, 3350/175, 3350/176, 3350/177, 3350/178, 3350/179, 3350/180, 3350/181, 3350/182, 3350/183, 3350/184, 3350/185, 3350/186, 3350/187, 3350/188, 3350/189, 3350/190, 3350/191, 3350/192, 3350/193, 3350/194, 3350/195, 3350/196, 3350/197, 3350/198, 3350/199, 3350/200, 3350/201, 3350/202, 3350/203, 3350/204, 3350/205, 3350/206, 3350/207, 3350/208, 3350/209, 3350/210, 3350/211, 3350/212, 3350/213, 3350/214, 3350/215, 3350/216, 3350/217, 3350/218, 3350/219, 3350/220, 3350/221, 3350/222, 3350/223, 3350/224, 3350/225, 3350/226, 3350/227, 3350/228, 3350/229, 3350/230, 3350/231, 3350/232, 3350/233, 3350/234, 3350/235, 3350/236, 3350/237, 3350/238, 3350/239, 3350/240, 3350/241, 3350/242, 3350/243, 3350/244, 3350/245, 3350/246, 3350/247, 3350/248, 3350/249, 3350/250, 3350/251, 3350/252, 3350/253, 3350/254, 3350/255, 3350/256, 3350/257, 3350/258, 3350/259, 3350/260, 3350/261, 3350/262, 3350/263, 3350/264, 3350/265, 3350/266, 3350/267, 3350/268, 3350/269, 3350/270, 3350/271, 3350/272, 3350/273, 3350/274, 3350/275, 3350/276, 3350/277, 3350/278, 3350/279, 3350/280, 3350/281, 3350/282, 3350/283, 3350/284, 3350/285, 3350/286, 3350/287, 3350/288, 3350/289, 3350/290, 3350/291, 3350/292, 3350/293, 3350/294, 3350/295, 3350/296, 3350/297, 3350/298, 3350/299, 3350/300, 3350/301, 3350/302, 3350/303, 3350/304, 3350/305, 3350/306, 3350/307, 3350/308, 3350/309, 3350/310, 3350/311, 3350/312, 3350/313, 3350/314, 3350/315, 3350/316, 3350/317, 3350/318, 3350/319, 3350/320, 3350/321, 3350/322, 3350/323, 3350/324, 3350/325, 3350/326, 3350/327, 3350/328, 3350/329, 3350/330, 3350/331, 3350/332, 3350/333, 3350/334, 3350/335, 3350/336, 3350/337, 3350/338, 3350/339, 3350/340, 3350/341, 3350/342, 3350/343, 3350/344, 3350/345, 3350/346, 3350/347, 3350/348, 3350/349, 3350/350, 3350/351, 3350/352, 3350/353, 3350/354, 3350/355, 3350/356, 3350/357, 3350/358, 3350/359, 3350/360, 3350/361, 3350/362, 3350/363, 3350/364, 3350/365, 3350/366, 3350/367, 3350/368, 3350/369, 3350/370, 3350/371, 3350/372, 3350/373, 3350/374, 3350/375, 3350/376, 3350/377, 3350/378, 3350/379, 3350/380, 3350/381, 3350/382, 3350/383, 3350/384, 3350/385, 3350/386, 3350/387, 3350/388, 3350/389, 3350/390, 3350/391, 3350/392, 3350/393, 3350/394, 3350/395, 3350/396, 3350/397, 3350/398, 3350/399, 3350/400, 3350/401, 3350/402, 3350/403, 3350/404, 3350/405, 3350/406, 3350/407, 3350/408, 3350/409, 3350/410, 3350/411, 3350/412, 3350/413, 3350/414, 3350/415, 3350/416, 3350/417, 3350/418, 3350/419, 3350/420, 3350/421, 3350/422, 3350/423, 3350/424, 3350/425, 3350/426, 3350/427, 3350/428, 3350/429, 3350/430, 3350/431, 3350/432, 3350/433, 3350/434, 3350/435, 3350/436, 3350/437, 3350/438, 3350/439, 3350/440, 3350/441, 3350/442, 3350/443, 3350/444, 3350/445, 3350/446, 3350/447, 3350/448, 3350/449, 3350/450, 3350/451, 3350/452, 3350/453, 3350/454, 3350/455, 3350/456, 3350/457, 3350/458, 3350/459, 3350/460, 3350/461, 3350/462, 3350/463, 3350/464, 3350/465, 3350/466, 3350/467, 3350/468, 3350/469, 3350/470, 3350/471, 3350/472, 3350/473, 3350/474, 3350/475, 3350/476, 3350/477, 3350/478, 3350/479, 3350/480, 3350/481, 3350/482, 3350/483, 3350/484, 3350/485, 3350/486, 3350/487, 3350/488, 3350/489, 3350/490, 3350/491, 3350/492, 3350/493, 3350/494, 3350/495, 3350/496, 3350/497, 3350/498, 3350/499, 3350/500, 3350/501, 3350/502, 3350/503, 3350/504, 3350/505, 3350/506, 3350/507, 3350/508, 3350/509, 3350/510, 3350/511, 3350/512, 3350/513, 3350/514, 3350/515, 3350/516, 3350/517, 3350/518, 3350/519, 3350/520, 3350/521, 3350/522, 3350/523, 3350/524, 3350/525, 3350/526, 3350/527, 3350/528, 3350/529, 3350/530, 3350/531, 3350/532, 3350/533, 3350/534, 3350/535, 3350/536, 3350/537, 3350/538, 3350/539, 3350/540, 3350/541, 3350/542, 3350/543, 3350/544, 3350/545, 3350/546, 3350/547, 3350/548, 3350/549, 3350/550, 3350/551, 3350/552, 3350/553, 3350/554, 3350/555, 3350/556, 3350/557, 3350/558, 3350/559, 3350/560, 3350/561, 3350/562, 3350/563, 3350/564, 3350/565, 3350/566, 3350/567, 3350/568, 3350/569, 3350/570, 3350/571, 3350/572, 3350/573, 3350/574, 3350/575, 3350/576, 3350/577, 3350/578, 3350/579, 3350/580, 3350/581, 3350/582, 3350/583, 3350/584, 3350/585, 3350/586, 3350/587, 3350/588, 3350/589, 3350/590, 3350/591, 3350/592, 3350/593, 3350/594, 3350/595, 3350/596, 3350/597, 3350/598, 3350/599, 3350/600, 3350/601, 3350/602, 3350/603, 3350/604, 3350/605, 3350/606, 3350/607, 3350/608, 3350/609, 3350/610, 3350/611, 3350/612, 3350/613, 3350/614, 3350/615, 3350/616, 3350/617, 3350/618, 3350/619, 3350/620, 3350/621, 3350/622, 3350/623, 3350/624, 3350/625, 3350/626, 3350/627, 3350/628, 3350/629, 3350/630, 3350/631, 3350/632, 3350/633, 3350/634, 3350/635, 3350/636, 3350/637, 3350/638, 3350/639, 3350/640, 3350/641, 3350/642, 3350/643, 3350/644, 3350/645, 3350/646, 3350/647, 3350/648, 3350/649, 3350/650, 3350/651, 3350/652, 3350/653, 3350/654, 3350/655, 3350/656, 3350/657, 3350/658, 3350/659, 3350/660, 3350/661, 3350/662, 3350/663, 3350/664, 3350/665, 3350/666, 3350/667, 3350/668, 3350/669, 3350/670, 3350/671, 3350/672, 3350/673, 3350/674, 3350/675, 3350/676, 3350/677, 3350/678, 3350/679, 3350/680, 3350/681, 3350/682, 3350/683, 3350/684, 3350/685, 3350/686, 3350/687, 3350/688, 3350/689, 3350/690, 3350/691, 3350/692, 3350/693, 3350/694, 3350/695, 3350/696, 3350/697, 3350/698, 3350/699, 3350/700, 3350/701, 3350/702, 3351, 3352, 3354, 3355, 3357, 3358, 3359, 3360/1, 3360/2, 3360/3, 3360/4, 3360/5, 3360/6, 3360/7, 3360/8, 3360/9, 3360/10, 3360/11, 3360/12, 3360/13, 3360/14, 3360/15, 3360/16, 3360/17, 3360/18, 3360/19, 3360/20, 3360/21, 3360/22, 3360/23, 3360/24, 3360/25, 3360/26, 3360/27, 3360/28, 3360/29, 3360/30, 3360/31, 3360/32, 3360/33, 3360/34, 3360/35, 3360/36, 3360/37, 3360/38, 3360/39, 3360/40, 3360/41, 3360/42, 3360/43, 3360/44, 3360/45, 3360/46, 3360/47, 3360/48, 3360/49, 3360/50, 3360/51, 3360/52, 3360/53, 3360/54, 3360/55, 3360/56, 3360/57, 3360/58, 3360/59, 3360/60, 3360/61, 3360/62, 3360/63, 3360/64, 3360/65, 3360/66, 3360/67, 3360/68, 3360/69, 3360/70, 3360/71, 3360/72, 3360/73, 3360/74, 3360/75, 3360/76, 3360/77, 3360/78, 3360/79, 3360/80, 3360/81, 3360/82, 3360/83, 3360/84, 3360/85, 3360/86, 3360/87, 3360/88, 3360/89, 3360/90, 3360/91, 3360/92, 3360/93, 3360/94, 3360/95, 3360/96, 3360/97, 3360/98, 3360/99, 3360/100, 3360/101, 3360/102, 3360/103, 3360/104, 3360/105, 3360/106, 3360/107, 3360/108, 3360/109, 3360/110, 3360/111, 3360/112, 3360/113, 3360/114, 3360/115, 3360/116, 3360/117, 3360/118, 3360/119, 3360/120, 3360/121, 3360/122, 3360/123, 3360/124, 3360/125, 3360/126, 3360/127, 3360/128, 3360/129, 3360/130, 3360/131, 3360/132, 3360/133, 3360/134, 3360/135, 3360/136, 3360/137, 3360/138, 3360/139, 3360/140, 3360/141, 3360/142, 3360/143, 3360/144, 3360/145, 3360/146, 3360/147, 3360/148, 3360/149, 3360/150, 3360/151, 3360/152, 3360/153, 3360/154, 3360/155, 3360/156, 3360/157, 3360/158, 3360/159, 3360/160, 3360/161, 3360/162, 3360/163, 3360/164, 3360/165, 3360/166, 3360/167, 3360/168, 3360/169, 3360/170, 3360/171, 3360/172, 3360/173, 3360/174, 3360/175, 3360/176, 3360/177, 3360/178, 3360/179, 3360/180, 3360/181, 3360/182, 3360/183, 3360/184, 3360/185, 3360/186, 3360/187, 3360/188, 3360/189, 3360/190, 3360/191, 3360/192, 3360/193, 3360/194, 3360/195, 3360/196, 3360/197, 3360/198, 3360/199, 3360/200, 3360/201, 3360/202, 3360/203, 3360/204, 3360/205, 3360/206, 3360/207, 3360/208, 3360/209, 3360/210, 3360/211, 3360/212, 3360/213, 3360/214, 3360/215, 3360/216, 3360/217, 3360/218, 3360/219, 3360/220, 3360/221, 3360/222, 3360/223, 3360/224, 3360/225, 3360/226, 3360/227, 3360/228, 3360/229, 3360/230, 3360/231, 3360/232, 3360/233, 3360/234, 3360/235, 3360/236, 3360/237, 3360/238, 3360/239, 3360/240, 3360/241, 3360/242, 3360/243, 3360/244, 3360/245, 3360/246, 3360/247, 3360/248, 3360/249, 3360/250, 3360/251, 3360/252, 3360/253, 3360/254, 3360/255, 3360/256, 3360/257, 3360/258, 3360/259, 3360/260, 3360/261, 3360/262, 3360/263, 3360/264, 3360/265, 3360/266, 3360/267, 3360/268, 3360/269, 3360/270, 3360/271, 3360/272, 3360/273, 3360/274, 3360/275, 3360/276, 3360/277, 3360/278, 3360/279, 3360/280, 3360/281, 3360/282, 3360/283, 3360/284, 3361/1, 3361/2, 3361/3, 3361/4, 3361/5, 3361/6, 3361/7, 3361/8, 3361/9, 3361/10, 3361/11, 3361/12, 3361/13, 3361/14, 3361/15, 3361/16, 3361/17, 3361/18, 3361/19, 3361/20, 3361/21, 3361/22, 3361/23, 3361/24, 3361/25, 3361/26, 3361/27, 3361/28, 3361/29, 3361/30, 3361/31, 3361/32, 3361/33, 3361/34, 3361/35, 3361/36, 3361/37, 3361/38, 3361/39, 3361/40, 3361/41, 3361/42, 3361/43, 3361/44, 3361/45, 3361/46, 3361/47, 3361/48, 3361/49, 3361/50, 3361/51, 3361/52, 3361/53, 3361/54, 3361/55, 3361/56, 3361/57, 3361/58, 3361/59, 3361/60, 3361/61, 3361/62, 3361/63, 3361/64, 3361/65, 3361/66, 3361/67, 3361/68, 3361/69, 3361/70, 3361/71, 3361/72, 3361/73, 3361/74, 3361/75, 3361/76, 3361/77, 3361/78, 3361/79, 3361/80, 3361/81, 3361/82, 3361/83, 3361/84, 3361/85, 3361/86, 3361/87, 3361/88, 3361/89, 3361/90, 3361/91, 3361/92, 3361/93, 3361/94, 3361/95, 3361/96, 3361/97, 3361/98, 3361/99, 3361/100, 3361/101, 3361/102, 3361/103, 3361/104, 3361/105, 3361/106, 3361/107, 3361/108, 3361/109, 3361/110, 3361/111, 3361/112, 3361/113, 3361/114, 3361/115, 3361/116, 3361/117, 3361/118, 3361/119, 3361/120, 3361/121, 3361/122, 3361/123, 3361/124, 3361/125, 3361/126, 3361/127, 3361/128, 3361/129, 3361/130, 3361/131, 3361/132, 3361/133, 3361/134, 3361/135, 3361/136, 3361/137, 3361/138, 3361/139, 3361/140, 3361/141, 3361/142, 3361/143, 3361/144, 3361/145, 3361/146, 3361/147, 3361/148, 3361/149, 3361/150, 3361/151, 3361/152, 3361/153, 3361/154, 3361/155, 3361/156, 3361/157, 3361/158, 3361/159, 3361/160, 3361/161, 3361/162, 3361/163, 3361/164, 3361/165, 3361/166, 3362/1.
(2) Območje državnega prostorskega načrta obsega tudi zemljišča za izgradnjo vodovoda na zemljiščih ali delih zemljišč s parcelnimi številkami v k. o. Matenja vas (2491): 508, 702, 703, 704, 705, 714/1, 715, 720, 727, 728, 729, 731, 733, 847/1, 847/2, 847/3, 847/5, 856/3, 856/6, 863/1, 864/2, 865/1, 866/2, 867/1, 870/2, 1535/1, 1938/2, 1939/1.
(3) Območje državnega prostorskega načrta obsega tudi zemljišča za izgradnjo električnega omrežja na zemljiščih ali delih zemljišč s parcelnimi številkami v k. o. Matenja vas (2491): 508, 706, 847/4, 856/3, 867/1, 867/2, 870/1, 1938/2, 1939/1.
(4) Območje državnega prostorskega načrta obsega tudi zemljišča za izgradnjo elektronskega komunikacijskega omrežja na zemljiščih ali delih zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Parje (2503): 805/11, 805/15, 805/19, 805/23, 805/55, 805/58, 805/59, 805/60, 805/61, 805/66, 2476/1, 2476/3, 2480, 2482/1, 2482/4, 2494, 2684/1, 2687, 2688, 2689/1, 2689/2, 2690, 2779, 2800/13, 2802;
– k. o. Postojna (2490): 1808/1, 1808/4, 2265/1, 2265/4, 2297/26, 2297/84, 2297/85, 2297/86, 2297/88, 2297/89, 2297/94, 2297/100, 2297/101, 2297/103, 2297/104, 2297/105, 2297/110, 2297/128, 2297/130, 2297/133, 2303, 2310/1, 2310/2, 2311/1, 2314/2, 2314/7, 2333/1, 2338/32, 2338/36, 2338/37, 2338/39, 2338/46, 2345, 2346/4, 2349/1, 2349/2, 2351/18, 2351/27, 2351/37, 2351/38, 2353/1, 2354/1, 2381, 2390/2, 2399/1, 2399/3, 2406/13, 2411/3, 2415/1, 2417/3, 2417/4, 2417/6, 2417/11, 2417/16, 2417/21, 2417/22, 2417/23, 2417/24, 2439/4, 2439/5, 2439/6, 2440/5, 2444/1, 2449/17, 2450/1, 2460/2, 2460/3, 2461, 2474/1, 2475/1, 2475/19, 2475/32, 2475/43, 2475/52, 2475/55, 2475/56, 2475/57, 2475/73, 2475/74, 2475/75, 2475/76, 2475/83, 2475/84, 2567/6, 2567/97, 2611/19, 2611/20, 2611/21, 2611/40, 2619/7, 2619/8, 2619/9, 2619/10, 2630/2, 2647/2, 2647/5, 2647/6, 2719/2, 2745/4, 2753, 3062, 3063, 3064, 3071, 3072;
– k. o. Radohova vas (2502): 2534, 2570, 3188/1, 3314, 3328, 3329, 3373/1, 3373/3, 3375, 3376, 3377, 3379, 3388, 3400/1, 3571, 3572, 3578, 3600/1, 3609, 3644/1, 3703, 3704, 3770, 3771, 3773, 3774, 3775, 3777;
– k. o. Matenja vas (2491): 847/4, 856/3, 863/1, 865/1, 866/2, 867/1, 867/2, 870/1;
– k. o. Trnje (2507): 164, 166, 169, 192, 206/1, 218, 225, 260/1, 338/1, 343, 345, 562, 566, 570, 578/1, 578/2, 787, 791/2, 793, 835/47, 866, 912/2, 914, 917, 2700, 2701/1, 2702, 2703, 2709/1, 2711, 2712, 3362/1;
– k. o. Zagorje (2504): 2239/1, 2239/2, 2239/73, 2239/74, 2239/76, 2239/80, 2239/81, 2239/83, 2239/84, 2239/98, 2239/104, 2239/106, 2239/107, 2239/114, 2239/115, 2239/116, 2239/119, 2239/134, 2239/135, 2571, 2579/4, 2579/5, 2580, 2581/2, 2585/1, 2586, 2588, 2589, 2590, 2594, 2711, 2712, 3631/1.
(5) Območje državnega prostorskega načrta je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo. Koordinate tehničnih elementov so priložene prikazu umestitve načrtovanih ureditev v prostor z načrtom parcel.
5. člen
(raba zemljišč)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta so glede na zasedbo in omejitev rabe zemljišč opredeljena naslednja območja:
– območja, izključno namenjena izvajanju obrambne dejavnosti,
– varnostno območje, na katerem so gozdna in kmetijska zemljišča, del smučišča Kalič, cerkev sv. Trojice, objekti razpršene gradnje ter objekti in omrežja gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra.
(2) Varnostno območje je namenjeno zagotavljanju varnosti ljudi, živali in okolja med izvajanjem usposabljanja v okviru obrambne dejavnosti. Območje je namenjeno tudi drugim dejavnostim (gozdarstvo, lovstvo, kmetijstvo, promet, varstvo, urejanje in raba voda, rekreacija, komunalno, energetsko, elektronsko komunikacijsko urejanje in oskrba s pitno vodo), vendar te ne smejo onemogočati izvajanja obrambne dejavnosti. Na varnostnem območju niso dopustne nove gradnje objektov, ki so namenjeni stalnim delovnim mestom, nastanitvi, prireditvam ali zadrževanju večjega števila ljudi. Uporaba objektov ne sme omejevati obrambne dejavnosti. Za vse posege je treba pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo, in soglasja projektnih soglasodajalcev, v katerih pristojnost posegajo te prostorske ureditve.
(3) Usposabljanje za obrambne potrebe na območju državnega prostorskega načrta je dopustno izvajati v skladu z balistično varnostno oceno. Pogoji glede načina rabe drugih dejavnosti na območju državnega prostorskega načrta se določijo v posebnem dogovoru na podlagi predpisov, ki urejajo obrambo. Posebni dogovor z nosilci javnih nalog s področja kmetijstva, gozdarstva in lovstva se sklene v treh letih po sprejetju te uredbe.
(4) Javne in gozdne ceste na območjih, namenjenih izključno izvajanju obrambne dejavnosti, ter cesti Bile–Poček–Trešnja Ravan in Bile–pod Kosmačem–Okroglek lahko uporabljajo tudi drugi uporabniki prostora, kadar te niso zaprte zaradi obrambnih dejavnosti. Te ceste se vzdržujejo tako, da so prevozne za vsa vozila.
(5) Kadar pa se obrambne dejavnosti ne izvajajo, se na območjih, izključno namenjenih izvajanju obrambne dejavnosti in na varnostnem območju dovolijo lov in drugi ukrepi po lovskoupravljavskem načrtu ter kmetijske dejavnosti.
6. člen
(območja in enote)
Območje državnega prostorskega načrta se deli na:
a) območja, izključno namenjena izvajanju obrambne dejavnosti:
– vadišče Poček PO, v katerem so enote za izvajanje usposabljanja, razmeščanja in delovanja vojske PO1/2, PO 3, PO 4, PO 5, PO 6, PO 7, PO 8, PO 9, PO 10, PO 11, PO 19, PO 20, PO 21, PO 22/23, PO 24, PO 26, PO 27, PO 28, PO 31, PO 32, PO 33, PO 34, PO 36/37, PO 38/39, PO 40, PO 41/43, PO 42, PO 44, PO 45, PO 46/47, PO 49/52, PO 50/53, PO 51, PO 54, PO 55, PO 56/57, PO 58, PO 59, PO 60, PO 62/63, PO 64/25/70, PO 65, PO 66, PO 67, PO 71, PO 72, PO 73, PO 76, PO 79, PO 83, PO 84, PO 85, PO 86, PO 87 in enote za zagotavljanje ugodnega stanja traviščnih habitatov PO TH1, PO TH2, PO NH3, PO TH4, PO TH6, PO TH7,
– strelišče Bač BA, v katerem so enote za izvajanje usposabljanja, razmeščanja in delovanja vojske BA 13/77, BA 14, BA 15, BA 75, BA 80, BA 82 in enota za zagotavljanje ugodnega stanja traviščnih habitatov BA TH5,
b) varnostno območje VO, v katerem sta enoti VO1 in VO2.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA
7. člen
(krajinskoarhitekturno urejanje)
(1) Preoblikovanje terena se izvede tako, da se teren oblikuje v skladu z naravnimi reliefnimi oblikami in da se ustrezno oblikujejo prehodi brežin nasipov in vkopov v obstoječi teren. Brežine se zatravijo ali zasadijo z lesnato vegetacijo v skladu s krajinskimi značilnostmi območja.
(2) Po dokončanju del se na območju gradbiščnih površin zemljišča rekultivirajo do enakega stanja in kakovosti, kot je bilo pred gradbenim posegom.
(3) Zasaditve in zatravitve zaradi utrjevanja tal in varovanja gozdnega roba se izvedejo čim prej po končanih gradbenih delih in z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.
(4) Nasipi in vkopi, ki niso objekti za izvajanje obrambnega usposabljanja, so lahko visoki največ 1,5 m. Nasipi in vkopi se zatravijo ali zasadijo z lesnato vegetacijo.
(5) Kadar obstaja nevarnost rušenja terena ali plazenja, ugotovljena na podlagi geomehanske ali geološke presoje, ki je lahko del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, je dopustna gradnja podpornega zidu. Podporni zid se ozeleni ali obloži z naravnim kamnom.
(6) Ne glede na določila tega člena so na območjih, varovanih v skladu s predpisi, ki urejajo področje kulturne dediščine, dopustne le tiste vrste krajinskoarhitekturnih ureditev, ki so v skladu z varstvenim režimom posamezne enote kulturne dediščine.
(7) Obravnavano območje državnega prostorskega načrta leži na krasu z značilnostmi kraške pokrajine, kot so vrtače, požiralniki, presihajoča jezera, zato se te značilnosti ohranijo v naravnem stanju, da je zagotovljeno nemoteno delovanje naravnega vodnega odtočnega sistema.
8. člen
(gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov)
(1) V skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in v skladu s predpisi s področja obrambe ter ob pogoju, da ne onemogočajo ureditev in izvajanja dejavnosti po tem državnem prostorskem načrtu, so dopustni naslednji nezahtevni in enostavni objekti:
– majhne stavbe na območjih, izključno namenjenih izvajanju obrambne dejavnosti in na varnostnem območju na stavbnih zemljiščih ali na zemljiščih, namenjenih gradnji,
– majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave na območjih, izključno namenjenih izvajanju obrambne dejavnosti in na varnostnem območju na stavbnih zemljiščih ali na zemljiščih, namenjenih gradnji,
– izmed pomožnih objektov v javni rabi: nadkrita čakalnica, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica, skulptura in vsi pomožni cestni objekti na celotnem območju državnega prostorskega načrta,
– ograje na območjih, izključno namenjenih izvajanju obrambne dejavnosti in na varnostnem območju na stavbnih zemljiščih ali na zemljiščih, namenjenih gradnji, do višine vključno 2 m,
– podporni zidovi na celotnem območju državnega prostorskega načrta,
– male komunalne čistilne naprave na celotnem območju državnega prostorskega načrta,
– nepretočne greznice na območjih, izključno namenjenih izvajanju obrambne dejavnosti in na varnostnem območju na stavbnih zemljiščih ali na zemljiščih, namenjenih gradnji,
– rezervoarji na območjih, izključno namenjenih izvajanju obrambne dejavnosti in na varnostnem območju na stavbnih zemljiščih ali na zemljiščih, namenjenih gradnji,
– vodnjaki na območjih, izključno namenjenih izvajanju obrambne dejavnosti, in na varnostnem območju na stavbnih zemljiščih ali na zemljiščih, namenjenih gradnji,
– priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja na celotnem območju državnega prostorskega načrta,
– kolesarske poti, sprehajalne poti in planinske poti na celotnem območju državnega prostorskega načrta,
– trimske steze in smučišče na varnostnem območju,
– vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje na celotnem območju državnega prostorskega načrta,
– izmed objektov za rejo živali: čebelnjaki in staje na varnostnem območju na kmetijskih, gozdnih in stavbnih zemljiščih ali na zemljiščih, namenjenih gradnji,
– nezahtevni pomožni kmetijsko-gozdarski objekti na varnostnem območju, pri čemer na gozdnih zemljiščih samo napajalno korito, poljska pot, grajena gozdna vlaka in grajena obora za rejo divjadi,
– enostavni pomožni kmetijsko-gozdarski objekti na varnostnem območju kmetijskih in gozdnih zemljišč, pri čemer na gozdnih zemljiščih samo napajalno korito, poljska pot, grajena gozdna prometnica, grajena gozdna vlaka in grajena obora za rejo divjadi,
– objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost na varnostnem območju na stavbnih zemljiščih ali na zemljiščih, namenjenih gradnji,
– pomožni komunalni objekti na celotnem območju državnega prostorskega načrta,
– pomožni letališki objekti na celotnem območju državnega prostorskega načrta,
– pomožni objekti na smučišču na varnostnem območju,
– vsi pomožni objekti, namenjeni obrambi, in prijavnice površine do vključno 40 m2 na območjih, izključno namenjenih izvajanju obrambne dejavnosti,
– izmed pomožnih obrambnih objektov: prijavnice površine do vključno 30 m2, objekti varnostne signalizacije, antenski drogovi ali antenski stolpi do višine 10 m na varnostnem območju, pomožni objekti, namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov na celotnem območju državnega prostorskega načrta,
– začasni objekti odprt sezonski gostinski vrt, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor, oder z nadstreškom, pokrit prireditveni prostor, začasna tribuna in objekti za skladiščenje nevarnih snovi na območjih, izključno namenjenih izvajanju obrambne dejavnosti,
– samo začasni objekti oder z nadstreškom, pokrit prireditveni prostor, začasna tribuna in objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi, na varnostnem območju,
– pomožni infrastrukturni objekti, razen baznih postaj, na celotnem območju državnega prostorskega načrta,
– objekti za telekomunikacijsko opremo na celotnem območju državnega prostorskega načrta.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so na območjih, varovanih po predpisih s področja kulturne dediščine, dovoljene le tiste vrste nezahtevnih in enostavnih objektov, katerih gradnja ali postavitev je skladna z varstvenim režimom, ki velja za posamezno enoto kulturne dediščine.
9. člen
(oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov)
(1) Nezahtevni in enostavni objekti za lastne potrebe se oblikujejo v skladu z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta, ki mu pripadajo, in medsebojno oblikovno usklajeno. Dopustna višina je samo pritličje, brez kleti. Strehe pomožnih objektov morajo biti enake streham nad osnovno stavbo, če se s tem doseže skladnost pozidave na zemljišču, namenjenem gradnji.
(2) Pomožni kmetijsko-gozdarski nezahtevni in enostavni objekti so dopustni v leseni izvedbi. Armiranobetonski so lahko samo temelji kozolcev in senikov ter točkovni temelji čebelnjakov.
(3) Ograjuje se z živimi mejami, lesenimi ograjami ali kamnitimi ograjami iz avtohtonega kamna. Žičnate ograje so dopustne le kot varovalne ograje, pri čemer niso dopustne v strnjenem gozdu, razen kjer je to določeno z državnim prostorskim načrtom ali pri ograjevanju posameznih delov gozda po predpisih, ki urejajo gozdove. Žičnate ograje morajo biti načrtovane tako, da so dobro vidne pticam iz družine koconogih kur, kot sta divji petelin in gozdni jereb. Za preprečevanje zaletavanja ptic se na žičnate ograje v primerni gostoti, namestijo živobarvni znaki ali table, velike najmanj 20 cm × 20 cm.
(4) Škarpe in podporni zidovi se ozelenijo ali obložijo z avtohtonim kamnom.
(5) Počivališča in razgledišča se zgradijo iz naravnih materialov.
10. člen
(skupne določbe za območje vadišča Poček PO)
(1) Območje vadišča Poček PO je izključno namenjeno izvajanju obrambne dejavnosti. Na območju se izvajajo stalne dejavnosti razmeščanja, usposabljanja, delovanja, nastanitve, vadbe in delovanja vojske. Posegi v prostor se izvedejo v enotah, namenjenih usposabljanju, kot so navedene v 6. členu te uredbe.
(2) Na komunikacijah, ki vodijo na območje vadišča Poček PO, se zgradijo zapornice za zaporo civilnega prometa med potekom vojaških vaj. Zapornice se med potekom vaj zaprejo glede na vrsto in lokacijo vaj.
11. člen
(PO 1/2, PO 36/37, PO 38/39, PO 56/57 Taborni prostor)
(1) Taborni prostori in parkirna mesta za potrebe taborjenja se locirajo v skladu z obstoječimi prostorskimi možnostmi. V vsaki enoti se za taborne prostore uporabi do 35 % enote, za parkirna mesta pa do 25 % enote.
(2) Taborni prostori in parkirišča se izvedejo po izkazanih potrebah in postopno.
(3) Taborni prostori in parkirišča se ohranjajo v travniški rabi.
(4) Taborni prostori in parkirišča se ne osvetljujejo.
(5) Taborni prostori in parkirišča se ne ograjujejo.
12. člen
(PO 3 Pralnica za vozila)
V enoti PO 3 Pralnica za vozila se zgradita:
– betonska ploščad površine do 1500 m²,
– makadamski priključek na obstoječo cesto.
13. člen
(PO 4 Umetno jezero)
(1) Enota PO 4 Umetno jezero je namenjena usposabljanju za gibanje vozil v vodi in postavljanje lansirnih mostov. V enoti se zgradi umetno jezero z neprepustnim dnom tlorisa do 2400 m² in globine do 4,00 m. Dno jezera je betonska plošča, vhodna in izhodna rampa sta betonirani, z grobo površino, in v naklonu 1:3. Drugi dve stranici sta betonirani in od roba do dna oblikovani sonaravno z grobo površino. Ena stranica je v naklonu 1:4, druga pa v 1:5.
(2) Nasipi in vkopi ob umetnem jezeru so v naklonu najmanj 1:3.
(3) Ukrepi v zvezi s čiščenjem jezera se določijo v navodilih za obratovanje objekta. Vode iz umetnega jezera ni dopustno spuščati v podtalje.
(4) Voda za polnjenje umetnega jezera se zagotavlja z deževnico in z dovažanjem s cisterno iz lastnih virov (deževnica ali vodovod).
14. člen
(PO 5, PO 84 Vzletišče za brezpilotna letala)
V enotah PO 5, PO 84 Vzletišče za brezpilotna letala se:
– izravnajo travnate površine v velikosti do 8000 m²,
– odstranijo podrast in posamezna drevesa,
– zgradi makadamski priključek na obstoječo cesto.
15. člen
(PO 6 Vadišče za bojna vozila)
Enota PO 6 Vadišče za bojna vozila je namenjena usposabljanju premagovanja ovir z bojnimi vozili. V enoti se z zemeljskimi in gradbenimi deli zgradijo betonske, kamnite in zidane ovire.
16. člen
(PO 7 Pripravljalno območje)
Enota PO 7 Pripravljalno območje je namenjena usposabljanju z bojnimi vozili v gibanju. Na posameznih delih enote, kjer so odmiki med drevesi manjši od 15 m, se odstranijo posamezna drevesa rdečega ali črnega bora.
17. člen
(PO 8/35 Urjenje taktike napad – obramba)
(1) V enoti PO 8/35 Urjenje taktike napad – obramba se zgradijo dodatni zakloni in rovi, ki so zidani, betonski ali iz naravnih materialov. Prenovijo in dopolnijo se posamezni odseki makadamskih cest in križišč.
(2) Cestno omrežje se dopolni s tankovsko cesto.
18. člen
(PO 9 Urjenje uporabe železnice)
V enoti PO 9 Urjenje uporabe železnice se zgradijo železniški tiri v dolžini 68 m, dve betonski plošči tlorisnih dimenzij do 336 m² ter betonska klančina v velikosti do 72 m².
19. člen
(PO 10 Boj v naselju)
(1) Enota PO 10 Boj v naselju je namenjena usposabljanju za boj v naselju. V enoti se zgradi:
– objekt za nastanitev in poveljstvo, tlorisnih dimenzij 33,00 m × 35,00 m, višine P + 2,
– maketno naselje z različnimi vrstami objektov,
– prometna, komunalna, energetska in elektronska komunikacijska infrastruktura,
– komunalna biološka čistilna naprava,
– varovalna ograja višine do 2,70 m.
(2) Pred izvedbo vadišča za boj v naselju se na območju PO NH3 Bilski hrib in PO TH4 Vasišče izvede nadomestni habitat suhih travišč v skladu z 72. členom te uredbe.
20. člen
(PO 11 Območje ciljev)
(1) Enota PO 11 Območje ciljev je namenjena strelskemu usposabljanju za podporna orožja. V enoti se zgradijo:
– vkopi in utrjene površine za tarče,
– nasipi proti izstrelkom,
– dodatna označevanja obstoječih makadamskih cest in kolesnic za premik vozil.
(2) Habitatni tipi se ohranjajo.
21. člen
(PO 19, PO 65 Vzletišče za helikopterje)
(1) Enoti PO 19, PO 65 Vzletišče za helikopterje sta namenjeni vzletiščem za helikopterje za potrebe usposabljanja.
(2) V enoti PO 19 je dopustna rekonstrukcija obstoječe betonske ploščadi.
(3) V enoti PO 65 se:
– zgradita dve betonski ploščadi, vsaka v velikosti do 225 m²,
– uredi šest utrjenih travnatih površin, vsaka v velikosti do 225 m²,
– izravna teren ob vzletišču,
– zgradi betonska cesta do vzletišča dolžine 220 m.
(4) Betonski ploščadi in cesta se odvodnjavajo z drenažnimi jarki, ki se na iztoku opremijo s peskolovom in lovilcem olj.
22. člen
(PO 20 Taktični operativni center)
V enoti PO 20 Taktični operativni center se:
– zgradi stavba tlorisa do 230 m², višine P + 1, z dvokapno streho in z lesom obdelano fasado,
– izvedejo vzdrževalna dela na obstoječem vadbenem bunkerju,
– uredi makadamsko parkirišče v velikosti do 300 m².
23. člen
(PO 21 Retranslacija in vmesna radiorelejna postaja)
(1) Enota PO 21 Retranslacija in vmesna radiorelejna postaja je namenjena usposabljanju na telekomunikacijah.
(2) V enoti se uredi makadamski plato velikosti do 625 m² za postavitev mobilnih stolpov in parkirišče.
24. člen
(PO 22/23 Taborni prostor)
V enoti PO 22/23 Taborni prostor se uredi:
– makadamski plato za taborne prostore v velikosti do 3000 m²,
– asfaltno parkirišče v velikosti do 2300 m².
25. člen
(PO 24 Kurirska pot)
V enoti PO 24 Kurirska pot se opravijo vzdrževalna gradbena dela in čiščenje obstoječe kamnite zložbe (rova) višine 1,50 m. Kamnita zložba se obnovi kot suhi zid.
26. člen
(PO 26 Vadišče minsko eksplozivnih sredstev)
(1) Enota PO 26 Vadišče minsko eksplozivnih sredstev je namenjena uničevanju minsko eksplozivnih sredstev. V enoti se:
– uredijo 4 makadamski platoji, vsak v velikosti do 100 m²,
– zgradijo makete zidov,
– zgradi varovalna ograja višine do 2,50 m.
(2) Obstoječi kal se ohrani in zavaruje z ograjo iz naravnih materialov. Omogočijo se prehodi dvoživk iz kala v njihov življenjski prostor v zaledju.
27. člen
(PO 27, PO 28 Dekontaminacijska postaja)
(1) V enotah PO 27, PO 28 Dekontaminacijska postaja se zgradita:
– betonska plošča površine do 1200 m²,
– makadamski priključek.
(2) Pri usposabljanju se uporabljajo izključno vadbena sredstva.
28. člen
(PO 31, PO 54 Parkirišče)
(1) V enoti PO 31 Parkirišče se zgradi makadamsko parkirišče v velikosti do 550 m². Pod njim se zgradi betonska neprepustna plast, s čimer se prepreči morebitno izlivanje onesnažene vode izven teh površin tako, da se voda s parkirišč zbere in odvaja skozi iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode s teh površin na površje tal ali s ponikanjem prek lovilcev olj.
(2) V enoti PO 54 Parkirišče se uredi makadamsko parkirišče, veliko do 225 m².
(3) Na parkirnih mestih ni dopustno pranje, vzdrževanje in popravljanje vozil.
29. člen
(PO 32, PO 76 Opazovalna točka)
V enotah PO 32, PO 76 Opazovalna točka se:
– zgradi makadamski plato v velikosti do 25 m²,
– odstranijo podrast in posamezna drevesa zaradi zagotavljanja pogleda na trigonometrične točke Nanos, Pečna Reber ter na vzhodno in južno stran.
30. člen
(PO 33 Urjenje postopkov JRKBO zaščite)
(1) V enoti PO 33 Urjenje postopkov JRKBO zaščite se:
– rekonstruirajo utrjene površine tlorisnih dimenzij 127 m x 317 m, na katere se postavi objekt z nadstrešnico, s tlorisom do 120 m², višine P, z dvokapno streho,
– zgradi makadamsko parkirišče za 20 vozil,
– zgradi dovozna makadamska cesta.
(2) Pri usposabljanju JRKBO se uporabljajo izključno vadbena sredstva. Uporaba snovi, ki negativno vplivajo na rastlinske in živalske vrste, ni dopustna.
31. člen
(PO 34 Center Bile)
(1) Enota PO 34 Center Bile je namenjena objektom in ureditvam za upravo poveljstva Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna.
(2) V enoti se:
– zgradi nastanitveni objekt (34-1) tlorisnih dimenzij 80,00 m × 16,50 m, višine do P + 1,
– zgradi stražarski objekt (34-2) tlorisnih dimenzij 26,50 m × 17,50 m, višine P + 1,
– zgradi objekt poveljstva (34-2) tlorisnih dimenzij 26,50 m × 17,50 m, višine P + 1,
– rekonstruira obstoječi objekt Skladišče in energetski del (34-3) tlorisnih dimenzij 32,00 m × 80,00 m, višine P + M, z izvornimi materiali, v enakih vertikalnih in tlorisnih gabaritih, s strešno kritino bobrovec, s kratkimi napušči, z ohranitvijo vseh kvalitetnih arhitekturnih detajlov, s stavbnim pohištvom po vzoru izvornega, z obdelavo finalnega sloja ometa po vzoru izvornega, z obarvanjem fasade zunanjega ometa po barvni študiji ZVKDS, OE Nova Gorica,
– zgradijo razdeljevalnica hrane, jedilnica in kuhinja (34-4) tlorisnih dimenzij 51,00 m × 24,00 m, višine P,
– rekonstruira obstoječa nadstrešnica logističnega objekta (34-5) tlorisnih dimenzij 35,00 m × 13,00 m v enakih tlorisnih in višinskih gabaritih,
– zgradita servisna objekta (34-5) tlorisnih dimenzij 33,00 m × 6,00 m in 26,00 × 6,00 m, višine P,
– uredi tabor (34-6) za 800 oseb,
– asfaltira ali betonira parkirišče (34-7) za 180 vozil,
– zgradi pralnica za vozila (34-8) tlorisnih dimenzij 34,00 m × 56,00 m,
– zgradi betonska cesta,
– uredi komunalna, energetska in elektronska komunikacijska infrastruktura,
– zgradi komunalna biološka čistilna naprava.
(3) Poleg tabornega prostora se uredijo parkirišča za vojaška vozila.
(4) Porušijo se silos in betonski zidovi krmišča za živali.
(5) Kal se ohrani in zavaruje z ograjo iz naravnih materialov. Omogočijo in uredijo se prehodi za dvoživke iz kala v njihov življenjski prostor v zaledju. V kal ne smejo iztekati odpadne vode iz čistilne naprave.
(6) Obstoječi vodnjak se ohrani in obnovi, v njegovo zbiralno cisterno se obnovi dotok vode s strešin objektov.
(7) Kamniti zid, ki je obkrožal posestvo, se izvede kot del fasade predvidenih novogradenj in je iz lokalnega kamna.
(8) Pred pridobitvijo vodnega soglasja se izdela študija ogroženosti na podlagi predpisov, ki urejajo vode. Na podlagi izdelane študije se načrtujejo objekti in spremljajoče ureditve ter določijo taki zaščitni ukrepi, ki zagotavljajo, da se stanje voda ne poslabša.
32. člen
(PO 40, PO 41/43, PO 42, PO 44, PO 45 Pričakovalno območje – vadbeni položaj)
(1) V enotah PO 40, PO 41/43, PO 42, PO 44, PO 45 Pričakovalno območje – vadbeni položaj se zgradijo:
– zemeljski zakloniki z brežinami v naklonu 1:2 dolžine 15 m in višine 3 m,
– makadamska parkirišča do velikosti 2500 m²,
– makadamsko interno cestno omrežje.
(2) V enoti PO 44 se na določenih mestih posekajo drevesa rdečega in črnega bora.
33. člen
(PO 46/47, PO 79 Ognjeni položaj – vadbeni položaj)
(1) V enotah PO 46/47, PO 79 Ognjeni položaj – vadbeni položaj se zgradijo:
– makadamska parkirišča, vsako do velikosti 800 m²,
– makadamsko interno cestno omrežje.
(2) Gradnja internega cestnega omrežja v enoti PO 46/47 ne sme posegati v vrtače.
34. člen
(PO 50/53, PO 49/52, PO 62/63 Artilerijska opazovalnica s parkiriščem)
(1) V enoti PO 62/63 Artilerijska opazovalnica s parkiriščem se:
– zgradi makadamski plato velikosti do 100 m² z nadstreškom,
– namestijo sistemi za uporabo radijsko vodenih elektronskih tarč,
– zgradi makadamsko parkirišče velikosti do 225 m² in makadamska dovozna cesta,
– posekajo nekatera drevesa zaradi zagotavljanja pogleda.
(2) V vsaki enoti PO 49/52 in PO 50/53 Artilerijska opazovalnica s parkiriščem se:
– zgradi nadstrešek nad obstoječimi opazovalnimi jarki,
– namestijo sistemi za uporabo radijsko vodenih elektronskih tarč,
– zgradi makadamsko parkirišče velikosti do 225 m²,
– posekajo nekatera drevesa zaradi zagotavljanja pogleda.
35. člen
(PO 51, PO 55, PO 83 Artilerijska opazovalnica)
(1) V enoti PO 51 Artilerijska opazovalnica se:
– zgradi nadstrešek,
– posekajo nekatera drevesa zaradi zagotavljanja pogleda na rajone ciljev.
(2) V enoti PO 83 Artilerijska opazovalnica se:
– zgradi makadamski plato velikosti do 100 m² z nadstreškom,
– posekajo nekatera drevesa zaradi zagotavljanja pogleda na rajone ciljev.
(3) V enoti PO 55 Artilerijska opazovalnica se:
– zgradi makadamski plato velikosti do 28 m² z delno vkopanim betonskim vadbenim bunkerjem za do 10 ljudi,
– zgradi makadamska dovozna cesta širine 3,5 m,
– zgradi stolp za radijsko zvezo s povezavo z mobilno opazovalnico letalstva,
– posekajo nekatera drevesa zaradi zagotavljanja pogleda.
36. člen
(PO 58 Strelišče)
V enoti PO 58 Strelišče se zgradijo:
– nasipi širine 6,25 m, višine 4 m z naklonom brežin 1:1,5,
– strelska borbena hiša tlorisnih dimenzij do 1400 m²,
– dve skladišči, vsako tlorisnih dimenzij do 15 m²,
– makadamsko parkirišče velikosti do 375 m²,
– pod makadamskim parkiriščem se zgradi neprepustna plast, zato da se prepreči morebitno izlivanje onesnažene vode izven teh površin. Voda s parkirišč se zbere in odvaja skozi iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode s teh površin na površje tal ali s ponikanjem prek lovilcev olj.
37. člen
(PO 59 Met ročne bombe)
V enoti PO 59 Met ročne bombe se:
– zgradijo betonski zakloniki površine do 15 m², s svetlo višino 2,30 m in ravno streho,
– zravna plato površine do 330 m².
38. člen
(PO 60 Skladišče minskih eksplozivnih sredstev – MES)
(1) Enota PO 60 Skladišče MES je namenjena skladiščenju minskih eksplozivnih sredstev med usposabljanjem posamezne enote. V enoti se zgradita betonska cesta in skladišče v tlorisnih dimenzijah 31,00 m × 25,00 m, višine P.
(2) V okviru priprave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, se za območje skladiščenja minskih eksplozivnih sredstev izdela študija ogroženosti. Študija vsebuje analizo podrobne umestitve v prostor, namembnosti posameznih objektov, razporeditve, količine, vrste in načina skladiščenja sredstev ter varnostne zaščite. Na podlagi študije se zasnujejo objekti in spremljajoče ureditve ter določijo varnostna območja skladišča, režimi dela in varnostni ukrepi, vključno z ukrepi za varstvo vodnih virov.
39. člen
(PO 64/25/70 Območje tarč in rušitev)
(1) Enota PO 64/25/70 Območje tarč in rušitev je namenjena usposabljanju za bojno delovanje letal po ciljih na zemlji, postavljanju lansirnih postaj za imitacijska sredstva raketnih izstrelkov in usposabljanju rušenja, izdelave kraterja in gibanja po območju bojnega polja.
(2) V enoti PO 64/25/70 Območje tarč in rušitev se izvedejo zemeljska dela in 10 makadamskih platojev v velikosti 1 m² v medsebojni oddaljenosti 100 m ali več.
(3) Ohranijo se obstoječe reliefne oblike, predvsem vrtače.
(4) V obdobju od 1. maja do 15. junija se iz naravovarstvenih razlogov aktivnosti izvajajo v čim manjši možni meri.
(5) Nadzorovano požiganje se izvaja pozno jeseni ali pozimi.
40. člen
(PO 66 Taktično območje s tarčami)
Enota PO 66 Taktično območje s tarčami je namenjena usposabljanju za ciljanje na tarče. V enoti se izvedejo zemeljska dela.
41. člen
(PO 67 Ognjeni – vadbeni položaj)
Enota PO 67 Ognjeni – vadbeni položaj je namenjena usposabljanju za taktično bojevanje z bojnimi vozili.
42. člen
(PO 71, PO 72, PO 73 Stolp za mikrovalovne oddajnike – sistem za simulacijo taktičnega delovanja)
(1) V enotah PO 71, PO 72, PO 73 Stolp za mikrovalovne oddajnike – sistem za simulacijo taktičnega delovanja se:
– zgradita dve betonski ploščadi površine do 36 m²,
– zgradi stolp višine do 21 m, stolp v enoti PO 71 se zaradi zagotavljanja varnosti zračnega prometa označi z vizualnimi napravami za označevanje ovir,
– zgradi varovalna ograja višine do 2,20 m.
(2) Investitor zagotovi za objekt v enoti PO 71, preden pridobi soglasje k projektu za gradbeno dovoljenje, ki ga izda ministrstvo, pristojno za promet, v zvezi z varnostjo zračnega prometa študijo s področja letalstva, s katero se identificirajo in izberejo ustrezne rešitve, ki zagotavljajo varnost zračnega prometa. Študija se predhodno uskladi z obratovalcem Letališča Postojna.
43. člen
(PO 85 Krožna taktična cesta za bojna vozila)
Enota PO 85 Krožna taktična cesta za bojna vozila je namenjena usposabljanju za taktično vožnjo bojnih enot. V enoti se zgradijo nova skrivališča za bojna vozila. Na štirih mestih se posekajo nekatera drevesa rdečega ali črnega bora.
44. člen
(PO 86 Ognjeni vadbeni položaj)
Enota PO 86 Ognjeni vadbeni položaj je namenjena usposabljanju za streljanje s protioklepnim orožjem. Gradbena in zemeljska dela se ne izvajajo.
45. člen
(PO 87 Vadbeni položaj Veliki Javornik)
(1) Enota PO 87 Vadbeni položaj Veliki Javornik je namenjena usposabljanju za operativne in bojne naloge za obrambne potrebe.
(2) Za obrambne potrebe je zagotovljena možnost ureditve infrastrukture za nadzor zračnega prostora.
46. člen
(skupne določbe za območje strelišče Bač BA)
Na komunikacijah, ki vodijo na območje vadišča Bač BA, se zgradijo zapornice za zaporo civilnega prometa med izvajanjem vojaških vaj. Zapornice se zaprejo med trajanjem vaj odvisno od vrste in lokacije izvajanja dejavnosti. Po prenehanju vaj se zapornice odprejo in varovalni ukrepi prenehajo veljati.
47. člen
(BA 13/77 Taborni prostor)
(1) V enoti BA 13/77 Taborni prostor se taborni prostori in parkirna mesta za potrebe taborjenja postopno uredijo v skladu z obstoječimi prostorskimi možnostmi. Za taborne prostore se uporabi do 35 % površine enote, za parkirna mesta pa do 25 % površine.
(2) Taborni prostori in parkirišča se ohranjajo v travniški rabi, se ne osvetljujejo in se ne ograjujejo.
48. člen
(BA 14 Strelišče)
(1) Enota BA 14 Strelišče je namenjena streljanju z bojnimi vozili in streljanju motorizirano-pehotne enote.
(2) V enoti se dogradijo:
– betonsko skladišče za premične vozičke in tarče,
– jarki s tračnicami in ležišči za tarče,
– nasipi proti izstrelkom,
– varovalne ograje.
49. člen
(BA 15 Pralnica za vozila)
V enoti BA 15 Pralnica za vozila se zgradita:
– betonska plošča velikosti do 1500 m²,
– makadamski priključek na obstoječo cesto.
50. člen
(BA 75, BA 80 Opazovalni stolp)
V enotah BA 75 in BA 80 Opazovalni stolp se:
– rekonstruirata stolp in lesena obloga fasade,
– zgradi nov objekt velikosti do 125 m², višine P, za dodatne pisarniške prostore, ki zajema vetrolov, hodnik, pisarno za 3 delovna mesta, ženske in moške sanitarije, čajno kuhinjo in zunanjo teraso.
51. člen
(BA 82 Ognjeni položaj – vadbeni položaj)
V enoti BA 82 Ognjeni položaj – vadbeni položaj se zgradijo:
– zemeljski zakloniki z brežinami v naklonu 1:2, dolžine 15 m, višine 3 m,
– makadamsko interno cestno omrežje,
– makadamsko parkirišče v velikosti do 2000 m².
52. člen
(skupne določbe za Varnostno območje VO)
(1) Varnostno območje VO je namenjeno zagotavljanju varnosti ljudi, živali in okolja med izvajanjem obrambne dejavnosti. Na območju se med potekom vaj izvajajo varovalni ukrepi.
(2) Na varnostnem območju VO je v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov in obrambo ter ob pogojih, da ne onemogočajo ureditev in uporabe, določenih po tem državnem prostorskem načrtu, dopustno:
– izvajanje rekonstrukcij, vzdrževalnih del in nadomestitev obstoječih objektov, pri čemer se njihova namembnost ne sme spremeniti. Obstoječa velikost se lahko spremeni za največ 10 % glede na gabarite obstoječega objekta. Graditev je dopustna na zemljišču, namenjenem gradnji, kot je določeno z gradbenim dovoljenjem. Če zemljišče za gradnjo ni bilo določeno, se kot tako šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji objekt (stavbišče), pomnožen s faktorjem 1,5. Kot sestavni del zemljišča za gradnjo se upoštevajo tudi zemljišča, ki so kot stavbišče ali dvorišče vpisana v zemljiško knjigo. Če zakonito zgrajen objekt ni vrisan v grafični del državnega prostorskega načrta, zanj veljajo enake določbe kakor za vrisane objekte,
– izvajanje gradenj, rekonstrukcij, rednih investicijsko-vzdrževalnih in vzdrževalnih del v javno korist na gospodarski javni infrastrukturi in grajenem javnem dobrem in priključkih nanje.
53. člen
(kmetijska zemljišča)
Kmetijska zemljišča so namenjena kmetijski dejavnosti. Poleg dopustnih objektov, gradenj in drugih del, določenih v 8., 52. in 85. členu te uredbe, so na kmetijskih zemljiščih dopustne kmetijske prostorsko-ureditvene operacije po predpisih, ki urejajo varstvo kmetijskih zemljišč.
54. člen
(gozdna zemljišča)
(1) Z gozdovi na območju državnega prostorskega načrta se gospodari v skladu s predpisi, ki urejajo gozdarstvo in lovstvo ter po določilih gozdnogospodarskih ter lovskoupravljavskih načrtov. Na gozdnih zemljiščih se izvajajo dejavnosti gozdarstva in lova ter z njima povezane storitve. Poleg dopustnih objektov, gradenj in drugih del, določenih v 8., 52. in 85. členu te uredbe, so v gozdovih dopustni sečnja ter posegi in ureditve v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.
(2) Na varnostnem območju, za gradnjo gozdnih prometnic, soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo, v skladu s predpisom, ki ureja obrambo, ni potrebno.
55. člen
(VO 1 Smučišče Kalič)
Enota VO 1 Smučišče Kalič je namenjena športno-rekreacijskim dejavnostim. Dovoljene so ureditve obstoječih smučarskih prog in žičniških naprav ter ureditve športno-rekreacijskih poti. Na površinah izven smučarskih prog in športno-rekreacijskih poti se ohranja gozdarska raba prostora. Ureditve se v prostor umestijo tako, da se ohranja poudarjenost ekološke in socialne funkcije gozdov ter da ne bo negativnih vplivov na življenjski prostor varovanih vrst. Območja se ne osvetljuje. Aktivnosti se izvajajo izključno podnevi. Omeji se zvočno onesnaževanje. Pri športno-rekreacijskih aktivnostih se upoštevajo pogoji za varno uporabo teh naprav in območja med potekom vojaških aktivnosti. Za vse posege je treba pridobiti soglasja projektnih soglasodajalcev, v katerih pristojnost posegajo te prostorske ureditve, in ministrstva, pristojnega za obrambo.
56. člen
(VO 2 Sv. Trojica)
V enoti VO 2 Sv. Trojica so dopustne ureditve za rabo in prezentacijo verskega objekta ter kamnoseških detajlov. Za vsak poseg je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne območne enote ZVKDS, soglasja drugih projektnih soglasodajalcev, v katerih pristojnost posegajo te prostorske ureditve, in ministrstva, pristojnega za obrambo.
V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ IN PRESTAVITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH UREDITEV NANJE
57. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi in grajenem javnem dobru)
Skupni pogoji o gospodarski javni infrastrukturi in grajenem javnem dobru so:
– trase prometnih, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov do drugih naravnih ali grajenih struktur,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev prometne infrastrukture in komunalnih vodov ter izvedene tako, da jih je mogoče vključiti v končno fazo ureditve posameznega komunalnega voda,
– trase in lokacije vodov, objektov in naprav se v prostor umeščajo tako, da se kar najmanj prizadenejo območja varstvenih režimov, ki so razvidna v prikazu stanja prostora, pri umeščanju novih ali rekonstrukcijah obstoječih linijskih objektov pa se čim bolj uporabljajo obstoječe trase cest, poti in vodov,
– nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje se ob gradnji ali rekonstrukciji izvede podzemno,
– za vsak poseg v varovalni pas železnice je treba upoštevati predpise, ki urejajo varnost v železniškem prometu in pridobiti soglasje upravljavca železnic,
– infrastruktura, ki ni določena s tem državnim prostorskim načrtom, se ne sme prestavljati na območja kulturne dediščine, križanja infrastrukture pa morajo biti izvedena tako, da ne prizadenejo kulturne dediščine.
58. člen
(ceste za obrambne dejavnosti)
(1) Ceste v enotah za usposabljanje in priključne ceste od enot za usposabljanje do obstoječega cestnega omrežja se zgradijo v makadamu. Širina cest je 4 m, z enostranskim prečnim sklonom 4 % in bankino širine 0,75 m. Odvodnjavanje padavinskih voda se uredi s prelivanjem vode prek brežin in pronicanjem skozi makadamsko podlago.
(2) Za gradnjo cest za obrambne dejavnosti je treba pridobiti soglasje projektnih soglasodajalcev, v katerih pristojnost posegajo te prostorske ureditve.
59. člen
(kolesarske in pešpoti)
Gradnja kolesarskih in pešpoti je dopustna ob pogoju, da ne onemogoča prostorskih ureditev in izvajanja obrambne dejavnosti. Za gradnjo je treba pridobiti soglasja projektnih soglasodajalcev, v katerih pristojnost posegajo te prostorske ureditve, in ministrstva, pristojnega za obrambo.
60. člen
(gozdne ceste)
(1) Gozdne ceste na območju državnega prostorskega načrta se izvedejo v skladu s predpisi, ki določajo gradnjo gozdnih prometnic ob pogoju, da ne onemogočajo prostorskih ureditev in izvajanj obrambne dejavnosti. Za te posege je treba pridobiti soglasja projektnih soglasodajalcev, v katerih pristojnost posegajo te prostorske ureditve.
(2) Raba gozdnih cest se izvaja v skladu s predpisi s področja gozdarstva. Uporaba gozdnih prometnic za obrambne dejavnosti je možna le pod pogojem, da se ne zmanjša ali prepreči njihova uporaba v gozdarske namene in za potrebe javnosti in se za lokalno skupnost ne povečajo stroški njihovega vzdrževanja.
61. člen
(vodovod)
(1) Pitna voda se zagotavlja prek navezave na javno vodovodno omrežje, ki se oskrbuje iz vodnih virov Malni in Nanoški vodni viri.
(2) Zgradi se novo črpališče, tlačni vodovodni cevovod od črpališča Žeje do vodohrana Bile in hidrantno omrežje na območju vadišča Poček. Obstoječi vodovodni cevovod se opusti.
(3) Vodovodni priključek na obstoječe javno vodovodno omrežje se zgradi v obstoječem jašku na cevovodu, ki poteka mimo črpališča Žeje. Od črpališča Žeje do vodohrana Bile se zgradi tlačni vodovod. S tega cevovoda se na odcepu ceste, ki vodi k enoti PO 10, zgradi odcep za oskrbo nastanitvenega objekta v enoti PO 10. Na tlačni vod se neposredno naveže sanitarna oskrba.
(4) Na območju strelišča Bač je vodovodni priključek. Za oskrbo opazovalnega stolpa (sanitarije, čajna kuhinja) se obnovi vodovodni priključek. Če se vodovodni priključek ne obnovi, se voda zagotovi prek vodnega zbiralnika ali z mobilno oskrbo.
(5) Za delovanje tlačnega vodovoda do predvidenega vodohrana Bile se na zemljišču s parcelno številko 508, k. o. Matenja vas, na mestu obstoječega črpališča zgradi novo delno vkopano črpališče. Dostop do objekta se zagotovi z obstoječe javne poti. Prostor ob črpališču se ogradi z mrežo višine 2,0 m. Zemljišče okrog objekta se zatravi. Ob ograjo se postavi priključna elektro omarica.
(6) Severno od enote PO 10 se zgradi vodohran Bile. Gladina vode v vodohranu je na višini 615 m nadm. višine. Vodohran ima vodno celico za požarno vodo in pranje vozil ter vodno celico za sanitarno vodo. Skupna prostornina celic je 300 m³. Armaturni del vodohrana ima površino največ 30 m² in višino K + P. Dovoz do objekta se zagotovi z obstoječe javne poti. Od poti se v dolžini 90 m zgradi makadamska dovozna pot in obračališče pred vodohranom. Prostor ob vodohranu se ogradi z mrežo višine 2,0 m. Ob ograjo se postavi priključna elektro omarica.
(7) Čista meteorna voda z objekta v enoti PO 20 se vodi v zbiralnik deževnice prostornine 7500 litrov. Deževnica se uporabi za porabnike sanitarne vode v tej enoti.
(8) Čista meteorna voda iz objektov v enoti PO 34 se po zunanjem kanalizacijskem omrežju spelje v dva podzemna zbiralnika deževnice in se uporabi za hidrantno vodo v objektih, sanitarni namen, za zalivanje in pranje vozil.
(9) Čista meteorna voda iz opazovalnih stolpov v enotah BA 75 in BA 80 se spelje v zbiralnik deževnice prostornine 5000 litrov. Deževnica se uporabi za porabnike sanitarne vode v teh enotah.
(10) Voda za pranje vozil po končanih usposabljanjih se delno zagotavlja iz javnega vodovodnega omrežja in delno s čisto meteorno vodo s strešin.
(11) Na območjih za usposabljanje, kjer se vodovodni sistem ne gradi, se zagotovi mobilna oskrba z vodo.
(12) Pri načrtovanju in obratovanju predvidenih ureditev na območju prostorskega načrta se upoštevajo podeljene vodne pravice za posebno rabo voda na tem območju in zagotovi njihovo nemoteno izvajanje.
62. člen
(kanalizacija)
(1) Komunalna odpadna voda iz objektov v enoti PO 34 in iz objektov v enot PO 10 se z internim kanalizacijskim sistemom spelje v biološki čistilni napravi v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. Zagotovljen mora biti iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode na površje tal ali s ponikanjem v tla. Pri odvajanju komunalne odpadne vode iz čistilne naprave na površje tal ali s ponikanjem v tla na območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov se zagotavlja ponikanje prek objekta za ponikanje vode, katerega prostornina za zadrževanje očiščene komunalne odpadne vode ne sme biti manjša od povprečne dnevne količine, odvedene iz čistilne naprave. Med dnom objekta za ponikanje in najvišjo gladino podzemne vode mora biti plast neomočenih sedimentov ali kamnin oziroma plast filtrirnega materiala, debela najmanj 1 m.
(2) Komunalna odpadna voda iz objektov v enotah PO 20, BA 75 in BA 80 se spelje v neprepustne nepretočne triprekatne greznice. Odplaka iz greznic se odvaža na komunalno čistilno napravo za obdelavo odpadne vode iz greznic. Zbiranje komunalne odpadne vode mora biti zagotovljeno po predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
(3) Komunalna odpadna voda iz pralnic za vozila v PO 3, PO 15 in iz pralnice 34-8 v enoti PO 34 ne sme ponikati. Pralnice za vozila morajo imeti vodotesen in zaprt krog odpadnih vod s čiščenjem in ponovno uporabo ter morajo biti opremljene z lovilcem olj in maščob ter rezervoarjem za prečiščevanje. Uporaba detergentov ni dopustna.
(4) Komunalna odpadna voda s tabornih prostorov v enotah PO 1/2, PO 22/23, PO 36/37, PO 38/39, PO 56/57, BA 13/77 in artilerijskih opazovalnic v enotah PO 59/53, PO 55 se zbira v prenosnih sanitarnih objektih in odvaža na čiščenje v čistilno napravo.
(5) Meteorna odpadna voda z načrtovanih utrjenih povoznih in manipulacijskih površin ponika prek lovilcev olj, ki ustrezajo standardu SIST EN 858-2.
(6) Čiste meteorne vode s strešnih in drugih neonesnaženih površin se kar najbolj uporabijo za sanitarne in tehnološke vode. Neuporabljena čista padavinska voda s strešnih površin lahko ponika v tla, ponikovalnice so locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Zagotovljen mora biti iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode na površje tal ali s ponikanjem v tla.
(7) Za zagotavljanje nemotenega odvodnjavanja vzdolž betonskih ploščadi v enotah PO 19 in PO 65 se izdelajo drenažni jarki. Drenažni jarki se na iztoku opremijo s peskolovom in lovilcem olj.
63. člen
(elektroenergetski vodi)
(1) Zgradi se nova transformatorska postaja Mahneče, nova transformatorska postaja Boj in nadomestna transformatorska postaja Bile. Obnovi se transformatorska postaja Bač 1. Transformatorska postaja Bač 2 se odstrani. Nadomesti jo nizkonapetostna prostostoječa zunanja omarica z nizkonapetostnimi izvodi in priključki. Obstoječe nizkonapetostno omrežje se zaradi dotrajanosti odstrani.
(2) V enoti PO 34 se v objekt 34-5 vgradi nadomestna transformatorska postaja Bile, ki je vključena v sistem kot prehodna transformatorska postaja. V liniji obstoječega 20-kilovoltnega daljnovoda se postavi nov betonski drog. Od betonskega droga se v novo kabelsko kanalizacijo uvleče 20-kilovoltni zemeljski kabel do srednjenapetostnega bloka, v nadomestno transformatorsko postajo Bile ter do srednjenapetostnega bloka v novi transformatorski postaji Boj. Po izgradnji novega priključnega 20-kilovoltnega kablovoda in z vključitvijo transformatorske postaje v 20-kilovotno kabelsko omrežje se odstrani del obstoječega 20-kilovoltnega daljnovoda, ki poteka čez parkirne prostore. V transformatorski postaji Bile se vgradi energetski transformator moči 1000 kVA, 20/0,4 kV. Za rezervno napajanje električnih uporabnikov se poleg transformatorske postaje postavi dizelski električni agregat moči 1000 kVA (800 kW).
(3) V enoti PO 10 se zgradi prostostoječa transformatorska postaja Boj. Vanjo se vgradi energetski transformator moči 160 kVA, 20/0,4 kV. Za rezervno napajanje električnih uporabnikov se poleg transformatorske postaje Boj postavi dizelski električni agregat moči 200 kVA (160 kW).
(4) V enoti PO 20 se zgradi nova prostostoječa transformatorska postaja Mahneče, v katero se vgradi energetski transformator moči 250 kVA, 20/0,4 kV.
(5) Nova elektrokabelska kanalizacija z nizkonapetostnimi kabli se izvede do enot PO 21, PO 58, PO 72 in PO 73. Na območju strelišča Bač se izvede elektrokabelska kanalizacija z nizkonapetostnimi kabli do območja za postavitev točkovnih ciljev.
(6) Zgradi se kabelska kanalizacija za uvlečenje 20-kilovoltnih srednjenapetostnih kablov za povezavo med transformatorskimi postajami Bile, Boj in Mahneče ter za uvlečenje nizkonapetostnih kablov do posameznih objektov.
(7) Na območju Bil in Boja v naselju se v rekonstruirani cesti zgradi kabelska kanalizacija za uvlečenje elektroenergetskih kablov. Kabelska kanalizacija se zgradi najpozneje do ureditve novih cest, da se pozneje ne posega v cestišče.
(8) Na območju makadamskih cest, po katerih vozijo bojna vozila, se elektroenergetsko omrežje zgradi izven vozišč.
(9) V enotah, v katerih oskrbe z električno energijo ni mogoče zagotoviti drugače, se kot vir napajanja uporabljajo mobilni agregati, sončna in vetrna energija ali vodikove gorivne celice.
(10) V enoti PO 34 se v sklopu objektov zgradi sončna elektrarna, ki se naveže na javno distribucijsko omrežje. Izgradnja sončne elektrarne je dopustna le na predvidenih novogradnjah.
(11) Ob izpadu distribucijskega omrežja se zagotovi sistem neprekinjenega napajanja z dizelskimi agregati.
(12) Vsa projektiranja in gradnje je treba izvesti v skladu s soglasji za priključitev, ki jih je treba predhodno pridobiti od pristojnega upravljavca distribucijskega omrežja.
(13) Tehnični pogoji približevanja in križanj:
– pred začetkom gradnje je treba zakoličiti vso podzemno distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo, ki jo nameravana gradnja zajema,
– pri izkopih v neposredni bližini elektroenergetskih naprav je treba upoštevati varstvena pravila za delo v bližini naprav pod napetostjo. Odmiki od obstoječih koridorjev tras, drugih infrastrukturnih vodov in naprav in objektov morajo biti projektirani po veljavnih predpisih,
– vse morebitne poškodbe, ki nastanejo na obstoječih elektroenergetskih napravah, mora izvajalec del odpraviti na lastne stroške,
– nadzor nad izvajanjem del in zakoličbo se izvaja na podlagi predhodnega obvestila o začetku del.
64. člen
(elektronsko komunikacijsko omrežje)
(1) Za prenos govora, podatkov multimedije ter signalov tehničnega varovanja se izvedejo telekomunikacijske povezave:
– vojašnica Postojna–Jelovica, za katero se zamenja obstoječi zemeljski kabel s kabelsko kanalizacijo. Obstoječi telekomunikacijski vod iz vasi Žeje do Bil ter zračni vod do poveljniškega mesta »pehote« se ohrani in se v poznejših fazah projektiranja vključi v načrtovano traso,
– Jelovica–Bile, za katero se zgradi nova kabelska kanalizacija,
– Bile–Boj v naselju, za katero se zgradi nova kabelska kanalizacija,
– Bile–Bač, za katero se zgradi nova kabelska kanalizacija,
– nova telefonska kabelska kanalizacija se zgradi do enot PO1/2, PO 21, PO 36/37, PO 38, PO 45, PO 58, PO 72 in PO 73.
(2) V enoti PO 34 Center Bile in v enoti PO 10 Boj v naselju se v rekonstruirani cesti zgradi kabelska kanalizacija. Kabelska kanalizacija se zgradi najpozneje do ureditve novih cest, da se pozneje ne posega v cestišče.
(3) V kabelsko kanalizacijo se uvlečejo elektronske komunikacijske poveze ustreznih zmogljivosti.
(4) Na območju makadamskih cest, po katerih vozijo bojna vozila, se omrežje elektronsko komunikacijske infrastrukture zgradi izven vozišča.
(5) V objektu 34-2, v enoti PO 34, se zagotovi prostor velikosti od 15 m² do 20 m2 za izgradnjo telefonske centrale.
(6) V enotah PO 71, PO 72, PO 73 se zgradijo stolpi mikrovalovnih oddajnikov.
(7) Za zagotavljanje obhodnih komunikacijskih poti in za vključitev lokacij v komunikacijsko informacijsko hrbtenično omrežje Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske, se zagotovijo radiorelejne povezave. Zgradi se fiksna digitalna večkanalna radiorelejna povezava v frekvenčnem območju 15 GHz do najbližje obstoječe točke. Na več višinskih lokacijah se zgradijo ustrezne radiorelejne naprave in se povežejo v digitalna vozlišča z ustrezno konfiguracijo. Radiorelejne zveze in pripadajoče naprave na novih lokacijah se vključijo v obstoječi sistem nadzora in upravljanja. Za radijske in radiorelejne povezave se na lokacijah zagotovijo ustrezni antenski stolpi in kabelske kinete za antenske kable ter prostori za naprave.
(8) V enotah PO 11, PO 62, PO 71 in PO 72 se zagotovijo mobilne elektronske telekomunikacije.
65. člen
(zunanja razsvetljava)
V enotah PO 10 in PO 34 se zgradi omrežje zunanje razsvetljave. Na preostalem območju državnega prostorskega načrta se zunanja razsvetljava ne postavlja.
66. člen
(ogrevanje)
(1) Nastanitveni objekt v enoti PO 10 se priključi na sistem utekočinjenega naftnega plina z zunanjo plinsko cisterno prostornine 5 m3. Kotlovnica se zgradi v objektu.
(2) Objekta 34-1 in 34-5 v enoti PO 34 se ogrevata na biomaso. V ta namen se v enoti zgradi kotlovnica (objekt 34-3).
(3) Drugi objekti, ki so načrtovani s tem državnim prostorskim načrtom in se ogrevajo, se ogrevajo z uporabo toplotnih črpalk, sončnih celic ali z električno energijo iz omrežja.
67. člen
(raba energije v stavbah)
(1) Ogrevanje objektov in sanitarne vode je možno tudi z obnovljivimi viri energije, kot so: skupna kotlovnica na biomaso, toplotne črpalke, sončni zbiralniki za proizvodnjo tople vode in sončne celice za proizvodnjo električne energije.
(2) Načrtovati in graditi je treba energetsko varčne objekte. Pri zasnovi novih objektov se upoštevajo sodobni energetski standardi in trendi, razen kadar bi bilo to v nasprotju z varstvenimi zahtevami.
68. člen
(zbiranje odpadkov)
(1) Na območju enot PO 1/2, BA 13/77, PO 22/23, PO 36/37, PO 38/39 in PO 10 se odpadki zbirajo v mobilnih EKO-otokih za ločeno zbiranje odpadkov.
(2) Na območju enote PO 34 se odpadki zbirajo na stalnem EKO-otoku za ločeno zbiranje odpadkov.
(3) Ekološki otoki se uredijo tako, da niso dostopni divjim zverem. Vsi mobilni ekološki otoki se po končani uporabi odstranijo. Redno se odstranjujejo tudi vse druge vrste odpadkov na celotnem območju državnega prostorskega načrta, ki nastanejo zaradi obrambne dejavnosti.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
69. člen
(parcelacija)
(1) Parcelacija se izvede v skladu s prikazom Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor z načrtom parcel, v grafičnem delu državnega prostorskega načrta za območja, ki so namenjena izključno izvajanju obrambne dejavnosti, na listih 2.1 do 2.16, na katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene lomne točke meje območja državnega prostorskega načrta in meje območij, ki so izključno namenjena izvajanju obrambne dejavnosti.
(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom, se po izvedenih posegih lahko delijo v skladu z izvedenim stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
70. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (prikaz stanja prostora). Investitor zagotovi ukrepe za varstvo kulturne dediščine.
(2) Investitor na območju državnega prostorskega načrta, kjer načrtovane ureditve segajo na območje registriranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja zagotovi predhodne arheološke raziskave za vrednotenje arheološkega potenciala. Na območju arheološkega najdišča Žeje pri Prestranku – Arheološko najdišče sv. Jurij (EŠD 28015) je treba opraviti intenziven terenski pregled, geofizikalne raziskave ter izkope testnih jarkov 1 m x 1 m do geološke podlage na osnovi rezultatov intenzivnega terenskega pregleda ter geofizikalnih raziskav.
(3) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega najdišča se poseg čim bolj omeji na površino, ki še omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali med izvedbo del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve v skladu z varstvenim režimom prilagodijo tako, da dediščina ni ogrožena.
(4) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna javna služba. Za posege v registrirana arheološka najdišča je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.
(5) Investitor o začetku del najmanj deset dni prej obvesti pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(6) Pri pristojni območni enoti zavoda za varstvo kulturne dediščine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za posege v kulturne spomenike, varstvena območja dediščine in enote nepremične kulturne dediščine, registrirane do uveljavitve te uredbe.
(7) Na območju državnega prostorskega načrta je tudi kulturna dediščina Žeje pri Prestranku – Posestvo Poček (EŠD 19458). Območje je dopustno rekonstruirati v izvornih gabaritih z izvornimi materiali v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji.
71. člen
(ohranjanje narave)
(1) Vsi posegi in dejavnosti se izvedejo tako, da se izognejo naravnim vrednotam. Kadar to ni mogoče, se posegi načrtujejo tako, da vplivi posegov ali dejavnosti ne povzročijo uničenja ali bistvene spremembe lastnosti, zaradi katerih je bil del narave opredeljen kot naravna vrednota.
(2) Rastlinstvo in naravovarstveno pomembni habitatni tipi ter kvalifikacijski habitatni tipi se čim bolj ohranjajo.
(3) Na območju presihajočih jezer posegi niso dopustni.
(4) V jame, ki so opredeljene kot kvalifikacijski habitatni tipi, zavarovana območja in naravne vrednote, posegi in dejavnosti niso dopustni. Prepreči se onesnaženje jam, zasipavanje jam ali uporaba jam zaradi odlaganja odpadkov in gradbenega materiala. Pred izvedbo posegov:
– v enotah PO 44 in PO 85 se za jamo Martinov spodmol (katastrska številka 1738) pridobi načrt jame,
– v enoti PO 58 se za jamo Brezno pri novem strelišču (katastrska številka 2890) pridobijo podatki o stanju jame,
– v enoti BA 14 se za jame Nočkova jama (katastrska številka 3173), Jama na Slemšci (katastrska številka 3190), Jama v grezu v Bačkih dolih (katastrska številka 3174) pridobijo podatki o stanju jam, za Jamo Podrošce (katastrska številka 3189) pa se pridobijo načrt jame in podatki o njenem stanju. Na podlagi pridobljenih podatkov se pripravijo natančnejši naravovarstveni pogoji za varovanje jam.
(5) Območje državnega prostorskega načrta je območje pričakovane naravne vrednote – karbonati. Ob nepredvidenem odprtju podzemne jame ali brezna med gradnjo in ob izvajanju dejavnosti se o tem obvesti pristojno službo za varstvo narave. Pristojna služba določi ukrepe za zavarovanje in sanacijo podzemnega habitata. Vsak, ki odkrije del narave, za katerega domneva, da ima lastnosti jame ali je del jame, mora o tem obvestiti pristojno službo za varstvo narave v skladu s predpisom, ki ureja varstvo podzemnih jam.
(6) Na območju umetnega jezera (PO 4) se vojaških aktivnosti od začetka marca do konca aprila in med izhajanjem mladih dvoživk, zaradi varstva dvoživk, ne izvaja.
(7) Gradbišče se ne osvetljuje. Na območju državnega prostorskega načrta se za osvetljevanje objektov uporabi kar najmanj svetilk in le toliko, kolikor jih je potrebno, da se še zadosti varnostnim potrebam. Dopustna so le popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom, s čim manjšo emisijo UV-svetlobe ter samodejnim vklopom in izklopom.
(8) Med gradbenimi deli in po končanih delih se prepreči razraščanje invazivnih rastlin. Kamniti material za nasipanje površin se na območje pripelje v spomladanskem času, ko invazivne vrste ne semenijo. Vnašanje kakršne koli zemljine od drugod na območje ni dopustno.
(9) Gradbena dela, ki povzročajo visoko obremenitev okolja s hrupom, se opravljajo izven razmnoževalnega obdobja ptic in sesalcev.
72. člen
(zagotavljanje ugodnega stanja traviščnih habitatov)
(1) Zaradi prostorskih ureditev in usposabljanja za obrambne potrebe se izvedejo omilitveni ukrepi za zagotavljanje ugodnega stanja traviščnih habitatov in nanje vezanih vrst.
(2) V enotah PO TH1 Počkovec, PO TH2 Jerodovci, PO NH3 Bilski hrib, PO TH4 Vasišče, PO TH6, PO TH7 in BA TH5 se poseka posamično rastoča drevnina, ohranijo pa se strnjene gozdne zaplate. Odstranjevanje drevnine se izvede po odločbah, ki jih izda pristojna krajevna enota Zavoda za gozdove Slovenije. Posek drevja se izvede v posamezni enoti pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za prostorske ureditve za obrambne potrebe.
(3) Enota PO NH3 Bilski hrib in PO TH4 Vasišče je nadomestni habitat, ki se vzpostavi pred izvedbo prostorskih ureditev v enoti PO 10. Nadomestni habitat se izvede najmanj na površini, ki je 1,5-krat večja od površine enote Boj v naselju PO 10.
(4) Podrobnejše ukrepe za zagotavljanje ugodnega stanja traviščih habitatov določi pristojna služba za ohranjanje narave.
(5) Pri izvajanju del se zagotovi naravovarstveni nadzor. Območja za zagotavljanje ugodnega stanja traviščnih habitatov se vzdržujejo v sklopu obrambne dejavnosti.
73. člen
(varovanje kmetijskih zemljišč)
(1) Zasipavanje kmetijskih zemljišč in drugih zemljišč, na katerih se tudi izvaja kmetijska dejavnost, ter odlaganje materiala na ta zemljišča ni dopustno. Gibanje bojnih vozil je dopustno le po obstoječih cestah in poteh ter v enotah, namenjenih izvajanju obrambne dejavnosti.
(2) Omejena raba in dostopi do zemljišč, kjer se tudi izvaja kmetijska dejavnost, se zagotovijo v skladu z dogovorom iz 5. člena te uredbe.
(3) Pogoji za ravnanje z rodovitno prstjo so določeni v 76. členu te uredbe.
74. člen
(varovanje gozdov)
(1) Zasipavanje gozdnih zemljišč in odlaganje materiala na gozdna zemljišča ni dopustno. Gibanje bojnih vozil je dopustno le po obstoječih cestah in poteh ter v enotah, namenjenih izvajanju obrambne dejavnosti.
(2) Posek gozdnega drevja se izvede na podlagi odločb, ki jih izda pristojna krajevna enota Zavoda za gozdove Slovenije.
(3) Omejena raba in dostopi do gozdnih zemljišč se zagotovijo v skladu z dogovorom iz 5. člena te uredbe in v skladu z Gozdno gospodarskim načrtom področne gozdno gospodarske enote.
75. člen
(varstvo pred požari)
(1) Pri gradnji in obratovanju se upoštevajo prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred požarom in se zagotovijo:
– razmere za varen umik ljudi, živali in premoženja,
– potrebni odmiki med objekti ali potrebna protipožarna ločitev,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Za območje državnega prostorskega načrta se dopolni načrt požarnega varstva. Dopolnitve za posamezne nove vadbene objekte, ki so načrtovani s tem državnim prostorskim načrtom, se izvede pred njihovo uporabo.
(3) Vse dejavnosti, pri katerih obstaja možnost za nastanek požara, morajo biti zaradi zmanjševanja nevarnosti samodejnih nekontroliranih požarov nadzorovane.
(4) V obdobjih, ko je za posamezno območje v naravnem okolju razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost, je prepovedano kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj in puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar, v naravno okolje. Vse dejavnosti, pri katerih obstaja možnost za nastanek požara, morajo biti ustrezno omejene v obdobju, ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost v naravnem okolju.
(5) V enotah PO 11, PO 26, PO 58, PO 64/25/70 in BA 14 se zaradi zagotavljanja protipožarnega varstva okoliških gozdov ob osnovanju tega območja okoli njega zgradijo intervencijske poti (protipožarne poti in preseke), ki bodo zagotavljale možnost za hitro intervencijo ob morebitnem izbruha požara.
(6) Voda za gašenje oziroma zagotavljanje požarne varnosti se delno zagotavlja iz javnega vodovodnega omrežja in delno s čisto meteorno vodo s strešin.
(7) Za zagotavljanje požarne varnosti se zgradi ločen sistem, ki se oskrbuje iz vodohranske celice za požarno varnost. Hidrantno omrežje se izvede od vodohrana do enote PO 60. Za zagotavljanje požarne varnosti nastanitvenega objekta v enoti PO 10 se izvede odcep hidrantnega omrežja. Na hidrantnem vodu se na ustreznih razdaljah namestijo hidranti.
(8) Za zagotavljanje požarne varnosti na območju enote PO 34 se meteorna voda s strešin objekta zbira v dveh podzemnih rezervoarjih prostornine po 50 000 litrov. Podzemna rezervoarja se za rezervno polnitev navežeta na načrtovani tlačni cevovod Žeje–Bile. Rezervoarja se opremita s črpališčem.
76. člen
(varstvo voda in tal)
(1) Med obratovanjem vadišča se izvajajo naslednji ukrepi:
– zaradi varovanja količine vodnih virov se zgradi ločen sistem za požarno varnost, zaprt sistem pralnic za vozila in zbiranje meteorne vode s strešin,
– ob iztekanju goriv in maziv ali drugih nevarnih snovi se takoj uporabi nevtralizacijsko sredstvo, onesnažena zemljina pa se odstrani v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, ter se preda pooblaščeni organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki, pri čiščenju nafte ali naftnih derivatov je potreben stalen nadzor nad delovanjem lovilca olj, če so količine teh snovi v lovilcu olj in maščob prevelike, jih je treba sproti odstranjevati, površine, na katerih poteka oskrba prevoznih vozil in drugih naprav, pa se uredijo tako, da ni mogoče odtekanje nevarnih snovi, odpadnih ali izcednih vod v tla,
– oskrba vozil in strojne opreme z gorivi in mazivi se uredi tako, da omogoča varno dostavo ter varno pretakanje goriv in maziv na zato predvideni vodotesni pretakalni ploščadi, opremljeni z lovilci olj in peskolovom, čemur ustrezajo asfaltirana parkirišča v enotah PO 10, PO 22/23 in PO 34,
– prepovedano je pranje, vzdrževanje ali popravljanje vozil ter skladiščenja goriv in nevarnih snovi in natakanja goriva v vozila na vseh parkiriščih ter vzletiščih in drugih utrjenih ploščadih, ki niso urejena kot vodotesna ploščad, opremljena z lovilci olj,
– ploščadi za pranje vozil in strojev se zgradijo kot neprepustne sklede, tako da se ulovi celotna morebitna izlita količina vode za pranje,
– na območju parkirišč, ki niso zgrajena z neprepustno plastjo in kontroliranim zbiranjem in odvajanjem onesnažene vode in so locirana na območjih, izključno namenjenih izvajanju obrambne dejavnosti, je parkiranje dopustno le za vozila Slovenske vojske. Pod tovorna in bojna vozila se podstavijo lovilne posode ali pivniki, s katerimi se prepreči onesnaževanje tal in podzemne vode z nevarnimi tekočinami. Uporabljene mastne krpe in pivnike je treba takoj shraniti v neprepustne in označene posode ter jih po usposabljanju odpeljati v tehnične enote/vojašnice, od koder jih odpelje pooblaščeni zbiralec nevarnih odpadkov. Na parkirnih mestih ni dopustno prati, vzdrževati ali popravljati vozil,
– na vzletiščih za helikopterje ni dopustno skladiščenje goriva, maziv in drugih nevarnih snovi ter natakanje goriva,
– pri ureditvi parkirišč, pralnic in površin za vzdrževanje vozil se upoštevajo predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila,
– če obstaja nevarnost odplavljanja materiala, se meteorne vode z asfaltiranih prometnih površin, parkirišč in manipulativnih površin odvajajo prek lovilcev olj in maščob ter usedalnikov,
– za začasno zbiranje nevarnih odpadkov je treba zagotoviti primerno mesto (neprepustna podlaga, lovilna posoda s pokrovom, varovanje), če se uporablja lovilna posoda za deponiranje nevarnih odpadkov, se zaščiti s pokrovom, da se onemogoči zbiranje meteorne vode v posodi,
– med obratovanjem se ostanki kemijskih sredstev nemudoma odstranijo, da se prepreči njihovo razkrajanje in kopičenje toksičnih snovi v tleh ter posledično v podzemni vodi,
– v enotah, kjer se izvaja urjenje v streljanju, se nemudoma po vsakem usposabljanju odstranijo ostanki streliva, ki bi lahko povzročili razkrajanje in kopičenje toksičnih snovi v tleh. Če je za tarčo urejen nasip, se zemljina preseje in iz nje izločijo ostanki streliva.
(2) Med gradnjo se poleg ukrepov, navedenih v drugi, tretji, četrti, peti in deseti alineji prejšnjega odstavka, izvajajo še naslednji ukrepi:
– zagotovijo se zaščitni ukrepi ob razlitju nevarnih škodljivih tekočin iz delovnih strojev (ogljikovodiki, PAH, maščobe in olja), stroji in naprave se redno vzdržujejo,
– gradbeni odpadki se ločeno po vrstah predajo pooblaščenemu zbiralcu, predelovalcu in odstranjevalcu gradbenih odpadkov,
– postopnost izvedbe se načrtuje tako, da se ne povzroča škodljiv vpliv na vodni režim ali stanje voda ter na poplavno varnost na vplivnem območju,
– med gradnjo je prepovedano odlaganje izkopanega materiala v pretočne profile vodotokov ali na poplavna območja, po končani gradnji se odstranijo vsi ostanki začasnih deponij,
– ploščadi za pretakanje goriva in pranje vozil in delovnih strojev se zgradijo kot neprepustne sklede, tako da se ulovi celotna morebitna izlita količina goriva in vode za pranje,
– rodovitni del prsti se deponira ločeno zaradi ponovne uporabe za sanacijo degradiranih površin,
– razgaljena zemljišča, ki nastanejo ob gradnji objektov in preoblikovanju reliefa, je treba po končanju del takoj zatraviti in ozeleneti. Z ustreznimi ukrepi je treba preprečiti erozijo na območju posegov.
77. člen
(varstvo zraka)
(1) Med gradnjo se na območju državnega prostorskega načrta in na prevoznih poteh izven ureditvenega območja izvajajo naslednji ukrepi:
– preprečuje se nekontrolirano raznašanje gradbenega materiala z območja gradbišča in deponij s prevoznimi sredstvi; ukrep zahteva ustrezno nalaganje tovornih vozil, njihovo čiščenje pred vožnjo na javne prometne površine in prekrivanje sipkih tovorov,
– preprečuje se prašenje s prometnih in manipulativnih površin, deponij materiala in gradbišč; ukrep zahteva skladiščenje sipkih materialov proč od stanovanjskih območij, vlaženje ali prekrivanje teh materialov ob suhem in vetrovnem vremenu, vlaženje prometnih in manipulativnih površin, s katerih se lahko nekontrolirano širijo prašni delci, redno čiščenje prometnih površin na gradbišču in javnih prometnih površin, ureditev čim krajših poti za prevoze za potrebe gradbišča ter sprotno rekultiviranje območij velikih posegov (deponij, nasipov, vkopov),
– upoštevajo se emisijske norme v skladu s predpisi, ki urejajo emisije pri začasnih gradbenih objektih, uporabljeni gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih; ukrep zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in prevoznih sredstev ter njihovo redno vzdrževanje, izvajanje meritev emisij na stacionarnih objektih (na primer betonarni, asfaltni bazi) in napravah (na primer agregatih),
– če je treba vozila, prevozna sredstva in delovne naprave za daljši čas ustaviti, se motor izključi.
(2) Med obratovanjem vadišča se v skladu z veljavno zakonodajo izvajajo zahtevani ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi v zrak. K temu spadajo redno čiščenje odpraševalnih in drugih čistilnih naprav, čiščenje kurilnih naprav, uporaba okoljsko sprejemljivih goriv in surovin ter prepoved izvajanja emisijsko intenzivnih vzdrževalnih del na prostem.
78. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Med gradnjo se:
– uporabljajo delovne naprave in gradbeni stroji, izdelani v skladu s predpisi, ki urejajo emisije hrupa gradbenih strojev, ki se uporabljajo na prostem,
– upoštevajo časovne omejitve gradnje na vplivnem območju objektov z varovanimi prostori, na dnevni čas in na delavnike,
– prometne in prevozne poti na gradbišče določijo tako, da v največji možni meri potekajo zunaj stanovanjskih naselij,
– na podlagi rezultatov monitoringa iz 80. člena te uredbe se pri preseganju mejnih vrednosti hrupa izvedejo dodatni zaščitni ukrepi.
(2) Med obratovanjem vadišča se vojaške aktivnosti kar največ izvajajo med 6. in 18. uro.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
79. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Prostorske ureditve se izvedejo postopoma, po etapah. Etape se lahko izvajajo ločeno ali sočasno.
(2) Etape se določijo tako, da ureditev predstavlja funkcionalno zaokroženo celoto, ki ne ovira ali ne onemogoča izvedbe drugih načrtovanih ureditev in da so zagotovljeni pogoji varstva okolja. Osnova za določitev etap so enote, določene v 6. členu te uredbe.
(3) Sanacija zemljišč, ki so bila kontaminirana zaradi izvajanja obrambne dejavnosti, se izvede postopoma po posameznih lokacijah glede na točkovni vir onesnaževanja pred izvedbo posamezne načrtovane ureditve.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
80. člen
(monitoring)
(1) Investitor prostorskih ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom, zagotovi celostno izvajanje monitoringa med gradnjo in obratovalni monitoring obrambne dejavnosti. Monitoring za zrak, vode, tla in hrup izvaja pooblaščena organizacija. Pri izvajanju monitoringa se upoštevajo naslednje usmeritve:
a) zrak: izvajajo se indikativne meritve karakterističnih onesnaževalcev mestih, značilnih za to dejavnost, in na referenčnem mestu,
b) tla: spremlja se trend vsebnosti težkih kovin v tleh, predvsem na območjih, kjer se uporabljajo streliva in eksploziva. Vsebnost mineralnih olj se spremlja na območjih uporabe bojnih in terenskih vozil. Vsebnost toluena in ksilena se spremlja na celotnem območju vadišča Poček in strelišča Bač;
c) vode: pogostost in lokacije izvajanja meritev monitoringa se določijo v programu monitoringa podzemnih voda. Program monitoringa voda in merilna mesta mora potrditi ustrezna služba organa, ki je pristojen za varstvo voda. Določi se program ukrepov ob nastanku nezgode ali zaznanem povečanju onesnaženja v vodi, ki določa način obveščanja, izvajanje interventnih ukrepov in stroške;
d) hrup: med gradnjo se opravijo prve meritve in obratovalni monitoring v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom. Meritve se opravijo med izvajanjem hrupnejših gradbenih del. Med obratovanjem vadišča, tj. med izvajanjem vojaških aktivnosti, se opravijo dodatne meritve in obratovalni monitoring po predpisih s področja varstva pred hrupom. Meritve se izvajajo kontinuirano in na več lokacijah hkrati. Na podlagi meritev se izdelajo ocena obremenitev s hrupom, predlogi protihrupnih ukrepov in načrt izvajanja protihrupne zaščite;
e) narava in biotska raznovrstnost: med gradnjo spremljanje uspešnosti omilitvenih ukrepov izvaja investitor v okviru svojega nadzora izvajalcev (mesečno) in po potrebi naravovarstveni nadzornik. Spremljanje stanja favne in flore z namenom zmanjšanja škodljivih vplivov na biodiverziteto območja, se izvede na 3 do 5 let na območju Počka in Bil;
f) gozd: posek gozdnega drevja v enotah urejanja prostora, ki so namenjena usposabljanju, se izvede po izdaji gradbenega dovoljenja ter predhodnem označenju in evidentiranju gozdnega drevja, ki ga izvede Zavod za gozdove Slovenije. Zavod za gozdove Slovenije spremlja obseg in stopnjo razvrednotenja in poškodovanosti gozdov ter o tem obvešča pristojna ministrstva, ki odredijo ukrepe za odpravo vzrokov razvrednotenja in poškodovanosti gozdov. Monitoring stanja gozdov in populacije divjadi se izvaja z upoštevanjem sprejetih načrtov gospodarjenja z gozdovi in lovskoupravljavskih načrtov v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove in lovstvo.
(2) Pri določitvi točk in vsebine monitoringa se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja in določila te uredbe. V delih, kjer je to mogoče, se monitoring prilagodi in uskladi z drugimi državnimi in lokalnimi monitoringi. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj tolikšno število točk, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke monitoringa se zasnujejo tako, da omogočajo stalno pridobivanje podatkov.
(3) Monitoring se izvaja in objavlja v skladu s predpisi, ki urejajo spremljanje stanja okolja. Izsledki monitoringa so javni, investitor pa poskrbi za dostopnost podatkov.
(4) Pri odstopanju od dopustnih vrednosti mora izvajalec gradbenih del med gradnjo zagotoviti dodatne zaščitne ukrepe.
(5) Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih mora investitor izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne krajinskoarhitekturne ureditve,
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin, ki jih je povzročila obrambna dejavnost,
– spremembe rabe prostora,
– drugi ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje varstva okolja (omilitveni ukrepi).
(6) Podatki spremljanja stanja so tudi del sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
81. člen
(obveščanje javnosti o aktivnostih na območju Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna)
(1) Izvajanje aktivnosti na območju vadišča Poček in strelišča Bač se objavlja v skladu z načrtom obveščanja javnosti.
(2) Ministrstvo, pristojno za obrambo, izdela načrt obveščanja javnosti v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in Zavodom za gozdove Slovenije najpozneje v enem letu po uveljavitvi državnega prostorskega načrta.
(3) V načrtu obveščanja javnosti, ki mora biti javno objavljen, morajo biti določeni načini obveščanja, v pisni in grafični obliki, ter roki za obveščanje javnosti pred začetkom izvajanja aktivnosti na območju državnega prostorskega načrta.
82. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Gradbišče se uredi na območju državnega prostorskega načrta.
(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije se izdela načrt gradbišča. V načrtu gradbišča se določijo prevozne poti in mesta za začasno odlaganje materiala, ki morajo biti izven območij, pomembnih za ohranjanje narave.
(3) Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe ceste in poti. Trase se izberejo tako, da so bivalno okolje, naravno okolje in obstoječe ureditve kar najmanj prizadeti.
(4) Če je treba med gradnjo zgraditi dodatne začasne dostopne poti do gradbišča, se pridobi soglasje lastnikov zemljišč, upoštevajo se značilnosti zemljišča, po uporabi pa se morebitne poškodbe popravijo.
(5) Investitor ali izvajalec lahko pred začetkom gradnje z upravljavci infrastrukture sklene pisni dogovor, v katerem se evidentira stanje obstoječe infrastrukture, opredeli način ravnanja z njo med gradnjo in določi stanje infrastrukture po končani gradnji. Stroške vseh zaščit in prestavitev, potrebnih zaradi gradnje prostorskih ureditev, določenih s tem državnim prostorskim načrtom, krije investitor.
(6) Ceste in poti, ki se uporabljajo za promet ali obvoz med gradnjo, se pred začetkom del ustrezno uredijo, po končanih delih pa se morebitne poškodbe popravijo. Obnavljajo se tudi med gradnjo poškodovani infrastrukturni objekti in naprave ter drugi objekti.
(7) Zagotovi se zavarovanje gradbišča, tako da sta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč. Med gradnjo se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi in organizacija na gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi, ob nezgodi pa se zagotovi takojšnje ukrepanje ustrezno usposobljenih oseb.
(8) Investitor in izvajalci med gradnjo zagotovijo komunalno in energetsko oskrbo objektov prek obstoječih ali začasnih infrastrukturnih objektov in naprav v skladu s pisnim dogovorom z upravljavci infrastrukture.
(9) Deponije viškov gradbenega materiala, gradbiščni objekti, skladišča materiala in druge ureditve v sklopu gradbišča se lahko postavijo samo znotraj območja državnega prostorskega načrta na predhodno arheološko pregledanih območjih, vendar ne na objektih ali območjih kulturne dediščine.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
83. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri pripravi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja v enotah za izvajanje usposabljanja, razmeščanj in delovanja vojske na območjih, izključno namenjenih obrambni dejavnosti, ki so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta, s kart 2.1 do 2.16 – Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor z načrtom parcel, so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovnih in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju okoljskih, funkcionalnih, energetskih, prometnih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometnega, energetskotehničnega, tehnološkega, funkcionalnega ali okoljevarstvenega vidika, pri čemer se prostorske in okoljske razmere ne smejo poslabšati. Za dopustna odstopanja se štejejo tudi prestavitve objektov na mejo ali izven enote za izvajanje usposabljanja, razmeščanja in delovanja vojske, pri čemer lahko objekt sega izven te meje z največ 20 % svoje tlorisne površine.
(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovnih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta in na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.
XI. NADZOR
84. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za prostor.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
85. člen
(dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje prostorskih ureditev)
Do začetka gradnje prostorskih ureditev iz 3. člena te uredbe so na območjih, izključno namenjenih izvajanju obrambne dejavnosti, dopustne:
– rekonstrukcije, redno vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra,
– rekonstrukcije in vzdrževalna dela obstoječih objektov in infrastrukture, namenjene obrambnim potrebam.
86. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje iz 4. člena te uredbe in za vse ureditve na tem območju šteje, da so spremenjeni oziroma dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10),
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10),
– Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 100/04),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Cerknica (Uradni list RS, št. 23/05),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave PN, št. 30/87 in 36/90) in družbenega plana občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave PN, št. 30/87, Uradni list RS, št. 7/99, 93/02, 46/04, 63/04 – popr., 65/04 in 78/04),
– Odlok o prostorsko-ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske novice, št. 7/94, Uradni list RS, št. 70/05 in 57/11),
– Odlok o Spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina za obdobje 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 56/96).
87. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-4/2014
Ljubljana, dne 5. marca 2014
EVA 2013-2430-0103
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost