Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014

Kazalo

568. Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica, stran 2028.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10) in 6. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 19. redni seji dne 20. 2. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica
1. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunska sredstva, ki so v proračunu občine zagotovljena za posamezno proračunsko leto, se upravičencem dodelijo na osnovi izvedenega postopka javnega razpisa. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki pripravi in objavi razpis (na oglasni deski in spletni strani Občine Sodražica), zbira prijave in pripravi predlog sofinanciranja. Razpisno komisijo imenuje župan. Končni izbor in predlog delitve razpoložljivih sredstev potrdi direktor občinske uprave z izdajo odločbe. Z odločbo se obvesti vse prijavljene na razpis o izidu razpisa. Zoper to odločbo je možno podati pritožbo županu občine najkasneje v roku osem dni od prejema odločbe. Z izbranimi izvajalci župan sklene pogodbo.«
2. člen
V 8. členu se pod točko a) besedilo »do 28. februarja« nadomesti z besedilom »do 31. marca«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2008
Sodražica, dne 20. februarja 2014
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.