Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014

Kazalo

567. Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica, stran 2028.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 Odl.US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl.US: U-I-210/10-10 in 111/13), 2. člena Zakona o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96) in 6. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 19. redni seji dne 20. 2. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica
1. člen
Spremeni se šesta alineja 8. člena tako, da se glasi:
»– odločba direktorja občinske uprave o izbiri programov.«
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 12. člena tako, da se glasi:
»Končni izbor in predlog delitve razpoložljivih sredstev potrdi direktor občinske uprave z izdajo odločbe.«
3. člen
Spremeni se 13. člen tako, da se glasi:
»Sprejeta odločba se pošlje vsem prijavljenim na razpis, s čemer se jih obvesti o izidu razpisa. Zoper to odločbo je možno podati ugovor najkasneje v roku osem dni od prejete odločbe. O ugovoru odloča župan.
Predlagatelj kulturnega programa ima pravico do vpogleda v tiste dele strokovnih mnenj, zapisnikov ali poročil, ki se nanašajo na obravnavo njegove vloge in predloga odločbe o sofinanciranju.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-2/08
Sodražica, dne 20. februarja 2014
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.