Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014

Kazalo

566. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica, stran 2026.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), v zvezi z določili Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 19. redni seji dne 20. 2. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih Občina Sodražica v skladu z določili Zakona o športu in usmeritvah Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji zagotavlja v vsakoletnem proračunu.
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Sodražica ter opredeljuje ostala sredstva za šport v občini, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje športne dejavnosti v skladu zakonom,
– imajo sedež v Občini Sodražica in izvajajo dejavnost, v katero je vključenih najmanj 60 % posameznikov s stalnim prebivališčem v Občini Sodražica,
– imajo sedež izven Občine Sodražica in izvajajo dejavnost na območju Občine Sodražica, v katero je vključenih najmanj 80 % posameznikov s stalnim prebivališčem v Občini Sodražica,
– kadar izvajajo kakovostni ali vrhunski šport, ki je posebnega pomena za Občino Sodražica, imajo lahko sedež izven Občine Sodražica in v svojo dejavnost vključujejo posameznike s stalnim prebivališčem v Občini Sodražica,
– imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za določene športne programe,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter registriranih tekmovalcih (velja le za športna društva in klube),
– občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa in druge zahtevane podatke,
– izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov.
Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti po posameznih vsebinah, opredeljenih v 4. členu tega pravilnika, kandidirajo na posameznem razpisu le enkrat.
3. člen
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko ob upoštevanju pogojev iz 2. člena tega pravilnika, kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– ostala društva, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.
Športna društva in klubi imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa občine.
III. VSEBINE, RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE TER OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV LOKALNE SKUPNOSTI
4. člen
V skladu s tem pravilnikom se določajo merila za sofinanciranje naslednjih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog:
– interesna športna vzgoja otrok,
– kakovostni šport,
– športna rekreacija,
– športne prireditve,
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje društev in klubov.
Vsebine, ki se bodo sofinancirale v posameznem letu, se določijo z letnim programom športa občine.
5. člen
V okviru vsebin iz 4. člena tega pravilnika, lahko izvajalci kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s programi v naslednjem obsegu:
1. Interesna športna vzgoja otrok
Nosilec izpeljave interesnih programov športa predšolskih in šoloobveznih otrok na lokalni ravni je praviloma osnovna šola, ki se lahko povezuje z lokalnimi društvi. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi in športne dejavnosti za predšolske in šoloobvezne otroke, in sicer Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, šolska športna tekmovanja in prireditve ter Hura, prosi čas. Višina sredstev lokalne skupnosti se določi na podlagi vsebinskega in finančnega načrta interesnih programov športa otrok, ki ga pripravi šola, ki je praviloma izvajalec teh programov, lahko pa tudi lokalna društva ali klubi, ki bodo izvajali te programe.
2. Kakovostni šport
Nosilec izpeljave programov kakovostnega športa na lokalni ravni so praviloma društva in klubi. Izvajalci teh programov morajo biti vključeni v nacionalno panožno športno zvezo. Sofinancira se programe, ki se izvajajo na območju Občine Sodražica oziroma za občane Občine Sodražica, programe z večletno tradicijo (najmanj 5 let delovanja v Občini Sodražica) in uspehi na državnem nivoju, programe, organizirane za več starostnih skupin, vključno s programi kakovostnega športa za otroke in mladino. Sofinancira se lahko uporaba objekta, strokovni kader, materialni stroški programa, stroške tekmovanj, ki se ne pokrivajo na nacionalni ravni.
Merila za razdelitev sredstev:
+--------------------------------------------------+------------+
|Od 5 do 10 let delovanja programa na območju   |10 točk   |
|Občine Sodražica                 |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|10 let in več delovanja programa na območju    |20 točk   |
|Občine Sodražica                 |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Najmanj ena vrhunska uvrstitev (prva tri mesta) v |50 točk   |
|preteklih treh letih na državnih prvenstvih    |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Drugi vidnejši rezultati v preteklem letu – za  |5 točk   |
|vsak rezultat po                 |      |
+--------------------------------------------------+------------+
3. Športna rekreacija starejših
Nosilec oziroma izvajalec izpeljave športne rekreacije na lokalni ravni so praviloma društva in klubi. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi, v katere se vključujejo starejši občani, ne glede na stopnjo predznanja in fizične pripravljenosti. Sofinancira se lahko uporaba objekta, strokovni kader, oprema in športni rekviziti, ki ostanejo v lasti izvajalca, startnina. Prednost pri sofinanciranju imajo programi, namenjeni upokojencem in osebam po 65. letu starosti.
Merila za razdelitev:
+--------------------------------------------------+------------+
|Programi, v katere se vključujejo pretežno    |50 točk   |
|upokojenci oziroma osebe po 65. letu starosti   |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Ostali programi                  |20 točk   |
+--------------------------------------------------+------------+
4. Športne prireditve
Nosilec izvajanja športnih prireditev so društva in klubi, ki organizirajo in izvedejo športne prireditve na območju Občine Sodražica. Sofinancira se materialne stroške športnih prireditev. Praviloma se sofinancirajo prireditve z večletno tradicijo, ki so v interesu Občine Sodražica, ostale prireditve pa le ob pogoju, da ostanejo neizkoriščena finančna sredstva.
Sofinancira se lahko uporaba objekta, strokovni kader (sodniki), materialni stroški.
Merila za razdelitev:
+--------------------------------------------------+------------+
|Množične prireditve v naravi (pohodi, tek,    |10 točk   |
|kolesarjenje …)                  |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Turnirji in druge podobne enodnevne prireditve  |15 točk   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Lige in druge podobne večdnevne prireditve    |30 točk   |
+--------------------------------------------------+------------+
5. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Nosilec oziroma prijavitelj je društvo, zavod ali klub, ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega pravilnika in ki izvaja program, za katerega se predvideva izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra. Prijavitelj s kandidatom, ki se bo izobraževal, usposabljal ali izpopolnjeval, sklene pogodbo, s katero se kandidat zaveže, da bo po končanem usposabljanju še najmanj 3 leta na voljo lokalnim izvajalcem za izvedbo programa, za katerega se je usposabljal (npr. sodelovanje pri izvedbi smučarskega tečaja). Nosilec oziroma prijavitelj mora občini posredovati dokazilo o uspešno opravljenem izobraževanju, usposabljanju oziroma izpopolnjevanju. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira kotizacija za programe izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu za dosežen naziv ali licenco. Prednost bodo imeli prijavitelji s kandidati, ki že aktivno delujejo na področju športa v lokalni skupnosti (kot člani društev, trenerji, tekmovalci …), ki izkažejo potrebo v lokalni skupnosti po strokovnem kadru na področju, za katerega se bo kandidat izobraževal, ter brezposelni in študenti.
Merilo se dopolni tako, da se glasi:
+--------------------------------------------------+------------+
|Kandidat je v zadnjih 5 letih vsaj dve leti    |30 točk   |
|aktivno deloval na področju športa (potrdilo   |      |
|nosilca – društva, kluba, zavoda)         |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Brezposelna oseba oziroma študent         |40 točk   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Dokazilo prijavitelja, da je izobraževanje    |50 točk   |
|potrebno za razvoj te športne panoge v občini   |      |
+--------------------------------------------------+------------+
6. Delovanje društev in klubov
Društvom in klubom, katerih osnovno poslanstvo je razvoj in promocija športa, še posebno športne rekreacije, lahko lokalna skupnost sofinancira stroške za delovanje. Sofinancira se materialne stroške in stroške objekta. Prednost pri sofinanciranju imajo društva, ki skrbijo za promocijo športa na vasi (izven Sodražice), društva, ki ponujajo otrokom nove vsebine (borilne veščine), društva, ki gojijo program plesa za otroke in mladino in sodelujejo na prireditvah občinskega pomena, društva s programi, ki imajo dolgoletno tradicijo v Občini Sodražica ter vključujejo tudi mlade, društva, ki sodelujejo v ligaških tekmovanjih ter za priprave uporabljajo Športno dvorano Sodražica, društva, ki gojijo več športnih panog, namenjenih najširši množici prebivalstva, društva, ki samostojno upravljajo z objektom, potrebnim za izvajanje svoje panoge in so na svojem področju tudi uspešni, dosegajo vidnejše rezultate.
Merila:
+--------------------------------------------------+------------+
|Društva in klubi, registrirani za opravljanje   |20 točk   |
|športne dejavnosti, s sedežem izven Sodražice, ki |      |
|delujejo na področju promocije športa na vasi in |      |
|v ta namen tudi organizirajo prireditve.     |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Društva in klubi, ki najmanj eno leto že izvajajo |20 točk   |
|programe, s katerimi ponujajo otrokom oziroma   |      |
|mladini nove (za naše okolje netradicionalne)   |      |
|športne veščine (npr. borilne veščine).      |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Društva in klubi, ki imajo programe z dolgoletno |90 točk   |
|tradicijo, namenjene tako mladim kot veteranom,  |      |
|ki se pretežno izvajajo v Športni dvorani     |      |
|Sodražica ter katerih člani se vključujejo    |      |
|oziroma organizirajo ligaška tekmovanja.     |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Društva in klubi, ki gojijo program plesa za   |110 točk  |
|otroke in mladino in ki so v zadnjih treh letih  |      |
|vsako leto sodelovali s svojimi programi na    |      |
|prireditvah občinskega pomena.          |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Društva in klubi, ki gojijo najmanj 5 različnih  |150 točk  |
|športnih panog, namenjenih najširši množici    |      |
|prebivalstva, in ki izvedejo najmanj 3 množične  |      |
|športne prireditve letno.             |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Društva in klubi, ki za izvajanje svojega     |330 točk  |
|programa samostojno upravljajo z objektom ter s  |      |
|svojimi člani tekmujejo v svoji panogi tako v   |      |
|občini kot izven nje ter dosegajo vidnejše    |      |
|rezultate.                    |      |
+--------------------------------------------------+------------+
IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME
6. člen
Sredstva proračuna Občine Sodražica, namenjena za izvajanje programa športa, se razdelijo na podlagi javnega razpisa in letnega programa športa. Javni razpis vsako leto objavi župan po sprejetju občinskega proračuna in letnega programa športa. Postopek javnega razpisa vodi komisija za izvedbo razpisa za šport, ki jo imenuje župan.
Letni program športa sprejme občinski svet. V letni program športa se uvrsti tiste programe, ki so pomembni za lokalno skupnost. Pri tem se upošteva tradicija in posebnost športa v lokalni skupnosti.
7. člen
Sredstva za izvajanje vsebin tega pravilnika so določena na osnovi meril, ki določajo maksimalni obseg financiranja. Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk za posamezne vsebine in glede na obseg sredstev za te vsebine, kot jih določa letni program športa občine. V primeru, da je višina vseh zaprošenih sredstev za posamezno vsebino bistveno višja od predvidenih sredstev te vsebine, lahko komisija predlaga, da se določi najnižje potrebno število skupnih točk za to vsebino, ki jih mora prijavitelj doseči, da je upravičen do razpisanih proračunskih sredstev.
Izvajalec je upravičen pridobiti točke le za namen znotraj vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje. Sredstva za sofinanciranje se izvajalcem nakazujejo na osnovi predloženih knjigovodskih listin, ki izkazujejo nastanek obveznosti izvajalca programa do odobrene višine.
8. člen
Komisija v skladu z merili in kriteriji iz tega pravilnika ter na podlagi letnega programa športa in razpisnimi pogoji popolne prijavljene programe ustrezno točkuje ter pripravi predlog izbora programov in predlog razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev. V primeru, da za posamezno razpisano vsebino ni bilo prijav oziroma je višina z letnim programom določenih sredstev presegla višino upravičeno zaprošenih sredstev prijavitelja za posamezno vsebino, komisija lahko predlaga prerazporeditev teh sredstev na druge vsebine.
Predlagatelje se o financiranju oziroma sofinanciranju programov in projektov z odločbo obvesti v roku 8 dni po sprejeti odločitvi komisije. Zoper odločbo je možno podati ugovor najkasneje v roku osem dni po prejetju odločbe. O ugovoru odloča župan.
Z izbranimi izvajalci sklene župan pogodbe o sofinanciranju, v kateri se opredeli izbrana vsebina, višina in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
V. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT IN NAČIN FINANCIRANJA
9. člen
Sredstva, namenjena izvajanju programa športa, se zagotavljajo v posebni proračunski postavki. Na podlagi sklenjenih pogodb se skladno z zahtevki in dokazili sredstva nakazujejo na transakcijske račune izvajalcev programov športa.
10. člen
Izvajalci programov morajo občinski upravi najkasneje do 31. marca naslednjega leta podati letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. V primeru, da se na podlagi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, se izvajalcu teh programov neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
Če izvajalec ne odda celotnega letnega poročila v roku, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
11. člen
Nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo poslovanja in porabe dodeljenih sredstev opravljajo: komisija, ki je vodila postopek razpisa, občinska uprava in župan.
VI. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 14/08).
Št. 671-1/14
Sodražica, dne 20. februarja 2014
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.