Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014

Kazalo

434. Pravilnik o praznenju individualnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Žirovnica, stran 1498.

Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 107/10, 58/13) in Odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice (Uradni list RS, 104/11) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13) je Občinski svet Občine Žirovnica na 22. seji dne 13. 2. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o praznenju individualnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Žirovnica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(uvodna določba)
Pravilnik o praznjenju individualnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je sestavni del Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 107/10, 58/13).
2. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja pogoje in način praznjenja obstoječih greznic, nepretočnih in skupinskih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) z zmogljivostjo manjšo od 50 populacijskih enot (v nadaljevanju: PE), iztresanje blata na fekalni postaji, dolžnosti in obveznosti podjetja JEKO-IN, d.o.o., JESENICE kot izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (v nadaljevanju: izvajalec).
3. člen
(obseg javne službe)
Gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod obsega prevzem komunalne odpadne vode in blata iz obstoječih greznic, nepretočnih greznic in MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in MKČN, ki niso objekti javne kanalizacije in so namenjene zbiranju komunalnih odpadnih vod iz nestanovanjskih stavb.
Gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (v nadaljevanju: javna služba) obsega tudi čiščenje in obdelavo komunalne odpadne vode in blata iz prejšnjega odstavka na Centralni čistilni napravi Jesenice (v nadaljevanju: CČN Jesenice).
II. SPLOŠNE DOLOČBE
4. člen
(odvajanje odpadnih vod na območjih brez javne kanalizacije)
Na območjih, kjer javna kanalizacija ni zgrajena ali kjer izvedba priključka na javno kanalizacijo ni možna, je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odpadnih vod – MKČN z zmogljivostjo do 50 PE, ki ima kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti, da ustreza standardom iz predpisa, ki določa zahteve v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Na območjih (aglomeracijah), kjer po operativnem programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne kanalizacije, se predvidi gradnja MKČN. Obstoječe greznice so dolžni lastniki v Občini Žirovnica odstraniti iz uporabe najkasneje do 31. 12. 2017. Greznice je potrebno nadomestiti z MKČN, ki ustrezajo zahtevam iz prejšnjega odstavka.
5. člen
(dotok v greznico ali MKČN)
V greznice oziroma MKČN sme dotekati le komunalna odpadna voda. Padavinske odpadne vode, vode s streh in utrjenih površin ne smejo biti speljane v greznico oziroma v MKČN.
6. člen
(izvajalec praznjenja greznic ali MKČN)
Greznice, nepretočne greznice in MKČN prazni izvajalec javne službe s posebnimi vozili za praznjenje, vsebino pa odvaža na CČN Jesenice.
Izvajalec lahko odda storitev praznjenja greznic oziroma MKČN na območju izvajanja javne službe po pogodbi tudi drugim podizvajalcem z ustrezno mehanizacijo. Naročila za praznjenje greznic oziroma MKČN se zbirajo izključno pri izvajalcu. Podizvajalci sprejemajo naročila za praznjenje samo od izvajalca in so mu dolžni sproti posredovati podatke o opravljenem delu (s strani stranke, pri kateri se opravlja delo, podpisan delovni nalog).
7. člen
(končna dispozicija blata iz greznic)
Odpadna voda in blato iz greznic in MKČN se dovažata na CČN Jesenice. Odvoz le-teh na javne ali kmetijske površine oziroma neposredno odvajanje v površinske ali podzemne vode ali javno kanalizacijo je prepovedano.
8. člen
(lokacija izvajanja prevzema blata)
Prevzem blata iz obstoječih greznic, nepretočnih greznic in MKČN se lahko izvaja le na območju občin Jesenice in Žirovnica, kjer je JEKO-IN, d.o.o., Jesenice izvajalec obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Izven tega območja se lahko storitev izvaja le na podlagi naročila pristojnega izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod.
III. PREVZEM BLATA
9. člen
(obstoječe greznice)
Izvajalec javne službe je dolžan izvajati prevzem blata iz obstoječih greznic na celotnem območju izvajanja javne službe razen na območjih, kjer ni možen dostop z mehanizacijo za prevzem blata. Izvajalec iz obstoječih greznic v okviru javne službe izvaja prevzem blata iz prvega prekata z odvozom na CČN Jesenice enkrat na dve leti ne glede na število stanovalcev, stanovanjskih enot, porabo vode ali plačnikov komunalnih storitev v objektu z greznico. Dodatna praznjenja in ostale storitve se uporabniku lahko izvedejo na podlagi naročila in proti plačilu storitve po veljavnem ceniku izvajalca, ki je objavljen na spletni strani www.jeko-in.si.
10. člen
(nepretočne greznice)
Izvajalec je dolžan izvajati praznjenje nepretočnih greznic na celotnem območju izvajanja javne službe razen na območjih, kjer ni možen dostop z mehanizacijo za prevzem blata. Izvajalec iz nepretočnih greznic v okviru javne službe izvaja prevzem celotne vsebine greznice z odvozom na CČN Jesenice enkrat na dve leti ne glede na število stanovalcev, stanovanjskih enot, porabo vode ali plačnikov komunalnih storitev v objektu z nepretočno greznico. Dodatna praznjenja in ostale storitve se uporabniku lahko izvedejo na podlagi naročila in proti plačilu storitve po veljavnem ceniku izvajalca, ki je objavljen na spletni strani www.jeko-in.si.
11. člen
(MKČN)
Izvajalec je dolžan izvajati prevzem blata iz MKČN na celotnem območju izvajanja javne službe razen na območjih, kjer ni možen dostop z mehanizacijo za prevzem blata. Izvajalec iz MKČN v okviru javne službe izvaja prevzem blata z odvozom na CČN Jesenice enkrat na dve leti ne glede na število stanovalcev, stanovanjskih enot, porabo vode ali plačnikov komunalnih storitev, ki so z odpadnimi vodami priključeni na MKČN. Dodatna praznjenja in ostale storitve se uporabniku lahko izvedejo na podlagi naročila in proti plačilu storitve po veljavnem ceniku izvajalca, ki je objavljen na spletni strani www.jeko-in.si.
12. člen
(skupinske greznice)
Na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija, ki se zaključuje s skupinskimi greznicami, je izvajalec dolžan v okviru javne službe izvajati redno najmanj enkrat na pol leta praznjenje prvega prekata skupinskih greznic z odvozom blata na CČN Jesenice. V primeru visokih obremenitev skupinskih greznic z odpadnimi vodami se praznjenje prvega prekata lahko izvede tudi večkrat.
13. člen
(čas izvajanja prevzema blata)
Prevzem blata iz obstoječih greznic, nepretočnih greznic in MKČN poteka v času od 15. marca do 15. oktobra oziroma v času, ko so zunanje temperature nad 5 °C. Če so temperature nižje in obstaja nevarnost zmrzali, se praznjenje greznic in MKČN ne izvaja.
14. člen
(iztresanje blata)
Iztresanje blata na napravi za prevzem blata na CČN Jesenice se izvaja v skladu z navodili za delo z napravo, s katerimi morajo biti seznanjeni vsi vozniki izvajalca in podizvajalcev.
Kolikor pride do onesnaženja okolice pri izvajanju del, sta dolžna voznik in njegov pomočnik nesnago takoj počistiti.
Za vzdrževanje naprave za prevzem blata (čiščenje, strojno in elektro vzdrževanje, pravočasni odvoz izločenih odpadkov) so zadolženi vzdrževalci na CČN Jesenice.
IV. DOLŽNOSTI IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA
15. člen
(vodenje evidenc)
Izvajalec je dolžan voditi evidenco uporabnikov z obstoječimi greznicami, nepretočnimi greznicami in MKČN, evidenco objektov, do katerih ni možen dostop z mehanizacijo za prevzem blata ter evidenco o priključenih objektih na javno kanalizacijo.
16. člen
(obveščanje uporabnikov javne službe)
Izvajalec je dolžan uporabnike javne službe – lastnike obstoječih greznic, nepretočnih greznic in MKČN obvestiti o datumu dejanskega opravljanja obvezne storitve javne službe prevzema blata iz obstoječe greznice, nepretočne greznice ali MKČN s priporočeno pošto najmanj 25 dni pred predvideno izvedbo storitve.
Uporabniki javne službe lahko zahtevajo spremembo datuma opravljanja obveznih storitev javne službe najmanj 8 dni pred predvideno izvedbo storitve. V tem primeru mora biti storitev izvedena najkasneje v 30 dneh po poslani zahtevi.
V primeru, da uporabnika na dan najavljene storitve ni doma in ni zahteval spremembe datuma opravljanja storitve, je izvajalcu dolžan poravnati nastale stroške, ki so nastali v zvezi z najavo storitve.
17. člen
(izpolnjevanje delovnega naloga)
Voznik izvajalca je dolžan po opravljenem delu pravilno izpolniti delovni nalog z naslednjimi podatki:
– datum praznjenja,
– vozilo z registrsko številko,
– ime in priimek voznika in pomočnika,
– ime in priimek ter točen naslov stranke,
– vrsta storitve,
– poraba časa za opravljeno storitev,
– količina odpeljanega blata.
Čas za opravljanje storitve se meri od starta vozila s CČN Jesenice do zaključka iztresanja na napravi za prevzem blata po povratku na CČN Jesenice.
Uporabnik, pri katerem je bil izveden prevzem blata, je dolžan podpisati delovni nalog, če je le-ta izpolnjen s pravilnimi podatki.
18. člen
(reklamacije)
V primeru kakršnihkoli reklamacij v zvezi s prevzemom blata je uporabnik dolžan le-te sporočiti izvajalcu najkasneje naslednji delovni dan od dneva izvedbe storitve. Kasnejših reklamacij izvajalec ni dolžan upoštevati.
19. člen
(morebitna povzročena škoda)
Delavci, ki opravljajo prevzem blata, so dolžni delo opraviti strokovno in natančno tako, da:
– ni ogrožena varnost delavcev in drugih,
– ne povzročajo škode,
– počistijo okolico, če je prišlo do izlitja gošče.
V primeru morebitne povzročene škode mora voznik to takoj prijaviti delovodji ne glede na to, kdo je povzročitelj ali krivec za nastalo situacijo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(kaj ne sodi v izvajanje javne službe)
V izvajanje javne službe ni zajeto praznjenje naslednjih objektov:
– greznice, skupne za hlev in stanovanjski objekt,
– greznice, ki niso dostopne z mehanizacijo za prevzem blata,
– greznice, katerih iztok je priključen na javno kanalizacijo,
– ponikovalnice za ponikanje padavinskih vod s streh in utrjenih površin ter odpadnih vod iz greznic,
– razni objekti na interni kanalizaciji – lovilci maščob na kanalizaciji za meteorno odpadno vodo, lovilci maščob v gostinskih objektih ipd.
Na podlagi naročila uporabnika izvajalec lahko izvaja praznjenje objektov in naprav iz tretje, četrte in pete alineje prejšnjega odstavka tega člena. Vsebina se odvaža na CČN Jesenice.
V objektih, kjer nastaja industrijska odpadna voda, se praznjenje objektov in naprav z odvozom vsebine na CČN Jesenice lahko izvede le na osnovi naročila stranke. Naročilu mora stranka priložiti pozitivno mnenje pooblaščene organizacije za izvajanje monitoringa.
21. člen
(veljavnost)
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
22. člen
(objava)
Pravilnik o praznjenju individualnih greznic in MKČN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0004/2014
Breznica, dne 13. februarja 2014
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti