Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014

Kazalo

424. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta HR-4 Hramše, stran 1484.

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta HR-4 Hramše
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega prostorskega načrta za enoto urejanja z oznako HR-4 na območju počitniških hiš v naselju Hramše (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi)
Skladno z občinskim prostorskim načrtom Občine Žalec (OPN Žalec) se obravnavano območje nahaja znotraj enote urejanja prostora z oznako HR-4 SP in je namenjeno površinam počitniških hiš. Razloge za pripravo OPPN predstavljajo potrebe lastnikov zemljišč znotraj ureditvenega območja OPPN v smislu pozidave in sanacije obstoječe stavbne strukture (v večini nelegalna gradnja), rekonstrukcije in dograditve prometne, energetske in ostale komunalne infrastrukture ter druge ureditve. Ureditveno območje OPPN ne leži znotraj območij varovanja. Pobudo za izdelavo OPPN so podali lastniki dela zemljišč v območju urejanja.
3. člen
(okvirno ureditveno območje)
Območje OPPN zajema zemljišča znotraj enote urejanja prostora z oznako HR-4. Površina območja OPPN je cca 30.000 m2.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorskih ureditev načrtovalec izdela na podlagi analize stanja in potreb uporabnikov tega prostora ter strokovnih podlag in smernic nosilcev urejanja prostora.
5. člen
(roki za pripravo)
Postopek priprave OPPN se vodi v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09 in 57/12). S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN:
+----------------------------------------------------+----------+
|Sprejem in objava sklepa o pripravi OPPN (februar  |     |
|2014)                        |     |
+----------------------------------------------------+----------+
|priprava osnutka                  |  20 dni|
+----------------------------------------------------+----------+
|pridobitev smernic                 |  30 dni|
+----------------------------------------------------+----------+
|dopolnjen osnutek                  |  30 dni|
+----------------------------------------------------+----------+
|javna razgrnitev in obravnava            |  30 dni|
+----------------------------------------------------+----------+
|priprava predloga načrta              |  20 dni|
+----------------------------------------------------+----------+
|pridobitev mnenj                  |  30 dni|
+----------------------------------------------------+----------+
|sprejem na občinskem svetu in objava v Uradnem listu|  30 dni|
|Republike Slovenije                 |     |
+----------------------------------------------------+----------+
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripravo OPPN in nanj podajo mnenja so:
1. RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Ljubljana;
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Ljubljana;
4. RS, MKO, Agencija RS za okolje, Oddelek območja Savinje, Celje;
5. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Žalec;
6. Elektro Celje, d.d., Celje;
7. Telekom Slovenije d.d., Celje;
8. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.;
9. Simbio d.o.o., Celje;
10. Krajevna skupnost Galicija.
V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave akta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje. Nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudnik: lastniki zemljišč na območju EUP HR-4,
– pripravljavec: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo in
– izdelovalec OPPN: Struktura d.o.o., Šranga 34, Mirna Peč.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta)
Izdelavo vseh morebitnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), bosta financirala pobudnik in pripravljavec.
8. člen
(koordinacija z nosilci urejanja prostora)
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj ter odločbe glede izdelave CPVO, prevzame po pooblastilu pripravljavca, izdelovalec OPPN.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0007/2013
Žalec, dne 31. januarja 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.