Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2014 z dne 17. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2014 z dne 17. 2. 2014

Kazalo

371. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) industrijska cona Godovič, stran 1334.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep US) ter 16. in 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 107/13) je župan Občine Idrija dne 5. 2. 2014 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) industrijska cona Godovič
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za sprejem akta
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Godovič (v nadaljevanju: OPPN) se razteza južno od naselja Godovič. Zaradi kraškega terena je območje OPPN vidno zelo malo izpostavljeno. V občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (OPN) je ob širitvi cone posebej izpostavljena pomembnost ohranjanja vrtačastega značaja terena ter med posameznimi deli cone, predvsem pa na njenem stiku s stanovanjskim delom in regionalno cesto ohranjanje (ustvarjanje) zelene cezure. Območje, ki ga OPPN ureja, obsega enoti urejanja prostora EUP GO_6/1_IP in GO_6/5_IP.
Na območju trenutno veljajo naslednji predpisi oziroma odloki.
– Občinski prostorski načrt OPN Občine Idrija; Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 107/13) (v nadaljevanju OPN),
– Odlok o sprejetju “Zazidalnega načrta industrijska cona Godovič“ (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 75/06 – UPB, 23/08) (v nadaljevanju zazidalni načrt).
Namen spremembe in izdelave sprememb prostorskega akta so:
– V letu 2011 je Občina Idrija sprejela Inovativno strategijo trajnostnega razvoja Občine Idrija (v nadaljevanju strategija). V strategiji se Občina Idrija znotraj razvojne prioritete »Inovativno gospodarstvo« zaveda svoje pomembne vloge pri ustvarjanju optimalnih razmer z vzpostavitvijo ustrezne sodobne gospodarske infrastrukture. V strategiji je zato posebej izpostavljena prav industrijska cona v Godoviču. Območje industrijske cone v Godoviču ni velika razvojna priložnost le za naselje Godovič, ampak za celotno občino.
– Leta 2001 je bil za dobrih 20 ha veliko območje enote GO_6/1_IP na JV Godoviča sprejet zazidalni načrt. Zazidalni načrt je industrijsko cono razdelil na 4 sektorje, ob sprejetju leta 2001 je obravnaval le Sektor 1 in Sektor 2, za znane investitorje in znane posege v prostor. Tudi spremembe zazidalnega načrta v letih 2003, 2005, 2006, 2008 niso potekale načrtno in usmerjano s strani občine, pač pa so spremembe narekovali posamezni investitorji za znane posege v prostor. Velik del industrijske cone (približno 70 %) je tako v naravi že pozidan.
– Zgoraj opisan koncept zazidalnega načrta se je za današnje razmere pokazal kot zaviralen, saj bi morala gospodarska družba ali drug investitor za vsak poseg v cono čakati na spremembo ZN.
– S sprejetjem OPN se je območje industrijske cone razširilo še proti J, za območje veliko približno 4 ha (enota GO_6/5_IP). Občina Idrija vidi potrebo po celoviti ureditvi celotnega območja industrijske cone – torej obeh enot urejanja prostora.
– Potrebna je implementacija sprejetega Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R38 Kalce–Godovič (Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R38 Kalce–Godovič, Uradni list RS, št. 99/11) v OPPN Industrijska cona Godovič.
Osnova za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta industrijska cona Godovič je določilo OPN, ki v poglavju 6.3.6 v 3. členu določa, da je način urejanja na območju enote urejanja prostora GO_6/1_IP zazidalni načrt, v poglavju 6.3.6 v 3. členu in v 196. členu pa določa, da je način urejanja na območju enote urejanja prostora GO_6/5_IP OPPN. V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep US) (v nadaljevanju: ZPNačrt) se zazidalni načrti, sprejeti na podlagi ZUNDPP, ki so skladni z OPN, štejejo za občinske podrobne prostorske načrte po ZPNačrt in se lahko spreminjajo in dopolnjujejo po določbah le-tega v delu, ki ureja občinski podrobni prostorski načrt.
Pravna podlaga za pripravo akta je Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep US).
2. Predmet in programska izhodišča ter ureditveno območje
Obravnavano območje enot urejanja prostora GO_6/1_IP in GO_6/5_IP je v OPN namenjeni industrijski, proizvodni, obrtni dejavnosti, prometu in skladiščenju ter okoljski in energetski dejavnosti. Za enoto GO_6/5_IP so v 196. členu OPN opredeljene usmeritve za izdelavo OPPN.
Delno se je spremenilo katastrsko stanje zemljišč znotraj območja – povzeto bo novo stanje zemljiškega katastra.
Na Občino Idrija so v zadnjem letu investitorji naslovili več pobud za posege v prostor na območju industrijske cone, nobena pobuda ni bila pozitivno rešena.
Zato občina pristopa k izdelavi OPPN, ki bo na območju industrijske cone:
– osnoval mrežo komunikacij – prometno, komunalno, energetsko, vključno z DPN za državni prenosni plinovod,
– opredelil osnovne pogoje za gradnjo in druge posege v prostor za različne, še nepoznane investitorje,
– OPPN se bo izdelal za celotno območje namenske rabe IP v Godoviču, torej za enoti urejanja GO_6/1_IP in GO_6/5_IP in jih povezal v smiselno celoto.
S sprejetjem OPPN bo prenehal veljati obstoječi zazidalni načrt. Na območju sektorjev, ki jih je obravnaval zazidalni načrt in so tudi v naravi že implementirani skladno s tem načrtom, se povzame ključne usmeritve prostorskih podenot in se na teh območjih predvidi ohlapnejša merila za načrtovanje posegov v prostor.
OPPN se bo pripravil v sodelovanju z gospodarstvom in drugo zainteresirano javnostjo.
3. Podatki o varovanjih in omejitvah
Pri pozidavi obrtne cone naj se v čim večji meri ohranja vrtačast značaj terena ter med posameznimi deli cone, na stiku s stanovanjskim delom in regionalno cesto se ohranja (ustvari) zelene cezure.
Potrebno je upoštevati lokacijo hidrološke in geomorfološke naravne vrednote Anžičkove in Pagonove ponikve in se ji izogniti z gradnjo ter urediti dostop do nje. Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da ne bi prihajalo do onesnaženja ponikev.
4. Ureditveno območje
Območje zazidalnega načrta in predvidenega OPPN se razteza južno od naselja Godovič.
Obstoječe ureditveno območje po veljavnem zazidalnem načrtu za enoto GO_6/1_IP:
117/1 – del, 117/28 – del, 117/29, 117/30 – del, 117/31, 117/39, 117/40, 117/41, 117/42, 17/43, 117/44, 117/45, 117/46, 117/47, 130 – del, 1106/26, 1106/40, 1113/3, 1115/12, 1143/1, 1143/2, 1143/4, 1143/5, 1143/9, 1143/10, 1143/11, 1143/13, 1143/14, 1143/17, 1143/18, 1143/19, 1143/23 – del, 1143/24 – del, 1143/25 – del, 1143/27, 1143/28, 1144/1, 1144/2, 1144/3, 1144/7, 1144/8, 1144/9, 1144/10, 1144/11, 1144/12, 1144/13, 1144/14, 1144/16, 1144/17, 1144/18, 1144/19, 1144/20, 1144/21, 1144/22, 1144/23, 1148/1, 1148/2, 1148/3, 1148/4, 1150/2, 1150/3, 1150/4, 1150/5, 1150/7, 1150/8, 1150/10, 1150/11, 1150/12, 1150/13, 1150/14, 1150/15, 1150/16, 1150/19, 1150/20, 1153/1, 1153/3, 1153/5, 1156/10, 1156/12, 1158/1 – del, 1158/3, 1527/1, 1527/2, 1527/4, 1527/5, 1527/6, 1528 – del, 1540/3, 1540/10, vse k.o. Godovič.
Ureditveno območje enote GO_6/5_IP: 1141, 1143/23 – del, 1143/24 – del, 1143/25 – del, 1528 – del, 1527/3, vse k.o. Godovič.
5. Način pridobitve strokovnih rešitev
Akt se pripravi v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Za pridobitev smernic in mnenj bo občina pooblastila izdelovalca akta.
6. Seznam strokovnih podlag
Pri izdelavi strokovnih podlag se upošteva vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine:
– Gradivo obstoječih prostorskih aktov: zazidalni načrt in OPN
– DPN za prenosni plinovod R38 Kalce–Godovič,
– Program opremljanja za območje občine Idrija,
– Druge, za izvedbo postopka potrebne strokovne podlage, ki bi jih lahko zahtevali nosilci urejanja prostora (zagotovi naročnik),
– Morebitna izdelava okoljskega poročila v primeru, če bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje izdalo Odločbo o obveznosti vodenja postopka celovite presoje vplivov na okolje,
– Geodetski načrt območja OPPN Godovič (EUP GO_6/1_IP in GO_6/5_IP).
Geodetske podlage za izdelavo akta priskrbi pobudnik akta.
7. Pristojni nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki dajejo smernice in mnenja
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet
6. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo
7. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica
8. Občina Idrija
9. Komunala Idrija d.o.o.
10. Elektro Ljubljana d.d.
11. Telekom Slovenije, d.d.
12. Javna razsvetljava Ljubljana d.d.
Drugi udeleženci:
13. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje
14. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.
V postopek priprave sprememb in dopolnitev akta se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje, ki ga obravnava izvedbeni akt.
O sprejemljivosti posegov v spremembah in dopolnitvah akta na okolje odloči tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje z odločbo o potrebi po izdelavi celovite presoje vplivov na okolje.
8. Postopek in roki za pripravo občinskega lokacijskega načrta
S pripravo OPPN Industrijska cona Godovič se prične takoj.
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Faza             |Nosilec     |Rok       |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Sklep o začetku priprave akta|Občina, župan  |februar 2014  |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Objava sklepa v uradnem   |Občina     |februar 2014  |
|glasilu in svetovnem spletu, |        |        |
|MOP             |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Priprava osnutka akta    |Načrtovalec   |marec 2014   |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Poziv nosilcem urejanja   |Načrtovalec   |april 2014 (rok |
|prostora za pridobitev    |        |30 dni)     |
|smernic           |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Pridobitev obvestila MOP za |Občina     |april 2014   |
|varstvo okolja o izvedbi   |        |        |
|celovite presoje vplivov na |        |        |
|okolje            |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Analiza smernic, izdelava  |Načrtovalec   |maj 2014    |
|strokovnih podlag in     |        |        |
|dopolnitev osnutka akta   |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Javno naznanilo o javni   |Občina     |7 dni pred   |
|razgrnitvi in javni obravnavi|        |pričetkom javne |
|dopolnjenega osnutka akta;  |        |razgrnitve   |
|objava v svetovnem spletu in |        |        |
|na krajevno običajen način  |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Javna razgrnitev in obravnava|Občina,     |30 dni/junij  |
|dopolnjenega predloga akta  |načrtovalec   |2014      |
|z evidentiranjem vseh pripomb|        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Priprava stališča do pripomb |Načrtovalec,  |7 dni po    |
|in predlogov iz javne    |občina, župan  |zaključku javne |
|razgrnitve in javne obravnave|        |razgrnitve   |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Objava stališč do pripomb na |Občina     |julij 2014   |
|krajevno običajen način,   |        |        |
|pisna seznanitev lastnikov  |        |        |
|parcel na območju akta    |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Obravnava odloka na občinskem|Občinski svet  |september 2014 |
|svetu (1. br.),potrditev   |        |        |
|stališč           |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Oblikovanje dopolnjenega   |Načrtovalec   |10 dni     |
|predloga akta na podlagi   |        |po potrditvi  |
|stališč do pripomb ter    |        |stališč     |
|predlogov javnosti in prip. |        |        |
|OS              |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev |Občina,     |oktober 2014  |
|urejanja prostora na     |načrtovalec   |(rok 30 dni)  |
|dopolnjen predlog akta in  |        |        |
|opredelitev pristojnih    |        |        |
|ministrstev o sprejemljivosti|        |        |
|akta             |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Priprava usklajenega predloga|Načrtovalec   |november 2014  |
|akta             |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Obravnava in sprejem odloka |Občinski svet  |december 2014  |
|na občinskem svetu      |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Objava odloka v Uradnem listu|Občina     |januar 2015   |
+-----------------------------+----------------+----------------+
Opomba: V terminskem planu se po potrebi dodata dve fazi, in sicer: 1. izdelava okoljskega poročila in 2. poziv MOP za presojo skladnosti okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka MOP, kolikor bo tako odločilo Ministrstvo za okolje in prostor v obvestilu o izvedbi CPVO.
V zgornji razpredelnici predvideni roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih okoliščin.
Po uveljavitvi načrta je le-ta na vpogled tudi na Upravni enoti Idrija.
9. Obveznost financiranja priprave akta
Pobudnik za sprejem podrobnega prostorskega akta za območje industrijske cone Godovič je Občina Idrija. Pobudnik sam izbere načrtovalca akta, ki mora izpolnjevati zakonite pogoje na področju prostorskega načrtovanje.
Občina Idrija v celoti financira pripravo podrobnega prostorskega načrta.
10. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Idrija.
Št. 350-0001/2014
Idrija, dne 5. februarja 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti