Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014

Kazalo

228. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih, stran 765.

Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 57. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 in 39/13) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 31. seji dne 20. 1. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih
1. člen
V Odloku o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08, 42/09, 77/10 in 63/13) se v 3. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Voznik dobi po opravljenem izpitu avtotaksi izkaznico. Evidenco opravljenih izpitov vodi pristojni organ.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Obrazec avtotaksi izkaznice za voznika je določen v prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Avtotaksi prevoznik za pridobitev dovoljenja za izvajanje avtotaksi prevozov na območju MOL pri pristojnem organu vloži vlogo, v kateri mora navesti podatke o voznikih, ki imajo opravljen izpit o poznavanju območja MOL (ime in priimek, datum rojstva ter stalno prebivališče).«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Pristojni organ izda na podlagi popolne vloge ob izpolnjevanju pogojev iz 2. člena tega odloka dovoljenje za koledarsko leto, s katerim avtotaksi prevoznik pridobi pravico za izvajanje avtotaksi prevozov na območju MOL.
Avtotaksi prevoznik dobi dovoljenje, ko plača občinsko takso iz prvega odstavka 10. člena tega odloka.
Izvajanje avtotaksi prevozov na območju MOL je prepovedano brez dovoljenja iz prvega odstavka tega člena.«.
4. člen
V 6. členu se v drugem odstavku črta drugi stavek.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Avtotaksi prevoznik mora v osmih dneh po dokončnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena pristojnemu organu vrniti dovoljenje za opravljanje avtotaksi prevozov.«.
5. člen
V 7. členu se črta drugi odstavek.
6. člen
V 10. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za uporabo avtotaksi postajališča plača avtotaksi prevoznik za vsako vozilo letno občinsko takso, ki znaša 200 eurov, razen za okolju prijazna vozila in vozila, ki imajo možnost prevoza invalidov v invalidskem vozičku brez presedanja. Če se dovoljenje izdaja med letom, se taksa plača v sorazmernem delu za mesece, za katere se izdaja.«.
V drugem odstavku se v napovednem stavku besedilo »električni pogon ali vozilo na hibridni pogon,« nadomesti z besedilom »električni pogon, vozilo na hibridni pogon, vozilo na vodik ali vozilo na stisnjeni zemeljski plin,«.
V tretjem odstavku se doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Če avtotaksi prevoznik, ki ima plačano letno občinsko takso za vozilo, med letom zamenja to vozilo, mu za novo vozilo ni potrebno ponovno plačati občinske takse, ampak mu pristojni organ izda novo nalepko z grbom MOL in oznako leta, ki potrjuje plačilo takse za posamezno leto za novo vozilo.«.
V četrtem odstavku se črta drugi stavek.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Poleg nalepke iz prejšnjega odstavka tega člena dobi avtotaksi prevoznik ob prvi izdaji te nalepke še dve nalepki z napisom »TAKSI LJ –« in zaporedno številko nalepke za vozilo. To nalepko mora avtotaksi prevoznik obvezno nalepiti na prednja desna in leva vrata vozila.«.
7. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
Voznik mora imeti v vozilu avtotaksi izkaznico za voznika in izvod dovoljenja iz tega odloka.
Voznik mora pooblaščeni uradni osebi na njeno zahtevo izročiti na vpogled listini iz prejšnjega odstavka tega člena.«.
8. člen
V 19.a členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Maksimalne tarife iz prejšnjega odstavka vključujejo vse storitve, ki so potrebne za izvajanje avtotaksi prevozov.«.
9. člen
V 20. členu se številka »6.« nadomesti s številko »5.« in številka »22.« s številko »19.«.
10. člen
V 21. členu se v prvem odstavku številka »6.« nadomesti s številko »5.«.
V drugem odstavku se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.«.
11. člen
V 23. členu se v 1. točki za besedama »določa tretji« doda besedi »ali peti«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA
12. člen
Dovoljenja, ki so bila izdana na podlagi Odloka o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08, 42/09, 77/10 in 63/13), veljajo do izteka roka, ki je naveden v posameznem dovoljenju.
13. člen
Postopki za izdajo dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo v skladu z določili Odloka o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08, 42/09, 77/10 in 63/13).
14. člen
Ne glede na določili 2. člena Odloka o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08, 42/09, 77/10 in 63/13) in 4. člena tega odloka, lahko avtotaksi prevoznik pridobi dovoljenje za izvajanje avtotaksi prevozov na območju MOL, če ima zaposlene voznike, ki nimajo opravljenega izpita o poznavanju območja MOL, pod pogojema, da k vlogi priloži prijavo k opravljanju izpita iz poznavanju območja MOL za posameznega voznika in da voznik opravi izpit v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-49/2013-9
Ljubljana, dne 20. januarja 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković
 
po pooblastilu
Podžupan MOL
Aleš Čerin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti