Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014

Kazalo

147. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče, stran 501.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN
Območje bivšega glinokopa v Črnučah ureja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče (Uradni list RS, št. 64/09 in 78/10; v nadaljnjem besedilu: OPPN).
Investitor je, skladno z določili OPPN, izvedel sanacijo bajerja, odvodnik in del komunalne opreme, s čemer so bili zagotovljeni pogoji za izgradnjo Centra starejših občanov, ki deluje že od konca leta 2012. Zaradi nastopa težavnih razmer pri zagotovitvi finančnih sredstev gradnje večstanovanjskih objektov ne more realizirati. S postopno izgradnjo manjših zaključenih etap bi bila omogočena realizacija projekta v celoti.
Treba je izdelati spremembe in dopolnitve OPPN tako, da bo mogoča izgradnja objektov s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo v manjših zaključenih etapah.
3.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN
Območje sprememb in dopolnitev OPPN obravnava celotno območje OPPN.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora ali drugi udeleženci, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovne rešitve za določitev etapnosti izvedbe že določenih posegov ni treba izdelati.
6.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN
Ker se spremembe in dopolnitve OPPN nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje in ne posegajo v določanje namenske rabe prostora, bo priprava sprememb in dopolnitev OPPN potekala po skrajšanem postopku. Izdelava dopolnjenega osnutka je predvidena en teden po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev OPPN je predviden šest mesecev po začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN
Pripravo sprememb in dopolnitev OPPN financirajo lastniki/investitorji, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorjev se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorji.
8.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-33/2013-2
Ljubljana, dne 13. januarja 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.