Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014

Kazalo

118. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, stran 427.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) v zvezi z 32. in 40. členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 21/13 – ZVRS-G in 47/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določata pristojna organa za izvajanje uradnega nadzora nad informacijami o živilih, način označevanja alergenov v nepredpakiranih živilih in kazenske določbe za izvajanje Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L št. 304 z dne 22. 11. 2011, str. 18; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1169/2011/EU).
2. člen
(pristojna organa)
(1) Pristojni organ za izvajanje uradnega nadzora nad izvajanjem Uredbe 1169/2011/EU in te uredbe je Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v delu, ki se nanaša na prehranska dopolnila in živila za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene, proizvodnjo in promet materialov, ki prihajajo v stik z živili, njihovo uporabo v postopkih proizvodnje in distribucije prehranskih dopolnil ter živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene, pitne vode, živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu z vidika preprečevanja in obvladovanja nalezljivih bolezni, pristojni organ za izvajanje uradnega nadzora nad izvajanjem Uredbe 1169/2011/EU in te uredbe Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.
3. člen
(označevanje alergenov v nepredpakiranih živilih, namenjenih končnim potrošnikom, in v obratih javne prehrane)
(1) V skladu z (b) točko prvega odstavka in drugim odstavkom 44. člena Uredbe 1169/2011/EU morajo biti podatki o alergenih iz Priloge II Uredbe 1169/2011/EU navedeni na označbi na živilu, neposredno ob živilu, na katerega se nanašajo, ali v zbirni obliki na mestih, kjer so nepredpakirana živila predstavljena (npr. katalog). Navedba alergena mora biti na dobro vidnem mestu, nedvoumna, čitljiva, neizbrisna in ne sme biti prekrita z drugim besedilnim ali slikovnim materialom.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek morajo biti alergeni v živilih, ki se prodajajo v obratih javne prehrane, navedeni najmanj na enem od mest, kjer je predstavljena ponudba jedi (npr. jedilni list, pano, plakat, ekran).
4. člen
(hujše kršitve)
(1) Z globo od 6.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
– da v promet živilo, ki ni skladno z zahtevami iz prvega odstavka 7. člena Uredbe 1169/2011/EU,
– da v promet živilo, ki ni skladno z zahtevami iz točk (a), (b), (c), (f), (h) ali (i) prvega odstavka 9. člena Uredbe 1169/2011/EU,
– da v promet živilo, ki ni skladno z zahtevami iz prvega odstavka 10. člena Uredbe 1169/2011/EU,
– da v promet živilo, ki ni skladno z zahtevami iz drugega odstavka 12. člena Uredbe 1169/2011/EU,
– da v promet živilo, ki ni v skladu s prvim odstavkom 15. člena Uredbe 1169/2011/EU,
– da v promet živilo, ki ni skladno z zahtevami iz 17. člena Uredbe 1169/2011/EU,
– da v promet živilo, ki ni skladno z zahtevami iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 18. člena Uredbe 1169/2011/EU,
– da v promet živilo, ki ni označeno v skladu s prvim odstavkom 21. člena Uredbe 1169/2011/EU in vsebuje snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost,
– da v promet živilo, ki ni skladno s prvim odstavkom 24. člena Uredbe 1169/2011/EU,
– da v promet živilo, ki nima označenega izvora države in kraja porekla skladno s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 26. člena Uredbe 1169/2011/EU.
(2) Z globo od 3.000 do 6.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 1.500 do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 1.000 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
5. člen
(druge kršitve)
(1) Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
a) označi, oglašuje ali predstavi živilo na način, ki ni v skladu:
– z drugim ali tretjim odstavkom 7. člena Uredbe 1169/2011/EU,
– s točkami (d), (e), (g), (j), (k) ali (l) prvega odstavka 9. člena Uredbe 1169/2011/EU,
– s 13. členom Uredbe 1169/2011/EU,
– s prvim odstavkom 22. člena Uredbe 1169/2011/EU,
– s prvim odstavkom 23. člena Uredbe 1169/2011/EU,
– z 2. točko 24. člena Uredbe 1169/2011/EU,
– s 25. členom Uredbe 1169/2011/EU,
– s prvim odstavkom 27. člena Uredbe 1169/2011/EU,
– z 28. členom Uredbe 1169/2011/EU,
– s prvim ali drugim odstavkom 36. člena Uredbe 1169/2011/EU,
– s 37. členom Uredbe 1169/2011/EU;
b) označbe hranilne vrednosti niso v skladu:
– s prvim do petim odstavkom 30. člena Uredbe 1169/2011/EU,
– s prvim, tretjim in četrtim odstavkom 31. člena Uredbe 1169/2011/EU,
– z 32. členom Uredbe 1169/2011/EU,
– s prvim, drugim, tretjim ali četrtim odstavkom 33. člena Uredbe 1169/2011/EU,
– s prvim, drugim, tretjim, četrtim ali petim odstavkom 34. člena Uredbe 1169/2011/EU,
– s prvim ali drugim odstavkom 35. člena Uredbe 1169/2011/EU;
c) dobavlja živila, za katera na podlagi informacij, ki jih ima kot strokovnjak, ve ali domneva, da niso skladna z Uredbo 1169/2011/EU (tretji odstavek 8. člena Uredbe 1169/2011/EU);
č) spreminja informacije, ki spremljajo živilo in lahko te spremembe zavedejo končnega potrošnika ali drugače znižajo raven varstva potrošnikov ali zmanjšajo možnosti končnih potrošnikov za ozaveščeno izbiro (četrti odstavek 8. člena Uredbe 1169/2011/EU).
(2) Z globo od 1.200 do 7.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 500 do 1.500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
KONČNE DOLOČBE
6. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil (Uradni list RS, št. 50/04, 43/05, 83/05, 115/05, 118/07 in 45/08 – ZKme-1) preneha veljati 13. decembra 2014, 29. in 30. člen pa se še naprej uporabljata.
(2) Pravilnik o označevanju hranilne vrednosti živil (Uradni list RS, št. 60/02, 117/02, 42/03, 121/04, 81/07 in 87/09) preneha veljati 13. decembra 2014.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 3. člen te uredbe pa se začne uporabljati 13. decembra 2014.
Št. 00728-1/2014
Ljubljana, dne 16. januarja 2014
EVA 2013-2330-0101
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti