Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2013 z dne 30. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2013 z dne 30. 12. 2013

Kazalo

4259. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto, stran 13369.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) in 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 26. seji dne 19. 12. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in obveznosti svetniških skupin in samostojnih svetnikov o uporabi finančnih in drugih sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju občina).
2. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki imajo pravico do porabe sredstev, ki so v proračunu občine namenjena za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov, občina pa jim za opravljanje njihovega dela lahko zagotavlja tudi primerne prostore, druga osnovna sredstva, druge materialne pogoje za delo ter strokovno in administrativno pomoč.
3. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati namensko v skladu z določili tega pravilnika ter veljavno zakonodajo.
II. FINANČNA SREDSTVA
4. člen
Občinski svet Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju občinski svet) določi višino finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov v proračunu občine za posamezno leto s posebnim sklepom.
Svetniške skupine in samostojni svetniki so upravičeni do sredstev iz proračuna občine glede na število svojih izvoljenih članov občinskega sveta tekočega mandata. Sredstva jim pripadajo mesečno po dvanajstinah, pri čemer se v tekoči mesec dodatno prenesejo morebitna neporabljena sredstva prejšnjih mesecev. Kot porabljena se štejejo iz proračuna izplačana sredstva (plačana realizacija).
5. člen
V primeru izstopa člana iz svetniške skupine svetniški skupini ne pripadajo finančna sredstva v prvotni višini in se jih zmanjša za ustrezen odstotek oziroma znesek s prvim dnem naslednjega meseca po izstopu člana občinskega sveta.
V primeru vstopa novega člana v svetniško skupino se svetniški skupini finančna sredstva v prvotni višini povečajo za ustrezen odstotek oziroma znesek s prvim dnem naslednjega meseca po vstopu novega člana.
Član svetniške skupine, ki izstopi iz svetniške skupine in ne vstopi v drugo svetniško skupino, pridobi pravico do finančnih sredstev kot samostojni svetnik.
6. člen
Finančna sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov vodi pristojni urad občinske uprave za vsako svetniško skupino oziroma samostojnega svetnika posamezno po stroškovnih mestih.
7. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki lahko finančna sredstva uporabljajo le za svoje delovanje, in sicer za naslednje namene:
- nakup pisarniškega materiala,
- nakup in vzdrževanje pisarniške, računalniške in druge opreme,
- potne stroške,
- plačilo poštnih stroškov,
- plačilo telefonskih stroškov,
- plačilo stroškov fotokopiranja gradiv,
- plačilo tiska,
- plačilo obvestil o delovanju članov sveta v javnosti (konference,objave v medijih, propagandni material ipd.),
- plačilo strokovne literature,
- plačilo stroškov izobraževanja,
- plačilo stroškov strokovne pomoči,
- plačilo najemnin poslovnih prostorov,
- plačilo reprezentančnih stroškov,
- plačilo stroškov javne prireditve (okrogle mize, predavanja …),
- plačilo po pogodbah o delu,
- plačilo stroškov študentskega servisa.
Izplačila iz proračuna se izvajajo na podlagi zahtevkov svetniške skupine in samostojnih svetnikov ter na podlagi verodostojne listine, upoštevajoč veljavno zakonodajo ter interne akte o finančnem poslovanju, izvrševanju proračuna občine ter javnem naročanju.
8. člen
Skrbnik sredstev je vodja svetniške skupine oziroma samostojni svetnik. Skrbnik sredstev ima pravico od pristojnega urada občinske uprave pisno, lahko tudi po elektronski pošti, zahtevati izvedbo javnega naročila za namen iz prejšnjega člena tega pravilnika. Pristojni urad občinske uprave občine je dolžan pričeti s postopkom javnega naročila v roku 7 delovnih dni po prejemu zahteve oziroma v roku 7 delovnih dni zahtevo zavrniti, če ni v skladu s prejšnjim členom tega pravilnika.
Račun za izvedeno javno naročilo prejme pristojni urad občinske uprave, skrbnik sredstev pa je dolžan v roku 7 dni po opravljeni storitvi oziroma dobavi blaga pristojnemu uradu posredovati poročilo o opravljeni storitvi oziroma potrjeno dobavnico.
Odredbe za uporabo finančnih sredstev v skladu z določili tega pravilnika izdaja na predlog vodje svetniške skupine oziroma samostojnega svetnika župan. Župan lahko pooblasti druge osebe za izdajanje odredb za uporabo finančnih sredstev.
9. člen
Pristojni urad občinske uprave je dolžan na zahtevo vodje svetniške skupine le-temu omogočiti vpogled v finančno dokumentacijo o porabi sredstev svetniške skupine in mu dostaviti zahtevane podatke.
10. člen
Finančna sredstva se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s tem pravilnikom in proračunom. Če svetniška skupina ali samostojni svetnik finančnih sredstev, ki jih prejema iz proračuna občine, ne uporabi za namene, določene s tem pravilnikom, se mu pravica porabe za tekoče leto zmanjša za višino nepravilno porabljenega zneska oziroma mora sredstva vrniti v proračun občine.
Nadzor nad zakonitostjo porabe sredstev na podlagi tega pravilnika opravljata pristojni urad občinske uprave ter nadzorni odbor občine.
11. člen
Pravica do uporabe finančnih sredstev na podlagi tega pravilnika preneha s potekom proračunskega leta.
Zahtevek za izplačilo finančnih sredstev so svetniške skupine in samostojni svetniki dolžni posredovati do 15.12. tekočega leta.
12. člen
Ob pripravi zaključnega računa proračuna za posamezno leto je sestavni del tudi poročilo o porabi sredstev, ki ga pripravi svetniška skupina in samostojni svetnik.
III. OSNOVNA SREDSTVA
13. člen
Osnovna sredstva, ki jih občina zagotavlja svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom za njihovo delo, so last občine in jih svetniške skupine in samostojni svetniki uporabljajo v času trajanja mandata njihovih članov.
IV. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2013
Novo mesto, dne 19. decembra 2013
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.