Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2013 z dne 30. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2013 z dne 30. 12. 2013

Kazalo

4257. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto, stran 13367.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 - popr.) in 43/11 - ZKZ-C) v skladu s 17. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 7. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 26. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 62/10, 76/13), Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Novo mesto, ki ga je pod št. 680 izdelalo podjetje Locus, d.o.o., in podlag za odmero komunalnega prispevka, ki se nanašajo na obračunske stroške obstoječega prometnega omrežja, preračun obračunskih stroškov na enoto mere za prometno omrežje in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
2. člen
Drugi odstavek 6. člena Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 62/10 - v nadaljevanju odlok) se spremeni tako, da se glasi:
»Pri večnamenskih objektih se faktor dejavnosti določi glede na pretežen namen uporabe objekta.«
Preglednica 1 v 6. členu odloka se spremeni tako, da se glasi:
Preglednica 1
+---------------------------------------------------+-----------+
|          Vrsta objekta          | Faktor  |
|                          |dejavnosti |
+---------------------------------------------------+-----------+
|stavbe za promet in stavbe za izvajanje      |  0,70  |
|elektronskih komunikacij - CC-SI: 124 *      |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|stavbe splošnega družbenega pomena - CC-SI: 126  |  0,70  |
+---------------------------------------------------+-----------+
|rezervoarji, silosi in skladišča - CC-SI:12520   |  0,70  |
+---------------------------------------------------+-----------+
|druge nestanovanjske stavbe - CC-SI: 127, razen  |      |
|stavbe za spravilo pridelka - zidanice - CC-SI:  |  0,70  |
|12713                       |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|gradbeni in ženirski objekti - CC-SI:2       |  0,70  |
+---------------------------------------------------+-----------+
|stanovanjske stavbe za posebne namene - CC-SI:   |  0,90  |
|11300                       |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|enostanovanjske stavbe - CC-SI: 1110        |  1,00  |
+---------------------------------------------------+-----------+
|stavbe za druge storitvene dejavnosti - CC-SI:   |  1,10  |
|12304                       |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|stavbe javne uprave - CC-SI: 12201         |  1,10  |
+---------------------------------------------------+-----------+
|industrijske stavbe in skladišča - CC-SI: 125,   |      |
|razen rezervoarji, silosi in skladišča -CC-    |  1,00  |
|SI:12520                      |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|dvostanovanjske stavbe - CC-SI: 1121        |  1,10  |
+---------------------------------------------------+-----------+
|stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji CC- |  1,10  |
|SI: 11222                     |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|tri in večstanovanjske stavbe - CC-SI:11221    |  1,30  |
+---------------------------------------------------+-----------+
|gostinske stavbe CC-SI:121             |  1,30  |
+---------------------------------------------------+-----------+
|upravne in pisarniške stavbe CC-SI: 122, razen   |  1,30  |
|stavb javne uprave -CC-SI: 12201          |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti |      |
|CC-SI: 123, razen stavbe za druge storitvene    |  1,30  |
|dejavnosti CC-SI 12304               |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|stavbe za spravilo pridelka - zidanice - CC-SI:  |  1,30  |
|12713                       |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|ostale vrste stavb                 |  1,30  |
+---------------------------------------------------+-----------+
3. člen
Preglednica 2 v 7. členu odloka se spremeni tako, da se glasi:
Preglednica 2
+---------------+--------------------+-----------+--------------+
|  Komunalna  | Obračunsko območje |   S   |   OS   |
|  oprema   |          |  [€]  |   [€]   |
+---------------+--------------------+-----------+--------------+
|prometno    |primarno omrežje  |112.182.307| 94.906.231,20|
|omrežje    |cest - območje   |      |       |
|        |celotne občine   |      |       |
|        +--------------------+-----------+--------------+
|        |sekundarno omrežje | 59.002.156| 53.101.940,40|
|        |cest - naselje Novo |      |       |
|        |mesto        |      |       |
|        +--------------------+-----------+--------------+
|        |sekundarno omrežje | 56.483.346| 30.501.007,20|
|        |cest - ostala    |      |       |
|        |naselja       |      |       |
+---------------+--------------------+-----------+--------------+
|kanalizacijsko |primarno omrežje  | 18.867.312| 15.301.390,00|
|omrežje    |kanalizacije -   |      |       |
|        |območje       |      |       |
|        |opremljenosti    |      |       |
|        +--------------------+-----------+--------------+
|        |sekundarno omrežje | 26.625.364| 21.593.171,00|
|        |kanalizacije -   |      |       |
|        |območje       |      |       |
|        |opremljenosti    |      |       |
+---------------+--------------------+-----------+--------------+
|vodovodno   |primarno omrežje  | 8.454.508| 6.856.606,00|
|omrežje    |vodovoda - območje |      |       |
|        |opremljenosti    |      |       |
|        +--------------------+-----------+--------------+
|        |sekundarno omrežje | 32.247.792| 26.152.959,00|
|        |vodovoda - območje |      |       |
|        |opremljenosti    |      |       |
+---------------+--------------------+-----------+--------------+
|objekti    |ravnanje z odpadki -| 5.340.000| 4.859.400,00|
|ravnanja z   |območje celotne   |      |       |
|odpadki    |občine       |      |       |
+---------------+--------------------+-----------+--------------+
|odprte javne  |odprte javne    | 1.521.976| 1.293.680,00|
|površine    |površine - območje |      |       |
|        |naselja Novo mesto |      |       |
+---------------+--------------------+-----------+--------------+
4. člen
Preglednica 3 v 8. členu odloka se spremeni tako, da se glasi:
Preglednica 3
+---------------+---------------------------+---------+---------+
|  Komunalna  |  Obračunsko območje   | Cp(ij) | Ct(ij) |
|  oprema   |              | [€/m2] | [€/m2] |
+---------------+---------------------------+---------+---------+
|prometno    |C1 - omrežje cest - delno |   6,69|  13,74|
|omrežje    |opremljeno območje     |     |     |
|        +---------------------------+---------+---------+
|        |C2 - omrežje cest -    |  16,65|  30,89|
|        |opremljeno območje naselja |     |     |
|        |Novo mesto         |     |     |
|        +---------------------------+---------+---------+
|        |C3 - omrežje cest -    |  12,06|  27,21|
|        |opremljeno območje ostala |     |     |
|        |naselja          |     |     |
+---------------+---------------------------+---------+---------+
|kanalizacijsko |K1 - omrežje kanalizacije -|   1,75|   3,21|
|omrežje    |delno opremljeno območje  |     |     |
|        +---------------------------+---------+---------+
|        |K2 - omrežje kanalizacije -|   4,85|   8,80|
|        |opremljeno območje     |     |     |
+---------------+---------------------------+---------+---------+
|vodovodno   |V1 - omrežje vodovoda -  |   0,54|   1,08|
|omrežje    |delno opremljeno območje  |     |     |
|        +---------------------------+---------+---------+
|        |V2 - omrežje vodovoda -  |   3,10|   6,20|
|        |opremljeno območje     |     |     |
+---------------+---------------------------+---------+---------+
|objekti    |KOM - ravnanje z odpadki - |   0,34|   0,70|
|ravnanja z   |območje celotne občine   |     |     |
|odpadki    |              |     |     |
+---------------+---------------------------+---------+---------+
|odprte javne  |JP - odprte javne površine |   0,17|   0,30|
|površine    |- območje naselja Novo   |     |     |
|        |mesto           |     |     |
+---------------+---------------------------+---------+---------+
5. člen
Drugi odstavek 11. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru gradnje novega objekta na mestu obstoječega objekta se komunalni prispevek izračuna kot razlika med komunalnim prispevkom za predvideno stanje objekta in komunalnim prispevkom za obstoječe stanje objekta. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek obračuna. V primeru negativne razlike se komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača. Za obstoječi objekt mora biti iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma načrta odstranjevalnih del razvidno, kolikšna je bila neto tlorisna površina obstoječega objekta in na katero komunalno opremo je bil objekt priključen. K vlogi mora biti priloženo tudi dokazilo o legalnosti obstoječega objekta (gradbeno dovoljenje ali potrdilo o uporabnem dovoljenju).«
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Objekti, ki po prej veljavnih predpisih za gradnjo niso potrebovali gradbenega dovoljenja, se ne upoštevajo pri odmeri komunalnega prispevka.«
Dosedanji tretji odstavek se preštevilči v četrti odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru pridobivanja gradbenega dovoljenja za objekte na obstoječi parceli se pri odmeri komunalnega prispevka upošteva tudi del parcele, za katero še ni bil plačan komunalni prispevek.«
Dosedanji četrti odstavek se preštevilči v peti odstavek.
6. člen
V drugem odstavku 16. člena odloka se popravi oznaka (CC-SI:12654) tako, da se pravilno glasi: »(CC-SI:1264).«
Za desetim odstavkom 16. člena odloka se dodata nova enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasita:
»Če komunalni prispevek znaša več kot 5.000 EUR, se investitorju, ki je fizična oseba, lahko omogoči obročno plačilo komunalnega prispevka v največ dvanajstih zaporednih mesečnih obrokih pod pogojem, da za zavarovanje neplačanega dela komunalnega prispevka v roku, določenem z odločbo oziroma pred izdajo gradbenega dovoljenja, predloži ustrezno zavarovanje z zavarovanjem pri zavarovalnici. Če pa investitor ne predloži ustreznega zavarovanja, je dolžan celotni komunalni prispevek plačati v roku, določenem z odločbo, oziroma pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Do delne oprostitve plačila komunalnega prispevka so upravičeni kmetijski objekti, namenjeni opravljanju kmetijske dejavnosti registriranega kmetijskega gospodarstva, kar pa ne velja za stavbe za spravilo pridelka-zidanice - CC-SI: 12713. Delna oprostitev znaša 40 % višine dela komunalnega prispevka, ki se nanaša na kmetijski objekt in ne glede na izračun lahko znaša največ 4.000 EUR. Izračuna se tako, da se v drugem delu enačbe iz 10. člena odloka zmnožek neto tlorisne površine objekta, faktorja dejavnosti in stroška na enoto mere c(ti) pomnoži s faktorjem 0,40. Dobljeni znesek predstavlja delno oprostitev, ki se investitorju odšteje od celotnega zneska izračunanega celotnega komunalnega prispevka po enačbi iz 10. člena odloka.
Zneske delnih oprostitev je občina dolžna nadomestiti iz proračunskih sredstev, načrtovanih s tem namenom.«
7. člen
V drugem in tretjem odstavku 18. člena odloka se leto 2000 spremeni v leto »1991«.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2013
Novo mesto, dne 19. decembra 2013
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.