Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4142. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje, stran 13197.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12) 17., 26. in 202. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13), 30. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 3. in 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 16/94 in 74/94) ter 16. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 21. redni seji dne 18. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odlok ureja oskrbo s pitno vodo in lastno oskrbo s pitno vodo, način izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna služba) in način lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, ter pravice in dolžnosti uporabnikov storitev oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: uporabnik), izvajalca javne službe in upravljavca zasebnega vodovoda na območju Občine Grosuplje tako, da s tem odlokom opredeljuje:
I.   Splošne določbe,
II.   Financiranje javne službe,
III.  Upravljanje vodovodov,
IV.   Opremljenost naselij z vodovodom,
V.   Upravne postopke in načrtovanje
    vodovoda,
VI.   Oskrbovalne standarde javne službe,
VII.  Tarifne sisteme,
VIII.  Meritve, odčitavanje in obračun,
IX.   Evidence uporabnikov,
X.   Prekinitev dobave pitne vode,
XI.   Nadzor in kazenske določbe,
XII.  Prehodne in končne določbe.
(2) Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih in zasebnih vodovodov na območju Občine Grosuplje.
2. člen
(namen)
S tem odlokom se zagotavlja:
– varno, zanesljivo in skladno oskrbo s pitno vodo,
– uskladitev s sprejetimi državnimi predpisi s področja oskrbe s pitno vodo, zdravstvene ustreznosti pitne vode in varstva virov pitne vode ter
– trajnostni razvoj dejavnosti, vire financiranja in nadzor nad izvajanjem javne službe.
3. člen
(pojmi)
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot pojmi, ki se uporabljajo v uredbi o oskrbi s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: uredba).
4. člen
(uporaba storitev javne službe)
S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo:
– vseh stanovanjskih, počitniških, poslovnih in drugih stavb, v katerih bivajo ali se zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali,
– stavb in gradbenih inženirskih objektov, v katerih se opravljajo storitve državnih in občinskih javnih služb,
– za pranje ali namakanje javnih površin,
– za oskrbo zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov s pitno vodo in naprav za splošno rabo vode na javnih površinah
5. člen
(območja izvajanja oskrbe s pitno vodo)
Občina zagotavlja javno službo na njenem celotnem območju, kakor določa uredba, razen na poselitvenih območjih, kjer se izvaja lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo ali samooskrba objekta s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
II. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
6. člen
(viri financiranja)
(1) Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– subvencije ali druge oblike proračuna Občine Grosuplje,
– drugih virov.
(2) Predlog cene oblikuje izvajalec javne službe, potrdi pa ga pristojni organ občine.
II. UPRAVLJANJE VODOVODOV
7. člen
(določitev upravljavca vodovoda)
(1) Občina določi upravljavca javnega vodovoda in zagotavlja izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo pod pogoji in na način, kot to predpisujejo predpisi s področja varstva okolja. Javno službo oskrbe s pitno vodo na območju Občine Grosuplje izvaja Javno komunalno podjetje Grosuplje oziroma vsakokratni drugi izvajalec javne službe (v nadaljnjem besedilu »izvajalec javne službe«), lastniki zasebnega vodovoda pa morajo skleniti pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda s pravno ali fizično osebo in o izvajalcu javne službe zasebnega vodovoda pisno obvestiti občino, kot to določa uredba.
(2) Območja, kjer se opravlja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe, in območja, kjer se opravlja lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo, so določena in označena v topografski karti, ki je sestavni del tega odloka kot priloga št. 1.
8. člen
(vodno dovoljenje za rabo vode za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda)
(1) Za rabo vode za javno oskrbo s pitno vodo mora vodno dovoljenje in vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode, pridobiti občina, kot to določa uredba.
(2) Za rabo vode iz vodnega vira, namenjenega lastni oskrbi prebivalcev s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, morajo pridobiti vodno dovoljenje lastniki vseh stavb, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo.
9. člen
(evidence)
Občina za svoje območje zagotavlja evidence območij in upravljavcev javnih vodovodov in evidence območij in upravljavcev zasebnih vodovodov ter poročanje o standardih opremljenosti, kot to določa uredba.
III. OPREMLJENOST NASELIJ Z VODOVODOM
10. člen
(opremljenost naselij)
(1) Kriterije za območja poselitve, ki morajo biti opremljena z javnim oziroma zasebnim vodovodom ter izjeme pri opremljenosti območij poselitve z javnim vodovodom, določa uredba.
(2) Predvidena nova poselitvena območja morajo biti pred začetkom uporabe stavb opremljena z javnim vodovodom.
11. člen
(lastna oskrba s pitno vodo)
(1) Lastna oskrba s pitno vodo se lahko izvaja na območjih poselitve in za posamezne stavbe ali gradbene inženirske objekte, kjer občina ne zagotavlja javne službe.
(2) V stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, ni dovoljena lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo.
(3) Lastni viri pitne vode se znotraj območja javnega vodovoda lahko ohranjajo z namenom zagotavljanja rezervnih zmogljivosti in za preprečevanje prekomerne uporabe pitne vode, vendar le za potrebe zalivanja, izplakovanja in napajanja domačih živali.
12. člen
(obveznost priključitve na javni vodovod)
(1) Stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, morata biti priključena na javni vodovod.
(2) Na javni vodovod mora biti priključena vsaka stavba ali gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim vodomerom.
(3) V večstanovanjskih stavbah mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode za celotno stavbo, za posamezne dele stanovanjske oziroma poslovne stavbe mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z ločenimi obračunskimi vodomeri.
(4) Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem inženirskem objektu mora biti zagotovljeno pred odjemnim mestom, do katerega lahko dostopa izvajalec javne službe.
(5) Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objektu na poselitvenem območju, kjer se zagotavlja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe, rabi pitna voda, mora lastnik stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta zaradi oskrbe s pitno vodo zagotoviti izvedbo priključka stavbe na sekundarni vodovod. Lastnik tega ni dolžan, če je:
– oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta od javnega vodovoda je večja od 200 m ali
– je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod povezana z nesorazmernimi stroški, primerljivimi s povprečnimi stroški 200 metrov dolgega priključka, o čemer na predlog izvajalca javne službe odloči pristojni občinski organ za gospodarske javne službe.
(6) Izvajalec javne službe je v primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključitev ali povečanja odjema, dolžan uporabnika seznaniti o razmerah in pogojih, pod katerimi bi bilo to mogoče.
(7) Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, če ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
(8) Z globo 750 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost če ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena.
(9) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – fizična oseba, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena.
13. člen
(začasni priključki)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan na zahtevo uporabnika izvesti začasni vodovodni priključek za potrebe graditve objekta. Zahtevi za izvedbo začasnega vodovodnega priključka mora biti priloženo pravnomočno gradbeno dovoljenje ali dovoljenje za izvedbo pripravljalnih del ali potrdilo o vložitvi za gradbeno dovoljenje ali drugo predpisano upravno dovoljenje.
(2) Začasni priključek lahko obratuje največ dve leti. V tem času si mora uporabnik zagotoviti stalni priključek na način in pod pogoji, ki opredeljujejo izgradnjo vodovodnega priključka, sicer mu izvajalec javne službe začasni priključek ukine. V tem primeru je uporabnik dolžan izvajalcu javne službe plačati vse stroške, ki so nastali z ukinitvijo priključka.
14. člen
(postopek za priključitev objekta na vodovod)
(1) Izgradnja vodovodnega priključka se izvede na podlagi pisne vloge investitorja in izpolnitve naslednjih pogojev:
– da je izdano soglasje izvajalca javne službe k priključitvi objekta,
– da so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasja upravljavca.
(2) Investitor je dolžan vlogo za izdelavo hišnega vodovodnega priključka podati najmanj osem dni pred izvedbo del.
(3) Montažna dela pri izgradnji vodovodnega priključka izvede izvajalec javne službe ali drugi, za tovrstna dela usposobljeni izvajalec, pri čemer mora investitor dopustiti nadzorstvo izvajalca javne službe nad montažnimi deli. Dela se morajo izvajati po projektni dokumentaciji in po določbah Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih in zasebnih vodovodov na območju Občine Grosuplje.
(4) Po zaključku del mora izvajalec javne službe pečatiti merilno napravo, investitor pa mora izvajalcu javne službe v primeru, da montažnih del pri izgradnji vodovodnega priključka ni izvedel izvajalec javne službe, predati dokazilo o zanesljivosti strojnih inštalacij priključka, geodetski načrt hišnega priključka s certifikatom ter jamstvo za izvedena dela.
V. UPRAVNI POSTOPKI IN NAČRTOVANJE VODOVODA
15. člen
(upravni postopki – javna pooblastila)
(1) Izvajalec javne službe izdaja potrdila, smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve (v nadaljnjem besedilu: smernice), mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta (v nadaljnjem besedilu: mnenja), projektne pogoje, ter soglasja k projektnim rešitvam (v nadaljnjem besedilu: soglasja), pri čemer mora investitor v vlogi predložiti:
Za smernice in mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določa Zakon o prostorskem načrtovanju.
Za projektne pogoje:
– dokumentacijo (IDZ) s prilogami, ki jo določa Zakon o graditvi objektov,
– geodetski načrt v merilu 1:500 z vrisanimi komunalnimi vodi ter vsemi objekti, ki se ali se bodo nahajali na lokaciji.
Za soglasja k projektnim rešitvam:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z načrtom vodovodnega priključka,
– situacijo z vrisanim objektom in zunanjo ureditvijo v merilu 1:500.
Za soglasja k priključitvi v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja:
– projekt IDZ ali PGD,
– projekt vodovodnega priključka,
– projekt interne vodovodne instalacije.
Za soglasja za priključitev obstoječih stavb oziroma drugih inženirskih objektov:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti objekta ali inženirskega objekta oziroma kopija katastrskega prikaza z vrisanim objektom,
– projekt vodovodnega priključka ali risba priključka,
– projekt interne vodovodne inštalacije ali potrdilo izvajalca javne službe o pregledu interne inštalacije,
– pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal vodovodni priključek oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje,
– dokazilo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode.
Za soglasja za začasni priključek:
– situacijo v merilu 1:1000 oziroma 1:500 ali risbo priključka,
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode in času trajanja priključka,
– pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal začasni vodovodni priključek,
– dokazilo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode,
– dokument o lastništvu in dovoljenje za poseg v prostor.
Za soglasja za ukinitev priključka:
– potrdilo pristojnega organa o odstranitvi stavbe ali spremembi namembnosti stavbe.
Za soglasje k spremembam priključka:
– novo upravno dovoljenje, če ga sprememba pogojuje in projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
(2) Za potrdila, strokovne ocene, smernice ter tehnične podatke iz katastra, ki jih izda izvajalec javne službe na zahtevo investitorja oziroma projektanta iz prvega odstavka tega člena, izvajalec javne službe zaračuna materialne stroške po ceniku izvajalca javne službe.
16. člen
(gradnja novega vodovoda)
(1) Investitorji in načrtovalci novih vodovodov, lastniki vodovodov in upravljavci vodovodov morajo zagotavljati gospodarno in varno rabo pitne vode, pri čemer morajo kot prednostno zagotavljati povečanje območja obratujočega javnega vodovoda, obnovo oziroma rekonstrukcijo obratujočega javnega vodovoda s katero se poveča njegova zmogljivost, povečanje zmogljivosti zajetij za pitno vodo obratujočega javnega vodovoda ali njihova nadomestitev z drugimi obstoječimi zajetji za pitno vodo oziroma priključitev na nov ali obratujoč transportni vodovod kot skrajno možnost.
(2) Ob zagotavljanju novih zajetij za pitno vodo se ta prednostno usmerjajo na neonesnažene vodne vire in vodne vire, ki jih je lažje in gospodarneje varovati.
17. člen
(prednostna raba vode iz vodovoda)
Pri načrtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode iz vodovodov se upošteva, da ima raba vode za oskrbo s pitno vodo prednost pred rabo vode za druge namene, kot to določa uredba.
18. člen
(rezervne zmogljivosti in varno obratovanje vodovoda)
(1) Javni vodovodi morajo imeti zagotovljena rezervna zajetja za pitno vodo, s katerimi se povečuje zanesljivost in varnost obratovanja javnega vodovoda, Izvajalec javne službe lahko nadomesti rezervna zajetja za pitno vodo z dovažanjem pitne vode za javne vodovode, ki oskrbujejo s pitno vodo prebivalce s stalnim prebivališčem, pri čemer mora za vsakega prebivalca zagotoviti najmanj nujni obseg porabe pitne vode.
(2) Za nujni obseg porabe pitne vode se šteje zagotavljanje pitne vode za pitje in osnovno higieno prebivalstva ter nujne dejavnosti za delo in življenje na območju javnega vodovoda v količini najmanj 10 l/osebo/dan.
(3) Uporabnikom se priporoča izvajanje potrebnih ukrepov za ohranjanje lastnih virov pitne vode.
19. člen
(zmanjševanje vodnih izgub vodovoda)
(1) Izvajalec javne službe mora letno spremljati stanje vodnih izgub v vodovodnem omrežju ter v primeru, ko vodne izgube onemogočajo normalno oskrbo, pripraviti program ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub.
(2) Za potrebe izdelave programa ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub mora izvajalec javne službe ugotavljati vodne količine, ki so načrpane, transportirane, porabljene in izgubljene iz javnega vodovoda, in izdelati vodno bilanco. S stalnimi aktivnostmi za zmanjševanje vodnih izgub mora zagotoviti najmanjše vodne izgube, ki ne smejo preseči 25 % količine pitne vode, določene v vodnem dovoljenju za oskrbo s pitno vodo.
VI. OSKRBOVALNI STANDARDI JAVNE SLUŽBE
20. člen
(obseg storitev javne službe in obveznosti uporabnika)
(1) V okviru storitev javne službe mora izvajalec javne službe na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti:
– oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo;
– obveščanje uporabnikov o izvajanju javne službe, o njihovih obveznostih in izvajanju javne službe;
– redno vzdrževanje javnega vodovoda in zaračunavanje storitve javne službe uporabnikom storitev;
– redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje požarov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari;
– redno tekoče in investicijsko vzdrževanje priključkov na javni vodovod;
– vzdrževanje, overjanje in menjanje glavnih obračunskih vodomerov;
– vodenje evidenc o:
– javnih vodovodih, s katerimi upravlja, in območjih javnih vodovodov;
– uporabnikih storitev javne službe;
– priključkih na javni vodovod in odjemnih mestih;
– zajetjih za pitno vodo in rezervnih zajetjih za pitno vodo;
– vodnih pravicah za zajetja iz prejšnje točke;
– vodni bilanci javnega vodovoda;
– vzdrževanju in čiščenju javne infrastrukture, namenjene izvajanju javne službe;
– stroških in cenah obveznih storitev javne službe.
– poročanje ministrstvu, kot to določajo uredbe;
– izdelavo programa oskrbe s pitno vodo;
– izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih s predpisi, ki urejajo pitno vodo;
– monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetja za pitno vodo;
– monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode po pogojih vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega vodovoda po pogojih iz vodnega dovoljenja ali koncesije;
– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih ukrepov po predpisih, ki urejajo vodovarstvena območja;
– občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda;
– izdelavo programa ukrepov ob izrednih dogodkih na javnem vodovodu po predpisih, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja;
– redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na območju javnega vodovoda in
– priključevanje novih uporabnikov javne službe.
(2) V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda mora upravljavec zasebnega vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitve pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve javnih služb.
(3) Obveznosti uporabnika so:
– redno vzdrževanje internega omrežja znotraj stavbe in internega omrežja do odjemnega mesta, ki predstavlja spoj interne vodovodne napeljave z obračunskim vodomerom;
– zaščita odjemnega mesta in vodomera pred zmrzovanjem in odjem pitne vode le preko vodomerne naprave;
– izvajalcu javne službe omogočiti dostop do odjemnega mesta zaradi popisa vodomera in zamenjave vodomera. V primeru odsotnosti uporabnika izvajalec javne službe pusti obvestilo o nadaljnjih postopkih;
– izvajalcu javne službe omogočiti pregled ustreznosti priključka stavbe in interne vodovodne inštalacije;
– izvajalcu javne službe omogočiti vzorčenje pitne vode na katerikoli pipi internega vodovodnega omrežja;
– obveščanje izvajalca javne službe o okvarah na javnem vodovodu in priključku stavbe, ter omogočanje izvedbe odprave okvare in obnove;
– pisno obveščanje izvajalca javne službe o spremembi naslova, lastništva in spremembah na stavbi ali inženirskem objektu, ki imajo vpliv na odvzem in obračun vode;
– redno plačevanje storitev javne službe izvajalcu javne službe;
– urejanje medsebojnih delitev stroškov v večstanovanjskih stavbah;
– izvrševanje varčevalnih in ostalih ukrepov v primeru višje sile ali upravičene prekinitve dobave pitne vode;
– priključitev stavbe na javno vodovodno omrežje ob upoštevanju pogojev iz soglasja izvajalca javne službe ter ostalih določb tega odloka.
(4) Z globo 500 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo do sedmo alinejo ter deseto in enajsto alinejo tretjega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 150 evrov.
(5) Z globo 150 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo do sedmo alinejo ter deseto in enajsto alinejo tretjega odstavka tega člena.
(6) Z globo 150 evrov se kaznuje za prekršek upravnik večstanovanjske stavbe, ki ravna v nasprotju z deveto alinejo tretjega odstavka tega člena.
21. člen
(prenos zasebnih vodovodov na Občino Grosuplje)
(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo novozgrajeno vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti obratovalo kot javni vodovod, je investitor novozgrajenih vodovodnih objektov in omrežja dolžan po končani gradnji s pogodbo le-te predati v last in posest občini.
(2) Za prevzem objektov in omrežij vodovoda iz prvega odstavka tega člena mora biti občini predana naslednja dokumentacija:
– gradbeno ali drugo veljavno dovoljenje;
– projekt izvedenih del;
– elaborat geodetskega načrta za vpis v kataster in potrdilo o vpisu v kataster GJI;
– zapisnik o opravljenih preskusih tesnosti cevovodov;
– poročilo o skladnosti in zdravstveni ustreznosti vodovodnega omrežja in pitne vode, ter meritve hidrantnega omrežja;
– zapisnik o uspešnem tehničnem pregledu;
– uporabno dovoljenje;
– jamstvene izjave;
– overjene služnostne pogodbe ali pogodbe o pravici dostopa do omrežja in objektov javnega vodovoda zaradi obratovanja in investicijskega vzdrževanja:
– seznam uporabnikov s podatki o vodomerih.
(3) Za prevzem obstoječih zasebnih vodovodov se potrebna dokumentacija določi s pogodbo o prenosu.
22. člen
(kataster javnega vodovoda)
(1) Vodenje katastra javnega vodovoda se zagotavlja z zbirnim katastrom gospodarske javne infrastrukture, ki je zbirni kataster o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije ter obratnim katastrom, ki ga v okviru javne službe zagotavlja izvajalec javne službe.
(2) V obratnem katastru javnega vodovoda se vodijo podatki o:
– objektih in opremi sekundarnega, primarnega in transportnega vodovoda,
– hidrantnih, ki so oskrbovani iz javnega vodovoda,
– priključkih na javni vodovod in odjemnih mestih.
23. člen
(uporaba javnih hidrantov)
(1) Hidranti na javnem omrežju so objekti in naprave, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Podatke o hidrantih vodi izvajalec javne službe v registru hidrantov. Povzročitelj škode na hidrantu odgovarja za škodo, ki je nastala na hidrantu po njegovi krivdi.
(2) Hidranti se smejo uporabljati za gašenje požarov, za potrebe vaj za preprečevanje požara in za druge intervencije ob naravnih in drugih nesrečah brez poprejšnjega soglasja izvajalca javne službe. V tem primeru mora uporabnik hidrantov naknadno obvestiti izvajalca javne službe o uporabi hidranta, trajanju uporabe hidranta in o količini odvzete vode. Odvzem vode iz hidrantov za druge potrebe je dovoljen le s soglasjem upravljavca in se izvede po navodilu izvajalca javne službe.
(3) V primeru suše oziroma v primeru intervencije enot za zaščito in reševanje se smejo za odvzem vode izjemoma uporabljati tudi hidranti. Gasilska društva in enote za zaščito in reševanje morajo pri odvzemu vode iz hidrantov uporabljati predpisano tehnično opremo in izpolnjevati pogoje za odvzem zdravstveno ustrezne vode in izvajalcu javne službe javiti mesto in količino odvzema. Mesto odvzema, pogoje odvzema in način plačila odvzete vode jim predpiše izvajalec javne službe v posebnem soglasju.
(4) Uporabnik in plačnik javne službe oskrbe zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov s pitno vodo, pranje cest in javnih površin ter javnih vodnjakov in drugih javnih naprav, pri katerih se pitna voda uporablja za javne namene, je občina.
(5) Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
(6) Z globo 750 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost če ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(7) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – fizična oseba, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
24. člen
(varovanje obstoječe infrastrukture)
(1) Vsakdo, ki na območju javnega in zasebnega vodovoda, oziroma vodovodnega priključka, izvaja dela, ki lahko škodno vplivajo na vodovodne objekte in naprave, je dolžan pred začetkom del pri izvajalcu javne službe ali pri upravljavcu zasebnega vodovoda naročiti podatke o poteku vodovoda s pogoji za izvedbo del.
(2) V primeru nastalih poškodb vodovoda je povzročitelj škode dolžan nemudoma obvestiti izvajalca javne službe o kraju, času in vrsti poškodbe, ter mu naročiti popravilo in poravnati stroške popravila nastale poškodbe in stroške odtečene vode.
(3) Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
(4) Z globo 750 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost če ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – fizična oseba, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
VII. OBRAČUN STORITVE JAVNE SLUŽBE
25. člen
(uporabniki in postavke obračunskega sistema)
(1) Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali solastnik stavbe, oziroma inženirskega objekta ali dela stavbe ali inženirskega objekta ali zemljišča na območju Občine Grosuplje, priključenega na javno vodovodno omrežje oziroma koristnik storitve javne službe oskrbe s pitno vodo. Solastniki sporazumno določijo plačnika storitev, v nasprotnem plačnika določi izvajalec javne službe.
(2) V primeru, da uporabnik stavbo, oziroma inženirski objekt ali del stavbe ali inženirskega objekta ali zemljišča preda v najem, ob tem pa želi, da najemnik plačuje storitve javne službe, je najemodajalec dolžan z izvajalcem javne službe skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne storitve in poroštvih.
(3) Z obračunskimi postavkami se določajo elementi za obračun oskrbe s pitno vodo. To so:
– »vodarina«, ki je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe po porabi pitne vode na mesec (v EUR/m3);
– »omrežnina«, ki je tisti del cene, ki krije stroške javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo (v EUR/mesec za presek priključne cevi v mm).
26. člen
(vodarina)
Vodarina se uporabniku zaračunava po porabi vode. Poraba vode (m3) je na vodomeru registrirana porabljena količina pitne vode v obračunskem obdobju. Obračun za porabljeno količino vode se izvede na osnovi odčitane razlike stanja vodomera na začetku in ob koncu obračunskega obdobja.
27. člen
(omrežnina)
(1) Omrežnina se za infrastrukturo javne službe, s katero se izvajajo posamezne storitve, določi na letni ravni in se uporabnikom obračuna glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodomera. Faktor omrežnine za posamezne vodomere je določen s predpisom, ki določa oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Omrežnina se za posamezni obračunski vodomer izračuna tako, da se vsota vseh stroškov omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine na obračunskih vodomerih. Tako dobljeni količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer posameznega obračunskega vodomera.
(3) Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim vodomerom, se za tak vodomer upošteva faktor, določen za vodomer z višjim pretokom.
(4) Če stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost cevi priključka, določeno s premerom cevi priključka, po predpisih s področja določitve cen komunalnih storitev.
(5) V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske oziroma poslovne enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1, določenim v skladu s predpisi s področja določitve cen komunalnih storitev.
(6) V večstanovanjskih stavbah, v katerih imajo posamezne stanovanjske oziroma poslovne enote več obračunskih vodomerov, se za vsako enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1, določenim v skladu s predpisi s področja določitve cen komunalnih storitev.
VIII. MERITVE, ODČITAVANJE IN OBRAČUN
28. člen
(uporaba vodomerov)
(1) Glavni obračunski vodomer je sestavni del vodovodnega priključka in je namenjen merjenju porabe pitne vode. Vgrajen mora biti v jaških izven stavbe ali inženirskega objekta, pri daljših priključkih čim bližje javnemu vodovodu, pri čemer razdalja med glavnim obračunskim vodomerom in mestom priključitve na javni vodovod praviloma ne sme preseči 50 m. Velikost in mesto vgraditve glavnega obračunskega vodomera sta razvidna iz dokumentacije za izdajo soglasja za priključitev na vodovodno omrežje.
(2) V večstanovanjskih, poslovnih in proizvodnih objektih so v interni instalaciji lahko nameščeni tudi interni vodomeri, ki uporabniku, upravniku oziroma izvajalcu javne službe služijo za merjenje porabe vode po posameznih enotah in za nadzor skupne porabe. Če meritve po internih vodomerih služijo razdeljevanju stroškov storitev, morajo biti interni vodomeri redno overjeni, kot je določeno za glavne obračunske vodomere. Prostor, v katerem so vgrajeni interni vodomeri, mora biti del skupnih površin večstanovanjske stavbe in vedno dostopen uporabnikom in pooblaščenim delavcem upravljavca vodovoda. Vodomeri v interni inštalaciji niso javna infrastruktura, zato za njih odgovarjajo uporabniki.
(3) Vsak vodomer mora biti pregledan in overjen po predpisih za standardizacijo in meroslovje. Glavne obračunske vodomere namešča, zamenjuje, vzdržuje in odčitava izključno izvajalec javne službe, ki skrbi tudi za pravočasno overjanje vodomerov. Zamenjava, vzdrževanje in odčitavanje internih vodomerov je stvar pogodbe oziroma dogovora med izvajalcem javne službe in upravnikom večstanovanjske stavbe oziroma lastniki stanovanj večstanovanjske stavbe. V tem primeru izvajalec javne službe imetnikom internih vodomerov izvaja mesečni obračun stroškov kot posebno storitev.
(4) Uporabnik je dolžan nadzirati vodomerna mesta ter skrbeti za zaščito vodomerov pred poškodbami in zmrzaljo. Uporabnik ne sme izvajati nikakršnih aktivnosti, ki bi kakorkoli vplivale na pravilnost delovanja vodomera.
(5) Uporabnik lahko od izvajalca javne službe zahteva nadzor točnosti vodomera. Če vodomer deluje v mejah predpisane točnosti, nosi stroške kontrole uporabnik, v nasprotnem primeru pa izvajalec javne službe.
(6) Z globo 2.000 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s 4. točko tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
(7) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s 4. točko tega člena.
(8) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek upravnik večstanovanjske stavbe, ki ravna v nasprotju 4. točko tega člena.
29. člen
(določanje količin porabljene vode)
(1) Količina porabljene vode iz javnega vodovodnega omrežja se meri v m3 po stanju odčitanem na vodomeru. Stanje na vodomeru se odčitava praviloma na vsakih šest mesecev za gospodinjstva, za večje odjemalce (industrijo in večstanovanjske stavbe) pa vsak mesec. Znotraj obračunskega obdobja uporabnik mesečno plačuje akontacije za predvideno porabo vode, ki je enaka povprečni porabi vode posameznega uporabnika v pretekli poletni ali zimski sezoni. Za poletno sezono štejejo meseci od aprila do vključno septembra. Izvajalec javne službe lahko določi tudi drugače.
(2) Višino akontacije praviloma določi izvajalec javne službe, uporabnik pa ima pravico zahtevati spremembo višine akontacije.
(3) V večstanovanjskih stavbah, v katerih se poraba pitne vode za posamezne stanovanjske enote ne meri z obračunskimi vodomeri, se normirana poraba določi za priključek s faktorjem omrežnine 1 po predpisih s področja določitve cen komunalnih storitev.
(4) V primeru, da izvajalec javne službe ali uporabnik ugotovi, da je vodomer v okvari in ni mogoče odčitati dejanske porabe vode, se za čas od zadnjega odčitka do ugotovitve okvare vodomera poraba pitne vode obračuna v višini uporabnikove povprečne porabe v pretekli poletni ali zimski sezoni oziroma v preteklem letu.
(5) Če se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se vodarina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1. Za druge premere priključka se normirana poraba določi sorazmerno z upoštevanjem faktorjev omrežnine po predpisih s področja določitve cen komunalnih storitev.
(6) Za stavbe, ki imajo obračunski vodomer, se normirana poraba določi na podlagi premera vodomera ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 pitne vode na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1. Za druge vodomere se normirana poraba določi sorazmerno z upoštevanjem faktorjev omrežnine po predpisih s področja določitve cen komunalnih storitev.
(7) Poraba pitne vode, ki je v obračunskem obdobju iz prvega odstavka tega člena večja od normirane porabe, je prekomerna poraba pitne vode, ki se obračuna tako, da se vodarina za prekomerni del poviša za 50 odstotkov. Za nestanovanjske stavbe, stanovanjske stavbe za posebne namene, gradbene inženirske objekte, in kadar izvajalec javne službe z zapisnikom ugotovi okvaro na interni vodovodni napeljavi stavbe, se prekomerna poraba pitne vode ne obračunava.
(8) Količina porabljene vode pri nedovoljenem odvzemu brez vodomera, se določi na osnovi predpisane količine iz uredbe o okoljskih dajatvah. Pri nedovoljenem odvzemu vode se uporabniku obračuna porabljena voda za celotno obdobje obstoja nedovoljenega priključka oziroma najmanj za obdobje enega leta po zadnji veljavni ceni s predpisanimi dajatvami.
(9) Uporabnik brez predhodnega dogovora z izvajalcem javne službe ne sme odvzemati pitne vode iz javnega hidranta. Za posamezen nedovoljen odvzem vode iz javnega hidranta se kršitelju zaračuna porabljena voda po zadnji veljavni ceni s predpisanimi dajatvami v višini 72 m3, kar predstavlja predpisano količino za zagotavljanje požarne varnosti.
IX. EVIDENCE UPORABNIKOV
30. člen
(evidence uporabnikov)
(1) Za potrebe poslovanja izvajalec javne službe vodi in vzdržuje evidenco uporabnikov.
(2) Osnovna evidenca uporabnikov za fizične osebe vsebuje naslednje podatke:
– šifro uporabnika;
– ime, priimek in naslov stalnega ali začasnega prebivališča nosilca gospodinjstva (ulica, kraj, hišna številka, število oseb v gospodinjstvu);
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti;
– datum vnosa podatkov.
(3) Izvajalec javne službe lahko za potrebe sodne izterjave za posameznega uporabnika zbira tudi druge podatke, kot to določa zakon.
(4) Evidenca uporabnikov za pravne osebe in samostojne podjetnike vsebuje naslednje podatke:
– šifro uporabnika in plačnika;
– naziv firme oziroma samostojnega podjetnika;
– naslov;
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti;
– datum vnosa podatkov.
(5) Evidenca uporabnikov za pravne osebe in samostojne podjetnike lahko vsebuje tudi naslednje podatke:
– davčno številko,
– transakcijski račun,
– matično številko.
(6) Poleg navedenih podatkov vsebujeta evidenci tudi naslednje podatke:
– podatke o merilnih napravah in priključnem cevovodu;
– lastništvo nepremičnine.
31. člen
(dodatne evidence v večstanovanjskih stavbah)
(1) Uporabniki ter upravniki večstanovanjskih stavb morajo upravljavca pravočasno pisno obveščati o:
– statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na razmerje med dobaviteljem in odjemalcem;
– vseh spremembah naslova za dostavo računov in drugih podatkih ter skrbeti, da tudi njihov pravni naslednik vstopi v obstoječe razmerje.
(2) Pisno obvestilo iz predhodnega odstavka velja od prvega naslednjega obračunskega obdobja in obsega:
– ime, priimek in naslov dotedanjega in novega odjemalca;
– listino o prenosu lastninske pravice ali najemno pogodbo;
– številko in naslov odjemnega mesta;
– podpisano izjavo novega uporabnika na obrazcu upravljavca, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje.
(3) Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti zavezan dotedanji uporabnik.
32. člen
(pridobivanje evidenc)
Izvajalec javne službe pridobiva evidence od uporabnikov, upravnikov, organov lokalne skupnosti, državnih organov in služb, ustanovljenih na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o javnih gospodarskih službah.
33. člen
(plačilo, ugovor na račun in opominjanje)
Uporabnik mora plačati zaračunano storitev najpozneje v osemnajstih dneh od datuma izstavitve računa, razen če zakon ne določa drugače. Po izteku roka plačila, določenega v opominu, lahko izvajalec javne službe na stroške uporabnika prekine dobavo vode po pogojih iz šestnajste alineje 35. člena tega odloka, ter začne postopek izterjave po sodni poti. Reklamacija uporabnika na prejeti račun mora biti pisna, podana v roku osmih dni od datuma izstavitve računa.
34. člen
(izstavitev računa)
(1) Izvajalec javne službe izstavi račun uporabniku storitve oskrbe s pitno vodo.
(2) Če je v stavbi več uporabnikov in je nameščen samo en glavni obračunski vodomer, izvajalec javne službe lahko račun izstavi:
– upravniku večstanovanjske stavbe; v tem primeru upravnik razdeli stroške na posamezne uporabnike znotraj stavbe in v celoti poravna račun izvajalcu javne službe;
– vsakemu uporabniku posebej, če upravnik v njihovem imenu oziroma lastniki stanovanj sklenejo pisni dogovor z izvajalcem javne službe glede načina obračuna, ključa delitve, ki mora biti za vse uporabnike enoten in plačila nastalih stroškov takšne delitve.
(3) V primeru, da se za ključ delitve porabljene pitne vode po glavnem obračunskem vodomeru uporabljajo interni vodomeri, se razlika porabe med glavnim obračunskem vodomerom in vsoto porabe internih vodomerov obračuna vsem uporabnikom sorazmerno z njihovo interno porabo pitne vode.
(4) Lastniki, ki oddajajo stanovanjske in druge prostore v najem, so dolžni v najemni pogodbi z najemnikom določiti, kdo bo plačnik storitev javne službe in ob prijavi ali spremembi najemnika en izvod pogodbe izročiti izvajalcu javne službe. V primeru, da se najemodajalec in najemnik s pogodbo ne dogovorita o plačilu storitev javne službe in najemodajalec ne prijavi spremembe, ki vpliva na določitev plačnika storitev, je zavezanec za plačilo storitve javne službe lastnik stanovanjskega ali drugega prostora.
(5) Če uporabnik ne posreduje izvajalcu javne službe podatkov iz tega člena, je dolžan poravnati stroške storitev po računu, ki je sestavljen iz izvajalcu javne službe znanih oziroma pridobljenih podatkov. Za ugotovitev pravilnega stanja podatkov evidenc uporabnikov lahko izvajalec javne službe določi izvedenca. Stroški pridobivanja podatkov in stroški mnenja izvedenca bremenijo uporabnika. Če je izvajalec javne službe zaradi napačno danih podatkov utrpel škodo, mu jo je posamezni povzročitelj dolžan povrniti.
X. PREKINITEV DOBAVE VODE
35. člen
(prekinitev dobave vode uporabniku po uradni dolžnosti ali na zahtevo uporabnika)
(1) Izvajalec javne službe lahko uporabniku prekine dobavo pitne vode v naslednjih primerih:
– če je bil priključek na javno vodovodno omrežje izdelan brez soglasja oziroma v nasprotju s soglasjem izvajalca javne službe ali brez nadzora ter prevzema s strani upravljavca;
– če interna hišna instalacija uporabnika ni tehnično ustrezna in je zaradi te instalacije ogrožena kakovost pitne vode v omrežju javnega vodovoda;
– če uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe dovoli priključitev drugega uporabnika na svoje interno omrežje;
– če notranje instalacije in naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik oviranja noče odstraniti;
– če uporabnik brez privolitve izvajalca javne službe odstrani pečatno plombo (na vodomeru, hidrantu itd.) ali kako drugače spremeni način izvedbe priključka;
– če uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe opravlja posege v naprave in objekte, ki jih ima v upravljanju izvajalec javne službe;
– če uporabnik krši navodila, priporočila in predpise o varčevanju z vodo v izrednih primerih (redukcije);
– če uporabnik ne dopusti izvajalcu javne službe opravljati nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu in priključku stavbe;
– če uporabnik ne dovoli vgraditve ali zamenjave vodomera;
– če uporabnik neupravičeno onemogoča izvajalcu javne službe odčitavanje in pregled vodomera ter hišne instalacije;
– če uporabnik kljub opominjanju več kot dvakrat zaporedoma ne plača računa za dobavo vode;
– če uporabniki v več stanovanjski stavbi ne uredijo medsebojnih razmerij in zaradi tega ne plačujejo porabljene vode;
– če uporabnik s svojim ravnanjem ogroža nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo drugih uporabnikov javne službe;
– če upravljavec ugotovi, da ima uporabnik tudi lastni vodni vir in le-ta ni ločen od javnega vodovoda;
– če uporabniku preneha veljavnost začasnega priključka.
(2) Dobava vode se prekine do odprave vzroka za prekinitev. Za vnovično vzpostavitev dobave vode mora uporabnik plačati vse nastale stroške odklopa, priklopa ali poskusa odklopa po ceniku izvajalca javne službe.
(3) Na zahtevo uporabnika, zaradi opustitve uporabe stavbe, je izvajalec javne službe dolžan začasno prekiniti dobavo pitne vode uporabniku. Stroške prekinitve dobave in vnovične priključitve pitne vode plača uporabnik po ceniku izvajalca javne službe.
36. člen
(prekinitev dobave uporabnikom za krajši čas)
(1) Izvajalec javne službe ima pravico brez odškodninske odgovornosti do uporabnika za čas do 12 ur prekiniti dobavo vode zaradi načrtovanih vzdrževalnih ali investicijskih del na omrežju, odprave okvar ali zaradi višje sile. Za načrtovana vzdrževalna in investicijska dela mora preko svoje in občinske spletne strani ter preko lokalnih sredstev javnega obveščanja obvestiti uporabnike o prekinitvi vode vsaj 1 dan pred prekinitvijo dobave vode, oziroma takoj ko je to mogoče v primeru prekinitve vode zaradi višje sile.
(2) V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo, daljše od 24 ur, mora izvajalec javne službe zagotoviti pitno vodo za nujni obseg porabe.
(3) V izrednih primerih in na podlagi strokovnega mnenja pristojnih institucij je izvajalec javne službe dolžan obveščati uporabnike o izvajanju posebnih ukrepov glede uporabe vode.
(4) Uporabnik ima pravico od izvajalca javne službe zahtevati odškodnino za dokazano škodo nastalo zaradi prekinitve dovajanja pitne vode, daljše od 24 ur, povzročene po krivdi izvajalca javne službe oziroma opustitve vzdrževanja javnega vodovodnega omrežja.
(5) Upravljavec je dolžan po opravljenem rednem ali izrednem (intervencijskem) delu vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje.
37. člen
(ukrepi ob pomanjkanju vode)
V primeru pomanjkanja pitne vode v omrežju in posledično potrebe po redukciji dobave pitne vode, župan Občine Grosuplje na predlog izvajalca javne službe izda sklep o varčevanju s pitno vodo, v katerem določi stopnjo varčevanja in posameznim skupinam omeji uporabo vode.
XI. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
38. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in vodenje postopkov, vezanih na izvajanje inšpekcijskega nadzora opravlja pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo.
(2) Organ iz prvega odstavka tega člena je prekrškovni organ po tem odloku.
(3) Pooblaščena oseba izvajalca javne službe in uporabniki lahko kršitve in kršitelje prijavijo organu iz 1. točke tega člena takoj po ugotovitvi kršitve.
39. člen
(obseg inšpekcijskega nadzora)
Inšpektor pristojnega medobčinskega inšpektorata in redarstva pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nadzira, zlasti če:
– se vodovodno omrežje, naprave in objekti uporabljajo za namen ter na način in pod pogoji, kot jih določa ta odlok,
– so vodovodno omrežje, naprave in objekti vzdrževani na način in skladno s pogoji, kot jih določa ta odlok.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
(upravni in inšpekcijski postopki, postopki o prekrških ter postopki za izdajo soglasij)
(1) Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
(2) Postopki o prekrških, ki so bili storjeni pred začetkom uporabe tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih, razen v primerih, ko je za kršitelja ta odlok milejši.
(3) Če so bili projektni pogoji iz 15. člena tega odloka izdani pred uveljavitvijo tega odloka, se postopki za izdajo soglasja končajo po dosedanjih predpisih.
41. člen
(dovolitev oskrbe iz zasebnega vodovoda)
Do izgradnje javnega vodovoda oziroma do drugega načina vzpostavitve javne službe je dovoljena oskrba iz zasebnega vodovoda tudi na območjih, kjer zasebni vodovod oskrbuje več kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem.
42. člen
(pogodbena razmerja v več stanovanjskih stavbah)
Do sklenitve pisnega dogovora med upravnikom večstanovanjske stavbe in izvajalcem javne službe, lahko izvajalec javne službe, kadar je v stavbi več uporabnikov in je nameščen samo en glavni obračunski vodomer, račun izstavi vsakemu uporabniku posebej, pri čemer uporablja uveljavljeni ključ delitve, ki mora biti za vse uporabnike večstanovanjske stavbe enoten.
43. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 112/08 in 120/08), razen določb o obračunu in cenah komunalnih storitev, ki veljajo do sprejetja cen po predpisu ki določa oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Pravilnik iz 1. člena tega odloka sprejme Občinski svet Občine Grosuplje na predlog izvajalca javne službe v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
(3) Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih in zasebnih vodovodov na območju Občine Grosuplje se do sprejetja novega uporablja še naprej, kolikor ni v nasprotju s tem odlokom.
44. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2013
Grosuplje, dne 18. decembra 2013
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti