Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4132. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1C), stran 13169.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. decembra 2013.
Št. 003-02-11/2013-15
Ljubljana, dne 27. decembra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O RUDARSTVU (ZRud-1C)
1. člen
V Zakonu o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10 in 57/12) se v drugem odstavku 1. člena v 1. točki beseda »gramoza« nadomesti z besedo »proda«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena je iskanje, raziskovanje in izkoriščanje nafte in zemeljskega plina na morju prepovedano.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se beseda »prenaša« nadomesti z besedo »prenašata«, pred piko pa se doda besedilo »in Direktiva 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o varnosti naftnih in plinskih dejavnosti na morju in spremembi Direktive 2004/35/ES (UL L št. 178 z dne 28. 6. 2013, str. 66).«.
2. člen
V 2. členu se v točki 3.1.1. za besedo »prostoru« doda besedilo »in za določeno časovno obdobje«.
V točki 4.7. se za besedilom »Sanacija nelegalnega kopa je izvedba« črta beseda »rudarskih«. Za besedama »prejšnje stanje« se doda vejica, beseda »oziroma« pa se nadomesti z besedo »tako«.
V točki 5.2. se črta besedilo »program izkoriščanja mineralnih surovin,«.
Točka 5.2.5. se črta.
Točki 5.2.6. in 5.2.7. postaneta točki 5.2.5. in 5.2.6..
Za 7. točko se dodata nova 8. in 9. točka, ki se glasita:
»8. Dražba je način izbora nosilca rudarske pravice za raziskovanje ali izkoriščanje, kadar na javni razpis za izdajo rudarskega dovoljenja za raziskovanje ali nosilca rudarske pravice za izkoriščanje prispeta dve ali več veljavnih prijav.
9. Za višjo silo po tem zakonu štejejo vojna, epidemija, embargo, moratorij, oblastno ravnanje države in naravna nesreča, če nosilec rudarske pravice dokaže, da zaradi katerega od teh dogodkov ni mogel izvajati rudarske pravice.«.
3. člen
Četrti odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se izkoriščanje geotermičnih energetskih virov z reinjektiranjem, kadar sta črpalna in povratna vrtina globoki manj kot 30 metrov, izkoriščanje geotermičnih energetskih virov z geokolektorjem in izkoriščanje geotermičnih energetskih virov z geosondo, izvajajo brez koncesije po tem zakonu.«.
4. člen
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena dovoljenja za raziskovanje in rudarske pravice za izkoriščanje ne more pridobiti pravna ali fizična oseba:
1. ki nima poravnanih dospelih obveznosti iz davkov, prispevkov za socialno varnost in drugih obveznih dajatev,
2. ki nima poravnanih dospelih obveznosti iz dajatev, ki jih določa ta zakon in so v zvezi s prejšnjim izvajanjem rudarskih del,
3. zoper katero je bil začet predhodni ali glavni postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, ali
4. ki je pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin ali za kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine, ali če je za takšna kazniva dejanja pravnomočno obsojen njen zakoniti zastopnik.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za rudarstvo, pridobi po uradni dolžnosti.«.
5. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
(javni razpis za izdajo rudarskega dovoljenja za raziskovanje)
(1) Dovoljenje za raziskovanje določene vrste mineralne surovine na določenem raziskovalnem prostoru in za določeno časovno obdobje se lahko izda samo na podlagi poprej izvedenega javnega razpisa.
(2) Odločitev o izvedbi javnega razpisa sprejme ministrstvo, pristojno za rudarstvo, na podlagi ugotovitve o interesu gospodarsko utemeljenega izkoriščanja mineralne surovine ali na podlagi vloge, ki jo pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vloži posamezna zainteresirana pravna ali fizična oseba.
(3) V vlogi za objavo javnega razpisa za izdajo dovoljenja za raziskovanje mora zainteresirana pravna ali fizična oseba:
1. navesti firmo, poslovni naslov, matično in davčno številko, če gre za pravno osebo ali samostojnega podjetnika,
2. navesti ime, priimek, naslov stalnega in začasnega prebivališča, če ga ima, enotno matično številko občana ali drugo nacionalno identifikacijsko številko in državo rojstva, če gre za fizično osebo, ki ni samostojni podjetnik,
3. navesti vrsto mineralnih surovin, ki jih želi raziskovati,
4. navesti predlog imena raziskovalnega prostora,
5. navesti številko, katastrsko občino in občino zemljiških parcel, na katere se vloga nanaša,
6. priložiti geodetski načrt, ki ga izdela pooblaščeno geodetsko podjetje in zanj izda certifikat geodetskega načrta, s prikazom in navedbo koordinat točk, ki raziskovalni prostor omejujejo, podanih v državnem koordinatnem sistemu, kadar v raziskovalni prostor niso vključene samo parcele v celoti, in navedbo površine raziskovalnega prostora,
7. navesti količino in vrsto raziskovalnih del, ki jih namerava izvesti,
8. navesti predlog obdobja, za katero naj se izda dovoljenje za raziskovanje, v skladu s prvim odstavkom 27. člena tega zakona.
(4) Ministrstvo objavi javni razpis na podlagi vloge iz prejšnjega odstavka pod pogoji, da:
1. vlagatelj izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega zakona,
2. predlagano raziskovanje ni v nasprotju z državno rudarsko strategijo,
3. je izpolnjen pogoj iz petega odstavka 26. člena tega zakona, kadar se vloga nanaša na raziskovalni prostor, za katerega je že podeljena rudarska pravica za raziskovanje ali izkoriščanje.
(5) Javni razpis za izdajo dovoljenja za raziskovanje ogljikovodikov se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in uradnem glasilu Evropske unije najmanj 90 dni pred iztekom roka, določenega za prijavo na razpis. Javni razpis za izdajo dovoljenja za raziskovanje drugih mineralnih surovin se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najmanj 30 dni pred iztekom roka, določenega za prijavo na razpis.
(6) Vsebino javnega razpisa predpiše vlada, vsebovati pa mora predvsem:
1. način in rok prijave,
2. opredelitev mej raziskovalnega prostora,
3. navedbo mineralne surovine, ki je predmet javnega razpisa,
4. navedbo, da se v primeru dveh ali več veljavnih prijav na javni razpis postopek izbora nosilca rudarske pravice za raziskovanje izvede kot dražba, na kateri vlagatelji veljavnih prijav na javni razpis s svojimi ponudbami o višini plačila nadomestila za raziskovanje mineralnih surovin konkurirajo za nosilca dovoljenja za raziskovanje,
5. začetek in čas trajanja rudarske pravice za raziskovanje,
6. zahtevo po predložitvi brezpogojne, na prvi poziv plačljive bančne garancije za odpravo škode, ki bo nastala zaradi raziskovanja, in izvedbi sanacije raziskovalnega prostora, in sicer v višini stroškov sanacije po končanem raziskovanju, kot izhaja iz revidiranega rudarskega projekta za pridobitev dovoljenja za raziskovanje, čas njene veljavnosti pa mora biti najmanj eno leto daljši, kot je čas veljavnosti dovoljenja za raziskovanje,
7. opis postopka za izbiro nosilca dovoljenja za raziskovanje,
8. način obveščanja prijaviteljev o poteku postopka,
9. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri nosilca dovoljenja za raziskovanje in
10. odgovorne osebe ministrstva, pristojnega za rudarstvo, za dajanje informacij med potekom postopka javnega razpisa.
(7) Prijavitelj mora v prijavi na javni razpis navesti:
1. firmo, poslovni naslov, matično in davčno številko, če gre za pravno osebo ali samostojnega podjetnika,
2. ime in priimek, naslov stalnega in začasnega prebivališča, če ga ima, enotno matično številko občana ali drugo nacionalno identifikacijsko številko in državo rojstva, če gre za fizično osebo, ki ni samostojni podjetnik, in
3. javni razpis, na katerega se prijavlja.
(8) Po prejetju prijav ministrstvo, pristojno za rudarstvo, naprej preveri, ali so prijave pravočasne ter ali prijavitelji izpolnjujejo s 6. členom tega zakona predpisane pogoje za pridobitev dovoljenja za raziskovanje (v nadaljnjem besedilu: upravičeni prijavitelji). V nasprotnem primeru ministrstvo prijavo zavrže.
(9) Šteje se, da javni razpis uspe, če prijavo odda najmanj en upravičeni prijavitelj. Takemu prijavitelju ministrstvo, pristojno za rudarstvo, izda odločbo o izbiri kandidata za nosilca dovoljenja za raziskovanje.
(10) V primeru, če oddata prijavo dva ali več upravičenih prijaviteljev, se postopek izbora nosilca rudarske pravice za raziskovanje izvede kot dražba, na kateri kandidati s svojimi ponudbami o višini plačila nadomestila za raziskovanje mineralnih surovin konkurirajo za nosilca dovoljenja za raziskovanje.«.
6. člen
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen
(dražba za izbor nosilca rudarske pravice za raziskovanje)
(1) Dražba za izbor nosilca rudarske pravice za raziskovanje se začne z vabilom, ki ga ministrstvo, pristojno za rudarstvo, pošlje z osebno vročitvijo vsem upravičenim prijaviteljem. V vabilu ministrstvo navede datum, čas in kraj dražbe ter druge podatke, pomembne za izvedbo dražbe. V vabilu ministrstvo upravičene prijavitelje posebej opozori na to, da se bo v primeru, če se dražbe ne bi udeležili, štelo, da se strinjajo s kandidatom, ki bo na dražbi izbran za nosilca dovoljenja za raziskovanje. Če upravičeni prijavitelj, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec med postopkom spremeni sedež oziroma naslov, ki ga je navedel v prijavi na javni razpis ali pooblastilu, pa tega ne sporoči ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, ministrstvo opravi vročitev vabila na dražbo z javnim naznanilom, ki ga objavi na oglasni deski in na enotnem državnem portalu e-uprava. Vročitev šteje za opravljeno osmi dan od objave na oglasni deski in na enotnem državnem portalu e-uprava.
(2) Upravičeni prijavitelj, ki je bil pravilno vabljen na dražbo, in se dražbe ne udeleži, dve leti od dneva dražbe ne more vložiti nove vloge za objavo javnega razpisa za izdajo dovoljenja za raziskovanje, se prijaviti na javni razpis za izdajo rudarskega dovoljenja za raziskovanje, ali sodelovati na dražbi za izbor nosilca rudarske pravice za raziskovanje. Ministrstvo vodi evidenco o upravičenih prijaviteljih, ki se niso udeležili dražbe.
(3) V primeru, ko je prijavitelj iz prvega odstavka tega člena fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik, se lahko dražbe udeleži sam, ali od njega pooblaščena oseba. V primeru, da je prijavitelj pravna oseba ali samostojni podjetnik, se dražbe lahko udeleži zakoniti zastopnik prijavitelja ali od njega pooblaščena oseba. V primeru, da se dražbe udeleži pooblaščenec prijavitelja, lahko dražbi prisostvuje tudi prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik. Osebe, ki bodo sodelovale na dražbi, morajo svojo identiteto izkazati z veljavnim osebnim dokumentom, pooblaščenci pa morajo predložiti tudi overjeno pisno pooblastilo upravičenega prijavitelja. Overitev pooblastila ni potrebna, če dražbi prisostvuje tudi upravičeni prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik.
(4) Dražbo vodi komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za rudarstvo. V komisijo se imenuje najmanj tri člane, od katerih je eden imenovan za predsednika in eden za namestnika predsednika. Člani komisije se imenujejo izmed uradnikov ministrstva, pristojnega za rudarstvo. Dražbo je mogoče izvesti, če sta na dražbi prisotna vsaj dva od imenovanih članov, od katerih je eden predsednik ali namestnik predsednika. V nasprotnem primeru dražbe ni mogoče izvesti in se skladno s prvim odstavkom tega člena, prestavi na drug datum.
(5) Dražba se prične s predstavitvijo predmeta draženja, izklicne višine ponudbe, stopnje dvigovanja ponudbe in pravil draženja, draženje pa se začne v trenutku, ko to jasno naznani član komisije, ki vodi dražbo (v nadaljnjem besedilu: voditelj dražbe). Komisija iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti enotno merjenje časa draženja.
(6) Izklicna višina ponudbe znaša 0 točk na hektar, stopnja dvigovanja ponudbe pa 500 točk na hektar, pri čemer se za vrednost točke upošteva vrednost točke po predpisu, ki ureja plačilo rudarske koncesnine.
(7) Komisija o poteku dražbe piše zapisnik, v katerem navede tudi podatke o upravičenih prijaviteljih, ki se dražbe niso udeležili, prisotnih upravičenih prijaviteljih (v nadaljnjem besedilu: dražiteljih) in njihovih ponudbah ter ugotovitev, katera ponudba je najugodnejša in kdo jo je podal.
(8) Šteje se, da je dražba uspela, če je bila na njej dana vsaj ena veljavna ponudba, ali če je višina nadomestila za raziskovanje mineralnih surovin določena skladno z devetim ali desetim odstavkom tega člena. V drugih primerih se šteje, da dražba ni uspela in se lahko ponovi, če ni za isti raziskovalni prostor ali njegov del do oddaje besedila javnega razpisa v objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ali uradnem glasilu Evropske unije vložena nova vloga za objavo javnega razpisa za izdajo dovoljenja za raziskovanje. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana naslednja višja ponudba. Draženje je končano, če v roku pet minut od znaka za začetek draženja noben dražitelj ni zvišal izklicne višine ponudbe ali ko je od zadnje najvišje ponudbe poteklo pet minut. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
(9) Če noben od dražiteljev ne zviša izklicne višine ponudbe se šteje, da je najugodnejšo ponudbo podal tisti dražitelj, ki je vložil vlogo za objavo javnega razpisa za izdajo dovoljenja za raziskovanje, če vlagatelj na dražbi ne sodeluje pa tisti dražitelj, katerega prijavo na javni razpis je ministrstvo prejelo prej, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.
(10) Če se dražbe udeleži samo en dražitelj, se mu za višino nadomestila za raziskovanje mineralnih surovin določi izklicna višina ponudbe 0 točk na hektar.
(11) Komisija zapisnik vroči uradni osebi, ki vodi postopek izdaje dovoljenja za raziskovanje, najkasneje v roku treh delovnih dni od zaključka dražbe.
(12) Po končani dražbi odloči o izbiri kandidata za nosilca dovoljenja za raziskovanje ministrstvo, pristojno za rudarstvo, z odločbo, ki jo vroči izbranemu kandidatu in vsem ostalim upravičenim prijaviteljem. Upravičeni prijavitelj, ki je bil pravilno vabljen na dražbo, in se dražbe ni udeležil, ne more izpodbijati odločbe o izbiri kandidata za nosilca dovoljenja za raziskovanje.
(13) Minister, pristojen za rudarstvo, podrobneje predpiše sestavo in naloge komisije za izvedbo dražbe, vsebino vabila na dražbo, roke in način izvedbe posameznih dejanj v zvezi z dražbo, potek dražbe, način identificiranja dražiteljev, vsebino zapisnika o dražbi in način vodenja evidence o upravičenih prijaviteljih, ki se niso udeležili dražbe.«.
7. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(rudarski projekt za pridobitev dovoljenja za raziskovanje in dovoljenje za raziskovanje)
(1) Izbrani kandidat iz devetega odstavka 25. člena ali dvanajstega odstavka 25.a člena tega zakona mora v roku treh mesecev od vročitve odločbe o izbiri kandidata za nosilca dovoljenja za raziskovanje ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, predložiti revidirani rudarski projekt za pridobitev dovoljenja za raziskovanje. Ministrstvo preveri:
1. ali ima rudarski projekt sestavine, predpisane s tem zakonom oziroma predpisom, izdanim na njegovi podlagi,
2. ali je rudarski projekt izdelala pravna oziroma fizična oseba, ki je med izdelavo projekta izpolnjevala s tem zakonom predpisane pogoje za rudarskega projektanta ter ali je oseba, ki je navedena kot odgovorni rudarski projektant, med izdelavo projekta izpolnjevala pogoje za odgovornega rudarskega projektanta,
3. ali je bila opravljena revizija rudarskega projekta ter ali so rudarski revident in odgovorni rudarski revidenti, ki so jo opravili, med revidiranjem izpolnjevali pogoje za rudarskega revidenta in odgovornega rudarskega revidenta.
(2) Če ministrstvo, pristojno za rudarstvo, ugotovi, da je rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje izdelan v skladu s prejšnjim odstavkom, ga zapečati ter potrdi s podpisom uradne osebe in žigom organa, v nasprotnem zahteva popravo oziroma dopolnitev rudarskega projekta. Potrjeni rudarski projekt je sestavni del dovoljenja za raziskovanje.
(3) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, izda dovoljenje za raziskovanje po pravnomočnosti odločbe o izbiri kandidata za nosilca dovoljenja za raziskovanje.
(4) Izrek dovoljenja za raziskovanje mora vsebovati:
1. podatke o pravni ali fizični osebi, ki je postala nosilec dovoljenja za raziskovanje,
2. vrsto mineralnih surovin, ki se lahko raziskujejo,
3. ime raziskovalnega prostora,
4. opis meje in navedbo površine raziskovalnega prostora,
5. navedbo potrjenega rudarskega projekta, na katerega se dovoljenje nanaša,
6. količino in vrsto raziskovalnih del, ki se morajo izvesti,
7. količino mineralne surovine, ki se lahko izkoplje oziroma izčrpa iz ležišča za namen geoloških in tehnoloških raziskav ter ugotavljanja pogojev za morebitno poznejše izkoriščanje,
8. pogoje in omejitve, ki se morajo upoštevati pri raziskovanju mineralnih surovin, ter način izvajanja raziskovalnih rudarskih del (raziskovalni izkop, raziskovalni jašek ali raziskovalna vrtina),
9. čas oziroma navedbo datuma, ko se mora začeti raziskovanje mineralne surovine,
10. naslove in druge podatke organov oziroma služb, ki se jim mora prijaviti začetek raziskovalnih rudarskih del,
11. zahtevo po izvedbi sanacije posameznih lokacij raziskovalnega prostora, na katerih se bodo izvajala raziskovalna dela, če se na njih z raziskovanjem ne bi ugotovili ustrezne zaloge oziroma viri mineralnih surovin in se zato po prenehanju raziskovanja te zaloge oziroma viri mineralnih surovin ne bi izkoriščali,
12. zahtevo po predložitvi bančne garancije za odpravo škode, ki bo nastala zaradi raziskovanja in izvedbo sanacije raziskovalnega prostora, v dveh mesecih od pravnomočnosti dovoljenja, sicer dovoljenje preneha veljati in rudarska pravica za raziskovanje ugasne,
13. višino nadomestila za raziskovanje mineralnih surovin in roke plačila za vsa leta veljavnosti dovoljenja, kadar je bil nosilec dovoljenja izbran z dražbo,
14. način izdelave in vsebino elaborata o klasifikaciji in kategorizaciji mineralnih surovin v raziskovalnem prostoru ter rok, v katerem se mora izdelati ta elaborat in predati ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, oziroma če se z raziskovanjem ne bi ugotovile ustrezne zaloge oziroma viri mineralnih surovin, rok, v katerem se mora izdelati in predati ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, zaključno poročilo o opravljenih raziskovalnih delih, in
15. čas veljavnosti dovoljenja za raziskovanje mineralnih surovin.
(5) Dovoljenje za raziskovanje se sme izdati tudi za raziskovalni prostor, za katerega je že podeljena rudarska pravica za raziskovanje ali izkoriščanje, če se nameravano raziskovanje nanaša na mineralne surovine, ki jih obstoječi nosilec rudarske pravice ne raziskuje ali ne izkorišča, in če dodatna rudarska pravica na istem raziskovalnem oziroma pridobivalnem prostoru ne bo ovirala obstoječega raziskovanja oziroma izkoriščanja mineralnih surovin.
(6) Pravnomočno dovoljenje za raziskovanje se pošlje v vednost pristojni rudarski inšpekciji in samoupravni lokalni skupnosti, na katere območju je raziskovalni prostor.
(7) Nosilec dovoljenja za raziskovanje, ki je bil izbran z dražbo, postane z dnem pravnomočnosti dovoljenja za raziskovanje zavezanec za plačevanje nadomestila za raziskovanje, ki se med raziskovanjem, določenim z dovoljenjem za raziskovanje, plačuje v letnih zneskih. Znesek za prvo leto mora nosilec dovoljenja poravnati najkasneje v roku 30 dni od pravnomočnosti dovoljenja za raziskovanje, zneske za vsako naslednje leto pa najkasneje do istega datuma vsako naslednje leto veljavnosti dovoljenja za raziskovanje.
(8) Sredstva, dobljena z vplačili nadomestil za raziskovanje, so v višini 50 odstotkov prihodek tiste samoupravne lokalne skupnosti, na katere območju leži raziskovalni prostor, v višini 50 odstotkov pa prihodek Republike Slovenije. V primeru, da se raziskovalni prostor nahaja na območju več samoupravnih lokalnih skupnosti, se plačilo razdeli glede na površino raziskovalnega prostora, ki leži na območju posamezne samoupravne lokalne skupnosti.«.
8. člen
Tretji odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Nosilec dovoljenja za raziskovanje mora najmanj 15 dni pred začetkom raziskovalnih rudarskih del pristojni rudarski inšpekciji prijaviti začetek raziskovalnih rudarskih del, ki jih namerava izvesti na določenih lokacijah znotraj odobrenega raziskovalnega prostora, za vsak raziskovalni izkop, raziskovalni jašek in raziskovalno vrtino posebej. V prijavi mora navesti številko in datum dovoljenja za raziskovanje, na podlagi katerega je pridobil rudarsko pravico za raziskovanje, vrsto raziskovalnih del, ki jih namerava izvesti ter datum pričetka posameznih del, izvajalca posameznih rudarskih del in osebo, ki bo opravljala posle tehničnega vodje teh del.«.
9. člen
V prvem odstavku 29. člena se besedilo »osebo, odgovorno za pravilno izvajanje rudarskega dovoljenja za raziskovanje« nadomesti z besedilom »tehničnega vodjo rudarskih del«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Tehnični vodja rudarskih del pri raziskovanju mineralnih surovin je lahko oseba, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za tehničnega vodjo površinskih rudarskih del iz 70. člena tega zakona.«.
10. člen
V prvem odstavku 34. člena se beseda »pridobi« nadomesti z besedo »podeli«, vejica za besedilom »rudarske pravice za izkoriščanje« se spremeni v piko, besedilo v nadaljevanju tega stavka pa se črta.
V drugem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se koncesija za izkoriščanje lahko podeli tudi brez javnega razpisa in samo na podlagi prej izdanega rudarskega koncesijskega akta za določeni pridobivalni prostor pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje katerega od naslednjih pogojev:«.
V 1. točki se besedilo »energetskih in drugih mineralnih surovin, ki se v skladu z določbami 12. člena tega zakona štejejo za mineralne surovine v javnem interesu,« nadomesti z besedama »mineralnih surovin«.
V 3. točki se za besedilom »katerekoli mineralne surovine,« doda besedilo »v globino ali«, 5. točka pa se črta.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za določen pridobivalni prostor koncesija za izkoriščanje ne more podeliti brez javnega razpisa, če sta za ta prostor ali del prostora istočasno vloženi dve ali več vlog za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje določene mineralne surovine, ki izpolnjujeta katerega od pogojev za podelitev koncesije brez javnega razpisa iz prejšnjega odstavka. Šteje se, da je vloga vložena istočasno, če je bila vložena v 30 dneh od vložitve prve vloge. Če je poznejša vloga vložena po izteku 30 dni od vložitve prve vloge, se vsaka poznejša vloga zavrže.«.
11. člen
V drugem odstavku 35. člena se besedi »lastne odločitve« nadomestita z besedilom »ocene, da obstaja potreba po izkoriščanju določene vrste mineralne surovine na določenem območju,«.
Tretji, četrti in peti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»(3) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, predlaga vladi izdajo rudarskega koncesijskega akta na podlagi ocene, da obstaja potreba po izkoriščanju določene vrste mineralne surovine na določenem območju, in če so izpolnjeni pogoji iz druge, tretje, četrte, pete in šeste alineje četrtega odstavka tega člena.
(4) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, predlaga vladi izdajo rudarskega koncesijskega akta na podlagi vloge pravne ali fizične osebe pod pogoji, da:
– vlagatelj izpolnjuje pogoje za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje iz 6. člena tega zakona,
– za predlagani pridobivalni prostor ali njegov del še ni podeljena rudarska pravica za raziskovanje ali izkoriščanje iste mineralne surovine in vlagatelj vloge dokaže, da morebitna dodatna rudarska pravica na istem raziskovalnem ali pridobivalnem prostoru ne bo ovirala obstoječega raziskovanja ali izkoriščanja mineralnih surovin,
– je izpolnjen pogoj iz drugega odstavka 34. člena tega zakona, kadar vlagatelj vloge uveljavlja izpolnjevanje takšnega pogoja,
– ne obstaja obveznost sanacije nelegalnega kopa na podlagi inšpekcijske odločbe in je sanacijo mogoče izvesti na podlagi take odločbe ali dovoljenja, ki je bilo pridobljeno v zvezi s tako odločbo,
– sta predlagani pridobivalni prostor in njegova raba v skladu z dokumenti urejanja prostora,
– je predlagani pridobivalni prostor v skladu z državno rudarsko strategijo,
– so izpolnjeni tudi drugi pogoji, predpisani s tem zakonom.
(5) Vloga za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru mora vsebovati:
1. firmo, poslovni naslov, matično in davčno številko, če gre za pravno osebo ali samostojnega podjetnika, ter podatke iz 2. točke tega odstavka za zakonitega zastopnika pravne osebe ali samostojnega podjetnika,
2. ime, priimek, naslov stalnega in začasnega prebivališča, če ga ima, enotno matično številko občana ali drugo nacionalno identifikacijsko številko in državo rojstva, če gre za fizično osebo, ki ni samostojni podjetnik,
3. podatke o prostorskem aktu, namenjenem rudarstvu, s katerim se ureja območje predlaganega pridobivalnega prostora, v skladu s 151. členom tega zakona,
4. navedbo pogoja iz drugega odstavka 34. člena tega zakona, ki ga uveljavlja, kadar gre za pridobitev rudarske pravice brez javnega razpisa,
5. predlog imena pridobivalnega prostora,
6. predlog pridobivalnega prostora, vključno z navedbo parcelnih številk, katastrske občine in občine, v kateri je posamezna parcela,
7. navedbo nadmorske višine predlagane najgloblje točke izkoriščanja po rudarskem projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje,
8. navedbo vrste mineralne surovine za izkoriščanje,
9. navedbo, ali se namerava izvajati površinsko ali podzemno izkoriščanje mineralne surovine, predvidene vrste odkopne metode ter navedbo, ali gre za nov ali predčasno opuščen pridobivalni prostor,
10. predlagan čas trajanja koncesije,
11. navedbo količine mineralne surovine, ki se skladno z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje lahko izkoristi v predlaganem pridobivalnem prostoru,
12. navedbo načina izvajanja sanacije, rekultivacije in vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja v pridobivalnem prostoru po končanem izkoriščanju in
13. navedbo dejavnosti, ki se bodo opravljale v zvezi s pridobljeno mineralno surovino.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Vlogi za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru mora vlagatelj priložiti:
1. geodetski načrt, ki ga izdela pooblaščeno geodetsko podjetje in zanj izda certifikat geodetskega načrta, s prikazom in navedbo koordinat točk, ki pridobivalni prostor omejujejo, podanih v državnem koordinatnem sistemu, kadar v pridobivalni prostor niso vključene samo parcele v celoti, in navedbo površine pridobivalnega prostora,
2. rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje,
3. če je zemljiška parcela obremenjena s hipoteko ali drugo pravico, soglasje imetnika take pravice, da se na parceli lahko podeli rudarska pravica,
4. soglasje obstoječega nosilca rudarske pravice, kadar je za predlagani pridobivalni prostor ali njegov del že podeljena rudarska pravica za raziskovanje ali izkoriščanje, nameravano izkoriščanje pa se nanaša na mineralne surovine, ki jih obstoječi nosilec rudarske pravice ne raziskuje ali izkorišča.«.
12. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen
(skladnost z dokumenti urejanja prostora)
(1) Pridobivalni prostor in njegova raba morata biti v skladu z dokumenti urejanja prostora.
(2) Skladnost pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti urejanja prostora ugotavlja izdajatelj prostorskega izvedbenega akta, namenjenega rudarstvu, na podlagi zahteve ministrstva, pristojnega za rudarstvo.
(3) Izdajatelj prostorskega izvedbenega akta ugotavlja skladnost iz prvega odstavka tega člena s primerjavo predloga pridobivalnega prostora in njegove rabe v rudarskem projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje z vsebino in zahtevami iz prostorskega izvedbenega akta.
(4) V primeru ugotovljene skladnosti izdajatelj prostorskega izvedbenega akta izda potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti urejanja prostora. Pri izdaji potrdila mora upoštevati tudi druge določbe tega zakona, zlasti določbe 7. točke 2. člena, prvega odstavka 3. člena, tretjega odstavka 8. člena in 151. člena tega zakona. V potrdilu navede tudi prostorski izvedbeni akt, namenjen rudarstvu, s katerim sta pridobivalni prostor in njegova raba skladna. Sestavni del potrdila je grafični del prostorskega akta z legendo.
(5) V primeru ugotovljene neskladnosti izdajatelj prostorskega izvedbenega akta izda potrdilo v katerem navede, da predlagani pridobivalni prostor ali njegova raba ni skladna z dokumenti urejanja prostora, prostorske akte, ki urejajo zadevno območje in v čem je neskladnost. Če predlagani pridobivalni prostor ali njegova raba ni skladna z dokumenti urejanja prostora, koncesijskega akta za tak pridobivalni prostor oziroma njegovo rabo ni mogoče izdati.
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se šteje, da sta pridobivalni prostor in njegova raba skladna z dokumenti urejanja prostora, če iz potrdila izdajatelja prostorskega izvedbenega akta izhaja, da raba zemljišča ni v skladu z dokumenti urejanja prostora, je pa na način in pod pogoji tega zakona tako zemljišče razglašeno za rudarski prostor v javno korist.
(7) Izdajatelj prostorskega izvedbenega akta mora potrdilo izdati v 30 dneh od prejema zaprosila iz drugega odstavka tega člena.«.
13. člen
V 37. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. ime, meje in površina pridobivalnega prostora;«.
V 4. točki se za besedilom »brez javnega razpisa« doda besedilo »ter pravna ali fizična oseba, ki se ji podeli rudarska pravica za izkoriščanje mineralne surovine brez javnega razpisa, kadar javni razpis ni potreben«.
14. člen
Za 38. členom se črtajo naslov razdelka »2. Izdaja rudarskega koncesijskega akta po uradni dolžnosti« in 39. člen ter naslov razdelka »3. Možna izdaja rudarskega koncesijskega akta« in 40. člen.
15. člen
V 41. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javni razpis za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje ogljikovodikov se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in uradnem glasilu Evropske unije najmanj 90 dni pred iztekom roka, določenega za prijavo na razpis. Javni razpis za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje drugih mineralnih surovin se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najmanj 30 dni pred iztekom roka, določenega za prijavo na razpis.«.
V drugem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Vsebino javnega razpisa predpiše vlada, vsebovati pa mora predvsem:«.
V 1. točki se besedilo »način, čas in kraj oddaje prijav« nadomesti z besedilom »način in rok prijave«.
V 3. točki se besedilo »opis pridobivanega prostora, z navedbo geokod« nadomesti z besedilom »opredelitev mej pridobivalnega prostora«.
V 4. točki se besedilo »opis mineralnih surovin, ki naj bi se jih pridobivalo« nadomesti z besedilom »navedbo mineralne surovine, ki je predmet javnega razpisa«.
V 8. točki se pred besedo »način« dodata besedi »rok in«.
9. točka se črta.
Dosedanja 10. točka postane 9. točka.
16. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»42. člen
(prijava na javni razpis)
(1) Prijavitelj mora v prijavi na javni razpis navesti:
1. firmo, poslovni naslov, matično in davčno številko, če gre za pravno osebo ali samostojnega podjetnika,
2. ime, priimek, naslov stalnega in začasnega prebivališča, če ga ima, enotno matično številko občana ali drugo nacionalno identifikacijsko številko in državo rojstva, če gre za fizično osebo, ki ni samostojni podjetnik,
3. javni razpis, na katerega se prijavlja.
(2) Prijavi na javni razpis mora prijavitelj priložiti revidiran rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje z izračunom stroškov sanacije po končanem izkoriščanju.
(3) Po prejetju prijav ministrstvo, pristojno za rudarstvo, naprej preveri, ali so prijave pravočasne ter ali prijavitelji izpolnjujejo s 6. členom tega zakona predpisane pogoje za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje. Če ministrstvo ugotovi, da prijava ni pravočasna ali da prijavitelj ne izpolnjuje s 6. členom tega zakona predpisanih pogojev za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje, prijavo zavrže.
(4) Če prijava sicer vsebuje revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje z izračunom stroškov sanacije po končanem izkoriščanju, vendar njegova vsebina ni skladna z zahtevami javnega razpisa ali ni izdelan v skladu s predpisi, ministrstvo prijavitelja obvesti o pomanjkljivostih in mu naloži rok, v katerem jih mora odpraviti. Ta rok ne sme biti krajši od treh in ne daljši od 14 dni.
(5) Če prijavitelj pomanjkljivosti iz prejšnjega odstavka odpravi v roku, ministrstvo njegovo prijavo šteje kot popolno (v nadaljnjem besedilu: upravičeni prijavitelj), v nasprotnem prijavo zavrže.
(6) Šteje se, da javni razpis uspe, če prijavo odda najmanj en upravičeni prijavitelj. Takemu prijavitelju ministrstvo, pristojno za rudarstvo, izda odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(7) Če prijavo na javni razpis oddata dva ali več upravičenih prijaviteljev, se postopek izbora nosilca rudarske pravice za izkoriščanje izvede kot dražba, na kateri prijavitelji z veljavnimi prijavami na javni razpis konkurirajo za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje s svojimi ponudbami o višini plačila rudarske koncesnine na enoto pridobljene mineralne surovine v raščenem stanju.«.
17. člen
Za 42. členom se doda nov 42.a člen, ki se glasi:
»42.a člen
(dražba)
(1) Dražba iz prejšnjega člena se začne z vabilom, ki ga ministrstvo, pristojno za rudarstvo, pošlje z osebno vročitvijo vsem upravičenim prijaviteljem. V vabilu ministrstvo navede datum, čas in kraj dražbe ter druge podatke, pomembne za izvedbo dražbe. V vabilu ministrstvo upravičene prijavitelje posebej opozori na to, da se bo v primeru, če se dražbe ne bi udeležili, štelo, da se strinjajo nosilcem rudarske pravice za izkoriščanje, izbranim na dražbi. Če upravičeni prijavitelj, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec med postopkom spremeni sedež oziroma naslov, ki ga je navedel v prijavi na javni razpis ali pooblastilu, pa tega ne sporoči ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, ministrstvo opravi vročitev vabila na dražbo z javnim naznanilom, ki ga objavi na oglasni deski in na enotnem državnem portalu e-uprava. Vročitev šteje za opravljeno osmi dan od objave na oglasni deski in na enotnem državnem portalu e-uprava.
(2) Upravičeni prijavitelj, ki je bil pravilno vabljen na dražbo, in se dražbe ne udeleži, dve leti od dneva dražbe ne more vložiti nove vloge za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje, se prijaviti na javni razpis za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, ali sodelovati na dražbi za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje. Ministrstvo vodi evidenco upravičenih prijaviteljev, ki se niso udeležili dražbe.
(3) V primeru, ko je prijavitelj iz prvega odstavka tega člena fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik, se lahko dražbe udeleži sam, ali od njega pooblaščena oseba. V primeru, da je prijavitelj pravna oseba ali podjetnik, se dražbe lahko udeleži zakoniti zastopnik prijavitelja ali od njega pooblaščena oseba. V primeru, da se dražbe udeleži pooblaščenec prijavitelja, lahko dražbi prisostvuje tudi prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik, ne more pa sam neposredno dajati ponudbe o višini rudarske koncesnine na enoto pridobljene mineralne surovine v raščenem stanju. Osebe, ki bodo sodelovale na dražbi, morajo svojo identiteto izkazati z veljavnim osebnim dokumentom, pooblaščenci pa morajo predložiti tudi overjeno pisno pooblastilo prijavitelja. Overitev pooblastila ni potrebna, če dražbi prisostvuje tudi prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik.
(4) Dražbo vodi komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za rudarstvo. V komisijo se imenuje najmanj tri člane, od katerih je eden imenovan za predsednika in eden za namestnika predsednika. Člani komisije se imenujejo izmed uradnikov ministrstva, pristojnega za rudarstvo. Dražbo je mogoče izvesti, če sta na dražbi prisotna vsaj dva od imenovanih članov, od katerih je eden predsednik ali namestnik predsednika. V nasprotnem primeru dražbe ni mogoče izvesti in se na način, ki je določen v prvem odstavku tega člena, prestavi na drug datum.
(5) Dražba se prične s predstavitvijo predmeta draženja, izklicne cene, stopnje dvigovanja ponudbe in pravil draženja, draženje pa se začne v trenutku, ko to jasno naznani član komisije, ki vodi dražbo (v nadaljnjem besedilu: voditelj dražbe). Komisija iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti enotno merjenje časa draženja.
(6) Izklicna višina ponudbe je koncesnina na enoto mineralne surovine, izražena v točkah, kot jo določa predpis iz 53. člena tega zakona, stopnja dvigovanja ponudbe pa znaša deset odstotkov te vrednosti. Koncesnina iz naslova pridobivalnega prostora se tudi v primeru izbora nosilca rudarske pravice za izkoriščanje z dražbo obračunava v skladu s predpisom iz 53. člena tega zakona.
(7) Komisija o poteku dražbe piše zapisnik, v katerem navede tudi podatke o prijaviteljih z veljavno prijavo na javni razpis, ki se dražbe niso udeležili, prisotnih prijaviteljih (v nadaljnjem besedilu: dražiteljih) in njihovih ponudbah ter ugotovitev, katera ponudba je najugodnejša in kdo jo je podal.
(8) Šteje se, da je dražba uspela, če je bila na njej dana vsaj ena veljavna ponudba, ali če je višina rudarske koncesnine na enoto pridobljene mineralne surovine v raščenem stanju določena na način iz devetega ali desetega odstavka tega člena. V drugih primerih se šteje, da dražba ni uspela in se lahko ponovi, če ni za isti pridobivalni prostor ali njegov del vložena druga vloga za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana naslednja višja ponudba. Draženje je končano, če v roku pet minut od znaka za začetek draženja noben dražitelj ni zvišal izklicne višine ponudbe ali ko je od zadnje najvišje ponudbe poteklo pet minut. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
(9) Če noben od dražiteljev ne zviša izklicne višine ponudbe se šteje, da je najugodnejšo ponudbo podal tisti dražitelj, ki je vložil vlogo za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje, če vlagatelj na dražbi ne sodeluje pa tisti dražitelj, katerega prijavo na javni razpis je ministrstvo prejelo prej, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.
(10) Če se dražbe udeleži samo en dražitelj, se mu za višino nadomestila za raziskovanje mineralnih surovin določi izklicna višina ponudbe.
(11) Komisija zapisnik vroči uradni osebi, ki vodi postopek izdaje odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, najkasneje v roku treh delovnih dni od zaključka dražbe.
(12) Po končani dražbi odloči o nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje ministrstvo, pristojno za rudarstvo, z odločbo, ki jo vroči izbranemu dražitelju in vsem ostalim upravičenim prijaviteljem. Upravičeni prijavitelj, ki je bil pravilno vabljen na dražbo, in se dražbe ni udeležil, ne more izpodbijati odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(13) Minister, pristojen za rudarstvo, podrobneje predpiše sestavo in naloge komisije za izvedbo dražbe, vsebino vabila na dražbo, roke in način izvedbe posameznih dejanj v zvezi z dražbo, potek dražbe, način identificiranja dražiteljev, vsebino zapisnika o dražbi in način vodenja evidence o upravičenih prijaviteljih, ki se niso udeležili dražbe.«.
18. člen
Prvi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če se koncesija za izkoriščanje za določeni pridobivalni prostor lahko podeli brez javnega razpisa in samo na podlagi prej izdanega rudarskega koncesijskega akta, izda ministrstvo, pristojno za rudarstvo, izbranemu nosilcu rudarske pravice odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje po objavi rudarskega koncesijskega akta.«.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
19. člen
V prvem odstavku 44. člena se črta besedilo »poskrbeti za revizijo rudarskega projekta, na podlagi katerega je bil izbran oziroma določen za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje in«.
V drugem odstavku se v prvem stavku za besedo »ki« črta beseda »se«, za besedo »ga« pa doda besedilo »imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice«. Drugi stavek se črta.
V tretjem odstavku se v 1. točki beseda »revidirani« nadomesti z besedo »revidiran«, za besedo »projekt« pa se doda besedilo »za pridobitev koncesije«.
20. člen
Drugi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če ministrstvo, pristojno za rudarstvo, ob preveritvi pogojev iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje izdelan v skladu s 1., 2., 3. in 4. točko prejšnjega odstavka, ga zapečati ter potrdi s podpisom uradne osebe in žigom organa, v nasprotnem zahteva popravo oziroma dopolnitev rudarskega projekta.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ko ministrstvo, pristojno za rudarstvo, ugotovi, da je rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje izdelan v skladu z zahtevami tega zakona in da izbrani nosilec rudarske pravice za izkoriščanje razpolaga z dokazilom o pravici izvajati rudarska dela na zemljišču, pripravi predlog koncesijske pogodbe v ustreznem številu izvodov. Predlog koncesijske pogodbe v imenu Republike Slovenije podpiše minister, pristojen za rudarstvo, ministrstvo pa nato vse izvode pošlje z osebno vročitvijo v podpis izbranemu nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje.«.
21. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»47. člen
(podpisovanje koncesijske pogodbe)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, vrniti vse izvode podpisane koncesijske pogodbe v dveh mesecih od vročitve. Če se nosilec rudarske pravice odloči, da bo rezervirana sredstva za sanacijo zagotavljal z bančno garancijo, mora koncesijskim pogodbam priložiti tudi izvirnik bančne garancije.
(2) Če koncesionar v roku iz prejšnjega odstavka ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, ne vrne podpisanih koncesijskih pogodb, z dnem izteka roka odločba o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje preneha veljati, rudarska pravica pa ugasne.
(3) Če koncesionar podpisanim koncesijskim pogodbam ne priloži bančne garancije, se šteje, da bo rezervirana sredstva za sanacijo zagotavljal z vplačili v Eko sklad.
(4) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, pošlje en izvod veljavne koncesijske pogodbe, skupaj s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje, koncesionarju ter po en izvod koncesijske pogodbe v vednost pristojni rudarski inšpekciji in samoupravnim lokalnim skupnostim, na območju katerih je pridobivalni prostor.
(5) Če bo nosilec rudarske pravice rezervirana sredstva za sanacijo zagotavljal z vplačili v Eko sklad, postane zavezanec za plačilo z dnem, ko pogodba v skladu z 48. členom tega zakona postane veljavna.«.
22. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»48. člen
(ugotavljanje časa veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje)
Čas veljavnosti rudarske pravice začne teči z dnem, ko koncesijsko pogodbo podpišeta pogodbeni stranki.«.
23. člen
Drugi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Potrjen rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje iz drugega odstavka 45. člena tega zakona je sestavni del koncesijske pogodbe.«.
24. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»50. člen
(pogoji za podaljšanje časa veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje)
(1) Čas veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje se lahko podaljša pod pogoji, da:
1. je bila vloga za podaljšanje rudarske pravice vložena najmanj šest mesecev pred potekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena,
2. na pridobivalnem prostoru še obstajajo zaloge mineralne surovine,
3. koncesionar izpolnjuje pogoje za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje,
4. ima koncesionar na zemljiščih, ki so predmet podaljšanja rudarske pravice, pravico izvajati rudarska dela na zemljišču ter ima soglasja morebitnih drugih imetnikov pravic na teh zemljiščih za podaljšanje rudarske pravice,
5. je pridobivalni prostor skladen z dokumenti urejanja prostora,
6. s koncesijskim aktom določena skupna količina mineralne surovine, za katero se je podelila rudarska pravice, še ni izkoriščena,
7. s podaljšanjem ne bo prekoračen rok iz 3. točke 37. člena tega zakona,
8. je bila na pridobivalnem prostoru izvedena predpisana sprotna sanacija zemljišč, degradiranih zaradi rudarskih del.
(2) V vlogi za podaljšanje rudarske pravice za izkoriščanje mora nosilec rudarske pravice:
1. navesti podatke o nosilcu rudarske pravice in zakonitih zastopnikih skladno s 1. in 2. točko petega odstavka 35. člena tega zakona,
2. navesti podatke o prostorskem aktu, namenjenem rudarstvu, iz 151. člena tega zakona, s katerim se ureja območje predlaganega pridobivalnega prostora,
3. priložiti dokazila o pravici izvajati rudarska dela na zemljišču za predlagano obdobje podaljšanja rudarske pravice,
4. priložiti potrjen elaborat o zalogah in virih iz 83. člena tega zakona, iz katerega je razvidno, da na pridobivalnem prostoru še obstajajo zaloge mineralne surovine ter da količine iz koncesijskega akta še niso izkoriščene,
5. priložiti revidiran rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, izdelan v skladu s tem zakonom, v katerem so upoštevane zaloge mineralne surovine, ki skladno s koncesijskim aktom še niso izkoriščene.
(3) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, preveri skladnost pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti urejanja prostora na način, kot ga določa 36. člen tega zakona.
(4) O podaljšanju časa veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje odloča ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
(5) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, izda odločbo o podaljšanju časa veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje, če ugotovi, da:
1. je nosilec rudarske pravice za izkoriščanje do zdaj izvajal rudarsko pravico za izkoriščanje na predpisani način in v skladu s koncesijsko pogodbo,
2. so za podaljšanje časa veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena in
3. za podaljšanje časa veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje ni omejitev po določbah tega zakona.
(6) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, pripravi dodatek h koncesijski pogodbi v ustreznem številu izvodov, ki jih v imenu Republike Slovenije podpiše minister, pristojen za rudarstvo, ter ga v 15 dneh od pravnomočnosti odločbe o podaljšanju časa veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje pošlje z osebno vročitvijo v podpis koncesionarju. Postopek podpisovanja dodatka h koncesijski pogodbi se smiselno izvede tako, kot to določa 47. člen tega zakona za podpisovanje koncesijske pogodbe, v primeru neizpolnitve roka iz prvega odstavka 47. tega člena pa se odločba o podaljšanju rudarske pravice odpravi, obveznost dokončne sanacije okolja in odprave posledic, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del ter druge obveznosti iz koncesijske pogodbe pa koncesionarju ostanejo.
(7) Ne glede na rok iz 1. točke prvega odstavka tega člena je v primeru višje sile rudarsko pravico za izkoriščanje mogoče podaljšati tudi, če je vloga za podaljšanje vložena manj kot šest mesecev pred potekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena, če je do pojava višje sile prišlo v tem obdobju. V tem primeru se rudarska pravica podaljša za čas trajanja višje sile tudi ob neizpolnjevanju pogojev iz 5. in 7. točke prvega odstavka tega člena, vlogi pa ni treba priložiti rudarskega projekta iz 5. točke drugega odstavka tega člena.«.
25. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
»51. člen
(pogoji za prenos rudarske pravice za izkoriščanje)
(1) Rudarska pravica za izkoriščanje se lahko iz obstoječega nosilca rudarske pravice (v nadaljnjem besedilu: prenosnika rudarske pravice) prenese na drugo pravno ali fizično osebo (v nadaljnjem besedilu: prevzemnika rudarske pravice) samo z odločbo o prenosu rudarske pravice za izkoriščanje, ki jo izda ministrstvo, pristojno za rudarstvo, pod pogoji, da:
1. zoper prenosnika rudarske pravice ne poteka predhodni postopek zaradi insolventnosti,
2. prevzemnik rudarske pravice izpolnjuje pogoje za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje iz 6. člena tega zakona,
3. ima prevzemnik rudarske pravice pravico izvajati rudarska dela na zemljišču,
4. prevzemnik rudarske pravice izpolnjuje tudi morebitne druge pogoje, ki jih je rudarski koncesijski akt, na podlagi katerega je bila podeljena rudarska pravica za izkoriščanje, opredelil kot pogoj za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje na posameznem pridobivalnem prostoru, ki je predmet prenosa.
(2) Vlogo za prenos rudarske pravice za izkoriščanje prevzemnik rudarske pravice vloži na ministrstvo, pristojno za rudarstvo, priloži pa ji:
1. podatke o vlagatelju vloge skladno s 1. in 2. točko petega odstavka 35. člena tega zakona,
2. overjeno izjavo prenosnika rudarske pravice, da se strinja s prenosom rudarske pravice, razen v primeru prenosa rudarske pravice zaradi prenehanja obstoja nosilca rudarske pravice ali smrti nosilca rudarske pravice, ki je fizična oseba,
3. izjavo, da se strinja s prenosom rudarske pravice ter prevzema vse pravice in obveznosti, ki iz nje izhajajo,
4. dokazilo o pravici izvajati rudarska dela na zemljišču.
(3) Če je nad prenosnikom rudarske pravice začet stečajni postopek, če prenosnik rudarske pravice, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, preneha obstajati, ali v primeru smrti prenosnika rudarske pravice, ki je fizična oseba, se lahko rudarska pravica prenese na prevzemnika v dveh letih od začetka stečajnega postopka oziroma enem letu od prenehanja prenosnika rudarske pravice ali pravnomočnosti sklepa o dedovanju.
(4) Če ministrstvo, pristojno za rudarstvo, na podlagi razpoložljivih podatkov v katastru pridobivalnih prostorov iz 14. člena tega zakona ne more določiti meje pridobivalnega prostora, ki je predmet prenosa rudarske pravice za izkoriščanje, ali kataster ne vsebuje vseh dokumentov, ki jih določa zakon, je ne glede na določbo prvega odstavka tega člena prenos rudarske pravice za izkoriščanje mogoč šele po ugotovitvi mej pridobivalnega prostora in dopolnitvi katastra z manjkajočimi dokumenti. Prenosnik rudarske pravice mora v zvezi s tem ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, predložiti vse podatke in dokumente, s katerimi razpolaga.
(5) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, pripravi koncesijsko pogodbo v ustreznem številu izvodov, ki jih v imenu Republike Slovenije podpiše minister, pristojen za rudarstvo, ter jo v 15 dneh od pravnomočnosti odločbe o prenosu rudarske pravice za izkoriščanje pošlje z osebno vročitvijo v podpis prevzemniku rudarske pravice. Za sklenitev koncesijske pogodbe se smiselno uporablja 47. člen tega zakona.
(6) V primeru odprave odločbe o prenosu rudarske pravice za izkoriščanje na podlagi drugega odstavka 47. člena tega zakona se šteje, da rudarska pravica ni bila prenesena, prenosnik rudarske pravice pa ostane nosilec rudarske pravice ter zavezanec za izvedbo sanacijskih rudarskih del, ki jih je treba izvesti, da se odpravijo posledice, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del, in dokončne sanacije okolja. Če po izdaji odločbe o prenosu rudarske pravice prenosnik rudarske pravice preneha obstajati, rudarska pravica ugasne, zavezanec za dokončno sanacijo okolja pa postane pravna ali fizična oseba, ki je bila zadnji nosilec rudarske pravice.
(7) Prenosnik rudarske pravice mora prevzemniku predati dokumentacijo iz tretjega odstavka 100. člena tega zakona, zapisnik o predaji in prevzemu pa poslati v vednost ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo.
(8) Pravni posli, sklenjeni v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, so nični.«.
26. člen
Tretji odstavek 52. člena se črta.
27. člen
Prvi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osnova za izračun rudarske koncesnine sta velikost pridobivalnega prostora in povprečna cena enote določene vrste mineralne surovine v Republiki Sloveniji.«.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Povprečno ceno na enoto pridobljene mineralne surovine, način odmere, obračunavanja, plačevanja in nadzora nad plačevanjem rudarske koncesnine, merila in pogoje za zmanjšanje in oprostitev plačila rudarske koncesnine, način razdelitve lihega zneska rudarske koncesnine med lokalno skupnostjo in Republiko Slovenijo ter način razdelitve koncesnine med lokalnimi skupnostmi, kadar je pridobivalni prostor na območju dveh ali več lokalnih skupnosti, predpiše vlada.
(4) Rudarska koncesnina se plačuje v letnih zneskih, ki znašajo največ 500 eurov na hektar pridobivalnega prostora in največ 30 odstotkov povprečne cene za proizvedeno enoto mineralne surovine v obravnavanem letu, razen če v postopku dražbe niso dosežene višje cene.«.
28. člen
V prvem odstavku 54. člena se črta besedilo »na podlagi katerega se širi pridobivalni prostor«.
29. člen
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
»57. člen
(način prenehanja koncesijskega razmerja in koncesijske pogodbe)
(1) Razmerje med Republiko Slovenijo in nosilcem rudarske pravice za izkoriščanje, vzpostavljeno s koncesijsko pogodbo, preneha s prenehanjem koncesijske pogodbe.
(2) Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom rudarske pravice za izkoriščanje,
– z ugasnitvijo rudarske pravice za izkoriščanje,
– s sklenitvijo koncesijske pogodbe s prevzemnikom rudarske pravice, v primeru prenosa rudarske pravice.«.
30. člen
58. člen se spremeni tako, da se glasi:
»58. člen
(razdrtje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba se razdre z odstopom od koncesijske pogodbe.
(2) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
1. če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev, za pridobitev koncesije ali
2. če koncesionar krši določbe koncesijske pogodbe, pa te kršitve niso razlog za odvzem rudarske pravice po 59. členu tega zakona, ali
3. iz drugih razlogov, ki jih določa zakon, ki ureja obligacijska razmerja.
(3) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, odstopi od koncesijske pogodbe z dopisom, ki ga pošlje koncesionarju z osebno vročitvijo. V dopisu ministrstvo navede in obrazloži razloge, zaradi katerih odstopa od pogodbe, ter koncesionarja seznani z obveznostmi, ki jih je dolžan izpolniti.
(4) Koncesionar lahko enostransko odpove koncesijsko pogodbo samo v primeru, da je izpolnil vse obveznosti, ki izhajajo iz tega zakona, koncesijskega akta in koncesijske pogodbe.
(5) Koncesionar lahko ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, predlaga odstop od pogodbe z dopisom, ministrstvo pa mu v roku enega meseca od prejema dopisa pošlje dopis, v katerem ga seznani z obveznostmi, ki jih mora koncesionar izpolniti, preden je odstop od pogodbe mogoč. V primeru odstopa od pogodbe je koncesionar dolžan koncedentu poravnati tudi vso povzročeno škodo, ki mu je zaradi odstopa nastala.
(6) Razlogi in pogoji za odstop od koncesijske pogodbe in druge medsebojne pravice in obveznosti ob njenem razdrtju se podrobneje uredijo v koncesijski pogodbi.«.
31. člen
Prvi odstavek 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje se mora odvzeti rudarska pravica, če je prišlo do razdora koncesijske pogodbe, lahko pa se mu jo odvzame tudi, če:
1. ne izpolnjuje več pogojev, ki so bili pogoj za pridobitev rudarske pravice, ali
2. v enem letu po podpisu koncesijske pogodbe ne začne izvajati rudarskih del, ali
3. več kot eno leto ne plača odmerjene rudarske koncesnine, ali
4. ne vzpostavi rezerviranih sredstev za sanacijo ali več kot eno leto ne plača odmerjene rezervacije, ali
5. ministrstvu, pristojnemu za rudarstvu, ne predloži s tem zakonom predpisanih podatkov ali posreduje napačne podatke, ali
6. izkorišča ali naroči izkoriščanje mineralnih surovin zunaj odobrenega pridobivalnega prostora, ali
7. izkorišča mineralne surovine tako, da bistveno škoduje oziroma uničuje zavarovane vrste živali in rastlin ali če huje ogroža habitat, kulturno dediščino in vode ali onesnažuje okolje, ali
8. ne izvaja sanacije pridobivalnega prostora v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ali
9. ne izpolnjuje obveznosti iz koncesijskega akta, ali
10. se ne podreja nadzoru nad izvajanjem koncesije, ali
11. poslovanje v zvezi z mineralno surovino ne poteka za ime in račun koncesionarja, ali če kako drugače rudarsko pravico za izkoriščanje proda ali da v najem, ali
12. bi nadaljevanje izkoriščanja lahko povzročilo hujšo naravno ali drugo nesrečo, ki je ni mogoče drugače preprečiti.«.
V tretjem odstavku se besedilo »z upravno odločbo, ki se jo prejšnjemu nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje vroči osebno« nadomesti z besedilom »po uradni dolžnosti«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
32. člen
Besedilo 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Rudarska pravica za izkoriščanje ugasne, če je izpolnjen kateri od teh pogojev:
1. s potekom časa, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba,
2. če je nad nosilcem rudarske pravice za izkoriščanje začet stečajni postopek in je izpolnjen kateri od teh pogojev:
– če nosilec rudarske pravice, ki je rezervirana sredstva za sanacijo zagotavljal z vplačili v Eko sklad, v roku treh mesecev od začetka stečajnega postopka ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, ne predloži bančne garancije v znesku razlike med stroškom končne sanacije in že vplačanimi rezerviranimi sredstvi za sanacijo v Eko sklad, z veljavnostjo najmanj treh let,
– če nosilec rudarske pravice, ki še ne zagotavlja rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z določbami prvega, drugega in tretjega odstavka 54. člena tega zakona, v roku treh mesecev od začetka stečajnega postopka ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, ne predloži bančne garancije v celotnem znesku stroška končne sanacije, z veljavnostjo najmanj treh let,
– če je nosilec rudarske pravice lastnik zemljišč, ki jih obsega pridobivalni prostor, pa ta zemljišča niso prodana v dveh letih od začetka stečajnega postopka,
– če je bilo premoženje iz prejšnje alineje prodano, vendar rudarska pravica ni bila prenesena na novega lastnika premoženja v roku iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona,
– če nosilec rudarske pravice ni lastnik zemljišč, ki jih obsega pridobivalni prostor, pa v dveh letih od začetka stečajnega postopka nobena druga pravna ali fizična oseba ni pridobila pravice izvajati rudarska dela na teh zemljiščih v skladu z določbami tretjega odstavka 46. člena tega zakona z namenom izkoriščanja mineralne surovine,
– če je druga pravna ali fizična oseba pridobila pravico izvajati rudarska dela na zemljiščih iz prejšnje alineje z namenom izkoriščanja mineralne surovine, vendar rudarska pravica na to osebo ni bila prenesena v roku iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona,
3. nosilec rudarske pravice za izkoriščanje, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, preneha obstajati, pa rudarska pravica ni prenesena na pravnega naslednika v roku iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona,
4. v primeru smrti nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, ki je fizična oseba, rudarska pravica ni prenesena na dediča v roku iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona.
(2) Z dnem ugasnitve rudarske pravice iz prejšnjega odstavka začasno prevzame pravice in obveznosti nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, razen obveznosti iz naslova plačila koncesnin in plačila rezerviranih sredstev za sanacijo, ki so predmet priglasitve v stečajno maso ali tekočega poslovanja stečajnega dolžnika, ministrstvo, pristojno za rudarstvo. V obdobju, ko ministrstvo nastopa v vlogi prevzemnika pravic in obveznosti nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, obveznosti iz naslova plačila koncesnin in plačila rezerviranih sredstev za sanacijo mirujejo.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena ministrstvo, pristojno za rudarstvo, izbere novega nosilca rudarske pravice za izkoriščanje na podlagi javnega razpisa do konca obdobja, za katerega je bila rudarska pravica za izkoriščanje podeljena. Za postopek izbire nosilca rudarske pravice za izkoriščanje in postopek sklenitve koncesijske pogodbe se smiselno uporabljajo določbe 41. do 49. člena tega zakona.«.
33. člen
V tretjem odstavku 62. člena se besedilo »po uradni dolžnosti« nadomesti z besedilom »za energetsko ali drugo mineralno surovino, ki se v skladu z določbami 12. člena tega zakona šteje za mineralno surovino v javnem interesu«.
34. člen
Drugi odstavek 71. člena se črta.
35. člen
72. člen se spremeni tako, da se glasi:
»72. člen
(način rudarjenja in predpisana dokumentacija)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora pred začetkom izvajanja rudarskih del razpolagati z načrtom rudniškega prostora in ga predati izvajalcu rudarskih del ter imeti na delovišču rudarske projekte, na podlagi katerih izvaja rudarska dela, in drugo dokumentacijo, predpisano s tem zakonom. Načrt rudniškega prostora mora biti skladno z napredovanjem rudarskih del dopolnjen najmanj enkrat letno.
(2) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora ob izvajanju rudarskih del poskrbeti za geološko dokumentacijo, ki se izdeluje kot geološke raziskave za ugotavljanje geološke zgradbe, odkrivanje nahajališč, določanje zalog ali virov, ugotavljanje fizikalno-mehanskih in drugih geoloških parametrov kamnin, ugotavljanje geoloških pogojev za pridobivanje mineralnih surovin in gradnjo površinskih in podzemskih objektov ter ugotavljanje geoloških pogojev za vbrizgavanje in shranjevanje zemeljskih plinov. Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje oziroma izvajalec rudarskih del morata v zvezi z raziskovanjem mineralnih surovin znotraj pridobivalnega prostora zagotoviti obveščanje, poročanje in odvzem vzorcev skladno s petim odstavkom 28. člena ter tretjim in četrtim odstavkom 29. člena tega zakona.
(3) Za pravilno izvajanje rudarskih del in racionalno izkoriščanje mineralnih surovin ter zagotavljanje varnega dela in preprečitev materialne škode si mora izvajalec rudarskih del zagotoviti rudarske načrte in karte, izdelane na podlagi meritev, iz katerih so razvidni stanje rudarskih del, njihov medsebojni položaj ter položaj glede na stara rudarska dela, objekte in vodotoke na površini (v nadaljnjem besedilu: načrti rudarskih merjenj).
(4) Načrt pridobivalnega prostora za potrebe izdaje koncesijskega akta lahko izdela, poda koordinate točk, ki ta prostor omejujejo, in izračuna njegovo površino samo pooblaščena geodetska organizacija, ki za načrt in podatke izda tudi ustrezen certifikat. Znotraj rudniškega prostora lahko opravlja naloge s področja rudarskega merjenja, vodenja merske dokumentacije, izdelave rudarskih kart in načrtov oseba, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za odgovornega rudarskega projektanta ali za tehničnega vodjo rudarskih del, ki ima najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja rudarskih merjenj, na površinskih kopih pa tudi pooblaščena geodetska organizacija. Kopije načrtov rudarskih merjenj morata nosilec rudarske pravice in izvajalec rudarskih del dostaviti ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, na njegovo zahtevo.
(5) Rudarska dela je treba izvajati tako, da z upoštevanjem zadnjega stanja rudarske tehnike, ki temelji na priznanih izsledkih znanosti, spoznanj in izkušenj s področja rudarstva ter ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov v največji mogoči meri izostanejo škodljivi vplivi na okolje.
(6) Rudarska dela v rudniških prostorih, v katerih obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za promet, sosednje objekte ali okolje, sme izvajalec rudarskih del začeti izvajati le na podlagi potrjenega rudarskega projekta za izvedbo takih rudarskih del.
(7) Pri izvajanju del iz prejšnjega odstavka mora izvajalec rudarskih del upoštevati predpise, ki urejajo tehnične normative v rudarstvu (v nadaljnjem besedilu: tehnični predpisi), predpise, ki urejajo zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter varstvo okolja in druge predpise, če ni s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, določeno drugače.
(8) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora zagotoviti dokumentacije o zalogah in virih mineralnih surovin, ki jih izkorišča.
(9) Izvajalec rudarskih del mora spremljati in nadzorovati geološke in geofizikalne pojave, zagotavljati monitoring o vplivih svoje dejavnosti na okolje ter o njem voditi dokumentacijo o vplivih na okolje.
(10) Izvajalec rudarskih del mora vsak rudniški prostor ali delovišče, na katerem se izvajajo rudarska dela, kategorizirati glede na obstoječe nevarnosti in določiti stopnje nevarnosti zaradi škodljivih pojavov plina, vode in drugih nevarnih lastnosti ter na tej podlagi izdelati dokumentacijo v obliki revidiranega rudarskega projekta.«.
36. člen
V drugem odstavku 80. člena se za besedo »posameznih« doda beseda »rudarskih«, za besedo »mora« se doda beseda »tehnični«, besedilo »glavnega tehničnega vodjo rudarskih del« pa se nadomesti z besedilom »nosilca rudarske pravice za izkoriščanje in odgovornega rudarskega projektanta«.
V tretjem odstavku se za besedo »vodja« doda beseda »rudarskih«, pred besedilom »tehničnega vodjo rudarskih del« pa se črta beseda »glavnega«.
37. člen
Tretji odstavek 86. člena se črta.
Dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
38. člen
Četrti odstavek 87. člena se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek, v njem pa se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »tretjega«.
39. člen
V 90. členu se črta beseda »rudarsko«, za besedo »inšpekcijo« pa se doda besedilo »glede na vrsto rabe prostora«.
40. člen
91. člen se črta.
41. člen
92. člen se spremeni tako, da se glasi:
»92. člen
(pridobitev mineralne surovine ob izvajanju gradbenih del in melioraciji)
(1) Če se ob izvajanju gradbenih del na podlagi gradbenega dovoljenja, izdanega po predpisih, ki urejajo graditev objektov, ali melioraciji na podlagi odločbe, izdane po zakonu, ki ureja kmetijska zemljišča, predvideva pridobitev nekovinske mineralne surovine, se ta surovina uporabi pri gradnji oziroma melioraciji pod pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju ali odločbi o melioraciji, način uporabe take mineralne surovine pa mora biti določen v izreku dovoljenja ali odločbe.
(2) Če se nekovinska mineralna surovina, pridobljena pri gradbenih delih iz prejšnjega odstavka, ne porabi pri gradnji ali melioraciji ali če način uporabe take mineralne surovine ni določen v izreku dovoljenja ali odločbe iz prejšnjega odstavka, veljajo za investitorja teh del glede plačila za pridobljeno enoto mineralne surovine določbe tega zakona in predpisov, ki urejajo način določanja plačila rudarske koncesnine.«.
42. člen
Na koncu četrtega odstavka 98. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za takšno gradnjo se ne glede na določbe predpisov, ki urejajo graditev, ne odmerja nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.«.
43. člen
Za drugim odstavkom 101. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pri izračunu stroška končne sanacije je potrebno upoštevati tržne vrednosti stroškov dela, materiala, opreme, inštalacij in vzdrževanja na dan izdelave izračuna, ter predvideno inflacijo v obdobju do izteka rudarske pravice. Strošek končne sanacije vključuje tudi strošek rekultivacije in vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja v pridobivalnem prostoru po končanem izkoriščanju.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se črta besedilo »program izkoriščanja mineralnih surovin,«.
44. člen
Prvi odstavek 113. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu se na podlagi njegove zahteve za vpis vpiše oseba, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za odgovornega rudarskega projektanta, odgovornega rudarskega revidenta, tehničnega vodjo rudarskih del ali vodjo tehničnih služb.«.
V tretjem odstavku se pred besedo »uporablja« doda beseda »lahko«, pred besedo »skupaj« pa se doda beseda »le«.
45. člen
V prvem odstavku 114. člena se v 4. točki črta beseda »ali«.
V 5. točki se za besedilom »odgovornega rudarskega projektanta,« doda besedilo »odgovornega rudarskega revidenta,«, na koncu besedila se pika nadomesti z vejico in doda beseda »ali«.
Za 5. točko se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. se ugotovi, da je odgovorni rudarski projektant, odgovorni vodja rudarskega projekta, odgovorni rudarski revident ali odgovorni vodja rudarskega revidiranja ravnal v nasprotju z določbami 101. člena tega zakona.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) O izbrisu iz imenika odloči ministrstvo, pristojno za rudarstvo, z odločbo. V primeru iz 1. točke prejšnjega odstavka se izbris izvede na podlagi vloge stranke, v ostalih primerih iz prejšnjega odstavka pa po uradni dolžnosti.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za rudarstvo, v primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena izvede izbris brez izdaje odločbe. Ministrstvo izbris opravi na podlagi vpogleda v centralni register prebivalstva, ki ga opravi najmanj dvakrat letno.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se v drugem stavku črta beseda »lahko«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedilom »4.« doda besedilo »in 6.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
46. člen
Drugi odstavek 122. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Inšpekcijsko nadzorstvo iz prejšnjega odstavka opravlja rudarska inšpekcija v raziskovalnih in pridobivalnih prostorih oziroma območjih rudnikov, inšpekcijsko nadzorstvo nad nezakonitim izvajanjem rudarskih del pa na zemljiščih, za katera so izdani prostorski akti, namenjeni rudarstvu. Inšpekcijsko nadzorstvo nad nezakonitim izvajanjem rudarskih del na zemljiščih, za katera niso izdani prostorski akti, namenjeni rudarstvu, opravljajo v skladu z zakoni, ki urejajo zagotavljanje predpisane rabe prostora in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi, za posamezno vrsto rabe prostora pristojne inšpekcije.«.
47. člen
Na koncu drugega odstavka 127. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Rudarski inšpektor mora najmanj enkrat letno opraviti tudi nadzor nad izvajanjem rudarskih del v pridobivalnih prostorih, kjer je do izteka koncesije manj kot tri leta.«.
48. člen
Prvi in drugi odstavek 139. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Če rudarski inšpektor ob opravljanju nadzorstva sam ali na podlagi obvestila ugotovi, da se na zemljiščih, za katera so izdani prostorski akti, namenjeni rudarstvu v skladu s 151. členom tega zakona, izvajajo nezakonita rudarska dela, odredi, da se dela takoj prenehajo izvajati, o nezakonitih rudarskih delih nemudoma obvesti krajevno pristojno državno tožilstvo in odredi, da se na stroške izvajalca izvede sanacija nelegalnega kopa, kot to določa 4.7. točka 2. člena tega zakona. Kadar so se nezakonita rudarska dela izvedla v preteklosti in se ne izvajajo več, rudarski inšpektor pred tem izvede postopek ugotavljanja izvajalca rudarskih del. Če rudarski inšpektor po uvedbi postopka ne najde izvajalca, ugotovi pa, da lastnik zemljišča ni ravnal v skladu z določbami 90. člena tega zakona, odredi, da nosi stroške sanacije zemljišča lastnik zemljišča, razen če v tem postopku dokaže, da ni vedel oziroma ni mogel vedeti, da se na njegovem zemljišču izvajajo nezakonita rudarska dela. Pritožba zoper odločbo o prepovedi del in izvedbi sanacije ne zadrži njene izvršitve.
(2) Če inšpektor iz prvega odstavka 123. člena tega zakona ob opravljanju nadzorstva sam ali na podlagi obvestila ugotovi, da se na zemljiščih, za katera niso izdani prostorski akti, namenjeni rudarstvu v skladu s 151. členom tega zakona, izvajajo ali so se izvajala nezakonita rudarska dela, postopa skladno s prvim odstavkom tega člena za postopanje rudarskega inšpektorja.«.
V tretjem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Sanacijo nelegalnega kopa iz prejšnjega odstavka v sodelovanju z rudarskim inšpektorjem odredi:«.
49. člen
V prvem odstavku 140. člena se za 1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. če pred začetkom raziskovanja mineralnih surovin ne poskrbi za predpisani revidirani rudarski projekt za izvedbo, in sicer posebej za vsako lokacijo, na kateri namerava izvajati raziskovanje (drugi odstavek 28. člena);«.
V dosedanji 2. točki, ki postane 3. točka, se beseda »drugi« nadomesti z besedilom »tretji in peti«, številka »29« pa se nadomesti s številko »28«.
Za 3. točko se dodata novi 4. in 5. točka, ki se glasita:
»4. če ne prijavi dokončanja raziskovalnih rudarskih del pri raziskovanju ogljikovodikov na predpisani način (četrti odstavek 28. člena);
5. če izvaja rudarska dela pri raziskovanju mineralnih surovin, pa ne izpolnjuje pogojev za izvajalca rudarskih del, ali ne sklene pisne pogodbe za izvajanje rudarskih del s pravno ali fizično osebo, ki te pogoje izpolnjuje (šesti odstavek 28. člena);«.
V dosedanji 3. točki, ki postane 6. točka, se besedi »odgovorne osebe« nadomestita z besedilom »tehničnega vodje rudarskih del«.
Dosedanje 4., 5., 6., 7. in 8. točka postanejo 7., 8., 9., 10. in 11. točka.
50. člen
V prvem odstavku 141. člena se 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. če Geološkemu zavodu Slovenije ne zagotovi obveščanja, poročanja in odvzema vzorcev (drugi odstavek 72. člena);«.
V 9. točki se beseda »deveti« nadomesti z besedo »osmi«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. če ne spremlja ali nadzoruje geoloških in geofizikalnih pojavov, ne zagotavlja monitoringa o vplivih svoje dejavnosti na okolje ali o njem ne vodi dokumentacije o vplivih na okolje (deveti odstavek 72. člena);«.
V 11. točki se v oklepaju beseda »enajsti« nadomesti z besedo »deseti«.
V 12. točki se v oklepaju za besedo »prvi« doda vejica, nato pa besedilo »drugi in četrti«.
51. člen
V 145. členu se v 5. točki za besedo »odgovorni« doda beseda »rudarski«.
Za 8. točko se dodata novi 9. in 10. točka, ki se glasita:
»9. če nastopa kot tehnični vodja rudarskih del, odgovorni rudarski projektant, odgovorni vodja rudarskega projekta, odgovorni rudarski revident ali odgovorni vodja rudarskega revidiranja, pa ni vpisan v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu (110. člen);
10. če nastopa kot tehnični vodja rudarskih del, odgovorni rudarski projektant, odgovorni vodja rudarskega projekta, odgovorni rudarski revident ali odgovorni vodja rudarskega revidiranja, pa nima sklenjene ustrezne pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu, ali ta dela ne opravlja preko kooperacije ali na drug zakonit način (tretji odstavek 113. člena);«.
V dosedanji 9. točki, ki postane 11. točka, se beseda »peti« nadomesti z besedo »šesti«.
Dosedanja 10. točka postane 12. točka.
52. člen
Za 145. členom se dodata nov 145.a in 145.b člen, ki se glasita:
»145.a člen
(prekrški)
(1) Z globo od 10.000 do 20.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če nastopa kot rudarski projektant ali rudarski revident, pa v tehnični dokumentaciji ali rudarskem projektu niso upoštevane zahteve iz prvega in drugega odstavka 101. člena tega zakona.
(2) Z globo od 20.000 do 50.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če nastopa kot rudarski projektant ali rudarski revident, pa v tehnični dokumentaciji ali rudarskem projektu niso upoštevane zahteve iz tretjega odstavka 101. člena tega zakona.
(3) Z globo od 2.000 do 5.000 eurov se kaznujeta tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, in fizična oseba, ki:
1. nastopa kot odgovorni rudarski projektant ali odgovorni vodja rudarskega projekta, pa v tehnični dokumentaciji ali rudarskem projektu niso upoštevane zahteve iz prvega, drugega in tretjega odstavka 101. člena tega zakona;
2. nastopa kot odgovorni rudarski revident ali odgovorni vodja rudarskega revidiranja, pa v rudarskem projektu niso upoštevne zahteve iz drugega in tretjega odstavka 101. člena tega zakona.
145.b člen
(pooblastilo za izrek globe v razponu)
V primerih iz 140., 141., 142., 143., 144., 145. in 145.a člena tega zakona lahko rudarski inšpektor v hitrem postopku o prekršku izreče globo v katerikoli višini znotraj razpona, ki je predpisan pri posameznem členu.«.
53. člen
Za 150. členom se dodajo nov 150.a, 150.b, 150.c in 150.d člen, ki se glasijo:
»150.a člen
(uskladitev dovoljenj z zakonom)
(1) Kadar rudarski inšpektor nadzoruje rudarska dela, za katera je bila koncesija za izkoriščanje podeljena pred 1. januarjem 2011, nadzoruje tudi skladnost teh del z dovoljenjem za izkoriščanje in rudarskim projektom, ki je bil podlaga za njegovo izdajo.
(2) Ne glede na določbe četrtega in petega odstavka 69. člena tega zakona se v primeru, ko je bila koncesija za izkoriščanje podeljena pred 1. januarjem 2011, dovoljenja za izvajanje del, ki so jih izdale upravne enote ali ministrstvo, pristojno za rudarstvo, na podlagi določb Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08), štejejo za ustrezna dovoljenja za izvedbo po 69. členu Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10, 57/12 in 111/13).
150.b člen
(uskladitev odločbe o izbiri koncesionarja z zakonom)
(1) Pravna ali fizična oseba, ki ima veljavno odločbo o izbiri koncesionarja na podlagi določb Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08), in do 31. decembra 2010 ni sklenila koncesijske pogodbe, nadaljuje postopek sklenitve koncesijske pogodbe v skladu z določbami 44. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10, 57/12 in 111/13).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka odločba o izbiri koncesionarja z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 111/13) preneha veljati in rudarska pravica ugasne, če je za pridobivalni prostor, na katerega se odločba nanaša, že izdan koncesijski akt na podlagi 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10 in 57/12).
(3) Pravna ali fizična oseba, ki ima veljavno odločbo o izbiri koncesionarja na podlagi določb Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08) in ima ob uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 111/13) sklenjeno koncesijsko pogodbo, ni pa pridobila dovoljenja za izkoriščanje, mora do 1. julija 2014 podpisati dodatek h koncesijski pogodbi, s katerim ji ministrstvo potrdi rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje tako, kot to določa 45. člen Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10, 57/12 in 111/13), sicer ji rudarska pravica ugasne. Postopek podpisovanja dodatka h koncesijski pogodbi se smiselno izvede tako, kot to določa 47. člen Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10, 57/12 in 111/13) za podpisovanje koncesijske pogodbe.
150.c člen
(uskladitev pogojev za zapustitev rudnika z zakonom)
(1) Določbe 98., 99. in 100. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10, 57/12 in 111/13) smiselno veljajo tudi za imetnike pravnomočnih dovoljenj za izkoriščanje iz 54. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list SRS, št. 17/75, 29/86 in 24/89), ki niso pridobili rudarske pravice za izkoriščanje na podlagi 105. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08), jim je pa ostala obveznost opustitve izkoriščanja oziroma izvedbe dokončne sanacije okolja in odprave posledic, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del.
(2) Za imetnike pravnomočnih dovoljenj za izkoriščanje iz prejšnjega odstavka smiselno veljajo tudi določbe Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10, 57/12 in 111/13), ki se nanašajo na izvršbo po drugih osebah in določbe o prekrških.
(3) Ne glede na določbe 98. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10, 57/12 in 111/13) se za objekt odlagališča rudarske in hidrometalurške jalovine, ki po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, pridobi status objekta državne infrastrukture, lahko po pravnomočnosti odločbe o zaprtju takega objekta, izdane na podlagi zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, po uradni dolžnosti izda odločbo o prenehanju pravic in obveznosti, če je bil uspešno opravljen tehnični pregled iz petega odstavka 60. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08), in je bila ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, predložena dokumentacija iz drugega odstavka 98. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10, 57/12 in 111/13).
(4) Ne glede na določbo osmega odstavka 98. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10, 57/12 in 111/13) lahko vlada v primeru, ko zapiranje rudnika ureja posebni zakon tako, da je potrebno po izvedbi sanacijskih rudarskih del izvajati nadaljnje vzdrževanje in monitoring na delu rudnika, in je območje rudnika vpisano na UNESCO Seznam svetovne kulturne in naravne dediščine, za namen ohranjanja te dediščine in varovanja območja pred posledicami posedanja površine, s sklepom določi novega zavezanca za izvajanje teh del. Po izdaji sklepa ministrstvo, pristojno za rudarstvo, za ta del rudnika izda odločbo o prenosu pravic in obveznosti vzdrževanja, monitoringa in dokončne sanacije okolja na novega zavezanca. Vlada zagotovi tudi prenos pravic upravljanja s premoženjem na novega zavezanca. Novi zavezanec z dnem izdaje odločbe prevzame zaposlene, ki izvajajo naloge vzdrževanja in monitoringa.
150.d člen
(izjema pri podaljšanju časa veljavnosti rudarske pravice)
Ne glede na rok iz 1. točke prvega odstavka 50. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10, 57/12 in 111/13) ministrstvo, pristojno za rudarstvo, obravnava tudi vloge za podaljšanje časa veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje, ki so vložene po izteku tega roka, vendar pred prenehanjem koncesijske pogodbe, če bi koncesija za izkoriščanje potekla prej kot šest mesecev po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 111/13).«.
54. člen
Za četrtim odstavkom 155. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Do izdaje predpisa iz petega odstavka 101. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10, 57/12 in 111/13) se za izdelavo rudarskega projekta za pridobitev dovoljenja za raziskovanje, rudarskega projekta za pridobitev koncesije za izkoriščanje, rudarskega projekta za izvedbo in rudarskega projekta izvedene sanacije smiselno uporabljajo določbe predpisa iz 13. točke prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na vsebino rudarskega projekta za raziskovanje mineralnih surovin, rudarskega projekta za izkoriščanje mineralnih surovin, rudarskega projekta za izvajanje del in rudarskega projekta izvedenih del.«.
55. člen
V drugem odstavku 156. člena se črta besedilo »drugega odstavka 71. člena,«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
56. člen
Plačevanje rudarske koncesnine in zagotavljanje sredstev za sanacijo se v primeru podaljšanja rudarske pravice ali njenega prenosa na drugo pravno ali fizično osebo uskladi z določbami 53. in 54. člena zakona.
57. člen
(1) Pobude za raziskovanje in izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na podlagi drugega odstavka 25. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10 in 57/12), vložene pred uveljavitvijo tega zakona, se obravnavajo kot vloge za objavo javnega razpisa za izdajo dovoljenja za raziskovanje po 25. členu zakona.
(2) Postopki za možno izdajo koncesijskega akta na podlagi drugega odstavka 34. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10 in 57/12), začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
58. člen
Pritožbeni postopki, v katerih na drugi stopnji odloča vlada, in so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
59. člen
(1) Postopki za prenos rudarske pravice na podlagi 51. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10 in 57/12), začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
(2) Ugotavljanje pogojev za ugasnitev rudarske pravice za izkoriščanje na podlagi 60. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10 in 57/12) se za nosilce rudarske pravice za izkoriščanje, zoper katere je bil na dan uveljavitve tega zakona že začet stečajni postopek, dokonča po dosedanjih predpisih.
60. člen
(1) Vlada izda predpisa iz šestega odstavka 25. člena zakona in drugega odstavka 41. člena zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Minister, pristojen za rudarstvo, izda predpisa iz trinajstega odstavka 25.a člena zakona in trinajstega odstavka 42.a člena zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona, predpis iz petega odstavka 101. člena zakona pa v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
61. člen
Ne glede na določbo 1. točke drugega odstavka 34. člena zakona se koncesija za izkoriščanje lahko podeli brez javnega razpisa in samo na podlagi poprej izdanega rudarskega koncesijskega akta za določeni pridobivalni prostor tudi pravni ali fizični osebi, ki je zaključila z raziskovanjem mineralnih surovin v raziskovalnem prostoru na podlagi pravnomočnega dovoljenja za raziskovanje mineralnih surovin po določbah Zakona o rudarstvu (Uradni list SRS, št. 17/75, 29/86 in 24/89) ali koncesije za raziskovanje po določbah Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08), če leži predlagani pridobivalni prostor znotraj takšnega raziskovalnega prostora, koncesionar pa je ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, poročal o rezultatih raziskovanja v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.
62. člen
(1) Ne glede na določbe 50. člena zakona se šteje, da je nosilcem rudarske pravice za izkoriščanje, ki jim je bila rudarska pravica za izkoriščanje podaljšana na podlagi Zakona o dopolnitvi Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 57/12) do 31. decembra 2013, pa do dneva uveljavitve tega zakona zoper njih ni začet stečajni postopek, rudarska pravica podaljšana do 31. decembra 2015.
(2) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, nosilcem rudarske pravice iz prejšnjega odstavka v 15 dneh od uveljavitve tega zakona po uradni dolžnosti pošlje z osebno vročitvijo dodatek h koncesijski pogodbi, podpisan s strani ministra, pristojnega za rudarstvo, nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pa ga je ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, dolžan podpisanega vrniti najkasneje v 30 dneh po vročitvi.
(3) Če nosilec rudarske pravice za izkoriščanje ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, ne vrne podpisanega dodatka h koncesijski pogodbi v roku iz prejšnjega odstavka ali če odkloni njegov podpis, mu rudarska pravica z dnem izteka roka iz prejšnjega odstavka ugasne.
(4) Ne glede na določbe 50. člena zakona se lahko nosilcem rudarske pravice iz prvega odstavka tega člena, ki so v roku iz drugega odstavka tega člena sklenili dodatek h koncesijski pogodbi, podaljša rudarsko pravico od 1. januarja 2016 do najdlje 31. decembra 2016 tudi brez izpolnjevanja pogojev iz 5. in 8. točke prvega odstavka, 2. in 5. točke drugega odstavka in tretjega odstavka 50. člena zakona.
63. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, zaradi uskladitve imenika pooblaščenih oseb v rudarstvu z določbami tega zakona, izda osebi, ki je na dan uveljavitve tega zakona vpisana v imenik, novo odločbo. V njej navede vse dosedanje vpise v imenik, ter za identifikacijsko številko določi samo zadnjo identifikacijsko številko, s katero je bil posameznik vpisan v imenik.
(2) Oseba, ki je bila izbrisana iz imenika pooblaščenih oseb v rudarstvu na podlagi določb Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10 in 57/12) zaradi neobstoja ustrezne pogodbe iz tretjega odstavka 113. člena zakona, se ponovno vpiše v imenik, če izpolnjuje pogoje za vpis.
64. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 148.a člen Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10 in 57/12), uporablja pa se do 31. decembra 2013.
65. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-01/13-16/25
Ljubljana, dne 19. decembra 2013
EPA 1610-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti