Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4128. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A), stran 13153.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. decembra 2013.
Št. 003-02-11/2013-11
Ljubljana, dne 27. decembra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OPRAVLJANJU PLAČILNIH STORITEV ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE (ZOPSPU-A)
1. člen
V Zakonu o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10) se v 1. členu za besedo »plačilnih« dodata besedi »in drugih«.
2. člen
V 2. členu se v tretji alineji besedi »in računi« nadomestita z besedama »in podračuni«.
Četrta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– »posebni namenski transakcijski računi« so računi proračunskih uporabnikov, odprti pri Banki Slovenije, na katerih se ločeno vodijo sredstva za namene, določene z zakonom;«.
V peti alineji se za besedama »odprti pri« doda beseda »poslovnih«.
V deseti alineji se za besedo »uporabnik« doda vejica in besedilo »upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa, proračun Republike Slovenije«.
Na koncu enajste alineje se pika nadomesti s podpičjem in doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– »elektronski račun« je račun za opravljeno storitev ali dobavljeno blago, izdan v elektronski obliki v skladu s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi s posebnimi predpisi, ki enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki.«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se za 6. točko doda nova 6.a točka, ki se glasi:
»6.a unovčuje druge instrumente za zavarovanje plačil po posebnih predpisih;«.
V 7. točki se za besedo »uporabnike« doda vejica in besedilo »proračune in upravljavce sredstev sistema enotnega zakladniškega računa«.
V 8. točki se za besedama »upravljavcem sredstev« doda beseda »sistema«.
V 12. točki se besedilo »proračunskih uporabnikov in nadzornikov« nadomesti z besedo »prejemnikov«.
Za 15. točko se dodata nova 15.a in 15.b točka, ki se glasita:
»15.a opravlja naloge plačilnega agenta za izplačila obveznosti iz naslova nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki jih izdaja Republika Slovenija;
15.b nudi podporo za izvajanje spletnih plačil za storitve proračunskih uporabnikov;«.
4. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(opravljanje nujnih nalog v času stavke)
Zaradi nemotenega in neprekinjenega opravljanja plačilnih in drugih storitev, izvrševanja državnega in občinskih proračunov, delovanja sistema enotnega zakladniškega računa in stabilnosti finančnega poslovanja Republike Slovenije ter izpolnjevanja mednarodnih obveznosti mora UJP tudi v času stavke zagotoviti opravljanje nujnih nalog iz svoje pristojnosti. Zaradi tega je pravica do stavke javnih uslužbencev UJP omejena. Javni uslužbenci UJP morajo med stavko opravljati naslednje nujne naloge:
– vodenje in posodabljanje podatkov o proračunskih uporabnikih, proračunih, upravljavcih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa, nadzornikih javnofinančnih prihodkov in podatkov o računih ter opravljanje nalog v upravnem postopku in drugih nalog v zvezi z vodenjem registra proračunskih uporabnikov, če bi njihova opustitev pomenila zamudo nepodaljšljivega roka za UJP ali stranko v postopku ali ogrozila izvrševanje državnega in občinskih proračunov ter delovanje sistema enotnega zakladniškega računa;
– vodenje računov proračunskih uporabnikov in opravljanje plačilnih storitev ter zagotavljanje podatkov o plačilnih transakcijah in stanju sredstev na računih ter o drugih predpisanih informacijah za proračunske uporabnike, proračune, upravljavce sredstev sistema enotnega zakladniškega računa in prejemnike javnofinančnih prihodkov;
– opravljanje izvršb v breme podračunov proračunskih uporabnikov na podlagi sklepov o izvršbi in unovčenje menic ter drugih instrumentov za zavarovanje plačil;
– razporejanje javnofinančnih prihodkov na račune prejemnikov javnofinančnih prihodkov;
– opravljanje nalog plačilnega agenta za izplačila obveznosti iz naslova nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki jih izdaja Republika Slovenija;
– nudenje podpore za izvajanje spletnih plačil za storitve proračunskih uporabnikov;
– zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov UJP.«.
5. člen
V 6. členu se v tretji alineji za besedo »plačilnih« dodata besedi »ter drugih«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zaradi posebnega pomena neprekinjenega in varnega opravljanja plačilnih in drugih storitev, izvrševanja državnega in občinskih proračunov, delovanja sistema enotnega zakladniškega računa in stabilnosti finančnega poslovanja Republike Slovenije, UJP zagotavlja in skrbi za upravljanje, vzdrževanje in razvoj samostojne informacijsko komunikacijske infrastrukture in posebnih informacijskih sistemov, namenjenih za opravljanje nalog in storitev, določenih v tem zakonu, pri čemer mora upoštevati tehnološke standarde, smernice in skupno varnostno politiko ministrstva, pristojnega za upravljanje centralnega informacijsko komunikacijskega sistema državne uprave.«.
6. člen
V drugem odstavku 8. člena se za besedama »posameznih plačilnih« in za besedama »opravljanju plačilnih« dodata besedi »in drugih«.
7. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(primarni register)
Za neposredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, proračune in upravljavce sredstev sistema enotnega zakladniškega računa ter za proračunske uporabnike, ki pridobijo pravno sposobnost neposredno na podlagi zakona ali drugega ustanovitvenega akta, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije in se ne registrirajo pri nobenem drugem registrskem organu, je register proračunskih uporabnikov primarni register oziroma UJP registrski organ.«.
8. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) UJP določi šifro neposrednega uporabnika državnega proračuna po predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za finance.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »iz prvega in drugega odstavka tega člena«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
9. člen
V 12. členu se v tretji alineji za besedo »plačilnih« dodata besedi »in drugih«.
10. člen
V drugem odstavku 13. člena se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– podatki o zastopnikih (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO), datum imenovanja in razrešitve, vrsta zastopnika);«.
V četrtem odstavku se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– podatki o zastopnikih (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, EMŠO, datum imenovanja in razrešitve, vrsta zastopnika);«.
Dosedanji tretja in četrta alineja postaneta četrta in peta alineja.
V šestem odstavku se za deseto alinejo doda nova enajsta alineja, ki se glasi:
»– identifikacijski podatki o osebah, pooblaščenih za razpolaganje s sredstvi na računu in podpisovanje plačilnih navodil (osebno ime, lastnoročni podpis, način podpisovanja, omejitve razpolaganja);«.
Za dosedanjo enajsto alinejo, ki postane dvanajsta alineja, se doda nova trinajsta alineja, ki se glasi:
»– skrbnik;«.
Dosedanje dvanajsta do enaindvajseta alineja postanejo štirinajsta do triindvajseta alineja.
V osmem odstavku se beseda »ter« nadomesti z vejico, za besedo »uporabnikov« pa se doda besedilo »ter podrobnejšo razčlenitev podatkov iz prvega do sedmega odstavka tega člena«.
11. člen
V 15. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine, ki deluje kot del občinske uprave, mora za vpis v register proračunskih uporabnikov vložiti vlogo najpozneje v petih delovnih dneh od ustanovitve občine.«.
Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do šesti odstavek.
12. člen
V prvem odstavku 16. člena se besedilo »Proračunski uporabnik mora« nadomesti z besedilom »Proračunski uporabniki, proračuni in upravljavci sredstev sistema enotnega zakladniškega računa morajo«.
V drugem odstavku se v prvem stavku besedilo »Za proračunskega uporabnika, ki opusti« nadomesti z besedilom »Za enote registra proračunskih uporabnikov iz prejšnjega odstavka, ki opustijo«. V drugem stavku se besedi »proračunskega uporabnika« nadomestita z besedilom »enoto registra iz prejšnjega odstavka«.
V tretjem odstavku se besedi »proračunskemu uporabniku« nadomestita z besedilom »enoti registra, na katero se sprememba nanaša«.
13. člen
V 17. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine, ki deluje kot del občinske uprave, mora za izbris iz registra proračunskih uporabnikov vložiti vlogo najpozneje v petih delovnih dneh po ukinitvi občine oziroma po vključitvi občine v enotni zakladniški račun države ali v enotni zakladniški račun druge občine.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
14. člen
V prvem odstavku 18. člena se za kratico »UJP« doda beseda »dnevno«.
15. člen
V 22. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Sredstva na zakladniškem podračunu države in občine, podračunu javnofinančnih prihodkov, posebnem namenskem transakcijskem računu in posebnem računu z ničelnim stanjem se ne smejo zarubiti za poplačilo upnikov v izvršilnem postopku ali za poplačilo terjatev upnikov iz naslova menic, izvršnic in drugih instrumentov za zavarovanje plačil.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) UJP vodi evidenčne račune oziroma evidenco o plačilnih transakcijah in stanju denarnih sredstev proračunskih uporabnikov na posebnih namenskih transakcijskih računih, odprtih pri Banki Slovenije, in posebnih računih z ničelnim stanjem, odprtih pri poslovnih bankah. Ministrstvo, pristojno za finance, sklene krovne pogodbe z zainteresiranimi poslovnimi bankami, ki bodo za proračunske uporabnike vodile posebne račune z ničelnim stanjem, seznam pooblaščenih poslovnih bank pa objavi na svoji spletni strani.«.
Za dosedanjim drugim odstavkom, ki postane tretji odstavek, se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Posebni namenski transakcijski račun se lahko ob soglasju ministra, pristojnega za finance, odpre pri Banki Slovenije za:
– sredstva donacij, če donator zahteva ločeno vodenje sredstev,
– sredstva Evropske unije, namenjena za izvedbo določenega programa oziroma projekta, če je ločeno vodenje sredstev določeno v predpisih Evropske unije,
– tuja gotovinska sredstva, zasežena na podlagi zakona, če je gotovina v tujih valutah, v katerih se ne vodi enotni zakladniški račun,
– sredstva sukcesije in druga sredstva nasledstva,
– tuje valute, v katerih se ne vodi enotni zakladniški račun.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »Banka Slovenije in banke, ki vodijo račune proračunskih uporabnikov iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »Poslovne banke, ki vodijo posebne račune z ničelnim stanjem«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ministrstvo, pristojno za finance, in Banka Slovenije se s pogodbo ali drugim pravnim aktom dogovorita o načinu izmenjave podatkov med UJP in Banko Slovenije v zvezi z vodenjem enotnih zakladniških računov države in občin ter posebnih namenskih transakcijskih računov, odprtih pri Banki Slovenije, in opravljanjem plačilnih storitev prek teh računov.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se za besedo »finance« doda vejica in besedilo »za proračunske uporabnike in ponudnike plačilnih storitev, razen Banke Slovenije«.
Prva alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– postopke in način vodenja računov proračunskih uporabnikov pri UJP,«.
V tretji alineji se črtata besedi »in roke«.
16. člen
Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ponudniki plačilnih storitev, razen Banke Slovenije, morajo zavrniti plačilni nalog, na katerem je plačnik navedel neobstoječ ali ukinjen podračun javnofinančnih prihodkov ali referenco, ki ni v skladu s pravilnikom ministra, pristojnega za finance.«.
17. člen
V naslovu in besedilu 24. člena se besedilo »plačilni in transakcijski« v različnih sklonih črta.
18. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
(prepoved odpiranja računov in uporabe plačilnih storitev izven sistema enotnega zakladniškega računa)
(1) Proračunski uporabnik ne sme odpirati računov pri drugih ponudnikih plačilnih storitev in uporabljati plačilnih storitev izven sistema enotnega zakladniškega računa, razen če ta ali drug zakon določa drugače.
(2) Ponudniki plačilnih storitev, razen Banke Slovenije, morajo zavrniti zahtevek za odprtje računa ali naročilo plačilnih storitev, ki je v nasprotju s prepovedjo iz prejšnjega odstavka.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko:
– proračunski uporabnik pri izbranih poslovnih bankah odpre in uporablja posebne račune z ničelnim stanjem izključno za dvig ali polog domače in tuje gotovine na način, ki ga predpiše minister, pristojen za finance;
– diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DKP) odpirajo račune pri poslovnih bankah v državi, kjer ima DKP sedež, če predhodno pridobijo soglasje ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve. Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, mora o odprtju teh računov obvestiti UJP, ki vzpostavi evidenčne račune. DKP morajo UJP brezplačno sporočati podatke o plačilih, opravljenih v breme in dobro teh računov, ter o stanju sredstev na njih na način, ki ga predpiše minister, pristojen za finance.«.
19. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(izmenjava računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki prek enotne vstopne in izstopne točke)
(1) Za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki (v nadaljnjem besedilu: e-računi), ki jih izdajajo ali prejemajo proračunski uporabniki, je UJP enotna vstopna oziroma izstopna točka.
(2) E-račune morajo proračunski uporabniki pošiljati in prejemati le prek UJP.
(3) Proračunski uporabniki morajo prejemati račune in spremljajoče dokumente, ki jih izdajo subjekti iz četrtega odstavka tega člena, izključno v elektronski obliki.
(4) Pravne in fizične osebe, ki za proračunske uporabnike dobavljajo blago, izvajajo storitev ali izvajajo gradnjo, morajo proračunskim uporabnikom pošiljati e-račune le prek spletnega programa UJP ali prek zainteresiranih ponudnikov plačilnih storitev in ponudnikov procesne obdelave podatkov (v nadaljnjem besedilu: udeleženci sistema izmenjave e-računov), ki imajo z UJP sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-računov. UJP na svoji spletni strani objavi seznam pooblaščenih udeležencev sistema izmenjave e-računov, s katerimi ima sklenjene pogodbe.
(5) UJP lahko zagotavlja storitve hrambe e-računov za proračunske uporabnike v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva. Pogoji opravljanja storitve e-račun in elektronske hrambe, obseg teh storitev ter medsebojne pravice in obveznosti UJP in uporabnika storitev se uredijo s pogodbo.
(6) Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše način izmenjave e-računov proračunskih uporabnikov prek UJP.«.
20. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
»26.a člen
(sistem za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov)
(1) UJP nudi podporo za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov in v ta namen vzdržuje informacijsko komunikacijsko infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: sistem spletna plačila), ki omogoča, da se s plačilnimi in kreditnimi karticami ali prek sistema spletnega bančništva in sistema mobilne telefonije ali z drugimi plačilnimi sredstvi brezgotovinsko plačujejo elektronske storitve v upravnih, sodnih in drugih uradnih postopkih ali druge storitve, blago in izdelki, ki jih proračunski uporabniki zagotavljajo svojim strankam prek spletnih portalov.
(2) Proračunski uporabniki, ki svojim strankam omogočajo spletna plačila storitev in blaga v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko prejemajo plačila za svoje spletne storitve in prodano blago ter izmenjujejo podatke o plačilnih transakcijah le prek sistema spletnih plačil, ki ga upravlja UJP.
(3) Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše način izvajanja nalog UJP iz tega člena.«.
21. člen
Za tretjim odstavkom 30. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) UJP za vodenje in vzdrževanje registra proračunskih uporabnikov ter za zagotavljanje varnosti pravnega prometa in izmenjave podatkov med UJP in upravljavcem Poslovnega registra Slovenije obdeluje osebne podatke, ki so navedeni v 13. členu tega zakona.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedi »in tretjega« nadomestita z besedama »do četrtega«.
22. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.000 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba neposrednega ali posrednega proračunskega uporabnika, če:
– ne zapre računov pri drugih ponudnikih plačilnih storitev v roku, določenem s tem zakonom (24. člen),
– odpre račun in uporablja plačilne storitve izven sistema enotnega zakladniškega računa (prvi odstavek 25. člena),
– odpre in uporablja posebni račun z ničelnim stanjem v nasprotju s tem zakonom in predpisi ministra, pristojnega za finance (prva alineja tretjega odstavka 25. člena),
– pošilja ali prejema e-račune zunaj enotne vstopne oziroma izstopne točke pri UJP (drugi odstavek 26. člena).
(2) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje ponudnik plačilnih storitev, razen Banke Slovenije:
– ki UJP ne sporoča podatkov o plačilih, opravljenih v breme in dobro računov, ter o stanju sredstev na računih (peti odstavek 22. člena),
– ki ne zavrne zahtevka proračunskega uporabnika za odprtje računa ali naročila plačilne storitve, ki je v nasprotju s prepovedjo iz tega zakona (drugi odstavek 25. člena).
(3) Z globo od 1.000 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba ponudnika plačilnih storitev, razen Banke Slovenije, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
23. člen
V 32. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Postopek o prekršku vodi in v njem odloča pooblaščena uradna oseba UJP, ki izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
(3) V hitrem postopku o prekršku lahko prekrškovni organ izreče globo v katerikoli višini v okviru razpona, določenega v 31. členu tega zakona.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(nadaljnja uporaba samostojnih sistemov spletnih plačil)
Ne glede na 26.a člen zakona uporaba sistema za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov ni obvezna za proračunske uporabnike, ki so pred uveljavitvijo tega zakona vzpostavili samostojne sisteme spletnih plačil, razen če proračunski uporabnik prostovoljno pristopi k sistemu spletnih plačil iz prvega odstavka 26.a člena zakona.
25. člen
(izdaja podzakonskih predpisov)
(1) Minister, pristojen za finance, izda predpis iz druge alineje tretjega odstavka 25. člena zakona v roku devetih mesecev po uveljavitvi tega zakona.
(2) Minister, pristojen za finance, izda predpis iz tretjega odstavka 26.a člena zakona v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.
26. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 54. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 – ZŠtip-1, 61/13 in 82/13).
27. člen
(začetek veljavnosti in uporabe zakona)
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Druga alineja tretjega odstavka 25. člena ter tretji odstavek 26. člena zakona se začneta uporabljati 1. januarja 2015.
Št. 450-01/13-27/10
Ljubljana, dne 18. decembra 2013
EPA 1538-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost