Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2013 z dne 23. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2013 z dne 23. 12. 2013

Kazalo

4018. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2013, stran 12867.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) ter 15. in 93. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 18. redni seji dne 12. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 109/11, 104/12) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Sekcija/Podsekcija/k2/k3          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  2.138.252|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  1.608.345|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1.489.971|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.397.092|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   56.066|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   36.813|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   118.374|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   90.982|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    1.418|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |     600|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   25.374|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   34.138|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   28.334|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |    5.804|
|   |neopredmetenih sredstev          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   495.769|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   275.754|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|   220.015|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |   581.169|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   134.468|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   21.680|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   410.742|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   11.279|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |    3.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |   721.148|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   10.285|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |   514.702|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam |   72.132|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   124.029|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |   754.105|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |   754.105|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   87.737|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   38.510|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   49.227|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI     |  –5.906,65|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki  |      |
|   |minus skupaj odhodki)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-|  5.372,35|
|   |(II.-403-404) (Skupaj prihodki brez    |      |
|   |prihodkov od obresti minus skupaj odhodki |      |
|   |brez plačil obresti)            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–  | 306.028,28|
|   |(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči   |      |
|   |odhodki in tekoči transferi)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)           |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)         |   70.973|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   70.973|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   70.973|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |   80.003|
|   |2012                    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloge k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2013.
Št. 410-13/10
Sodražica, dne 12. decembra 2013
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.