Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2013 z dne 23. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2013 z dne 23. 12. 2013

Kazalo

3994. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kočevje, stran 12834.

Na podlagi 3. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), 65. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/12), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 33. redni seji dne 12. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kočevje
1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna storitve oskrbe s pitno vodo iz sistemov, ki jih upravlja javno podjetje Hydrovod d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe), porabnikom na področju Občine Kočevje.
2. člen
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za porabnike na območju Občine Kočevje, ki so ali bodo priključeni na sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen
Vodarina, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in je za vse vrste porabnikov enaka, znaša:
+---------------------------+---------------------------+
|    Vrsta porabe    | Cena vključno z vodnimi |
|              |  povračili in brez DDV  |
|              |      EUR/m3     |
+---------------------------+---------------------------+
|   normirana poraba   |      0,6257     |
+---------------------------+---------------------------+
|   prekomerna poraba   |      0,9386     |
+---------------------------+---------------------------+
4. člen
Omrežnina za vodomere dimenzije do DN 20 znaša:
+----------------+---------------------+---------------------+
|  Vodomer   | Faktor omrežnine  | Znesek na vodomer |
|        |           |    mesečno    |
+----------------+---------------------+---------------------+
|  DN ? 20   |    1,00     |    5,3567    |
+----------------+---------------------+---------------------+
Za vodomere drugih dimenzij, se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
5. člen
(prehodna določba)
(1) V prehodnem obdobju dveh let od uveljavitve tega sklepa, se vsem odjemalcem, ki imajo vgrajene vodomere večje od DN 50, obračunava omrežnina v višini, kot bi imeli vgrajen vodomer DN 50.
(2) V primeru, da v prehodnem obdobju pride do spremembe faktorjev, določenih v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, se vsem odjemalcem obračunava omrežnina po novih faktorjih ob nespremenjenem izhodišču.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Tarifni pravilnik Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 36/04 in 61/05) ter Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 46/12).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca po njegovi uveljavitvi.
Št. 301-3/2013
Kočevje, dne 13. decembra 2013
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.