Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

3964. Navodilo za izvršitev določb 2. in 3. člena Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, stran 12634.

Na podlagi 5. člena Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 100/13) izdajata minister za notranje zadeve in minister za finance
N A V O D I L O
za izvršitev določb 2. in 3. člena Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev
1. člen
S tem navodilom se določa vsebina obvestila in način obračuna razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovni plači zaposlenega, ki je bil v skladu z Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09) upravičen do izplačila odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012.
2. člen
Obvestilo vsebuje izračun, iz katerega je razvidno:
– bruto znesek po posameznih elementih plače, nadomestil v breme delodajalca in drugih prejemkov v breme delodajalca za čas, za katerega je izvršeno izplačilo, prikazano po posameznih mesecih in
– zakonske zamudne obresti (izračunane od posameznih mesečnih zneskov razlik) do dneva izplačila posameznega obroka.
3. člen
Razlika v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovni plači zaposlenega (v nadaljnjem besedilu: razlika v plači) se obračuna v skladu z uredbo, ki določa metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: uredba).
Pri obračunu razlike v plači se upošteva polovica zneska odprave nesorazmerij v osnovni plači zaposlenega, s katerim so bili zaposleni v javnem sektorju seznanjeni ob vsakokratnem obračunu plač, in sicer na plačilni listi pod oznako Z113 od plačilne liste za obračun plače za mesec oktober 2010 do vključno plačilne liste za obračun plače za mesec maj 2012.
Za znesek tretje četrtine se povečajo naslednje osnovne plače:
– osnovna plača javnega uslužbenca, ki je določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščeno delovno mesto oziroma naziv, ki ga je pridobil z napredovanjem (Z070),
– osnovna plača, znižana v skladu s 14. členom ZSPJS (Z116),
– osnovna plača, zvišana v skladu s 15. členom ZSPJS (Z118),
– osnovna plača, zvišana po 2. odstavku 59. člena ZSSloV (Z571),
– osnovna plača delovnega mesta oziroma naziva, znižana za 6 plačnih razredov (Z580),
– osnovna plača za pripravnika MORS (Z581),
– osnovna plača, zvišana na podlagi 1. odstavka 19. člena ZSPJS (Z591),
– osnovna plača, zvišana na podlagi 2. odstavka 19. člena ZSPJS (Z592).
4. člen
Povečana osnovna plača vpliva na izračun dodatkov (tip izplačila C), delovne uspešnosti (tip izplačila D), dežurnega dela (tip izplačila O), dela preko polnega delovnega časa (tip izplačila E) in na nadomestila, ki gredo v breme delodajalca (tip izplačila B in G) ter na odpravnine (tip izplačila J), katerih višina je odvisna od višine plače.
Razlika v plači se izračuna za vsak posamezni mesec poračuna na sledeči način:
– razlika v rednem delu A010
   – za število obveznih oziroma normiranih ur, ki jih je javni uslužbenec v konkretnem mesecu opravil, se izračuna redno delo A010 na podlagi osnovne plače, ki ni povečana za znesek tretje četrtine in za enako število obveznih oziroma normiranih ur se izračuna redno delo A010 na podlagi nove osnovne plače, ki je povečana za znesek tretje četrtine. Razlika med zneskoma predstavlja znesek odprave tretje četrtine iz naslova rednega dela.
– razlika do minimalne plače A020
   – razliko, ki jo javni uslužbenec prejme v primeru, ko njegova plača ne dosega minimalne plače, se ugotavlja glede na izračunano plačo na podlagi nove osnovne plače, ki je povečana za znesek tretje četrtine. V primeru, ko izračunana plača na podlagi nove osnove ne dosega minimalne plače, se izračuna (nova) razlika do minimalne plače (A020), ki je manjša, kot pa je bila javnemu uslužbencu že izplačana. Poračun razlike A020 ne vpliva na končni izračun izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah, saj ne glede na višino zneska A020, javni uslužbenec vselej prejme minimalno plačo.
V primeru, ko izračunana plača na podlagi nove osnovne plače, ki je povečana za znesek tretje četrtine, presega znesek minimalne plače, se razlika med že izplačano plačo (minimalno) in plačo, ki je povečana za znesek tretje četrtine, poračuna v skladu z ZNIRPJU.
– razlika v izplačilih tipa B (bruto plača – nadomestila)
Za vrste izplačil:
B010 – nadomestilo za praznik,
B020 – nadomestilo za letni dopust,
B030 – nadomestilo za izredni dopust,
B040 – nadomestilo za študijski dopust,
B050 – nadomestilo za strokovno izobraževanje,
B060 – nadomestilo za strokovno izobraževanje v tujini,
B080 – nadomestilo za rekreacijski in nagradni dopust,
B090 – nadomestilo za stavko,
B100 – nadomestilo za odklonitev dela, če niso zagotovljene varne delovne razmere,
B110 – nadomestilo za koriščenje letnega dopusta po vrnitvi iz tujine
se razlika ugotavlja po enakem postopku kot velja za ugotavljanje razlike v rednem delu A010. Upoštevati je potrebno konkretno število obveznih oziroma normiranih ur.
– razlika v izplačilih tipa G (nadomestila v breme delodajalca)
Za vrste izplačil:
G010 – boleznina v breme delodajalca – 100%,
G020 – boleznina v breme delodajalca – 90%,
G030 – boleznina v breme delodajalca – 80%,
G040 – poškodbe pri delu,
G041 – poškodba pri delu po sedmem odstavku 137. člena ZDR,
G050 – poškodba, ki ni povezana z delom – 80%,
G051 – poškodba, ki ni povezana z delom – 90%,
G060 – nadomestilo po rehabilitaciji I in
vsa druga nadomestila v breme delodajalca, za katere se kot osnova upošteva plača meseca, v katerem je javni uslužbenec prejel izplačilo v skladu z ZNIRPJU
se razlika ugotavlja po enakem postopku kot velja za ugotavljanje razlike v rednem delu A010. Vsaka vrsta nadomestila se izračuna za število obveznih oziroma normiranih ur, ki so bile že obračunane v konkretnem mesecu.
– razlika v izplačilih tipa C (dodatki)
Razlika se izračuna za vsako vrsto dodatka, katerega izračun je odvisen od osnovne plače in ki ga je javni uslužbenec prejel v konkretnem mesecu, za katerega se ugotavlja razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah. Dodatek za delo preko polnega delovnega časa se ne izplačuje kot samostojen dodatek. Obračuna se pri izplačilu dela preko polnega delovnega časa (tip izplačila E) in pri izplačilu dežurnega dela (tip izplačila O).
– razlika v izplačilih tipa D (delovna uspešnost)
Razlika se izračuna za vsako vrsto delovne uspešnosti, katere izračun je odvisen od osnovne plače in ki jo je javni uslužbenec prejel v konkretnem mesecu, za katerega se ugotavlja razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah. Razlika se torej ugotavlja za:
D020 – povečan obseg dela in sodelovanje na projektih, ki niso posebni projekti – javni uslužbenci,
D026 – sodelovanje pri posebnih projektih – javni uslužbenci,
D040 – delovna uspešnost na podlagi drugega odstavka 59. člena ZSSloV,
D050 – delovna uspešnost na podlagi tretjega odstavka 59. člena ZSSloV,
D060 – dodatna tedenska pedagoška obveznost za visokošolske učitelje in sodelavce,
D070 – povečana pedagoška oziroma učna obveznost.
– razlika v izplačilih tipa E (delo preko polnega delovnega časa)
Razlika se izračuna za vsako vrsto izplačila za delo preko polnega delovnega časa, katerega izračun je odvisen od osnovne plače, in sicer za število ur, ki jih je javni uslužbenec opravil v konkretnem mesecu, za katerega se ugotavlja razlika v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah. Razlika se torej ugotavlja za:
E010 – delo prek polnega delovnega časa,
E020 – delo prek polnega delovnega časa (nočno),
E030 – delo prek polnega delovnega časa (nedelja),
E031 – delo prek polnega delovnega časa (dela prost dan),
E040 – delo prek polnega delovnega časa (nedelja – nočno),
E041 – delo prek polnega delovnega časa (dela prost dan – nočno),
E060 – plačilo pripadajočih dodatkov za opravljene ure dela preko polnega delovnega časa v primeru koriščenja teh ur,
E061 – plačilo pripadajočih dodatkov za opravljene ure dela preko polnega delovnega časa (nočno) v primeru koriščenja teh ur,
E062 – plačilo pripadajočih dodatkov za opravljene ure dela preko polnega delovnega časa (nedelja) v primeru koriščenja teh ur,
E063 – plačilo pripadajočih dodatkov za opravljene ure dela preko polnega delovnega časa (dela prost dan) v primeru koriščenja teh ur,
E064 – plačilo pripadajočih dodatkov za opravljene ure dela preko polnega delovnega časa (nedelja – nočno) v primeru koriščenja teh ur,
E065 – plačilo pripadajočih dodatkov za opravljene ure dela preko polnega delovnega časa (dela prost dan – nočno) v primeru koriščenja teh ur.
– razlika v izplačilih tipa O (dežurno delo)
Razlika se izračuna za vsako vrsto izplačila za dežurno delo, katerega izračun je odvisen od osnovne plače, in sicer za število ur, ki jih je javni uslužbenec opravil v konkretnem mesecu, za katerega se ugotavlja razlika v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah. Razlika se torej ugotavlja za vse vrste tipa izplačil O, ki so navedena v uredbi.
– razlika v izplačilih tipa J (dohodki iz drugega delovnega razmerja)
Razlika se izračuna le za odpravnine, katerih višina je odvisna od plače javnega uslužbenca.
5. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-784/2013/2
Ljubljana, dne 19. decembra 2013
EVA 2013-1711-0094
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve
 
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost