Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2013 z dne 11. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2013 z dne 11. 12. 2013

Kazalo

3765. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto – SD OPN 1, stran 11965.

Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 - popr.), 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/12 - Skl. US: U-I-43/13-8; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je župan Mestne občine Novo mesto dne 3. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto - SD OPN 1
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto, ki je bil sprejet z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, v nadaljevanju: OPN). Po uveljavitvi OPN z dne 25.12 2009 so bili uveljavljeni tehnični popravki (Uradni list RS, št. 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 4/12 - teh. popr. in 44/13 - teh. popr.) in obvezni razlagi (Uradni list RS, št. 26/11 - obv. razl in 83/13 - obv. razl.) ter v skladu s 56.a členom ZPNačrt in uveljavitvijo »Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob Belokranjski cesti - jug 2/I« (Uradni list RS, št. 27/13) sprememba posebnih prostorsko izvedbenih pogojev OPN, brez poprejšnje spremembe OPN, za enoto urejanja prostora NM/20-OPPN-b.
(2) Pobudo za spremembo in dopolnitev OPN (v nadaljevanju: SD OPN) je podala družba MM Eta d.o.o., Dunajska cesta 151, iz Ljubljane, in sicer za območje enote urejanja prostora NM/13-OPPN-b, za katero je v skladu z določili veljavnega OPN predvidena priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Centralne dejavnosti in stanovanja ob Topliški cesti« (v nadaljevanju: OPPN) in manjši jugozahodni del enote urejanja prostora NM/13-OPPN-a, ki se ureja z Odlokom o Ureditvenem načrtu za športno-rekreacijski park Portoval (Uradni list RS, št. 108/01 in 91/11) (v nadaljevanju: UN Portoval).
(3) Pobuda za začetek priprave SD OPN je utemeljena z razlogi, da na podlagi obstoječih prostorskih in finančno-ekonomskih razmer ter veljavnih določil OPN realizacija pozidave, kot jo je s strokovno rešitvijo predvidel pobudnik ni izvedljiva. Predlog za SD OPN vključuje spremembo oz. povečanje območja, za katerega je predvidena izdelava OPPN, prerazporeditev podrobnejše namenske rabe s poudarkom na centralnih dejavnostih in ureditvah obrežja reke Krke ter prestavitev lokacije mostu preko reke Krke.
(4) Cilj priprave SD OPN je sprememba veljavnih prostorsko izvedbenih pogojev OPN, ki za enoto urejanja prostora NM/13-OPPN-b določajo pripravo OPPN na način, da priprava OPPN ne bo več obvezna in da se namesto tega za predmetno ureditev prostorsko izvedbeni pogoji OPN določijo v vsebini, obliki in natančnosti, kot je predpisana za občinski podrobni prostorski načrt. Del enote urejanja prostora NM/13-OPPN-a (UN Portoval), v katerega se posega s SD OPN, se razveljavi in zanj prav tako določi prostorsko izvedbene pogoje z OPN v vsebini, obliki in natančnosti, kot je predpisana za občinski podrobni prostorski načrt.
2. člen
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka)
(1) Območje sprememb in dopolnitev obsega EUP NM/13-OPPN-b in manjši jugozahodni del NM/13-OPPN-a. V območje urejanja so vključena zemljišča s parc. št. 796/1, 797/1, 797/2, 799/1, 799/2, 800/1, 865/3, 1081, 1082/1, 1082/2, 1082/3, 1082/5, 1083/2, 1084/4, 1084/6, 1084/7, 1336/2, 1342/1, vse k.o. Šmihel pri Novem mestu in 358/1, 358/2, 358/3, 360/1, 1149, 1162/1, vse k.o. Bršljin (parcele v celoti oziroma njihovi deli). Na osnovi izdelanih strokovnih podlag, izraženih interesov pobudnika SD OPN ali pripravljavca SD OPN ter na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora se območje SD OPN lahko tudi zmanjša oziroma poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo in drugimi določili OPN.
(2) Obravnavano območje bo namenjeno razvoju centralnih dejavnosti s poslovnim objektom (trgovina, gostinstvo, storitve ipd.), predvidijo se tudi ureditve obrežja reke Krke s peš in kolesarskimi navezavami na širše območje, preveri in načrtuje se brv čez reko Krko za peš in kolesarski promet. Na severnem delu se lahko poleg zelene bariere v odnosu do obstoječe pozidave stanovanjskih hiš predvidijo še parkirna mesta za obiskovalce, turiste (avtodomi, avtobusi ipd.). Del površin se namenja tekočemu in mirujočemu prometu znotraj območja, javni prometni infrastrukturi, javnim površinam pešca in kolesarja ter ostali grajeni javni infrastrukturi v območju.
(3) SD OPN bodo pripravljene v vsebini, obliki in natančnosti, kot je predpisana za občinski podrobni prostorski načrt. Zaradi vsebine predlaganih sprememb in dopolnitev in natančnosti prikaza postopek ne izpolnjuje pogojev za izvedbo po skrajšanem oziroma kratkem postopku, zato bo priprava potekala v skladu z določili ZPNačrt po postopku kot je predpisan za pripravo OPN.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, splošne smernice državnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) in njihove razvojne potrebe, lastne razvojne potrebe občine in lokalnih NUP, usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov ter izražene razvojne pobude drugih oseb.
(2) V okviru strokovnih podlag se za obravnavano območje pripravijo vsaj tri urbanistično arhitekturne variantne rešitve, s katerimi se preveri zmogljivost prostora in sprejemljivost rešitev.
5. člen
(faze postopka priprave SD OPN)
(1) Priprava SD OPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. Faza: izdelava strokovnih podlag:
- izdelava širših strokovnih podlag z rešitvami navezav na sosednja območja;
- izdelava drugih strokovnih podlag ter izhodišč za pripravo variantnih urbanističnih arhitekturnih in krajinskih rešitev;
- izdelava najmanj treh variantnih urbanistično arhitekturnih in krajinskih rešitev;
- pridobitev posebnih smernic NUP, če se to izkaže za potrebno in uskladitev rešitev z NUP;
- na podlagi smernic NUP ter uskladitev rešitev izbor najprimernejše variantne rešitve.
2. Faza: izdelava osnutka SP OPN:
- izdelava osnutka SD OPN na podlagi strokovnih podlag in izbrane variantne rešitve.
- pridobitev prvega mnenja NUP;
- pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
3. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN:
- pregled in analiza mnenj (izdela izdelovalec in priloži h gradivu za dopolnjen osnutek);
- izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN;
- priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na sedežu pripravljavca, krajevne skupnosti in obravnavo na odborih občinskega sveta in Občinskem svetu MONM;
- javna razgrnitev in javne obravnave;
- prva obravnava na odborih občinskega sveta in na seji Občinskega sveta MONM;
- proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov;
- sprejem stališč do pripomb.
4. Faza: izdelava predloga SD OPN:
- izdelava predloga SD OPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov in obrazložitvijo, kako so bila pri njegovi pripravi upoštevana prva mnenja NUP;
- pridobitev drugega mnenja NUP.
5. Faza: izdelava usklajenega predloga SD OPN in sprejem:
- dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega predloga SD OPN;
- predstavitev in obravnava usklajenega predloga SD OPN na Občinskem svetu MONM in njegovih odborih v drugi obravnavi ter sprejem predloga SD OPN;
- objava v Uradnem listu RS in spletnih straneh MONM;
- priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave SD OPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 - UPB1, 49/06 - ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11, 92/13) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejem SD OPN.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
- Za področje razvoja poselitve:
1. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
- Za področje kmetijstva:
2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
- Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto
- Za področje rabe in upravljanja z vodami:
5. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
6. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto
- Za področje ohranjanja narave:
7. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
8. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
9. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto
- Za področje trajnostne mobilnosti in prometa (državne ceste, železnice, pomorski promet, zračni promet):
10. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
11. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
12. Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
13. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za železnice, Langusova ulica 4, Ljubljana
14. Slovenske železnice - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana;
15. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat infrastrukturo, Sektor za letalstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
- Za področje energetike:
16. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
17. Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
18. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto
- Za področje razvoja gospodarstva:
19. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za turizem in internacionalizacijo, Sektor za turizem, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
- Za področje zaščite in reševanja:
20. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
- Za področje obrambe:
21. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
- Za področje lokalne infrastrukture
22. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto
23. Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje - Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto
24. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
25. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj
26. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto
27. Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova 10, 8000 Novo mesto
28. Mestna občina Novo mesto, Urad za GJS, okolje in promet, Seidlova cesta1, 8000 Novo mesto.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(3) V postopku priprave SD OPN sodeluje tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, ki na podlagi vloge občine in priloženih prvih mnenj odloči ali je za SD OPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
7. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto, pošlje pa se tudi ministrstvu pristojnemu za prostor in sosednjim občinam.
Št. 350-30/2013
Novo mesto, dne 3. decembra 2013
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost