Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2013 z dne 11. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2013 z dne 11. 12. 2013

Kazalo

3764. Navodilo o izvajanju nalog predstavnika Mestne občine Novo mesto v organih upravljanja javnih zavodov, stran 11964.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 25. seji dne 14. 11. 2013 sprejel
N A V O D I L O
o izvajanju nalog predstavnika Mestne občine Novo mesto v organih upravljanja javnih zavodov
1. člen
S tem navodilom se določa sodelovanje med predstavniki Mestne občine Novo mesto v organih upravljanja javnih zavodov (v nadaljevanju: predstavnik ustanovitelja), katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina), in občino.
2. člen
Župan izmed pristojnih uradov občinske uprave določi uslužbenca občine za sodelovanje s predstavniki ustanovitelja, ki jih je imenoval občinski svet občine.
Župan predstavnika ustanovitelja pisno obvesti, katera kontaktna oseba mu je določena in kdo jo nadomešča v primeru njene odsotnosti.
Kontaktna oseba poroča županu o stališčih in mnenjih v zvezi z gradivi, ki se obravnavajo na svetu in jih posreduje predstavniku, ter o poročilih, ki jih poda predstavnik o delu sveta.
3. člen
Predstavnik ustanovitelja je dolžan preko kontaktne osebe pred obravnavo na seji organa upravljanju (v nadaljevanju: seja sveta zavoda) pridobiti stališče oziroma mnenje občine v naslednjih primerih obravnave:
- statuta, akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter drugih splošnih aktov javnih zavodov,
- programa dela, finančnega načrta ter poslovnega poročila, letnega poročila, zaključnega računa in njihovih sprememb in dopolnitev,
- imenovanja ali razrešitve direktorja zavoda,
- v drugih primerih, pomembnih za finančno ali strokovno poslovanje zavoda, predvsem v primerih, ki lahko pripeljejo do zahteve po povečanju proračunskih sredstev občine (izguba, prekoračitev planiranih sredstev za investicijo, povečan odliv kadrov ali povečano število zaposlenih, ki lahko bistveno oslabi strokovnost dela in poslovanja itd.).
Predstavnik ustanovitelja je dolžan gradiva iz prejšnjega odstavka proučiti in ustanovitelju predlagati stališče oziroma mnenje, ki je v dobrobit javnega zavoda in ustanovitelja.
4. člen
Predstavnik ustanovitelja pridobi mnenje občine na podlagi pisno predloženih gradiv, ki jih posreduje kontaktni osebi pravočasno, osebno, po navadni ali e-pošti, izjemoma, v nujnih primerih, pa tudi po telefonu.
5. člen
Javni zavod je dolžan vabilo za sejo sveta zavoda in gradivo posredovati tudi pristojni službi ustanovitelja.
Občina zagotovi mnenje, ki je predmet tega navodila, vsaj en dan pred obravnavo na seji sveta zavoda.
V primeru, da predstavnik ustanovitelja ne dobi mnenja v prej navedenem roku, se šteje, da občina k predlogu ali gradivu nima pripomb oziroma posebnega stališča, ki naj bi ga predstavnik ustanovitelja zastopal na seji sveta zavoda.
6. člen
Kontaktna oseba je dolžna predstavnika ustanovitelja najkasneje en dan pred sejo sveta zavoda obveščati o zadevah, pomembnih za delo javnega zavoda (npr. o sprejetem planu investicij, o novih programih in usmeritvah na področju dela, sredstvih v proračunu namenjenih zavodu itd.).
7. člen
Predstavnik ustanovitelja je dolžan občini sporočiti datum in vsebino konstitutivne seje zavoda. Dolžnost predstavnika ustanovitelja je preko kontaktne osebe poročati o odločitvah glede vsebin iz 3. člena tega navodila v roku 8 dni od seje sveta zavoda in posredovati tudi zapisnik s seje sveta zavoda.
Predstavnik ustanovitelja mora o svojem delu in odločanju v svetu zavoda po zaključku poslovnega leta pripraviti pisno poročilo, ki vsebuje bistvene odločitve pri uveljavljanju interesov občine in ga posredovati županu in občinskemu svetu.
Če je v istem organu upravljanja več predstavnikov ustanovitelja, ti med seboj sporazumno določijo skupnega predstavnika, ki bo sodeloval z občino. Skupni predstavnik je dolžan o stališčih in mnenjih občine iz 4. in 5. člena tega navodila, pravočasno pred sejo sveta zavoda obvestiti druge predstavnike z namenom enotne podpore pri odločitvah na seji sveta zavoda. O svojem delu pripravijo tudi skupno poročilo, kot je določeno v prvem in drugem odstavku tega člena.
8. člen
Predstavnik ustanovitelja je dolžan kontaktno osebo obveščati o primerih svoje daljše odsotnosti oziroma neudeležbe v organu upravljanja.
9. člen
Če predstavnik ustanovitelja ne upošteva določb tega navodila ali s svojim delovanjem prispeva k dodatni obremenitvi proračuna ali k poslabšani kvaliteti storitev, ki jih izvaja zavod oziroma se neupravičeno ne udeleži treh zaporednih sej sveta zavoda, je to razlog za njegovo razrešitev.
10. člen
Če javni zavod izplačuje sejnine, jih krije iz svojih sredstev, vendar le-ta ne smejo presegati 50 % sejnine določene z vladno uredbo o sejninah in povračilih stroškov. Javni zavod za ta izplačila ne pridobi dodatna sredstva iz proračuna Mestne občine Novo mesto.
S sklepom iz prvega odstavka tega člena svet zavoda določi tudi način vodenja evidence prisotnosti članov sveta zavoda na sejah in način izplačevanja sejnine.
11. člen
Pri spremembi posameznega odloka o javnih zavodih se vnese tudi določbo o izplačilu sejnin.
12. člen
To navodilo se izroči vsem predstavnikom Mestne občine Novo mesto v organih upravljanja javnih zavodov ob vsakokratnem imenovanju.
13. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-1/2013
Novo mesto, dne 14. novembra 2013
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost