Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2013 z dne 11. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2013 z dne 11. 12. 2013

Kazalo

3746. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije, stran 11941.

Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske in sorodnih pravic Slovenije - Združenje SAZAS (v nadaljevanju: Združenje SAZAS), Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan
in
Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije, Kosovelova ulica 4a, 6210 Sežana, davčna št.: 60265230, matična št.: 1802429000, ki ga zastopa zastopnik Janoš Kern,
sklenejo na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZASP) in 8. člena Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Uradni list RS, št. 29/98, 25/05, 138/06, revaloriziran z 11. členom na dan 30. 11. 2006; v nadaljevanju Pravilnik)
S K U P N I S P O R A Z U M
o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije
1. člen
Predmet sporazuma
Stranki uvodoma ugotavljajo:
- da je Združenje SAZAS kolektivna organizacija, ki na podlagi ZASP in dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino št. 800-3/96 z dne 12. 3. 1998 upravlja in uveljavlja avtorske pravice na avtorskih delih s področja glasbe;
- da je Združenje SAZAS v Uradnem listu RS, št. 88/13 z dne 25. 10. 2013 objavilo vabilo k pogajanjem vsem reprezentativnim združenjem uporabnikov avtorskih glasbenih del iz repertoarja Združenja SAZAS, ki organizirajo prireditve z javnim izvajanjem in izpolnjujejo pogoje za sklenitev skupnega sporazuma o tarifah, pogojih, okoliščinah uporabe, načinu plačila in ostalih pogojih za uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS na področju organiziranja prireditev z javnim izvajanjem skladno z določbami prvega in drugega odstavka 157. člena ZASP. K pogajanjem je Združenje SAZAS povabilo tudi interesna združenja;
- da repertoar Združenja SAZAS sestavljajo vsa glasbena neodrska dela domačih in tujih avtorjev, ki jih na podlagi mednarodnih konvencij, ZASP, posameznih pooblastil avtorjev in imetnikov avtorskih pravic ter pogodb s tujimi kolektivnimi organizacijami, Združenje SAZAS ščiti na ozemlju Republike Slovenije (v nadaljevanju: repertoar Združenja SAZAS);
- da sklepajo ta skupni sporazum, ki je rezultat medsebojnih pogajanj, usklajevanj in kompromisov, z namenom določitve posebnih pogojev uporabe in tarife za javno izvajanje glasbenih del iz repertoarja Združenja SAZAS izključno in samo za izvajanje glasbe na prireditvah v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije.
Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije zagotavlja:
- da v svojem članstvu združuje večino slovenskih kulturnih domov in ustanov Slovenije in je zato na področju teh dejavnosti reprezentativno združenje v smislu 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah,
- da v dejavnosti Združenja kulturnih domov in ustanov Slovenije spada tudi sklepanje skupnih sporazumov o uporabi glasbenih avtorskih del kot je zadevni sporazum.
2. člen
Osebna veljavnost in predmet skupnega sporazuma
S tem skupnim sporazumom se določijo pogoji uporabe glasbenih avtorskih del glede na okoliščine uporabe ter rok in način plačila avtorskega honorarja oziroma nadomestila za uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS.
Ta sporazum se nanaša izključno na javno izvajanje glasbenih avtorskih del v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije.
3. člen
Pogoji za uporabo glasbenih avtorskih del
Osnova za predmetni skupni sporazum je Pravilnik, ki je kot priloga 1 sestavni del tega skupnega sporazuma. Kolikor ta skupni sporazum ne določa drugače, za uporabo glasbenih avtorskih del v obliki javnega izvajanja okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije velja in se uporablja Pravilnik.
4. člen
Tarifa in obračun avtorskega nadomestila
Avtorsko nadomestilo oziroma honorar se izračuna na način in v višini, kot je to določeno v Pravilniku, kolikor ta sporazum ne določa drugače.
Kolikor posamezni uporabnik po tem skupnem sporazumu organizira prireditev z javnim izvajanjem glasbenih avtorskih del, in s tem izpolnjuje pogoje, ki so opredeljeni v nadaljevanju tega sporazuma, se višina avtorskega honorarja oziroma nadomestila za posamezno prireditev določi in obračuna kot sledi:
1. Tarifa se določi glede na vrsto prireditve, skladno s Pravilnikom in je osnova za izračun avtorskega honorarja oziroma nadomestila (v nadaljevanju: »Osnova«).
2. Osnova se v primeru pravočasne, pravilne in popolne dostavitve vseh potrebnih oziroma obveznih podatkov zniža za 10 %.
3. Organizatorjem prireditev, ki so opredeljeni v drugem členu tega sporazuma se v primeru, da gre za prireditev z vstopnino, osnova zniža za 10 %.
4. Organizatorjem prireditev, ki so definirane v drugem členu tega sporazuma se v primeru, da gre za prireditev brez vstopnine, osnova zniža za 20 %.
5. Članom podpisnikov se osnova zniža za 10 %.
6. Kolikor bo organizator prireditev, ki je opredeljen v 2. členu tega sporazuma in ima z Združenjem SAZAS sklenjeno individualno pogodbo vse obveznosti iz 2. točke tega člena izpolnil v predpisani elektronski obliki, objavljeni na uradni spletni strani Združenja SAZAS, se mu osnova zniža za 5 %.
7. Znižanji iz 3. in 4. točke tega člena se med seboj izključujeta.
8. Znižanja se ne seštevajo kumulativno, temveč se rezultat vsakega znižanja vzame kot osnova za naslednje znižanje.
9. Znižanja se med seboj, razen v primeru 7. točke tega člena, ne izključujejo.
Znižanja tarife se upoštevajo izključno in samo za prireditve z javnim izvajanjem, ki jih organizirajo uporabniki po tem skupnem sporazumu.
5. člen
Prireditev, oproščene plačila avtorskega honorarja oziroma nadomestila
Enkrat letno, v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije, je ena prireditev, na kateri se predstavi celoletno delo člana združenja, v celoti oproščena plačila avtorskega honorarja oziroma nadomestila. S tem Združenje SAZAS prispeva k razvoju tovrstnega kulturnega udejstvovanja.
Beseda »neprofitne« iz prejšnjega odstavka tega skupnega sporazuma pomeni, da je prireditev brez vstopnine in brez honorarja izvajalcev. »Ena prireditev, na kateri se predstavi celoletno delo društva in je v celoti oproščena plačila avtorskega honorarja oziroma nadomestila« pomeni, da se uporabnik po tem skupnem sporazumu odloči, ali bo to ugodnost izkoristila katera od njegovih sekcij ali pa bo to ugodnost izkoristilo združenje, kot celota.
6. člen
Sklenitev individualne pogodbe ali pridobitev dovoljenja za enkratno prireditev
Uporabnik si mora 8 dni pred prireditvijo pridobiti ali individualno pogodbo ali dovoljenje za enkratno prireditev.
Individualna pogodba po tem skupnem sporazumu pomeni uporabniku vnaprejšnje pavšalno dovoljenje uporabe repertoarja Združenja SAZAS, vse skladno s tem skupnim sporazumom in vsebino individualne pogodbe.
Dovoljenje za enkratno prireditev po tem skupnem sporazumu pomeni uporabniku enkratno dovoljenje uporabe repertoarja Združenja SAZAS, vse skladno s tem skupnim sporazumom in vsebino dovoljenja za enkratno prireditev.
7. člen
Okoliščine, zaradi katerih se plačilo avtorskega honorarja zniža
Znižanje iz 2. in 6. točke 4. člena tega sporazuma se priznava uporabnikom avtorskih del iz razloga racionalizacije poslovanja Združenja SAZAS, saj se Združenju SAZAS s pravočasno in popolno dostavitvijo podatkov v predpisani elektronski obliki znižajo administrativni stroški poslovanja in stroški obdelave podatkov.
Znižanje iz 3. oziroma 4. točke 4. člena tega sporazuma se priznava kulturnim domovom in ustanovam Slovenije, ker že po tradiciji predstavlja pomembne nosilce kulturnih dejavnosti v lokalnih skupnostih širom Slovenije, saj se v kulturnih domovih in ustanovah Slovenije udejanja tako ljubiteljska kot profesionalna množična in subjektivna kultura.
Znižanje iz 5. točke četrtega člena tega sporazuma se prizna zaradi olajševalne in povezovalne vloge, ki jo ima Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije pri uveljavljanju avtorske pravice pri prireditvah z javnim izvajanjem v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov, kar se kaže v dejstvu, da je Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije vodilo pogajanja z Združenjem SAZAS, da je skrbnik pogodb s svojimi člani, da je dolžno redno sporočati vsako spremembo svojih članov, da bo svoje člane redno opozarjalo na pomen avtorskopravne zaščite, na pomen ureditve odnosov med Organizatorji prireditev z javnim izvajanjem v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije in Združenjem SAZAS, kakor tudi na vse novosti, ki se tičejo medsebojnih razmerij. Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije bo svoje člane opozarjalo v primeru kršitev določb njihovih individualnih pogodb (zamude pri plačilih, nepopolna ali nepravočasna dostavitev podatkov …) ter oglaševalo Združenje SAZAS.
8. člen
Pravočasna, pravilna in popolna dostavitev vseh potrebnih podatkov
Pogoji iz 2. točke 4. člena so izpolnjeni, če uporabnik skladno s 6. členom tega skupnega sporazuma za vse prireditve z javnim izvajanjem pridobi dovoljenje, dostavi obrazca SAZAS - 1 (spored izvedenih del za javno izvajanje del na koncertih in prireditvah) in SAZAS - 3 (osnove za obračun avtorskega honorarja).
V primeru sklenjene individualne pogodbe po tem skupnem sporazumu je uporabnik obveznosti iz prejšnjega člena dolžan dostaviti enkrat mesečno. Rok za dostavitev vseh obrazcev za vse prireditve je do 15. dneva v mesecu za pretekli mesec.
V primeru sklenjenega dovoljenja za enkratno prireditev po tem skupnem sporazumu je uporabnik obveznosti iz prvega odstavka tega člena dolžan dostaviti v 15 dneh po prireditvi za katero je sklenjeno enkratno dovoljenje.
Združenje SAZAS, kolikor pride do razlike med prodanimi vstopnicami in številom obiskovalcev na prireditvi iz 3. točke 4. člena, v primeru, da organizator predloži dokaz o brezplačnih vstopnicah, osnova pa se obračunava glede na število obiskovalcev prireditve, kot podlago za obračunavanje osnove vzame najmanj 80 % obiskovalcev.
Za resničnost in popolnost prijavljenih podatkov na obrazcih SAZAS - 1 in SAZAS - 3 je odgovoren posamezni organizator prireditve z javnim izvajanjem v okviru deficitarnih dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije.
Imetniki pravic ali njihov zastopnik lahko zahtevajo preverjanje teh podatkov.
9. člen
Plačilo avtorskega nadomestila
Združenje SAZAS bo skladno z določbami tega sporazuma in Pravilnika po izvedeni prireditvi obračunalo avtorsko nadomestilo oziroma honorar in izstavilo račun organizatorju prireditev z javnim izvajanjem v okviru deficitarnih dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije.
Organizator prireditev z javnim izvajanjem v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije je račun za avtorsko nadomestilo oziroma honorar dolžan poravnati v petnajstih dneh od dneva izstavitve računa.
10. člen
Pravica do posebnih pogojev
Ta sporazum in posebni pogoji določeni v njem se uporabljajo in veljajo izključno za uporabnike, ki v svoji dejavnosti uporabljajo glasbena dela, kot je to določeno v 2. in 4. členu tega sporazuma, in imajo poravnane vse pretekle oziroma zapadle obveznosti do Združenja SAZAS, ter imajo z Združenjem SAZAS sklenjeno ali individualno pogodbo ali sklenjeno dovoljenje za enkratno prireditev, vse skladno s tem skupnim sporazumom.
Morebitne neporavnane pretekle obveznosti uporabnikov iz tega skupnega sporazuma do Združenja SAZAS, pred veljavnostjo tega skupnega sporazuma, niso ovira za sklenitev tega skupnega sporazuma.
Morebitne neporavnane pretekle obveznosti uporabnikov iz tega skupnega sporazuma do Združenja SAZAS so ovira za sklenitev individualne pogodbe, niso pa ovira za sklenitev dovoljenja za enkratno prireditev po tem skupnem sporazumu.
Dikcija neporavnane pretekle obveznosti uporabnikov do Združenja SAZAS pomeni zlasti: neplačani zapadli računi, v roku nedostavljeni potrebni podatki za obračun (SAZAS - 3) ali/in delitev (SAZAS - 1) avtorskega nadomestila/honorarja, v roku neprijavljene prireditve, itd. To pomeni kršitev določb ZASP in/ali določb skupnega sporazuma in/ali določb Pravilnika in/ali določb individualne pogodbe in/ali določb dovoljenja za enkratno prireditev.
Seznama članov podpisnikov sta kot Prilogi 2 sestavni del tega skupnega sporazuma. Seznam mora vsebovati uradni naziv člana, njegov uradni naslov, davčno številko ter verodostojen elektronski naslov preko katerega lahko Združenje SAZAS komunicira z posameznim članom. Podpisnik se zavezuje, da bo Združenju SAZAS ob vsaki spremembi članstva (sprejem ali izstop člana), ali spremembi zgoraj določenih podatkov v roku 15-ih dni posredoval nov seznam svojih članov z vsemi podatki.
Uporabnik po tem skupnem sporazumu bo z Združenjem SAZAS sklenil ali individualno pogodbo ali dovoljenje za enkratno prireditev, v kateri so za uporabnika določeni pogoji za uporabo glasbe skladno s tem sporazumom.
11. člen
Izguba pravice do posebnih pogojev
Za kršitelja po tem skupnem sporazumu se šteje organizator, ki krši ali določbe ZASP in/ali določbe skupnega sporazuma in/ali določbe Pravilnika in/ali določbe individualne pogodbe in/ali določbe dovoljenja za enkratno prireditev.
Za predhodnega kršitelja po tem skupnem sporazumu se šteje organizator, ki ima pred veljavnostjo tega skupnega sporazuma neporavnane pretekle obveznosti do Združenja SAZAS.
Predhodni kršitelj nima pravice skleniti individualne pogodbe po tem skupnem sporazumu in nima pravice pridobiti ugodnosti iz tega skupnega sporazuma, ima pa pravico skleniti dovoljenje za enkratno prireditev, ki se mu skladno s tem skupnim sporazumom obračuna po Pravilniku.
Za tekočega kršitelja po tem skupnem sporazumu se šteje organizator, ki ima neporavnane obveznosti do Združenja SAZAS iz tega skupnega sporazuma. Torej je kršilec ali določb ZASP in/ali določb tega skupnega sporazuma in/ali kršilec določb sklenjene individualne pogodbe ali/in kršilec določb sklenjenega dovoljenja za enkratno prireditev.
Tekoči kršitelj po tem skupnem sporazumu nima pravice pridobiti ugodnosti iz tega skupnega sporazuma in se mu prireditev, skladno z ZASP in skladno s tem skupnim sporazumom, obračuna po dvakratni višini iz Pravilnika.
Združenje SAZAS bo tekočega kršitelja ob prvi kršitvi pisno obvestilo in ga pozvalo k odpravi kršitve.
V primeru, da tekoči kršitelj, ki mu je bilo pisno obvestilo o kršitvi že poslano, ponovno krši ali določbe ZASP in/ali določbe skupnega sporazuma in/ali določbe Pravilnika in/ali določbe individualne pogodbe in/ali določbe dovoljenja za enkratno prireditev, bo Združenje SAZAS sklenjeno individualno pogodbo preklicalo z odpovednim rokom 30 dni. S tem tekoči kršitelj izgubi pravico do sklenitve individualne pogodbe po tem skupnem sporazumu in izgubi pravico pridobiti ugodnosti iz tega skupnega sporazuma, ima pa pravico skleniti dovoljenje za enkratno prireditev, ki se mu skladno s tem skupnim sporazumom obračuna po Pravilniku.
Šteje se, da je individualna pogodba odpovedana pravilno, četudi tekoči kršitelj ne dvigne pisemske pošiljke, ki mu je poslana na uradni naslov. V slednjem primeru se šteje, da je individualna pogodba pravilno odpovedana s potekom roka za dvig priporočene pisemske pošiljke, ki vsebuje obvestilo o odpovedi.
Združenje SAZAS lahko prekliče podano odpoved individualne pogodbe, če kršitelj do dneva poteka odpovednega roka odpravi kršitve, zaradi katerih je bila pogodba odpovedana.
O odpovedi individualne pogodbe člana podpisnikov, bo Združenje SAZAS obvestilo tudi podpisnika.
Kršitve posameznega uporabnika ne vplivajo na veljavnost tega skupnega sporazuma, niti na druge individualne pogodbe z uporabniki po tem skupnem sporazumu.
12. člen
Obveznosti podpisnika
Podpisnik bo seznanil vse svoje člane z vsebino tega skupnega sporazuma in jih pozval naj skladno s tem skupnim sporazumom z Združenjem SAZAS sklenejo ali individualno pogodbo ali sklenejo dovoljenje za enkratno prireditev.
Podpisnik bo po svojih najboljših močeh pripomogel k temu, da bodo člani podpisnika spoštovali določbe v času trajanja tega sporazuma.
Podpisnik bo v primerih nespoštovanja določb tega sporazuma posredoval pri svojih članih - kršiteljih avtorskih pravic.
Podpisnik bo svoje člane pozval k plačilu neporavnanih obveznosti do Združenja SAZAS, ki jih imajo člani v času podpisa tega skupnega sporazuma.
Podpisnik dolžan imeti na svoji uradni spletni strani objavljen promocijski kratki film (videospot) z naslovom »spoštujmo avtorsko pravico« in »logo« Združenja SAZAS, v času trajanja skupnega sporazuma.
Podpisnik je dolžan po podpisu tega skupnega sporazuma javnosti sporočiti, da ima z Združenjem SAZAS urejene medsebojne obveznosti.
13. člen
Kršitve avtorskih pravic
Združenje SAZAS pred odpovedjo individualne pogodbe pisno opomni člana podpisnika, ki krši ali določbe ZASP in/ali določbe skupnega sporazuma in/ali določbe Pravilnika in/ali določbe individualne pogodbe in/ali določbe dovoljenja za enkratno prireditev.
Zoper člane podpisnika, ki bodo večkrat kršili ali določbe ZASP in/ali določbe skupnega sporazuma in/ali določbe Pravilnika in/ali določbe individualne pogodbe in/ali določbe dovoljenja za enkratno prireditev, bo Združenje SAZAS uporabilo vsa razpoložljiva pravna sredstva.
14. člen
Solidarna odgovornost
Stranki tega skupnega sporazuma sta soglasni, da skladno z ZASP, kadar je več kršilcev ali določb ZASP in/ali določb skupnega sporazuma in/ali določb Pravilnika, je vsak izmed njih zavezan za celotno kršitev.
V primeru, da uporabnik po tem skupnem sporazumu ni organizator določene prireditve, ki pa je bila izvedena v uporabnikovem prostoru, je uporabnik po tem skupnem sporazumu dolžan Združenju SAZAS sporočiti, kdo je resnični organizator določene prireditve.
Uporabnik po tem skupnem sporazumu se zavezuje, da bo v primeru oddaje svojega prostora za organizacijo določene prireditve drugemu organizatorju, pogodbeno zavezal najemnika (drugega organizatorja) tega prostora, da si pridobi vsa potrebna dovoljenja od Združenja SAZAS.
15. člen
Trajanje sporazuma
Ta sporazum je sklenjen z dnem podpisa vseh strank sporazuma in velja do 31. decembra 2015. Sporazum začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar v nobenem primeru ne prej kot 1. 1. 2014.
S potekom roka veljavnosti tega skupnega sporazuma ali v drugih primerih prenehanja tega sporazuma prenehajo avtomatično veljati tudi vse na podlagi tega skupnega sporazuma sklenjene individualne pogodbe oziroma sklenjena dovoljenja za enkratno prireditev.
Predstavniki podpisnika in Združenja SAZAS bodo najkasneje v mesecu oktobru 2015 preverili sodelovanje vseh pogodbenih strank ter članov podpisnika in učinke ter realizacijo tega sporazuma ter pričeli pogajanja o podaljšanju tega sporazuma oziroma sklenitvi novega.
16. člen
Mirno reševanje sporov
Stranki tega skupnega sporazuma bosta morebitne spore primarno reševali po mirni poti. Kolikor to ne bo mogoče je pristojno redno sodišče v Ljubljani.
Kolikor bi morebiti prišlo do težav pri interpretacij posameznih določb tega skupnega sporazuma sta za avtentično razlago zadolžene stranki tega skupnega sporazuma.
17. člen
Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih, od katerih vsaka stranka sporazuma prejme en izvod.
Sežana, dne 4. decembra 2013
ZDRUŽENJE KULTURNIH
DOMOV IN USTANOV
SLOVENIJE
Janoš Kern l.r.
 
Zakoniti zastopnik
združenja
Trzin, dne 4. decembra 2013
ZDRUŽENJE
SAZAS
Matjaž Zupan l.r.
 
Predsednik
Upravnega odbora