Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013

Kazalo

3708. Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Žirovnica, stran 11225.

Na podlagi 74. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 35/2002 in Uradni list RS, št. 90/11) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13) je Občinski svet Občine Žirovnica na 21. redni seji dne 28. 11. 2013 sprejel
T E H N I Č N I P R A V I L N I K
o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Žirovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga)
Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov je priloga oziroma sestavni del Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 35/2002, spremembe in dopolnitve Uradni list RS, št. 90/11).
2. člen
(vsebina pravilnika)
Tehnični pravilnik obsega:
– opredelitev pogojev in način ravnanja s komunalnimi odpadki,
– pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov,
– tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne prostornine posod za posamezne kategorije uporabnikov,
– tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in pogoje njihove uporabe,
– minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in zbiralnic,
– podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov v zbirnih centrih,
– podrobnejše pogoje prevzemanja kosovnih odpadkov,
– podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov,
– druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne službe.
II. POGOJI IN NAČIN ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
3. člen
(storitve zbiranja in prevoza)
Storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov so:
– ločeno zbiranje frakcij komunalnih odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij (ekoloških otokih),
– ločeno zbiranje odpadne embalaže po sistemu »od vrat do vrat«,
– ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov,
– ločeno zbiranje zelenega vrtnega odpada po naročilu in v zbirnem centru,
– ločeno zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev po naročilu in v zbirnem centru,
– ločeno zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v letni akciji in v zbirnem centru,
– ločeno zbiranje oziroma sprejemanje vseh ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev v zbirnem centru,
– ločeno zbiranje ostanka komunalnih odpadkov.
4. člen
(načini zbiranja)
V Občini Žirovnica se odpadki zbirajo ločeno na več načinov, odvisno od vrste in značilnosti odpadkov ter značilnosti naselij. Uporabniki obvezno ločujejo odpadke na izvoru, pooblaščeni izvajalec storitve pa jih prevzema na način oziroma s tehnologijo, ki velja za območje oziroma naselje, v katerem nastajajo odpadki.
5. člen
(dinamika zbiranja)
Dinamika zbiranja odpadkov po posameznih območjih v občini se določa na letnem nivoju v Programu ravnanja s komunalnimi odpadki. Podlaga za določanje dinamike so količine zbranih odpadkov v preteklem letu in rezultati ocene odpadkov oziroma sortirnih analiz mešanih komunalnih odpadkov v preteklem letu, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki izdeluje pooblaščeni izvajalec.
6. člen
(ekološki otoki)
Zbiranje odpadkov na ekoloških otokih je osnovni način ločenega zbiranja odpadkov po geografsko zaključenih skupinah uporabnikov. Primerna je za strnjeno naseljena območja in za ločeno zbiranje odpadkov na redkeje poseljenih območjih.
Na ekoloških otokih se zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij:
– papir in drobna lepenka, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja ali lepenke,
– odpadna embalaža iz stekla,
– mešana embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov.
Ekološki otoki so urejena prevzemna mesta velikosti 6 m x 1,5 m, oziroma 3 m x 3 m, odvisno od variante postavitve zabojnikov (1 x 4 ali 2 x 2) na katerih se nahajajo zabojniki za ločeno zbiranje frakcij komunalnih odpadkov. Prevzemna mesta so utrjena z betonom in od ostalega zemljišča ločena z robniki.
Na platoju se nahajajo štirje zabojniki velikosti 1100 l in sicer: moder za ločeno zbiranje odpadnega papirja, zelen – za ločeno zbiranje odpadnega stekla, ter po dva zabojnika rumene barve – za ločeno zbiranje embalaže.
Na zabojnikih so nalepke, na katerih se nahajajo navodila katere vrste odpadkov v zabojnik sodijo in katere vrste odpadkov v zabojnik ni dovoljeno odlagati.
Praznjenje zabojnikov na ekoloških otokih se izvaja s:
– specialnim tovornim vozilom – smetarjem za prevzemanje odpadkov v klasičnih zabojnikih volumna 1.100 litrov.
Ločeno zbrane frakcije prevzemajo od izvajalca javne službe družbe za ravnanje z odpadno embalažo.
7. člen
(odpadna embalaža – sistem »od vrat do vrat«)
Ločeno zbiranje odpadne mešane embalaže se poleg zbiranja na ekoloških otokih na posameznih območjih v občini izvaja tudi po sistemu »od vrat do vrat«. Vključitev v relacijo odvoza ni obvezna, ker uporabniki storitev lahko mešano embalažo zbirajo tudi na ekoloških otokih.
Izvajalec javne službe prevzema pri posameznih gospodinjstvih po sistemu »od vrat do vrat« mešano odpadno embalažo med katero sodi:
– odpadna papirna in kartonska embalaža,
– odpadna plastična embalaža,
– odpadna embalaža iz sestavljenih materialov in
– odpadna kovinska embalaža.
Povzročitelji odlagajo odpadno embalažo v tipizirane zelene zabojnike prostornine od 80 l do 1100 l, ki so posebej označeni z rumenima nalepkama, ki se nahajata na zabojniku in pokrovu zabojnika.
Prevzem embalaže po sistemu »od vrat do vrat« se izvaja s:
– specialnim tovornim vozilom – smetarjem za prevzemanje odpadkov v zabojnikih volumna od 80 do 1.100 litrov, in sicer tako pri uporabnikih iz gospodinjstev kot pri drugih uporabnikih.
Minimalna dinamika odvoza mešane embalaže je 26 krat na leto.
Občane o terminih odvoza obvestimo s koledarjem, ki ga objavimo na krajevno običajen način.
Ločeno zbrane frakcije prevzemajo od izvajalca javne službe družbe za ravnanje z odpadno embalažo.
8. člen
(biološko razgradljivi kuhinjski odpadki)
Ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov se izvaja po sistemu »od vrat do vrat«. Vključenost večstanovanjskih objektov je obvezna, vključenost individualnih objektov pa izbirna. Individualni objekti se glede ravnanja s kuhinjskimi odpadki lahko odločajo med kompostiranjem in vključitvijo v odvoz na osnovi pisnega naročila.
Izvajalec javne službe prevzema pri posameznih gospodinjstvih po sistemu »od vrat do vrat« biološko razgradljive kuhinjske odpadke med katere sodijo:
– ostanki in olupki sadja in zelenjave,
– jajčne lupine,
– kavna usedlina in čajne vrečke,
– ne tekoči ostanki hrane,
– pokvarjena hrana (brez tekočin in embalaže),
– papirnata in kartonska embalaža zamrznjenih živil,
– papirnate vrečke za kruh, sadje in zelenjavo.
Povzročitelji odlagajo biološko razgradljive kuhinjske odpadke v tipizirane rjave zabojnike, ki so označeni z nalepko, prostornine od 80 l do 240 l.
Prevzem biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat« se izvaja s:
– specialnim tovornim vozilom – smetarjem za prevzemanje odpadkov v zabojnikih volumna od 80 do 240 litrov, in sicer tako pri uporabnikih iz gospodinjstev kot pri drugih uporabnikih.
Na območjih občine, kjer je uveden sistem zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov od vrat do vrat je minimalna letna dinamika odvoza sledeča:
– 52 krat letni odvoz biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov.
Občane o terminih odvoza obvestimo s koledarjem, ki ga objavimo na krajevno običajen način.
Ločeno zbrane biološko razgradljive kuhinjske odpadke izvajalec odda pooblaščeni družbi, ki poskrbi za njihovo predelavo.
9. člen
(zeleni vrtni odpad)
Zeleni vrtni odpad so odpadki, ki nastanejo pri delu na vrtovih, urejanju živih meja in vzdrževanju travnatih površin. Občani so dolžni zeleni vrtni odpad kompostirati ali oddati v Zbirni center Žirovnica.
Ločeno zbrani zeleni vrtni odpad v Zbirnem centru Žirovnica izvajalec odpelje v predelavo, na kompostarno, ki se nahaja na Odlagališču Mala Mežakla.
10. člen
(kosovni odpadki)
Vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, en krat letno prejme kupon za brezplačni odvoz kosovnih odpadkov do količine 4 m3. Naročila terminsko niso omejena, izvajalec pa ima zaradi organizacije odvozov pravico do 3-tedenskega odzivnega časa. Na podlagi prejetega izpolnjenega kupona se o natančnem terminu prevzema kosovnih odpadkov izvajalec dogovori z vsako stranko posebej.
Kolikor uporabnik naroči odvoz kosovnih odpadkov količine večje od 4 m3, mora preseženo količino plačati po ceniku izvajalca javne službe.
Občani, ki so vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, lahko kosovne odpadke brezplačno oddajo v Zbirni center Žirovnica.
Prevzete kosovne odpadke izvajalec odvaža s specialnim tovornim vozilom – s hidravličnim dvigalom na Odlagališče Mala Mežakla, kjer izvede obdelavo pred odlaganjem. Iz kosovnih odpadkov se fizično izločajo kovine, odpadni les, gume in morebitni nevarni odpadki.
11. člen
(nevarni odpadki)
Za prevzemanje nevarnih frakcij iz gospodinjstev je izvajalec v Zbirnem centru Žirovnica uredil zbiralnico nevarnih frakcij, ki je opremljena s tipiziranimi in označenimi posodami ali zabojniki za prevzemanje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov.
V zbiralnici nevarnih frakcij se ločeno zbirajo in začasno skladiščijo naslednje frakcije nevarnih odpadkov iz gospodinjstev:
– topila, kisline, alkalije, fotokemikalije,
– pesticidi,
– fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro,
– zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike,
– olje in maščobe, ki vsebujejo nevarne snovi,
– premazi, črnila, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi,
– čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi,
– baterije in akumulatorji, ki so zajeti v 16 06 01, 16 06 02, in 16 06 03 v klas. seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki ter nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje (20 01 33),
– zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi.
Ločeno zbrane frakcije nevarnih odpadkov iz gospodinjstev izvajalec odda pooblaščeni družbi, ki poskrbi za njihovo odstranjevanje ali predelavo.
Izvajalec najmanj en krat v koledarskem letu zagotovi tudi ločeno zbiranje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij, ki s postanki na naseljenih območjih in po vnaprej določenem urniku omogoča, da povzročitelji iz gospodinjstev izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo. Prepuščeni nevarni odpadki se tehtajo, in sicer za vsako vrsto po klasifikacijski številki posebej. Stehtani nevarni odpadki se sortirajo v predpisano embalažo. Vsaka ima svojo nalepko s klasifikacijsko številko. Tako zbrani odpadki se oddajo pooblaščenim predelovalcem oziroma odstranjevalcem nevarnih snovi.
12. člen
(zbirni center)
Zbiranje odpadkov v zbirnem centru je namenjeno zbiranju vseh vrst odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih. Uporabnik sam pripelje odpadke v zbirni center in jih razvrsti v ustrezno označene zabojnike.
V zbirnem centru Žirovnica je v okviru obratovalnega časa omogočeno ločeno zbiranje naslednjih frakcij komunalnih odpadkov:
– papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
– steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
– plastika, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
– odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačila in tekstil,
– jedilno olje in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorji, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
– električna in elektronska oprema, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– kosovni odpadki,
– odpadki, primerni za kompostiranje (listje, trava, zeleni vrtni odrez),
– izrabljene avtomobilske gume,
– gradbeni in izolacijski material,
– gradbeni in izolacijski material, ki vsebuje azbest.
Prepuščanje ločenih frakcij odpadkov v zbirnem centru Žirovnica je za občane, ki so vključeni v redni odvoz komunalnih odpadkov brezplačna. Omejitev količine do ene avtomobilske prikolice velja le za prevzem gradbenih odpadkov in gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest.
Vsak povzročitelj, ki pripelje odpadke v zbirni center, je evidentiran, izvajalec pregleda in oceni količino pripeljanih odpadkov. Povzročitelji pod nadzorom izvajalca javne službe odlagajo posamezne frakcije odpadkov v namenske zabojnike prostornine 5, 7 in 30 m3, ki so primerno označeni s klasifikacijsko številko in nazivom odpadka. Ločeno zbrane surovine se tako začasno zbira, večja zbrana količina, se preda pooblaščenemu predelovalcu.
Pred oddajo zbranih frakcij pooblaščenim predelovalcem je opravljeno dodatno prebiranje in razvrščanje ter tehtanje, prav tako pa se vodi evidenca na predpisanih evidenčnih listih za vsako posamezno frakcijo. Ločene frakcije odpadkov se preda podjetjem, ki so pooblaščena za prevzem sekundarnih surovin.
13. člen
(ostanek mešanih komunalnih odpadkov)
Zbiranje ostanka mešanih komunalnih odpadkov v Občini Žirovnica se izvaja po sistemu »od vrat do vrat« s:
– specialnim tovornim vozilom – smetarjem za prevzemanje odpadkov v zabojnikih volumna od 80 do 1.100 litrov, in sicer tako pri uporabnikih iz gospodinjstev kot pri drugih uporabnikih
– specialnim tovornim vozilom – samonakladalcem za prevzemanje odpadkov v zabojnikih volumna od 4 do 7 m³ pri uporabnikih iz gospodinjstev na težko dostopnih območjih in pri drugih uporabnikih.
Povzročitelji prepuščajo ostanek komunalnih odpadkov v tipiziranih plastičnih posodah zelene barve različnih velikosti, in sicer:
– občani v stanovanjskih hišah: 80 l, 120 l, 180 l in 240 l posode,
– občani v stanovanjskih blokih: 240 l, 770 l in 1100 l posode,
– podjetja: 80 l do 1100 l posode ter 5 in 7 m3 zabojniki.
Povzročitelji prepuščajo ostanek komunalnih odpadkov lahko tudi v kovinskih zabojnikih velikosti 5 in 7 m3, in sicer:
– občani na težko dostopnih območjih,
– podjetja.
Minimalna dinamika odvoza mešanih komunalnih odpadkov je 26-krat na leto.
Občane o terminih odvoza obvestimo s koledarjem, ki ga objavimo na krajevno običajen način.
Ostanek mešanih komunalnih odpadkov izvajalec odvaža na Odlagališče Mala Mežakla, kjer izvede obdelavo pred odlaganjem. Iz mešanih komunalnih odpadkov odpadkov se strojno izloči frakcija primerna za energent (RDF) in kovine. Izločeni frakciji oddamo pooblaščenim družbam v predelavo, oziroma odstranjevanje.
III. TIPIZACIJA POSOD ZA ODPADKE IN MERILA ZA DOLOČANJE IZHODIŠČNE PROSTORNINE POSOD
14. člen
(standardizacija predpisanih zabojnikov)
Uporabniki so dolžni zbirati odpadke v tipiziranih zabojnikih, ki imajo certifikat, da so narejeni skladno z evropskimi normami o zbirnih posodah za odpadke (EN-840-1 do 6).
Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov so:
– 80 litrov,
– 120 litrov,
– 240 litrov,
– 770 litrov in
– 1.100 litrov.
Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov so:
– 80 litrov,
– 120 litrov in
– 240 litrov.
15. člen
(lastništvo zabojnikov)
Zabojniki, ki so namenjeni ločenemu zbiranju frakcij komunalnih odpadkov na ekoloških otokih in v Zbirnem centru Žirovnica so last občine.
Zabojniki, ki so namenjeni zbiranju ostanka mešanih komunalnih odpadkov ali embalaže so lahko last uporabnikov storitve ali v lasti izvajalca. V slednjem primeru uporabniki storitve izvajalcu plačujejo najemnino za uporabo.
Zabojniki, ki so namenjeni zbiranju biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov so v lasti izvajalca. Uporabniki te storitve izvajalcu plačujejo najemnino za uporabo.
16. člen
(označevanje zabojnikov)
Barve za označevanje posameznih skupin zabojnikov za sistem zbiranja »od vrat do vrat«, glede na ločeno frakcijo komunalnega odpadka, ki se zbira v njem, so sledeče:
– za mešane komunalne odpadke: v celoti zelene barve,
– za biološko razgradljive kuhinjske odpadke: v celoti rjave barve,
– za odpadno embalažo: v sistemu od vrat do vrat v celoti zelene barve z rumenima nalepkama na telesu zabojnika in na pokrovu zabojnika, na ekoloških otokih v celoti rumene barve,
– za papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo: v celoti modre barve,
– za stekleno embalažo: v celoti zelene barve.
Označevanje zabojnikov za ostanek mešanih komunalnih odpadkov, embalaže in biološko razgradljivih odpadkov zaradi identifikacije uporabnika in evidence se izvede z dvema nalepkama, in sicer:
– nalepka na sprednji strani, s katero se označi uporabnika storitve in velikost zabojnika – označi se vse zabojnike, ki so vključeni v odvoz,
– nalepka na bočni strani pod robom na kateri se nahaja št. osnovnega sredstva – označi se le zabojnike, za katere uporabniki storitve izvajalcu plačujejo najemnino za uporabo in zabojnike, ki so v lasti občine.
17. člen
(tipizirane vreče)
V primerih občasnega povečanja količin ostanka komunalnih odpadkov so za prepuščanje le-teh namenjene tipizirane vreče prostornine 60 l in 120 l z natisnjenim logotipom izvajalca. V ceni vreče je že vračunan strošek pobiranja, odvoza, obdelave in odlaganja teh odpadkov. Nakup vreč za višek odpadkov je možen na blagajni podjetja izvajalca po veljavnem ceniku.
18. člen
(merila za določanje izhodiščnega volumna opreme za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v gospodinjstvih)
Pri določanju vrste, števila in volumna zabojnika(ov), ki ih uporabljajo posamezni uporabniki, se upošteva predvidena količina, struktura in vrsta odpadkov, tehnologija in način zbiranja ter pogostost praznjenja.
Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v individualnih objektih uporabniki uporabljajo opremo, ki je tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse povzročene količine mešanih komunalnih odpadkov med enim in drugim praznjenjem. Velikost opreme je enaka ali večja kot 10,00 litrov razpoložljivega volumna na osebo na teden. Individualni objekti z eno do vključno tremi stanovanjskimi enotami lahko na osnovi sklenitve pisnega dogovora uporabljajo skupno opremo z upoštevanjem prej omenjenega merila.
Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v več stanovanjskih objektih uporabniki uporabljajo skupno opremo, ki je tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse povzročene količine mešanih komunalnih odpadkov med enim in drugim praznjenjem. Velikost opreme je enaka ali večja kot 10,00 litrov razpoložljivega volumna na osebo na teden.
19. člen
(merila za določanje izhodiščnega volumna opreme za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov v gospodinjstvih)
Za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov v več stanovanjskih objektih, uporabniki uporabljajo skupno opremo, ki je tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse povzročene količine kuhinjskih odpadkov med enim in drugim praznjenjem. Velikost opreme je enaka ali večja kot 3,00 litrov razpoložljivega volumna na osebo na teden. Individualni objekti z eno do vključno tremi stanovanjskimi enotami lahko na osnovi sklenitve pisnega dogovora uporabljajo skupno opremo z upoštevanjem prej omenjenega merila.
20. člen
(objekt za občasno bivanje)
Objekt za občasno bivanje je po tem pravilniku objekt, v katerem ni stalno ali začasno prijavljena nobena oseba in v katerem ni stalno naseljena nobena oseba, ampak je le v občasni uporabi (počitniška hiša).
V sistem zbiranja odpadkov je vključen z minimalno z 40 litri opreme za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.
21. člen
(merila za določanje izhodiščne opreme za povzročitelje iz dejavnosti)
Povzročitelji odpadkov iz dejavnosti, ki se lokacijsko nahajajo v samostojnih objektih in uporabljajo svoje zabojnike samostojno, sklenejo z izvajalcem javne službe pogodbo o izvajanju storitve ravnanja z odpadki. V pogodbi je določena velikost zabojnika, pogostost odvoza in način plačila.
Povzročitelj iz dejavnosti in izvajalec pisno dogovorita velikost posode (80 l, 120 l, 240 l, 770 l, 900 l, 1100 l) in vrsto odpadka. Velikost zabojnika, ki je odvisna od velikosti poslovnih prostorov in vrste dejavnosti, mora biti določena tako, da je pogostost odvoza najmanj na 14 dni, oziroma največ dvakrat na teden.
V primeru, da povzročitelj odpadkov iz dejavnosti na prevzemnem mestu souporablja zabojnik v poslovno stanovanjskem objektu, se razdelitev volumna zabojnikov po pisnem dogovoru razdeli med posamezne povzročitelje, vendar je v tem primeru najmanjša velikost posode, ki se povzročitelju iz dejavnosti obračuna 40 litrov opreme za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.
IV. MINIMALNI STANDARDI ZA DOLOČITEV PREVZEMNIH MEST
22. člen
(minimalni standard za zbirna mesta)
Zbirno mesto je ustrezno urejen prostor, praviloma na pripadajočem zemljišču k stavbi, kjer uporabniki v času do prevzema odpadkov zbirajo odpadno embalažo, biološko razgradljive odpadke in mešane komunalne odpadke v za to namensko določenih zabojnikih.
23. člen
(prevzemno mesto za odpadke)
Prevzemno mesto je prostor, na katerega uporabniki postavijo opremo za zbiranje odpadkov za namen praznjenja.
Prevzemno mesto mora biti primerne velikosti, utrjeno ter dostopno vozilom za odvoz odpadkov.
24. člen
(določanje prevzemnih mest za odpadke)
Prevzemno mesto mora biti izvajalcu prosto in neovirano dostopno v vseh letnih časih. Lokacija prevzemnega mesta mora biti s transportne poti vidna.
Ob določanju lokacij prevzemnih mest je treba upoštevati funkcionalne, estetske, higiensko-tehnične in požarno varstvene predpise. Prevzemna mesta oziroma oprema na njih ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah. Lokacija prevzemnega mesta se določi s soglasjem izvajalca javne službe.
25. člen
(skupna prevzemna mesta za odpadke za odročna in nedostopna območja)
Za uporabnike na območjih, ki so trajno ali začasno nedostopna za komunalna vozila, izvajalec v dogovoru z uporabniki določi skupinska prevzemna mesta. Če so skupna prevzemna mesta začasnega značaja, se opustijo in sanirajo takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih so bila določena. Tak način prepuščanja odpadkov ne vpliva na obračun storitve.
26. člen
(načrtovanje prevzemnih mest za odpadke)
Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij, poleg splošnih normativov in standardov, upoštevati tudi določbe Tehničnega pravilnika ter obstoječ način zbiranja in odvažanja odpadkov, vključno z opremo izvajalca.
V. SPLOŠNI POGOJI ZA PREVZEMANJE ODPADKOV
27. člen
(relacija zbirno – prevzemno mesto)
V primeru, da prevzemno mesto ni hkrati zbirno mesto, mora povzročitelj ali upravitelj stavbe zagotoviti, da so posode za odpadke na prevzemnem mestu le v času, določenem za prevzem komunalnih odpadkov. Uporabniki so dolžni zabojnike in namenske tipizirane vreče, z zbirnega na prevzemno mesto postaviti pravočasno, to je najkasneje do 7. ure na dan odvoza. Zabojnike za odpadke morajo uporabniki po izpraznitvi isti dan vrniti nazaj na zbirno mesto.
28. člen
(relacija prevzemno mesto – transportna pot)
Prevzemna mesta morajo biti dostopna tako, da lahko izvajalec odpadke prevzame in jih s komunalnimi vozili odpelje. Praviloma so locirana ob uvozih k objektom.
Širina transportne poti do prevzemnega mesta mora biti najmanj 3 m, najmanjša svetla višina dovozne poti pa 4 m. Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne sme biti stopnic, robnikov ali drugih ovir. Največja oddaljenost prevzemnega mesta od mesta praznjenja je 5 m.
29. člen
(zbirni center)
Zbirni center je namenjen uporabnikom iz gospodinjstev, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki na območju Občine Žirovnica.
Zbirni center upravlja in vzdržuje izvajalec javne službe.
Zbirni center mora biti urejen v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje zbiranja komunalnih odpadkov.
Zbirni center mora biti urejen in vzdrževan tako, da uporabniki nedvoumno ugotovijo, v kateri zabojnik razvrstijo posamezno frakcijo komunalnih odpadkov.
Uporabnik je dolžan po navodilih izvajalca pripeljane odpadke razvrstiti v ustrezne zabojnike.
Izvajalec mora zagotavljati redno oddajo zbranih odpadkov skladno s predpisi.
30. člen
(zbiranje kosovnih odpadkov)
Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev se izvaja na »dopisnice« po sistemu »od vrat do vrat«. Vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v reden odvoz mešanih komunalnih odpadkov, na začetku vsakega leta prejme dopisnico za en krat letni brezplačni odvoz kosovnih odpadkov do skupne količine 4 m3.
Uporabnik je dolžan kosovne odpadke pripraviti na dogovorjeno prevzemno mesto največ en dan pred dogovorjenim terminom odvoza kosovnih odpadkov. Prevzemno mesto mora biti dostopno vozilu za odvoz kosovnih odpadkov.
Izvajalec je dolžan kosovne odpadke po dogovoru z uporabnikom odpeljati najkasneje v roku 3 tednov po prejemu vrnjene in izpolnjene dopisnice.
Uporabnik mora s prevzemnega mesta odstraniti odpadke, ki niso kosovni odpadki in jih zato izvajalec v času odvoza ni bil dolžan odpeljati, in sicer najkasneje naslednji dan.
Uporabniki iz gospodinjstev, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki, lahko kosovne odpadke tudi sami pripeljejo in oddajo v zbirnem centru.
Odvoz kosovnih odpadkov, ki so količinsko večji od količin iz prvega odstavka tega člena in kosovnih odpadkov od drugih uporabnikov, se izvaja kot odvoz odpadkov po naročilu.
31. člen
(zbiranje nevarnih odpadkov)
Izvajalec najmanj enkrat letno organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s posebno prilagojeno in opremljeno premično zbiralnico.
Zbiranje nevarnih odpadkov poteka na način in v skladu s terminskim planom, kot ga določi izvajalec. O načinu in terminih zbiranja mora izvajalec uporabnike z obvestilom, ki ga objavi na krajevno običajen način.
Uporabniki iz gospodinjstev lahko nevarne odpadke oddajo tudi v zbirnem centru.
Izvajalec mora ločeno zbrane nevarne odpadke oddati usposobljenim prevzemnikom, ki v nadaljevanju poskrbijo za predelavo, uničenje oziroma odstranjevanje.
Nevarni odpadki iz gospodinjstev se zaradi nevarnih lastnosti ne smejo odlagati na odlagališča nenevarnih odpadkov ali med ostale ločene frakcije komunalnih odpadkov.
Povzročitelji iz dejavnosti morajo za zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov skleniti posebno pogodbo z usposobljenim prevzemnikom nevarnih odpadkov.
32. člen
(zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov)
Za biološko razgradljive kuhinjske odpadke povzročitelji na območju individualne poselitve prvenstveno sami zagotavljajo kompostiranje na lastnem vrtu. Način kompostiranja, uporaba komposta ali njegova odstranitev ni predmet javne službe. Lokacija kompostnika mora biti na primernem zračnem mestu, da je v največji možni meri onemogočeno širjenje neprijetnih vonjav v okolico.
Povzročitelji, ki biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov ne kompostirajo sami na lastnem vrtu, le te zbirajo v tipskih zabojnikih, izvajalec pa zagotavlja reden odvoz skladno z določili tehničnega pravilnika.
Vključitev v reden odvoz biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov za gospodinjstva v večstanovanjskih objektih, je obvezna.
33. člen
(pranje zabojnikov za odpadke)
V skladu s predpisi o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki, izvajalec izvaja pranje zabojnikov za to vrsto odpadkov v okviru storitev javne službe najmanj 2 krat letno, in sicer s čistilno opremo, ki omogoča pranje in dezinfekcijo zabojnika na mestu prevzemanja odpadkov ter pri tem ne vpliva na bivalno okolje. Odplake, ki nastanejo pri čistilnem procesu, mora zajeti in z njimi ravnati v skladu z veljavno zakonodajo.
Za ostale zabojnike – za zbiranje ostanka mešanih komunalnih odpadkov in embalaže izvajalec izvaja pranje zabojnikov v okviru storitev javne službe najmanj 1 krat letno.
Na zbiralnicah ločenih frakcij izvajalec zagotavlja redno pranje in čiščenje zabojnikov najmanj 1 krat letno.
34. člen
(javne prireditve in začasna prodajna mesta)
Organizatorji prireditev na prostem in uporabniki začasnih prodajnih mest, pri katerih nastajajo odpadki, morajo na delu prireditvenega prostora oziroma ob prodajnem mestu zagotoviti zbirno mesto z ustreznimi posodami za ločeno zbiranje odpadkov, skladno s tem pravilnikom.
Velikost in število ustrezno označenih zabojnikov ali vreč določi in zagotovi izvajalec javne službe izkustveno glede na vrsto prireditve in na pričakovano število udeležencev oziroma pričakovano količino odpadkov na prodajnem mestu, o čemer mora biti obveščen najmanj 7 dni pred prireditvijo oziroma prodajo.
Za prireditve s strežbo hrane in pijače je organizator dolžan sam poskrbeti za ustrezno ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz dejavnosti gostinstva skladno s predpisi, ki urejajo to frakcijo odpadkov.
Organizator prireditve mora po koncu prireditve vse zbrane odpadke, razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov, predati izvajalcu.
Stroške najema zabojnikov in prevzema odpadkov nosi organizator prireditve.
VI. KATASTER
35. člen
(podrobnejše vsebine katastrov)
Izvajalec javne službe vodi kataster, ki obsega:
– Register prevzemnih mest,
– Register ekoloških otokov,
– Register zbirnih centrov.
Podatki, ki se vodijo v katastru, se ažurirajo redno, najmanj pa en krat letno.
Kataster prevzemnih mest vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek, ter naslov nosilca prevzemnega mesta (predstavnik gospodinjstva),
– ime in priimek, ter naslov plačnika prevzemnega mesta (predstavnika gospodinjstva),
– število uporabnikov, ki gravitira na zbirno mesto (število članov gospodinjstva),
– vrste odpadkov, ki jih uporabniki zbirajo na zbirnem mestu,
– velikost in število zabojnikov po vrstah odpadkov,
– podatki o lastništvu zabojnika,
– frekvenca odvoza.
Kataster ekoloških otokov vsebuje sledeče podatke:
– številka ekološkega otoka,
– naziv ekološkega otoka,
– število in vrste zabojnikov na ekološkem otoku,
– lokacija ekološkega otoka.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
(obvestilo povzročiteljem)
Izvajalec z obvestilom, ki ga objavi na krajevno običajen način, pozove tiste povzročitelje, katerih delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov, pa še niso ali niso ustrezno vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, da izvajalcu sporočijo podatke, ki so skladno s predpisi potrebni, da se ustrezno vključi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki. V primeru, da se pozvani povzročitelj na obvestilo ne odzove, se o tem obvesti medobčinski inšpektorat.
37. člen
(vizualna kontrola)
Izvajalec javne službe pred pobiranjem odpadkov izvaja vizualno kontrolo vsebine zabojnikov na prevzemnih mestih. V primeru ugotovljene nepravilnosti o tem pisno opozori povzročitelja (nalepka z vsebino neprimerna vsebina za prvo kršitev, dopis za drugo zaporedno kršitev), v primeru ponavljajočih nepravilnosti pri istem povzročitelju se o tem obvesti medobčinski inšpektorat.
38. člen
(kovinski zabojniki)
Uporabniki, ki odpadke zbirajo v kovinskih zabojnikih so le-te dolžni zamenjati z zabojniki, ki imajo certifikat, da so narejeni skladno z evropskimi normami o zbirnih posodah za odpadke (EN-840-1 do 6). Praznjenje kovinskih zabojnikov bo izvajalec javne službe izvajal najdlje do 31. 12. 2016.
39. člen
(začetek veljavnosti)
Tehnični pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 354-0031/2013
Žirovnica, dne 28. novembra 2013
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti