Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3610. Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav, stran 11015.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US in 57/12) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav
1. člen
(1) Ta pravilnik določa zahteve za vgradnjo kurilnih, dimovodnih in pripadajočih prezračevalnih naprav (v nadaljnjem besedilu: naprava) v stavbe ali njene dele (v nadaljnjem besedilu: stavba), s čimer se izpolnjujejo gradbene zahteve glede varnosti pred požarom, zdravstvene zaščite ljudi in zaščite okolice ter varčevanja z energijo (v nadaljnjem besedilu: neoporečna vgradnja kurilnih naprav).
(2) Ta pravilnik se uporablja pri projektiranju in gradnji novih stavb ter pri rekonstrukciji in vzdrževanju obstoječih stavb.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se ta pravilnik ne uporablja v primeru vzdrževanja in rekonstrukcije obstoječih stavb, ki so varovane v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, če so ti predpisi v nasprotju s tem pravilnikom.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. bivalni prostori so prostori, v katerih bivajo ali delajo ljudje ali v njih pogosto vstopajo, kot so prostori stanovanja (npr. sobe, kuhinje, hodniki, kopalnice, pralnice, likalnice, shrambe) in poslovni ter drugi podobni prostori (npr. pisarniški prostori, učilnice, laboratoriji, prostori za izvajanje zdravstvene dejavnosti, gostinski lokali, knjižnice);
2. dovod zraka je dovod zgorevalnega zraka in zraka za prezračevanje prostora s kurilno ali dimovodno napravo ali prostorov z drugimi napravami s procesom zgorevanja (npr. štedilnik na plin, atmosferski gorilnik na plin) ter dovod zraka v kotlovnico;
3. kotlovnica je poseben nebivalen namenski prostor za namestitev kurilnih naprav, ki lahko obratujejo istočasno s skupno nazivno toplotno močjo nad 50 kW, če gre za kurilne naprave na trdna goriva, in nad 100 kW, če gre za kurilne naprave na tekoča ali plinasta goriva;
4. kurilna naprava je generator toplote, v katerem se toplota za ogrevanje stavb oziroma pripravo tople sanitarne vode pridobiva z zgorevanjem goriva;
5. kurilna naprava, odvisna od zraka v prostoru, je kurilna naprava, ki ima dovod zraka neposredno iz prostora, v katerem je nameščena; za kurilne naprave na plin to pomeni, da so vgrajene v izvedbi B.. po SIST-TP CEN/TR 1749 Evropska shema za razvrščanje plinskih aparatov glede na način odvajanja produktov zgorevanja. Med kurilne naprave, odvisne od zraka v prostoru, se uvrščajo tudi kurilne naprave na plin, ki so vgrajene v izvedbi C.. po SIST-TP CEN/TR 1749, če je treba prostor s to kurilno napravo prezračevati;
6. kurilna naprava, neodvisna od zraka v prostoru, je kurilna naprava, ki ima dovod zraka iz okolice stavbe neposredno v kurilno napravo; za kurilne naprave na plin to pomeni, da so izdelane in vgrajene v izvedbi C(..X) po SIST-TP CEN/TR 1749;
7. nebivalni prostori so posebni namenski prostori, v katerih ni predvideno daljše zadrževanje ljudi in vanje ni dovajan zrak iz bivalnih prostorov;
8. prostor s kurilno napravo je bivalni ali nebivalni prostor, v katerem je vgrajena kurilna naprava;
9. vzdrževanje so dela, kot jih kot vzdrževanje objekta določa zakon, ki ureja graditev objektov, kot so zamenjava obstoječih kurilnih naprav, vgradnja ali zamenjava drugih naprav in elementov stavbe, ki vplivajo na pogoje dovoda in odvoda zraka ter odvoda dimnih plinov (npr. dimniki, zračniki, okna in vrata, spreminjanje prostornine prostorov).
3. člen
Če se kuri s tekočim ali plinastim gorivom, se v bivalni prostor vgradi kurilna naprava, neodvisna od zraka v prostoru, v nebivalni prostor pa se lahko vgradi tudi kurilna naprava, odvisna od zraka v prostoru.
4. člen
(1) Če se kuri s trdnim gorivom, se v bivalni prostor vgradi kurilna naprava, neodvisna od zraka v prostoru, v nebivalni prostor pa se lahko vgradi tudi kurilna naprava, odvisna od zraka v prostoru.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko v bivalni prostor vgradi tudi kurilna naprava, odvisna od zraka v prostoru, če je poleg izpolnjevanja zahtev neoporečne vgradnje kurilne naprave nameščena tudi naprava za odkrivanje ogljikovega monoksida v gospodinjstvih (v nadaljnjem besedilu: CO senzor).
(3) CO senzor mora izpolnjevati zahteve standarda SIST EN 50291-1 Električne naprave za odkrivanje ogljikovega monoksida v gospodinjstvih, 1. del: Preskusne metode in zahtevane lastnosti oziroma mora dosegati enakovredno raven v tem standardu navedenih zahtev.
5. člen
(1) Ne glede na določbe 3. člena tega pravilnika je v primeru zamenjave obstoječe kurilne naprave na tekoče ali plinasto gorivo, ki obratuje odvisno od zraka v prostoru in je priključena na dimniško tuljavo z dvema ali več priključki iz različnih delov stavbe oziroma različnih lastnikov te dimniške tuljave, ponovna vgradnja kurilne naprave, odvisne od zraka v prostoru, dovoljena le, če gre za začasno in nujno rešitev ogrevanja ali priprave tople sanitarne vode in če so izpolnjene zahteve neoporečne vgradnje vseh kurilnih naprav, priključenih na isto dimniško tuljavo.
(2) Čas uporabe novo vgrajene kurilne naprave iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od rokov, ki jih glede zamenjave obstoječih kurilnih naprav določa predpis, ki ureja emisije in toplotne izgube z dimnimi plini.
6. člen
V bivalnih prostorih se ne sme vgraditi naprav za ogrevanje, ki niso priključene na dimovodne naprave za odvod dimnih plinov v okolico, kot so npr. peči na plin razreda A.., po SIST TP – CEN/TR 1749.
7. člen
V novih in rekonstruiranih stavbah mora imeti prostor s kurilno napravo, ki obratuje odvisno od zraka v prostoru, zunanjo steno, skozi katero se izvede dovod zraka.
8. člen
(1) V primeru sprememb dovoda zraka v prostore s kurilnimi napravami in kotlovnice, ki zmanjšujejo količine dovedenega zraka ali poslabšujejo tlačne razmere v njem in ki lahko ogrožajo neoporečno vgradnjo kurilnih naprav, je treba ponovno preveriti in zagotoviti dovod zraka za kurilne naprave v skladu s tem pravilnikom.
(2) Primeri sprememb dovoda zraka iz prejšnjega odstavka so zlasti:
– zamenjava ali vgradnja rešetk na odprtinah za dovod in odvod zraka,
– vgradnja, zamenjava, odstranitev ali spremembe na napravah, ki dovajajo, odvajajo oziroma porabljajo zrak iz prostora, kot so ventilatorji zračnikov, kuhinjske nape s prisilnim odvodom zraka, sušilni stroji z odvodom zraka v okolico, zunanja in notranja okna in vrata, dimovodne naprave, zračniki, naprave, v katerih zgoreva gorivo (npr. kurilne naprave, štedilniki na plin in ostale naprave s procesom zgorevanja),
– sprememba prostornine prostora s kurilno napravo ali sosednjih povezanih prostorov,
– spremenjene višine objekta, višine sosednjih objektov, spremembe okolice ustja dimovodnih naprav,
– vgraditev drugih naprav in opreme, ki vplivajo na spremembe v dovodu in odvodu zraka ali na spremembe tlačnih razmer v prostoru s kurilno napravo,
– druge spremembe na objektu, prostorih, vgrajeni opremi in instalacijah, ki imajo za posledico manj ugodne pogoje dovoda ali odvoda potrebnega zraka za kurilno napravo.
9. člen
Spremembe na dimovodnih napravah (npr. zamenjava dimniškega priključka, obnova obstoječe dimniške tuljave, dodajanje opreme in izgradnja novih dimovodnih naprav) je treba izvesti tako, da se zagotovi neoporečna vgradnja kurilnih naprav.
10. člen
(1) Pri projektiranju in vgradnji naprav morajo biti glede izpolnjevanja zahtev neoporečne vgradnje kurilnih naprav iz tega pravilnika izpolnjene tudi zahteve tehnične smernice Slovenskega združenja za požarno varstvo SZPV 407: Požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko namesto zahtev, navedenih v tehnični smernici iz prejšnjega odstavka, uporabijo tudi rešitve zadnjega stanja tehnike, ki zagotavljajo vsaj enako raven neoporečne vgradnje kurilnih naprav, kot je določeno s tehnično smernico iz prejšnjega odstavka.
11. člen
V prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru, je treba CO senzorje v skladu s tem pravilnikom namestiti najpozneje do 1. januarja 2017.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-81/2012
Ljubljana, dne 11. novembra 2013
EVA 2012-2430-0148
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti