Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2013 z dne 5. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2013 z dne 5. 11. 2013

Kazalo

3320. Odlok o rebalnasu proračuna Občine Ig za leto 2013, stran 10047.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 20. redni seji dne 23. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalnasu proračuna Občine Ig za leto 2013
1. člen
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2013 (Uradni list RS, št. 51/13) se 2. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------------+-----------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |v evrih     |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|Skupina/  |Namen              |Rebalans 2-2013 |
|podskupina |                |         |
|kontov   |                |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |I. SKUPAJ PRIHODKI       |   6.771.152,32|
|      |(70+71+72+73+74)        |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |   5.210.223,66|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI         |   4.239.528,35|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček |   3.690.288,00|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |703 Davki na premoženje     |    380.319,27|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |704 Domači davki na blago in  |    167.180,22|
|      |storitve            |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |706 Drugi davki         |     1.740,86|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI        |    970.695,31|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in   |    199.791,57|
|      |dohodki od premoženja      |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |711 Takse in pristojbine    |     3.950,00|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |712 Globe in druge denarne kazni|    41.285,15|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in|    52.997,79|
|      |storitev            |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki   |    672.670,80|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI       |    164.623,03|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih|       0,00|
|      |sredstev            |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |721 Prihodki od prodaje zalog  |       0,00|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč|    164.623,03|
|      |in nematerialnega premoženja  |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|73     |PREJETE DONACIJE        |       0,00|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |730 Prejete donacije iz domačih |       0,00|
|      |virov              |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |731 Prejete donacije iz tujine |       0,00|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI       |   1.396.305,63|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |740 Transferni prihodki iz   |    424.851,38|
|      |drugih javnofinančnih institucij|         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |741 Prejeta sredstva iz     |    971.454,25|
|      |državnega proračuna iz sredstev |         |
|      |proračuna Evropske unije    |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|78     |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE  |       0,00|
|      |UNIJE              |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |787 Prejeta sredstva od drugih |       0,00|
|      |evropskih institucij      |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)|  11.804.928,41|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI         |   2.963.727,22|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki   |    435.023,57|
|      |zaposlenim           |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za  |    70.411,42|
|      |socialno varnost        |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve|   2.380.840,82|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |403 Plačila domačih obresti   |    25.918,00|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |409 Rezerve           |    51.533,41|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI        |   2.597.702,05|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |410 Subvencije         |    174.246,84|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |411 Transferi posameznikom in  |   1.631.657,03|
|      |gospodinjstvom         |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |412 Transferi neprofitnim    |    201.711,93|
|      |organizacijam in ustanovam   |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |413 Drugi tekoči domači     |    590.086,25|
|      |transferi            |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |414 Tekoči transferi v tujino  |       0,00|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI      |   6.086.438,12|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih  |   6.086.438,12|
|      |sredstev            |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |    157.061,02|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |431 Investicijski transferi   |    83.147,36|
|      |pravnim in fizičnim osebam   |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |432 investicijski transferi   |    73.913,66|
|      |proračunskim uporabnikom    |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK,   |  –5.033.776,09|
|      |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)      |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN |         |
|      |NALOŽB             |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |IV. PREJETA VRAČILA DANIH    |       0,00|
|      |POSOJIL IN PRODAJA       |         |
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
|      |(750+751+752)          |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|75     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |       0,00|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |750 Prejeta vračila danih    |       0,00|
|      |posojil             |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |751 Prodaja kapitalskih deležev |       0,00|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |752 Kupnine iz naslova     |       0,00|
|      |privatizacije          |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA  |       0,00|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
|      |(440+441+442)          |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|44     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |       0,00|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |440 Dana posojila        |       0,00|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |441 Povečanja kapitalskih    |       0,00|
|      |deležev in naložb        |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |442 Poraba sredstev kupnin iz  |       0,00|
|      |naslova privatizacije      |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |VI. PREJETA POSOJILA – DANA   |       0,00|
|      |POSOJILA IN SPREMEMBE      |         |
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |C. RAČUN FINANCIRANJA      |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |VII. ZADOLŽEVANJE (500)     |   2.987.545,16|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|50     |ZADOLŽEVANJE          |   2.987.545,16|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |500 Domače zadolževanje     |   2.987.545,16|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)   |    107.106,94|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|55     |ODPLAČILA DOLGA         |    107.106,94|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |550 Odplačila domačega dolga  |    107.106,94|
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA|  –2.153.337,87|
|      |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-   |         |
|      |VIII.)             |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |X. NETO ZADOLŽEVANJE      |   2.880.438,22|
|      |(VII.-VIII.)          |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-|   5.033.776,09|
|      |VIII.-IX.)           |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA  |   2.540.348,85|
|      |DAN 31. 12. 2012        |         |
+------------+--------------------------------+-----------------+
«.
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski skladi so:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 33.855,76 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov na računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži v višini 2.987.545,00 EUR za gradnjo Vrtca Ig.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ig, v letu 2013 ne sme preseči skupne višine glavnic 0,00 EUR.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2012
Ig, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti