Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2013 z dne 5. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2013 z dne 5. 11. 2013

Kazalo

3336. Popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec, stran 10073.

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 64/13 so bile ugotovljene napake, zato dajem
P O P R A V E K
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec
1. V 122. členu se črta osemindvajseta alineja;
2. v prilogi 1 – PIP za posamezna območja podrobne namenske rabe, pod oznako SSe točka 6. Dopustni objekti, Stavbe: v drugi alineji pika nadomesti z vejico in doda besedilo »(stanovanjskega ali poslovnega objekta)«;
3. v prilogi 2 – Podrobnejši PIP za posamezna območja EUP in PIP na območjih predvidenih OPPN se v tabeli črtata enoti urejanja prostora z oznako: ŠE-1/24 v naselju Šempeter v Savinjski dolini in ŽA-1/13 v naselju Žalec; v naselju Vrbje pa se vrstici z oznako VR-4/1 in VR 4/2 v tabeli združita;
4. v prilogi 3 – Vrste dopustnih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora, Nezahtevni objekti, Pomožni kmetijsko – gozdarski objekt: se črta druga vrstica v tabeli;
5. V grafičnem prikazu se v Izvedenem delu v poglavju »3. in 4. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev ter gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000)« na listu zaporedna številka 11 (G25-16) namenska raba na delu zemljišča s parcelo številka 938, k.o. Gotovlje, za katerega je bila v prostorskih sestavinah planskih aktov Občine Žalec, veljavnih do uveljavitve Odloka o OPN, namenska raba določena kot območje stavbnih zemljišč, popravi tako, da se predmetni del zemljišča uskladi iz gozdnega v stavbno zemljišče podrobnejše namenske rabe z oznako SS in se del prikazane namenske rabe kot stavbno zemljišče, na parceli 522/281 k.o. Gotovlje v EUP GO-2 opredeli, po namenski rabi kot kmetijsko zemljišče, območje stavbnega zemljišča pa prenese in smiselno upošteva na parcelo 938 k.o. Gotovlje.
Št. 350-05-0010/2004
Žalec, dne 25. oktobra 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost