Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2013 z dne 25. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2013 z dne 25. 10. 2013

Kazalo

3211. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 115: Dunajska - Vodovodna, stran 9627.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 115: Dunajska - Vodovodna
1. člen
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 115: Dunajska - Vodovodna (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje OPPN je pozidano z objekti različnih tipologij in namembnosti, delno degradirano ter kot tako predvideno za prenovo. Večji del območja, ob Vodovodni cesti in v notranjosti, zaseda kompleks objektov Krke, d. d., Novo mesto. Ob Samovi ulici so vile, od katerih je ena poslovne namembnosti, v lasti Krke, d. d., Novo mesto, dve pa sta stanovanjski. Ob Dunajski cesti je v območju OPPN vhodni objekt v kompleks »Krka« in večstanovanjski objekt.
Območje OPPN obsega dela dveh enot urejanja prostora. Večji del območja je del enote urejanja prostora z oznako BE-130, po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr. in 72/13 – DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL – ID) namenjene centralnim dejavnostim brez stanovanj – CDd. Manjši del, na vzhodni strani pa je del enote urejanja prostora z oznako BE-428, namenjene cestnemu prometu.
Z OPPN je predvidena odstranitev obstoječih objektov kompleksa »Krke« (razen objekta Vodovodna cesta 4) ter vil ob Samovi ulici, prenova večstanovanjskega objekta ter gradnja novih poslovnih objektov s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo. Posegi se bodo izvajali postopoma, glede na lastništvo zemljišč in potrebe po širitvi dejavnosti.
Dovozi do novih objektov bodo z Vodovodne ceste.
OPN MOL – ID za območje enote urejanja prostora BE-130 predvideva pripravo OPPN.
S sprejetjem OPPN bo omogočena prenova območja, širitev dejavnosti Krke, d. d., Novo mesto v nove poslovne objekte ter rekonstrukcija obstoječega večstanovanjskega objekta.
3. člen
Območje OPPN
Območje OPPN je prostor v Ljubljani, v Četrtni skupnosti Bežigrad. Območje zamejujejo Dunajska in Vodovodna cesta ter Samova ulica, na južni strani se zaključi na meji z obstoječima objektoma Dunajska cesta 61 in 63.
Obravnavano območje obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami v katastrski občini 2636 – Bežigrad: 958/1, 959, 960, 961/1, 961/2, 962, 963/1, 963/2, 963/3, 963/4, 964/1, 964/2, 964/3 in 965.
Območje OPPN obsega večji, severni del enote urejanja prostora BE-130 in del enote urejanja prostora BE-428. Površina območja OPPN znaša približno 11.000 m2.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
7. Javna razsvetljava d.d.
8. Snaga Javno podjetje d.o.o.
9. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
10. Telemach d.o.o.
11. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
12. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
13. Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
14. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora ali drugi udeleženci, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN je variantna rešitev, ki je izbrana med tremi variantnimi rešitvami različnih načrtovalcev, pripravljenimi v dogovoru z Mestno občino Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) na podlagi prikaza stanja prostora, OPN MOL – ID, strokovnih podlag ter razvojnih potreb investitorjev.
6. člen
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-28/2012-13
Ljubljana, dne 18. oktobra 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.