Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2013 z dne 23. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2013 z dne 23. 10. 2013

Kazalo

3188. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2013, stran 9534.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/8 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 23. redni seji dne 16. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2013
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/12).
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV           |     v eurih|
|   |IN ODHODKOV              |        |
+----------------------------------------------+----------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto        |  Proračun leta|
|                       |      2013|
+------+---------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  6.049.684,67|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  4.551.334,86|
+------+---------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  3.785.757,11|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |  3.325.211,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |   325.231,27|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |   135.314,84|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |706 Drugi davki            |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |   765.577,75|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |   723.347,00|
|   |od premoženja             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    3.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |712 Denarne kazni           |    2.500,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga     |    12.600,00|
|   |in storitev              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |    24.130,75|
+------+---------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |   174.503,63|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    35.926,63|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog     |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   138.577,00|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |    82.448,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |    82.448,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |  1.241.398,18|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   379.153,88|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna |   862.244,30|
|   |iz sredstev proračuna EU        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  6.315.010,91|
+------+---------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  1.508.104,99|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   214.188,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    49.135,57|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  1.163.281,42|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |409 Rezerve              |    81.500,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  1.945.550,60|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije             |    83.059,70|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |  1.082.215,79|
|   |in gospodinjstvom           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam|   171.403,00|
|   |in ustanovam              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |   608.872,11|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino     |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  2.658.013,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  2.658.013,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   203.342,32|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |431 Investicijski transferi prav.   |    67.700,00|
|   |in fizič. osebam, ki niso pror. por.  |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |432 Investicijski transferi      |   135.642,32|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |   –265.326,24|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    1.233,30|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |    1.233,30|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |    1.233,30|
+------+---------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    36.340,63|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    36.340,63|
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |440 Dana posojila           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev   |    35.926,63|
|   |in naložb               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |     414,00|
|   |privatizacije             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v |        |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega|        |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji   |        |
|   |lasti                 |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |   –35.107,33|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                  |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   –300.433,57|
|   |RAČUNIH                |        |
|   |(I.+IV.-II.-V.+VII.-VIII.)       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |   265.326,24|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)          |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |        |
|   |PRETEKLEGA LETA            |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo      |   589.534,75|
+------+---------------------------------------+----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vipava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 10. člena in na novo glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb se občina za proračun leta 2013 ne namerava zadolžiti.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0008/2012-17
Vipava, dne 16. oktobra 2013
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost