Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2013 z dne 23. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2013 z dne 23. 10. 2013

Kazalo

3187. Odlok o mladini v Občini Trebnje, stran 9532.

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Zakona o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00, 42/10) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 22. redni seji dne 9. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o mladini v Občini Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen in cilj)
Namen tega odloka je uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju v Občini Trebnje (v nadaljevanju: občina) v skladu z zakonom, ki opredeljuje javni interes v mladinskem sektorju.
Cilj tega odloka je celovito urediti položaj in delovanje mladih v občini, zlasti:
– opredeliti strukturo in podporno okolje mladinskega organiziranja in mladinskega delovanja v občini,
– zagotoviti pogoje za sodelovanje mladih pri odločanju o zadevah, ki vplivajo na njihovo življenje in delo v lokalni skupnosti,
– opredeliti pogoje za sodelovanje med formalnimi in neformalnimi oblikami združevanja mladine,
– pospešiti razvoj lokalne mladinske politike, ki bo ustvarila pogoje za doseganje avtonomije mladih v občini.
2. člen
(opredelitev izrazov)
Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot veljavni zakon, ki opredeljuje javni interes v mladinskem sektorju, razen če ta odlok določa drugače. Vsebina teh izrazov je naslednja:
– »mladi« so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta, ki živijo, delajo ali se izobražujejo v občini;
– »mladinski sektor« so področja, kjer poteka proces oblikovanja in uresničevanja mladinskih politik in mladinsko delo in so opredeljena v 3. členu tega odloka;
– »mladinsko delo« je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve;
– »lokalna mladinska politika« je usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih lokalnih javnih politik z namenom spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje skupnosti in ustreznih podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter delovanja mladinskih organizacij, ki poteka v sodelovanju z avtonomnimi in demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki mladinskih organizacij ter strokovnimi in drugimi organizacijami;
– »organizacija v mladinskem sektorju« je subjekt, ki deluje v mladinskem sektorju na območju občine, je organizirana kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet in ima svoj sedež v občini;
– »mladinska infrastruktura« je fizični prostor (zemljišče ali stavba oziroma del stavbe), namenjen predvsem mladim, za izvajanje mladinskega dela;
– »mladinski program« je skupek dejavnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija, in poteka med vrstniki nepretrgoma skozi večji del leta ter vključuje večje število izvajalcev in aktivnih udeležencev;
– »mladinski projekt« je posamična aktivnost izvajalca – posamičen enkraten dogodek, ki ima datumsko opredeljen začetek in konec kot na primer predavanje, okrogla miza, prireditev.
II. PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA
3. člen
Področja mladinskega sektorja se nanašajo na:
– avtonomijo mladih,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
4. člen
Javni interes na področju mladinskega sektorja se uresničuje z zagotavljanjem:
– normativnih in drugih pogojev za razvoj področij mladinskega dela in vključevanja mladinskega vidika v strategije, politike ter ukrepe, ki vplivajo na mlade, in
– finančne podpore mladinskim programom in programom za mlade, vključno s podporo mladinski infrastrukturi.
III. ORGANIZACIJE V MLADINSKEM SEKTORJU
5. člen
(mladinske organizacije)
Mladinske organizacije v občini so po tem odloku avtonomna demokratična prostovoljna samostojna združenja otrok in/ali mladih, ki imajo najmanj 90% članstva v starosti do 29 let in najmanj 70% članov vodstva v starosti od 15 do 29 let, imajo sedež v občini in s svojim delovanjem na območju občine omogočajo mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo ter so organizirane kot samostojne pravne osebe, in sicer kot društva ali zveze društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da jim je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju.
6. člen
(organizacije za mlade)
Organizacije za mlade v občini so po tem odloku neprofitne pravne osebe s sedežem v občini, na območju katere izvajajo projekte za mlade, vendar niso mladinske organizacije, in so organizirane kot zavod, ustanova ali zadruga.
7. člen
(mladinski svet lokalne skupnosti)
Mladinski svet, ki je organiziran v Občini Trebnje, je po tem odloku krovna mladinska organizacija, ki ima sedež v občini. Organizirana je v skladu z zakonom, ki opredeljuje mladinske svete in ima v občini status mladinskega predstavništva.
V občini ima lahko le en mladinski svet status mladinskega predstavništva.
8. člen
(mladinski center)
Mladinski center je po tem odloku osrednja organizacija za mlade s sedežem v občini. Organiziranost in delovanje mladinskega centra se opredeli v ustanovnem aktu.
IV. SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA DELA
9. člen
(mladinski programi in projekti)
Občina sofinancira mladinske programe in projekte ter stroške delovanja mladinskih organizacij skladno s finančnimi zmožnostmi preko letnega javnega razpisa. Način sofinanciranja, merila in kriterije, določa Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja mladinskih organizacij iz proračuna Občine Trebnje. Sredstva za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja mladinskih organizacij zagotavlja občina v svojem proračunu.
10. člen
(mladinska infrastruktura)
Občina v svojem proračunu zagotavlja sredstva za mladinsko infrastrukturo v skladu s potrebami in z možnostmi.
11. člen
(delovanje mladinskega sveta lokalne skupnosti)
Občina z občinskim proračunom neposredno sofinancira delovanje mladinskega sveta lokalne skupnosti. Višina sofinanciranja je odvisna od letnega programa dela, ki vsebuje finančni načrt.
12. člen
(delovanje mladinskega centra)
Občina z občinskim proračunom neposredno sofinancira delovanje mladinskega centra.
V. SODELOVANJE MLADIH PRI ODLOČANJU V OBČINI
13. člen
(ustanovitev komisije za mladinska vprašanja)
Za celovito obravnavo mladine in mladinskega sektorja se v občini ustanovi Komisija za mladinska vprašanja. Komisijo za mladinska vprašanja s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljata dva člana občinskega sveta, ki ju predlaga občinski svet, štirje predstavniki mladih, ki jih predlaga Mladinski svet in en predstavnik občinske uprave, ki ga predlaga direktor.
Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika komisije.
Mandat članov komisije je vezan na mandat občinskega sveta. Sredstva za delovanje komisije se zagotovijo v proračunu občine.
14. člen
(naloge komisije)
Komisija celovito obravnava področja mladine in mladinskega sektorja v občini, o tem sprejema mnenja ter podaja predloge županu in občinskemu svetu. V sodelovanju z občinskim upravnim organom pripravlja letna poročila o delovanju in problematiki mladine v občini.
Komisija predvsem:
– skrbi za razvoj mladinskega sektorja, mladinskega dela in lokalne mladinske politike;
– pripravlja in obravnava strateške in razvojne načrte na področjih mladinskega sektorja, ki temeljijo na potrebah mladih v občini, jih usklajuje z nacionalnimi strategijami ter oblikuje smernice za dolgoročni razvoj mladinskega sektorja v občini;
– pripravlja lokalni program za mladino in spremlja njegovo izvajanje;
– sodeluje z občinsko upravo in organizacijami v mladinskem sektorju;
– obravnava probleme mladih in pripravlja pobude in predloge za njihovo reševanje;
– spremlja izvajanje tega odloka in predlaga morebitne spremembe in dopolnitve;
– spremlja izvajanje mladinskega dela v občini;
– spremlja delovanje občinske uprave na področjih mladinskega sektorja;
– obravnava druga vprašanja, povezana z mladino.
15. člen
(sodelovanje komisije v postopkih odločanja)
Komisija obravnava predloge odločitev občinskih organov, ki vplivajo na delo in življenje mladih v občini. Za predloge odločitev, ki vplivajo na delo in življenje mladih, se štejejo vsi predlogi neposrednih odločitev o mladih v obliki splošnih pravnih aktov, drugih aktov ali sklepov, ki se navezujejo predvsem na mlade.
Pred sprejemom posamezne odločitve s strani ustreznega organa oziroma predlagatelja mora biti komisija o predlogih neposrednih odločitev o mladih pravočasno obveščena. Komisija nato na svoji seji obravnava predloge ter oblikuje mnenje, ki ga posreduje občinskemu organu, ki je pristojen za sprejem odločitve.
VI. LOKALNI PROGRAM ZA MLADINO
16. člen
(pomen programa)
Lokalni program za mladino (v nadaljevanju: program) je temeljni programski dokument, ki v skladu s tem odlokom opredeljuje prednostne naloge in ukrepe občine za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na ravni lokalne skupnosti.
17. člen
(časovno obdobje in struktura programa)
Program se sprejema za obdobje dveh let in zajema predvsem:
– izhodišča in usmeritve razvoja mladinskega sektorja v občini;
– vsebino in obseg ukrepov občine za razvoj mladinskega sektorja, ki se financirajo ali sofinancirajo iz občinskega proračuna;
– razvojne in strokovne naloge za razvoj mladinskega sektorja v občini;
– okvirna merila in cilje za finančno ovrednotenje;
– opredelitev postopkov vsakoletnega poročanja in vrednotenja uresničevanja programa.
18. člen
(področja programa)
Področja v okviru mladinskega sektorja, ki jih obravnava program, so zlasti:
– mladinsko organiziranje,
– izobraževanje mladih,
– zaposlovanje mladih,
– participacija mladih pri sprejemanju odločitev v lokalni skupnosti,
– bivanjske razmere mladih,
– zdravje in dobro počutje mladih,
– prostovoljstvo mladih,
– informiranje mladih,
– mobilnost mladih,
– medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje.
19. člen
(priprava in sprejem programa)
Pripravo programa vodi občinski upravni organ, pristojen za področje mladine, v sodelovanju z Mladinskim svetom.
Program na predlog župana ob soglasju komisije sprejme občinski svet.
20. člen
(sredstva za izvajanje programa)
Občina zagotavlja sredstva za uresničevanje programa v proračunu občine.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Komisija iz 13. člena tega odloka se imenuje in prične z delovanjem najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
22. člen
Program iz VI. poglavja tega odloka se sprejme najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2013
Trebnje, dne 10. oktobra 2013
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti