Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

3007. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica, stran 9091.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1 Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08), 3., 17., 26., 192. in 202. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4 Uradni list RS, št. 3/07, 29/07, 58/07, 16/08, 17/08, 76/08), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št., 88/2011) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica sprejel na 16. redni seji dne 19. 9. 2013
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju občine Sodražica (Uradni list RS, št. 49/12).
2. člen
Šesti odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) pretočna greznica je gradbeni objekt za anaerobno obdelavo komunalne odpadne vode, v katerem se komunalna odpadna voda pretaka iz usedalnega prekata v enega ali več prekatov za anaerobno obdelavo odpadne vode, obdelana odpadna voda pa se na iztoku iz tega objekta odvaja v okolje, običajno z infiltracijo v zemljo«.
3. člen
Črta se sedemindvajseti odstavek 3. člena.
4. člen
4. člen se spremeni tako da se glasi:
»Občina je lastnica objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zagotavlja izvajanje javne službe v obliki javnega podjetja na celotnem območju občine, v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in upravljavec objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na celotnem območju Občine Sodražica je Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica, d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec ali upravljavec).«
5. člen
14. člen se spremeni tako da se mu doda osmi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ni obvezna v primeru, da uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v MKČN, ki je bila zgrajena in predana v uporabo na podlagi veljavnega upravnega dovoljenja, ki je bil izdan pred začetkom veljavnosti Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica.«
6. člen
27. člen se spremni tako, da se glasi:
»Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali solastnik objekta, dela objekta ali utrjenega zemljišča na območju Občine Sodražica, priključenega na javno kanalizacijo oziroma koristnik storitve javne službe. V primeru, da uporabnik objekt, del objekta ali utrjenega zemljišča preda v najem, je dolžan skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne storitve in poroštvih, če želi obveznost plačila storitev javne službe prenesti na najemnika.
Uporabniki imajo naslednje pravice in obveznosti:
– zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije skladno z odobreno tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem upravljavca;
– odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, kjer je le-ta zgrajena;
– odvajati v javno kanalizacijo samo takšno odpadno vodo, ki ne prekoračuje zakonsko predpisanih parametrov;
– pridobiti soglasja, mnenja, potrdila in strokovne ocene, kot to določa ta odlok;
– vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo in vse naprave, vgrajene vanjo;
– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode;
– vzdrževati obstoječo greznico, nepretočno greznico ali MKČN;
– izvajati predpisane meritve komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter industrijskih odpadnih vod;
– odvajati industrijske odpadne vode v skladu s panožno zakonodajo vezano na odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod;
– omogočati izvajalcu dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji, kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču;
– omogočati izvajalcu neoviran dostop do obstoječe greznice, nepretočne greznice ali MKČN in prevzem njene vsebine;
– omogočiti izvajalcu pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode;
– obvestiti izvajalca o začetku gradnje MKČN, mu omogočiti pregled in pred zagonom predati predpisano dokumentacijo o ustreznosti MKČN;
– obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji, kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije;
– uporabniki ne smejo prekiniti odvoda vode drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti;
– pisno obveščati upravljavca o spremembi naslova, lastništva in drugih spremembah na stavbi ali inženirskem objektu, ki imajo vpliv na odvod komunalne odpadne in padavinske vode; v roku 15 dni od nastanka spremembe, ki je možna po poravnavi vseh zapadlih obveznosti. V primeru spremembe uporabnika mora poleg obvestila poskrbeti tudi za izvedbo popisa števca, ki je relevanten trenutek za določitev novega uporabnika in novega razmerja med izvajalcem javne službe in uporabnikom. Če se popis ne izvede, se storitve javne službe zaračunavajo novemu uporabniku enako, kot staremu in jih je dolžan novi uporabnik poravnavati, ter od datuma prejema pisnega obvestila starega uporabnika;
– plačevati stroške storitev javne službe;
– obveščati izvajalca o vseh spremembah količin in lastnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje javne službe;
– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode.
Uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca.
Prepovedano je poseganje v vse naprave in objekte javne kanalizacije in spreminjanje pogojev njihove dostopnosti, zlasti revizijskih jaškov.«
7. člen
Spremeni se 28. člen, tako da se glasi:
»Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije. Na vplivnem območju kanalizacije (v skladu s Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda v Občini Sodražica) se ne sme graditi objektov, spreminjati višine nadkritja (zasipa) kanalizacijskega omrežja, zasipavati pokrovov jaškov in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na kanalizacijskem omrežju ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno posegati v obstoječe interne kanalizacijske objekte in naprave drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje. Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave v prvotno stanje. Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovodnega, elektro, PTT, toplovodnega, plinovodnega omrežje ipd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostanejo kanalizacijske naprave nepoškodovane.«
8. člen
Spremeni se 39. člen, tako da se glasi:
»Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez objave prekine odvajanje odpadnih in padavinskih voda v naslednjih primerih:
– stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka ogroža zdravje uporabnikov ali nemoteno delovanje javne kanalizacije,
– priključek na kanalizacijsko omrežje ni izveden skladno s soglasjem upravljavca ali je izveden brez soglasja upravljavca,
– uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svoj kanalizacijski priključek,
– uporabnik ravna v nasprotju z določili Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda v Občini Sodražica,
– uporabnik z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za neoporečnost pitne vode,
– kvaliteta izpusta odpadne vode v kanalizacijo ne ustreza zahtevam veljavne zakonodaje,
– se uporabnik ne priključi na javno kanalizacijo skladno z določili tega odloka,
– uporabnik ne opusti greznice skladno s 14. členom tega odloka,
– če uporabnik ne plača računa v skladu s pogoji predhodnega člena,
– če izvid vzorca odvedene odpadne vode uporabnika, izdelan pri pooblaščeni organizaciji, izkazuje neustrezno sestavo. Dobava pitne vode ali odvajanje odpadnih in padavinskih voda se prekine za čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve ter morebitne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitve, po ceniku upravljavca.
Upravljavec lahko prekine odvod odpadne ter padavinske vode na stroške uporabnika, če uporabnik pisno zahteva začasno prekinitev. Upravljavec ima pravico prekiniti odvajanje odpadnih vod za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije. O tem mora predhodno obvestiti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja.«
9. člen
Spremeni se 42. člen, tako da se glasi:
»Pravna oseba, ki je priključena na javno kanalizacijo, se kaznuje z globo 1.000,00 EUR, če pa se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo pa z globo 2.500,00 EUR:
1. če se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca (tretji odstavek, 27. člen),
2. če se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije na območjih, kjer je to obvezno (prvi odstavek, 14. člen),
3. če po priključitvi na javno kanalizacijo ne opusti greznico, v skladu (četrti odstavek, 14. člen),
4. če ne izpolnjuje obveznosti iz prve, druge, pete, šeste, osme, devete, desete, dvanajste, štirinajste, šestnajste, sedemnajste, osemnajste in devetnajste alineje drugega odstavka 27. člena odloka,
5. če v kanalizacijo spušča vodo, ki je v nasprotju z določili tega odloka, oziroma presega zakonsko predpisane parametre, v skladu tretjo alinejo drugega odstavka 27. člena odloka.
Odgovorna oseba pravne osebe, fizična oseba in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz tega člena kaznujejo z globo 250,00 EUR.«
10. člen
Doda se 42.a člen, ki se glasi:
»Pravne osebe, ki imajo MKČN ali greznico, se kaznuje z globo 1.000,00 EUR, če pa se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo pa z globo 2.500,00 EUR:
1. če ne izpolnjuje obveznosti iz prve, šeste, sedme, osme, desete, enajste, dvanajste, trinajste, štirinajste, petnajste, šestnajste in devetnajste alineje drugega odstavka 27. člena odloka,
2. če pravočasno oziroma po zahtevah tega odloka ne naroči praznjenje greznice, ali ne dovoli izvajalcu praznjenje greznice, oziroma ji greznico prazni za to nepooblaščen izvajalec, v skladu s 23. členom,
3. če pravočasno oziroma po zahtevah tega odloka ne naroči odvoza blata iz MKČN, ali ne dovoli izvajalcu odvoza blata iz MKČN, oziroma ji MKČN prazni za to nepooblaščen izvajalec, v skladu s 23. členom.
Odgovorna oseba pravne osebe, fizična oseba in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz tega člena kaznujejo z globo 250,00 EUR.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-4/10
Sodražica, dne 19. septembra 2013
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost