Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013

Kazalo

2848. Sklep o registru osebnih računov, potrdilu o stanju na osebnem računu in potrdilu o vplačilih, ki jih je financiral delodajalec, stran 8770.

Na podlagi tretjega odstavka 243. člena in petega odstavka 251. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o registru osebnih računov, potrdilu o stanju na osebnem računu in potrdilu o vplačilih, ki jih je financiral delodajalec
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa:
1. podrobnejši način vodenja in obvezno vsebino registra osebnih računov članov pokojninskega sklada (v nadaljnjem besedilu: register);
2. podrobnejšo vsebino potrdila o stanju na osebnem računu člana pokojninskega sklada;
3. podrobnejšo vsebino potrdila o vplačilih, ki jih je financiral delodajalec.
2. člen
(vodenje registra)
(1) Register vodi upravljavec pokojninskega sklada (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).
(2) Register se vodi s posebno skrbnostjo in po načelu sprotnosti, tako da se podatki v register vpisujejo takoj ob nastopu dogodka, ki je predmet vnosa v register, oziroma v primeru izjemnih dogodkov takoj, ko je to mogoče.
(3) Register se vodi na način, ki zagotavlja zanesljivost, celovitost, razpoložljivost, zaupnost in sledljivost informacij in podatkov.
(4) Poleg podatkov iz tega sklepa lahko register, ob upoštevanju predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, davčnih predpisov in drugih predpisov, vsebuje tudi druge podatke potrebne za izvajanje Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) in na njegovi podlagi izdanih splošnih aktov. Register iz prvega stavka tega odstavka lahko vsebuje tudi dodatne podatke iz notranjih aktov upravljavca.
(5) Register se vodi tako, da je za poljubno izbrano časovno obdobje kadarkoli mogoč vpogled in izpis podatkov o:
1. posameznem članu pokojninskega sklada (v nadaljnjem besedilu: član) ali skupini članov;
2. plačilih delodajalca v korist posameznega člana ali skupine članov.
(6) Podatki v registru se hranijo najmanj 10 let, računano od dneva, ko je član uveljavil pravico iz dodatnega zavarovanja oziroma ko je član oziroma upravičenec v primeru smrti člana oziroma dediči člana uveljavili pravico do izplačila odkupne vrednosti v enkratnem znesku.
3. člen
(elektronska podpora vodenju registra)
(1) Register se vodi v elektronski obliki.
(2) Informacijski sistem namenjen podpori vodenja registra mora zagotavljati zanesljivost, celovitost, razpoložljivost, varnost, zaupnost in sledljivost informacij in podatkov, ki jih upravljavec obdeluje v skladu z zakonodajo, na način, da smiselno in sorazmerno glede na izpostavljenost tveganjem izpolnjuje tudi zahteve standardov in okvirov ravnanja na področju upravljanja, razvoja, varovanja in dokumentiranja informacijskih rešitev kot so ISO/IEC 27001 in ISO/IEC 27002.
(3) Programska oprema, namenjena podpori vodenja registra in njene posodobitve, ki vplivajo na vsebino podpore vodenja registra, morajo imeti dokazilo o skladnosti programske opreme z vsakokrat veljavnimi predpisi s področja vodenja registra. Za dokazilo o skladnosti šteje mnenje aktivnega preizkušenega revizorja informacijskih sistemov.
(4) Upravljavec zagotavlja, da dobavitelj programske opreme oziroma drugi pogodbeni partner upravljavca zagotavlja ustrezne posodobitve računalniške programske opreme.
(5) Upravljavec zagotavlja tudi programsko in strojno opremo, ki omogoča pregledovanje in obdelavo zgodovinskih podatkov tudi v primeru, ko se ta ne uporablja več za tekočo obdelavo podatkov.
4. člen
(vsebina registra)
(1) Register zajema osebne račune vseh članov pokojninskega sklada.
(2) Iz osebnega računa posameznega člana morajo biti razvidni najmanj naslednji podatki:
1. podatki, potrebni za natančno identifikacijo člana;
2. podatki o posameznem vplačilu, in sicer:
a) datum vplačila;
b) znesek vplačila;
c) vplačnik;
d) namen vplačila;
e) znesek vstopnih stroškov;
f) znesek čistega vplačila;
g) v primeru, da se vplačilo v pokojninski sklad sklada preračuna v število enot premoženja tudi:
– obračunski dan;
– vrednost enote premoženja na obračunski dan;
– število enot premoženja pokojninskega sklada pridobljenih na podlagi tega vplačila;
3. podatek o skupni vrednosti privarčevanih sredstev;
4. v primeru, da se vplačila v pokojninski sklad preračunajo v število enot premoženja tudi podatek o skupnem številu enot, vpisanih na osebnem računu člana;
5. v primeru pokojninskega sklada z zajamčeno donosnostjo na čisto vplačilo tudi podatek o zajamčeni vrednosti sredstev člana.
5. člen
(potrdilo o stanju na osebnem računu člana)
Potrdilo o stanju na osebnem računu člana vsebuje najmanj naslednje podatke:
1. podatke o pokojninskem skladu:
a) ime pokojninskega sklada;
b) ime in sedež upravljavca;
2. podatke o članu pokojninskega sklada:
a) ime in priimek;
b) naslov stalnega in/ali začasnega bivališča (ulica, hišna številka, pošta, kraj, država);
c) davčno številko;
d) oznako pokojninskega načrta;
e) številko dokumenta o pristopu oziroma številko police oziroma številko obvestila o vključitvi;
3. podatke vpisane na osebnem računu člana po stanju na dan 31. 12.:
a) skupni znesek vplačil;
b) skupni znesek vstopnih stroškov;
c) znesek izplačane odkupne vrednosti;
d) skupno vrednost privarčevanih sredstev;
e) podatek o znesku pripisanega zajamčenega donosa (samo pri pokojninskem skladu z zajamčeno donosnostjo na čisto vplačilo, katerega vplačila se ne preračunajo v število enot premoženja);
f) podatek o zajamčeni vrednosti sredstev člana po stanju na zadnji obračunski dan koledarskega leta (samo pri pokojninskem skladu z zajamčeno donosnostjo na čisto vplačilo);
4. podatke o vplačilih v koledarskem letu:
a) datum vplačila;
b) znesek vplačila;
c) vplačnik;
d) znesek vstopnih stroškov;
e) skupni znesek vplačil;
f) skupni znesek vstopnih stroškov;
5. podatke o donosnosti pokojninskega sklada za zadnje koledarsko leto, za obdobje zadnjih treh koledarskih let in za obdobje zadnjih petih koledarskih letih. Podatki se navedejo v odstotkih na dve decimalni mesti natančno. Upravljavec ne sme navajati donosnosti za obdobja, krajša od navedenih v prvem stavku.
6. člen
(potrdilo o vplačilih, ki jih je financiral delodajalec)
Potrdilo o vplačilih, ki jih je financiral delodajalec vsebuje najmanj naslednje podatke:
1. podatke o pokojninskem skladu:
a) ime pokojninskega sklada;
b) ime in sedež upravljavca;
2. podatke o delodajalcu:
a) firmo oziroma ime;
b) sedež;
c) davčno številko;
3. podatke o posameznih vplačilih v koledarskem letu:
a) datum vplačila;
b) znesek vplačila;
c) znesek vstopnih stroškov pri vplačilu.
7. člen
(posebne zahteve glede vplačila, na podlagi katerega član pridobi pravico do dodatne invalidske pokojnine oziroma dodatne družinske pokojnine)
(1) Za primere iz drugega odstavka 416. člena ZPIZ-2 mora biti iz osebnega računa člana in iz potrdila o stanju na osebnem računu člana razviden tudi podatek o višini in datumu posameznega tovrstnega vplačila.
(2) Upravljavec pokojninskega sklada je dolžan potrdilu o stanju na osebnem računu člana priložiti tudi poročilo o vrsti in obsegu pravic, ki izhajajo iz zavarovanja iz prejšnjega odstavka.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uporaba sklepa)
(1) Za pokojninski sklad, ki mora pokojninski načrt in pravila upravljanja uskladiti v skladu s prvim odstavkom 416. člena ZPIZ-2, se ta sklep začne uporabljati z dnem izvedbe te uskladitve.
(2) Za vzajemni pokojninski sklad se z dnem izvedbe uskladitve iz prvega odstavka tega člena preneha uporabljati Sklep o registru osebnih računov članov vzajemnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 61/00 in 43/12).
9. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00702-3/2013-3
Ljubljana, dne 18. septembra 2013
EVA 2013-1611-0043
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost