Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013

Kazalo

2867. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, stran 8863.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPN MOL ID), sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN in 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr. in 72/13 – DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID).
Spremembe in dopolnitve OPN MOL ID obsegajo:
a) spremembe in dopolnitve vsebin OPN MOL ID zaradi občinskih razvojnih potreb,
b) spremembe in dopolnitve OPN MOL ID, ki izhajajo iz izraženih in utemeljenih razvojnih potreb prebivalcev in pravnih oseb, podanih v obliki pobud v času od 20. maja 2013 do 20. junija 2013 in bodo v strokovni presoji ocenjene kot sprejemljive,
c) tematske spremembe in dopolnitve OPN MOL ID, ki se nanašajo na izboljšanje posameznih vsebin in izhajajo iz strokovnih podlag ter iz sistemskih in internih strokovnih pobud,
d) odpravo ugotovljenih nejasnosti v besedilnem in grafičnem delu OPN MOL ID ter odpravo neskladij v posameznih delih besedilnega in grafičnega dela OPN MOL ID in med njimi,
e) racionalizacijo opredelitve in prikaza nekaterih vsebin OPN MOL ID,
f) spremembe in dopolnitve OPN MOL ID zaradi izraženih razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter prilagoditve OPN MOL ID zaradi spremenjenih predpisov in režimov,
g) izvedbo celovite presoje vplivov na okolje, če bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje odločilo, da jo je treba izvesti.
V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine odloka o OPN MOL ID, njegovih prilog in grafičnega dela.
Spremembe in dopolnitve OPN MOL ID se pripravijo v okviru strateških usmeritev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški del, ki se ne spreminja, z upoštevanjem varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo.
Spremembe in dopolnitve OPN MOL ID se pripravijo skladno z veljavno zakonodajo na podlagi internih ugotovitev in na podlagi predlogov in pobud, zbranih na Mestni občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) ter sprejetih novih aktov MOL.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN MOL ID
Mestna občina Ljubljana je julija 2010 sprejela in v oktobru istega leta uveljavila strateški in izvedbeni del OPN MOL, skupaj z Okoljskim poročilom. Prve spremembe in dopolnitve izvedbenega dela OPN MOL, ki so bile sprejete in uveljavljene januarja 2013, so obsegale odpravo nekaterih nejasnosti in neusklajenosti ter obravnavo pobud, za katere ni bilo treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.
Po sprejetju sprememb in dopolnitev se je Mestna občina Ljubljana zaradi velikega zanimanja in skladno s šestim odstavkom 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ki občinam nalaga, da morajo najmanj enkrat na dve leti preverjati, ali posamezne razvojne potrebe prebivalcev in pravnih oseb izpolnjujejo pogoje za vključitev v OPN MOL ID, odločila za zbiranje pobud zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. Mestna občina Ljubljana bo vse pobude proučila in se do njih opredelila, v spremembe in dopolnitve OPN MOL ID pa bodo vključene tiste, ki so skladne s strateškimi izhodišči razvoja MOL ter akti občine, sprejetimi v vmesnem obdobju, smernicami nosilcev urejanja prostora in drugimi vnaprej določenimi strokovnimi merili.
Z večletno uporabo akta so se izoblikovali tudi novi predlogi za dopolnitev vsebin OPN MOL ID in se tičejo posameznih nejasnosti in neusklajenosti nekaterih določb v besedilnem in grafičnem delu. Na podlagi teh ugotovitev bodo izboljšani oziroma dopolnjeni splošni prostorski izvedbeni pogoji in določila za posamezna območja in tematska področja.
V vmesnem obdobju so bili sprejeti tudi nekateri strateški akti občine, katerih vsebine morajo biti v določenem smiselnem obsegu in vsebini vključeni tudi v OPN MOL ID.
3.
Območje sprememb in dopolnitev OPN MOL ID
Spremembe in dopolnitve določil posameznih členov odloka se nanašajo na celotno območje MOL, posamezne spremembe in dopolnitve namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev v besedilni ali grafični obliki pa na posamezne enote urejanja prostora oziroma posamezne kartografske prikaze.
4.
Vrsta postopka izvedbe sprememb in dopolnitev OPN MOL ID
Postopek sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se izvede na enak način kot poteka postopek za sprejem občinskega prostorskega načrta.
5.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Zbrane pobude in predlogi bodo analizirani ter na podlagi strokovnih preveritev vključeni v osnutek sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. Strokovne preveritve bodo izdelane za vse spremembe oziroma dopolnitve, s čimer bodo le-te obrazložene in utemeljene.
Strokovne analize, podlage, preizkusi oziroma podrobne preveritve ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljeni na podlagi javnega naročila.
6.
Okvirni roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN MOL ID
Okvirni roki za pripravo posameznih delovnih faz postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID so:
– priprava osnutka – največ 5 mesecev po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem,
– pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločbe glede obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje,
– priprava dopolnjenega osnutka in po potrebi okoljskega poročila – največ 2 meseca po pridobitvi in uskladitvi prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločbe glede obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje,
– obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka na Mestnem svetu MOL,
– javna razgrnitev in javna obravnava,
– priprava predloga – 3 mesece po zaključku javne razgrnitve,
– pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora ter odločbe o sprejemljivosti vplivov načrta na okolje,
– priprava usklajenega predloga – največ 2 meseca po pridobitvi pozitivnih drugih mnenj nosilcev urejanja prostora ter odločbe o sprejemljivosti vplivov načrta na okolje,
– obravnava in sprejem predloga na Mestnem svetu MOL.
Roki delovnih faz so odvisni od zahtevnosti obsega in vsebine smernic, mnenj in okoljske presoje ter pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
Za postopkovne faze so predvideni zakonsko določeni roki.
7.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev
Državni nosilci urejanja prostora po seznamu Ministrstva za infrastrukturo in prostor z 11. 4. 2013 so:
1. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor (za področje razvoja poselitve),
2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo (za področje kmetijstva),
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva),
4. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje (za področje rabe in upravljanja z vodami),
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana (za področje ohranjanja narave),
6. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino (za področje varstva kulturne dediščine),
7. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo (za področje cestnega prometa s pomorskim in železniškim prometom ter zračnega prometa),
8. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet (za področje trajnostne mobilnosti),
9. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo (za področje rudarstva),
10. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo (za področje energetike),
11. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (za področje zaščite in reševanja),
12. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko (za področje obrambe).
Lokalni nosilci urejanja prostora so: oddelki in službe Mestne uprave MOL v okviru svojih pristojnosti ter javna podjetja, ki z izvajanjem svojih dejavnosti skrbijo za nemoteno oskrbo s storitvami javnih služb.
Drugi udeleženci: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
Mestna občina Ljubljana lahko v postopek vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana – www.ljubljana.si.
Št. 3504-122/2013-1
Ljubljana, dne 16. septembra 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.